Sony RDP-XF300IP bruksanvisning

Sony RDP-XF300IP
6.2 · 1
PDF anvisning
 · 2 sidor
Svenska
anvisningSony RDP-XF300IP
Personal Audio
Docking System
4-400-213-63(1)
©2012 Sony Corporation Printed in China
Vertailuopas FIRDP-XF300iPReferensguide SESuomiVAROITUSTulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Tulipalovaaran välttämiseksi älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja esimerkiksi sanomalehdellä, pöytäliinalla
tai verhoilla. Älä myöskään aseta palavia kynttilöitä laitteen
päälle.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta
alttiiksi tippuvalle tai roiskuvalle vedelle äläkä aseta laitteen
päälle maljakoita tai muita nesteellä täytettyjä esineitä.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjakaappiin tai
muuhun kaappiin.
Älä jätä paristoja (akku tai paristo asennettuna) pitkäksi
ajaksi alttiiksi kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle tai
tulelle.
Koska laitteen virta katkaistaan irrottamalla pääpistoke
pistorasiasta, kytke laite helposti saatavilla olevaan
pistorasiaan. Jos huomaat laitteessa jotakin tavallisesta
poikkeavaa, irrota pääpistoke heti pistorasiasta.
Kun laite on kytkettynä pistorasiaan (verkkovirtaan), laite
on kytkettynä sähköverkkoon, vaikka laitteesta olisi
katkaistu virta sen omalla virtakytkimellä.
Päälaitteen pohjassa ja verkkolaitteen pinnalla on
nimikyltti ja tärkeitä tietoja turvallisuudesta.
VAROITUS
Jos paristo asetetaan väärin paikalleen, syntyy
räjähdysvaara. Korvaa paristo ainoastaan samantyyppisellä
paristolla.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat
vain EU:n direktiivejä noudattaviin maihin myytäviä
laitteita
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani. Tuotteen EMC
ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Kaikissa
tuotteen huolto- tai takuuasioissa ottakaa yhteys
valtuutettuun Sony huoltoon.
Sony Corp. vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Halutessasi lisätietoja käy osoitteessa: http://www.compliance.sony.de/RLAN-verkon käytöstä on säädetty:
yksityisessä käytössä lakisäädöksellä 1.8.2003, nro
259 (”Sähköisen kommunikaation säännöstö”).
Erityisesti artikla 104 ilmoittaa, milloin vaaditaan
yleisen valtuutuksen saaminen ennen käyttöä ja artikla
105 ilmoittaa, milloin vapaa käyttö on sallittu;
RLAN-verkon käytön sallimisesta suurelle yleisölle, mitä
tulee telekommunikaatioverkkoihin ja -palveluihin,
sähköisen kommunikaation säännöstöön liittyvällä
ministeriön säädöksellä 28.5.2003, ja siihen kuuluvilla
lisäyksillä, ja artiklalla 25 (yleinen valtuutus
elektronisille kommunikaatioverkoille ja -palveluille).
Tekijänoikeudesta ja lisensseistä
Bluetooth-sanan ja -logot omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja
Sony Corporation käyttää kyseisiä merkkejä yhtiön
myöntämällä lisenssillä. Kaikki muut tavaramerkit ja
kauppanimet ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch ovat
Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. iPad on Apple Inc:n
tavaramerkki.
”Made for iPod” ja ”Made for iPhone” ja ”Made for iPad
tarkoittavat, että elektroninen lisälaite on suunniteltu
erityisesti iPod-, iPhone-, tai iPad-laitteeseen kytkettäväksi
ja että valmistaja takaa sen täyttävän Applen vaatimukset.
Apple ei ole vastuuvelvollinen tämän laitteen toiminnasta
eikä turvallisuusstandardien tai muiden säädösten
yhdenmukaisuudesta. Huomaa, että tämän lisälaitteen
käyttäminen iPod-, iPhone- tai iPad-laitteen kanssa voi
vaikuttaa langattomaan suoritustehoon.
Tämän radiolaitteen käyttö ei ole sallittua maantieteellisellä
alueella, joka sijaitsee 20 km säteellä Huippuvuorten Ny-
Ålesundin keskustasta.
Varotoimet

Irrota laite verkkovirrasta vetämällä pistokkeesta, ei
johdosta.

Koska kaiuttimessa on voimakas magneetti, pidä
magneettikoodatut luottokortit ja jousella toimivat
kellot, kuvaputkitelevisiot tai projektorit jne. etäällä
laitteesta välttääksesi magneetin aiheuttamat viat.

Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se altistuu
kuumuudelle (esimerkiksi lämmityslaitteen tai
ilmanvaihtoputken lähelle), auringonvalolle, pölylle,
tärinälle tai iskuille.

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, jotta laitteen
sisäosat eivät kuumene. Älä sijoita laitetta sellaiselle
alustalle (esimerkiksi matolle tai peitteelle) tai lähelle
sellaista materiaalia (esimerkiksi verhoja), joka saattaa
tukkia laitteen ilmanvaihtoaukot.

Jos jokin esine tai nestettä joutuu laitteen sisään, irrota
laite pistorasiasta ja vie laite huoltoon tarkastettavaksi,
ennen kuin käytät laitetta uudelleen.

Älä kosketa antennia tai pistoketta ukkosmyrskyn
aikana.

Älä kosketa laitetta märillä käsillä.

Älä sijoita laitetta lähellekään vettä.
HUOMAUTUKSIA LITIUM-PARISTOSTA

Pyyhi paristo kuivalla liinalla, jotta varmistut sen hyvästä
kosketuksesta.
Asenna paristo niin, että sen navat tulevat varmasti
oikeille puolille.
Älä kosketa paristoa metallisilla pinseteillä, sillä muutoin
voi syntyä oikosulku.
Käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden hävittäminen
(koskee Euroopan yhteisön ja muiden
Euroopan maiden jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli
tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
Sen sijaan laite on toimitettava sähkö ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä
laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään
mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja
laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on
saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.
Kierrätettävät lisävarusteet: Kaukosäädin
Käytöstä poistettujen paristojen
hävitys (koskee Euroopan unionia sekä
muita Euroopan maita, joissa on
erillisiä keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa,
ettei paristoa lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä
kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on
lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat
symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 %
elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan
kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia
vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita
paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa.
Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen
säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty
laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun
huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään
asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä poistettujen
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten
paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä
poistettu paristo paristojen vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa
paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta
tuote on ostettu.
Bluetooth-käyttö

Langattoman Bluetooth-tekniikan toimintamatka on
10 metriä.
Suurin toimintamatka voi vaihdella esteiden (ihmiset,
metalli, seinä jne.) tai sähkömagneettisen ympäristön
mukaan.
Teräshylly
Rajoittunut suoritusteho
Ihanteellinen suoritusteho
Laite

Seuraavat olosuhteet voivat vaikuttaa Bluetooth-käytön
herkkyyteen.
Tämän laitteen ja iPodin välissä on este (esimerkiksi
henkilö, metallia tai seinä).
2,4 GHz:n taajuutta käyttävä laite (esimerkiksi
langaton verkkolaite, langaton puhelin tai
mikroaaltouuni) on tämän laitteen läheisyydessä.
Laite on asennettu teräshyllyyn.

Koska Bluetooth-laitteet ja langattomat verkkolaitteet
(IEEE802.11b/g/n) käyttävät samaa taajuutta,
mikroaaltohäiriötä voi esiintyä. Häiriöt voivat heikentää
yhteysnopeutta, lisätä kohinaa tai aiheuttaa virheellisiä
yhteyksiä, jos tätä laitetta käytetään langattoman
verkkolaitteen läheisyydessä. Toimi tällöin seuraavasti:
Käytä tätä laitetta vähintään 10 metrin päässä
langattomasta verkkolaitteesta.
Jos tätä laitetta käytetään alle 10 metrin päässä
langattomasta verkkolaitteesta, sammuta langaton
verkkolaite.
Sijoita tämä laite ja iPod mahdollisimman lähelle
toisiaan.

Bluetooth-laitteen mikroaallot voivat vaikuttaa
sähköisten terveydenhuoltolaitteiden toimintaan.
Sammuta tämä laite ja iPod seuraavissa paikoissa, sillä
muutoin voi aiheutua onnettomuus:
syttyvän kaasujen läheisyydessä, sairaaloissa, junissa,
lentokoneissa tai huoltoasemilla
automaattiovien tai palohälyttimien läheisyydessä

Tämä laite tukee Bluetooth-standardin mukaisia
suojaustoimintoja suojatun yhteyden muodostamiseksi,
kun langatonta Bluetooth-tekniikkaa käytetään. Suojaus
ei kuitenkaan ole välttämättä riittävä asetuksista
riippuen. Ole varovainen käyttäessäsi langatonta
Bluetooth-tekniikkaa.

Emme vastaa Bluetooth-käytön aikana vääriin käsiin
vuotaneista tiedoista.

Yhteyden muodostamista kaikkiin Bluetooth-laitteisiin
ei taata.
Bluetooth-toiminnon sisältävän laitteen on täytettävä
Bluetooth-standardi, jonka on määrittänyt Bluetooth
SIG, Inc. Laite on myös todennettava.
Vaikka yhdistettävä laite täyttäisi edellä mainitun
Bluetooth-standardin, yhteyttä ei voida muodostaa
kaikkiin laitteisiin tai yhteys ei toimi oikein laitteen
ominaisuuksista tai teknisistä tiedoista riippuen.

Viestinnän aloittaminen voi kestää jonkin aikaa
yhdistettävästä laitteesta riippuen.
Huomautus

Tässä vertailuoppaassa termillä ”iPod” viitataan yleisesti
iPod, iPhone- tai iPad-laitteiden toimintoihin, ellei
tekstissä tai kuvissa ilmoiteta toisin.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia,
ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
ValmistelutVirtalähdeAutomaattinen sammutus
Kun musiikin toisto (telakassa olevasta iPodista,
Bluetooth-yhteydestä tai AUDIO IN -liitäntään kytketystä
lisälaitteesta) on loppunut, laite sammuu automaattisesti,
jos mitään toimintoja ei suoriteta noin 20 minuutin aikana.
Huomautuksia

Kun laite on kytketty päälle eikä mitään toimintoja
suoriteta noin 30 sekunnin aikana, näyttö sammuu.
Kytke näyttö tässä tilanteessa takaisin päälle painamalla
SOUND.

Laitetta ei voi kytkeä päälle kaukosäätimellä, kun
verkkolaite on irrotettu.
Verkkolaitteen käyttäminen1 Liitä toimitettu verkkovirtajohto verkkolaitteeseen.2 Liitä verkkolaite tukevasti tämän laitteen takana olevaan DC IN 20V -liittimeen ja liitä se pistorasiaan.Huomautus verkkolaitteesta

Käytä vain vakiovarusteena toimitettua Sony-
verkkolaitetta. Muiden valmistajien pistokkeiden
polariteetti voi poiketa. Laite voi toimia väärin, jos
mukana toimitettua verkkolaitetta ei käytetä.
3 Tarkista, että lataus on alkanut.
Kun lataus alkaa, akun ilmaisin tulee näkyviin.
Latauksen aikana latauksen ilmaisinanimaatio toistuu.
Kun laite on kytketty pois päältä
Kun lataus on valmis, täyden akun ilmaisin tulee hetkeksi
näkyviin ja katoaa sitten.

Huomautuksia

Jos liität verkkolaitteen, kun akku on täyteen ladattu,
täyden akun ilmaisin tulee hetkeksi näkyviin ja katoaa
sitten.

Jos liität verkkolaitteen, kun akun virta on vähissä, lataus
alkaa ja akkuvirran vähäisyyden ilmaisin ja latauksen
ilmaisinanimaatio toistuvat.
Laitetta ei voi käyttää ilman verkkolaitetta, kun akkuvirran
vähäisyyden ilmaisin on näkyvissä.
 
Kun laite on päällä
Kun lataus on valmis, täyden akun ilmaisin tulee näkyviin.
Huomautus

Akun lataaminen täyteen kestää noin 6 tuntia.
Ladattavan akun käyttäminen
Voit käyttää laitetta ladattavalla akulla verkkolaitteen
sijaan.
Huomautus

Suurin äänenvoimakkuus on alhaisempi, kun verkkolaite
on irrotettu.
Akussa jäljellä olevan virran tarkistaminen
Akussa jäljellä oleva virta näytetään, kun laite kytketään
päälle. Kun jäljellä oleva virta vähenee, akun ilmaisin
pienenee.
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4
Kun akku on lähes täysin tyhjä, ”LOW BATT” vilkkuu ja
laite sammuu. Liitä verkkolaite akun lataamista varten.
(Katso ”Verkkolaitteen käyttäminen.)
 
Huomautuksia

Akussa jäljellä olevaa virtaa ei ilmaista, kun laite kytketty
pois päältä.

Laite vaatii vähintään 30 minuuttia akun lataamiseen, jos
”LOW BATT” tulee näkyviin.

Akun ilmaisin näyttää likimääräisesti jäljellä olevan akun
virran.

Käyttöolosuhteet vaikuttavat akun kulumisnopeuteen.
Milloin ladattava akku tulisi vaihtaa
Toistuva uudelleenlataus heikentää akun kestävyyttä ajan
mittaan. Vaihda akku uuteen, kun se kestää puolet
tavallisesta ajasta täyteen ladattunakin.
Huomautus

Ladattavaa akkua ei ole vapaasti myynnissä. Jos haluat
ostaa ladattavan akun (NH-300RDP), ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Ladattavan akun vaihtaminen1 Irrota akkulokeron ruuvi laitteen pohjasta ja avaa kansi.2 Irrota akun liitin ja vedä se ulos.3 Aseta uusi akku ja yhdistä liittimet.4 Aseta akkulokeron kansi takaisin paikalleen ja kiristä ruuvi.
Huomautuksia

Kun vaihdat akun, aseta pehmeä liina tms. laitteen alle.

Katkaise virta laitteesta ja irrota verkkolaite, ennen kuin
irrotat vanhan akun.

Lataa uusi akku ennen käyttöä. Lisätietoja on annettu
kohdassa ”Verkkolaitteen käyttäminen.
Kaukosäädin
Poista eristekalvo ennen toimitetun kaukosäätimen
ensimmäistä käyttökertaa.
Suuntaa kaukosäädin laitteen
(kaukosäätimen tunnistin)
-tunnistimeen.
Milloin paristo tulisi vaihtaa
Normaalikäytössä paristo (CR2025) kestää noin 6
kuukautta. Vaihda paristo uuteen, kun kaukosäätimellä ei
voi enää käyttää laitetta.
-puoli ylöspäin
Huomautus

Poista paristo, jos et aio käyttää kaukosäädin pitkään
aikaan, jotta mahdolliset paristovuodot tai korroosio eivät
aiheuta vahinkoja.
ToiminnotiPodin käsittelyiPodin asettamineniPodin irrottaminen
Huomautuksia

iPod voidaan asettaa kotelossa tai kannessa tähän
laitteeseen. Jos kotelo tai kansi kuitenkin häiritsevät
liitäntää, irrota kotelo tai kansi ennen iPodin asettamista
telakkaliittimeen.

Kun iPod asetetaan paikalleen tai irrotetaan, pidä sitä
laitteen telakkaliittimen kanssa samassa kulmassa. Älä
vedä iPodia liian pitkälle eteenpäin.

Kun asetat iPodin tai irrotat sen, pidä laitteesta hyvin
kiinni.

Älä kierrä tai väännä iPodia, sillä se vahingoittaa liitintä.

Irrota iPod-laite kuljetuksen ajaksi. Muussa tapauksessa
seurauksena voi olla toimintahäiriö.

Jos iPod ei ulotu laitteen etupuolella olevaan
kannattimeen, kiinnitä mukana toimitettu pehmuste
kannattimen alle.
Laitteen kytkeminen päälle/pois
Paina  (Päällä/valmiustila).
Virran merkkivalo syttyy, kun laite kytketään päälle.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Paina VOLUME +/− (VOL +/− kaukosäätimessä).
iPodin käyttäminen telakassa1 Avaa telakointiasema painamalla sitä laitteen etuosassa.
Paina käytön jälkeen telakointiasema kiinni niin, että se
lukittuu paikalleen.
2 Aseta iPod telakkaliittimeen.
Telakkaliitintä voidaan kallistaa hieman.
Katso lisätietoja kohdasta ”iPodin käsittely”.
3 Paina .
4 Ota iPod-toiminto käyttöön painamalla iPod.
”iPod” näytetään näytöllä.

5 Paina .
iPod-laitteen toisto alkaa.
Jos iPod ei käynnistä toistoa, käytä suoraan iPodista.
Voit ohjata kytkettyä iPod-laitetta tällä laitteella tai
suoraan iPod-laitteella.
Toiminto Paina
Toiston kytkeminen taukotilaan
Jatka toistoa
painamalla uudelleen.
Siirtyminen seuraavaan raitaan
(eteenpäin)
Siirtyminen edelliseen raitaan
(taaksepäin)*
Tietyn kohdan haku kuuntelun
aikana
Toiston aikana
(eteenpäin) tai
(taaksepäin) ja
pidä painettuna,
kunnes haluttu kohta
löytyy.
Siirtyminen edelliseen
valikkoon
MENU
kaukosäätimessä
Valikkokohdan tai toistettavan
raidan valinta
(ylös)/ (alas)
kaukosäätimessä
Valitun valikkokohdan valinta
tai toiston aloitus
ENTER
kaukosäätimessä
* Toiston aikana tämä toiminto palauttaa nykyisen raidan alkuun.
Paina kahdesti palataksesi edelliseen raitaan.
Huomautuksia

Jos iPod touchin, iPhonen tai iPadin näytöllä näytetään
ponnahdusviesti, katso kohta ”Tietoja App-
sovelluksesta.

Jotkin toiminnot voivat olla erilaisia tai ne eivät ole
käytettävissä kaikissa iPod-malleissa.

Jos iPodin akun virta on erittäin heikko, lataa se ennen
käytön jatkamista.

Sony ei ole vastuussa iPod-laitteeseen tallennetun datan
mahdollisesta katoamisesta tai vahingoittumisesta, kun
iPod-laite on liitettynä tähän laitteeseen.

Lisätietoja ympäristöä koskevista vaatimuksista iPod-
laitetta käytettäessä on Apple Inc:in verkkosivuilla.
iPodin irrottaminen
Katso lisätietoja kohdasta ”iPodin käsittely”.
iPodin lataaminen
Voit käyttää laitetta iPodin akkulaturina, kun virta otetaan
verkkolaitteesta.
Lataaminen alkaa, kun iPod kytketään laitteeseen.
Lataustila tulee näkyviin iPod-laitteen näyttöön. Lisätietoja
on iPod-laitteen käyttöoppaassa.
Vihje ladattavalla akulla varustetun iPod-laitteen
lataamiseksi

Kun iPod-toiminto on käytössä ja akun ilmaisin on
tasolla 1 tai 2, lataus käynnistyy. Jos akun ilmaisin on
tasolla 3 tai 4, pidä latauksen aloittamiseksi iPod
painettuna. (Lisätietoja on annettu kohdassa ”Ladattavan
akun käyttäminen.)

Lataus päättyy, kun laitteen virta katkeaa automaattisesti.
(Lisätietoja on annettu kohdassa ”Automaattinen
sammutus.)

Lopeta lataus pitämällä iPod painettuna. Tämä toiminto
lopettaa toiston. Käynnistä lataus uudelleen pitämällä
jälleen iPod painettuna.
Käyttäminen langattomalla musiikin suoratoistolla
Voit kuunnella laitteella iPodin tai muun Bluetooth-laitteen
musiikkia langattomasti käyttämällä Bluetooth-yhteyttä.
Paritus
Mitä on parittaminen?
Bluetooth-laitteet on ”paritettava” yhteen ennen käyttöä.
Kun Bluetooth-laitteet on paritettu, niitä ei tarvitse parittaa
uudelleen ellei parittamistietoja poisteta.
Bluetooth-ilmaisin
Tila Bluetooth-ilmaisin
(sininen)
Bluetooth ei käytössä Ei pala
Bluetooth käytössä mutta ei
yhdistetty
Vilkkuu hitaasti
Parittamistila Vilkkuu nopeasti
Yhdistetty tai viestimässä Palaa
iPodin kanssa parittaminen
Pidä iPod ja laite korkeintaan 1 metrin päässä toisistaan
tätä toimintoa varten.
1 Paina .2 Kytke Bluetooth-toiminto päälle painamalla BLUETOOTH ( kaukosäätimessä), kun Bluetooth-ilmaisin on sammuneena.
”Bluetooth” näytetään näytöllä.
Bluetooth-ilmaisin vilkkuu hitaasti.
3 Paina ja pidä BLUETOOTH painettuna ( kaukosäätimessä).
Kun parittaminen aloitetaan, kuuluu
kaksoisäänimerkki ja Bluetooth-ilmaisin vilkkuu
nopeasti.
Laitteen parittamistila on aktiivinen.
4 Suorita paritustoimenpide iPodissa laitteen tunnistamiseksi. Valitse ”Asetukset
Yleiset
Bluetooth” ja kytke Bluetooth-toiminto päälle.
Esimerkki: iPhone 4S
yttöön tulee näkyviin luettelo tunnistetuista
laitteista.
Laitteen nimenä näkyy ”RDP-XF300iP.
Jos nimeä ”RDP-XF300iP” ei näy, aloita uudelleen
vaiheesta 3.
5 Valitse ”RDP-XF300iP” iPodin näytöstä, kun Bluetooth-ilmaisin vilkkuu nopeasti.
Kun iPodin näyttöön tulee teksti ”Yhteydessä,
parittaminen ja yhteys ovat valmiita.
Esimerkki: iPhone 4S
Huomautuksia

Toiminta ja näyttö voivat olla erilaisia eri iPod-mallien
ja/tai ohjelmistoversioiden välillä. Lisätietoja on iPod-
laitteen käyttöoppaassa.

Paritustila perutaan noin 5 minuutin kuluttua. Jos
parittamistila perutaan puolivälissä, aloita uudelleen
vaiheesta 3.

Jos paritusta ei suoriteta loppuun, aloita uudelleen
vaiheesta 3.

Voit parittaa laitteen toisen iPodin kanssa toistamalla
vaiheet 1 - 5.

Jos vaiheessa 3, ei kuulu kaksoisäänimerkkiä tai
Bluetooth-ilmaisin ei vilku nopeasti, pidä painiketta
BLUETOOTH (
kaukosäätimessä) uudelleen
painettuna.

Jos sammutat laitteen tai iPodin ennen kuin Bluetooth-
yhteys on muodostettu, paritustietoja ei säilytetä
muistissa eikä paritusta suoriteta loppuun.
Huomautuksia parituksesta muun Bluetooth-laitteen
kuin iPodin kanssa

Kun paritus suoritetaan muun Bluetooth-laitteen kuin
iPodin kanssa, voidaan vaiheen 3 jälkeen joutua
antamaan tunnuskoodi Bluetooth-laitteeseen. Syötä tässä
tapauksessa ”0000”.

Toiminta ja näyttö voivat olla erilaisia eri Bluetooth-
laitteiden ja/tai ohjelmistoversioiden välillä. Lisätietoja
on Bluetooth-laitteen käyttöoppaassa.
Äänen kuunteleminen
Pidä iPod ja laite korkeintaan 10 metrin päässä toisistaan
tätä toimintoa varten.
Tarkista seuraavat asiat ennen laitteen käyttöä.

iPodin Bluetooth-toiminto on päällä.

Laitteen ja iPodin paritus on suoritettu. Jos paritusta ei
ole suoritettu loppuun, suorita se uudelleen. (Katso
”iPodin kanssa parittaminen.)
1 Paina .2 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön painamalla BLUETOOTH ( kaukosäätimessä).
Viimeksi yhdistetty iPod yhdistetään automaattisesti
uudelleen, kun Bluetooth-toiminto kytketään päälle.
3 Valitse haluttu musiikki, video, peli jne. toistettavaksi iPodista. Lisätietoja on iPod-laitteen käyttöoppaassa.
Vihje

Jos viimeksi yhdistetty iPod ei yhdisty automaattisesti
uudelleen, paina BLUETOOTH ( kaukosäätimessä). Jos
yhteyttä ei muodosteta vieläkään, valitse tämän laitteen
mallin nimi iPodista. (Suorita vaiheet 4 - 5 kohdasta
”iPodin kanssa parittaminen.)

Yhdistä vaihtoehtoinen, tämän laitteen kanssa aiemmin
paritettu iPod painamalla BLUETOOTH
( kaukosäätimessä) parhaillaan yhdistetyn iPodin
yhteyden katkaisemiseksi. Valitse sen jälkeen laitteen
mallin nimi vaihtoehtoisesta iPodista, jonka haluat
yhdistää.

Kun kuunnellaan musiikkia iPod-laitteesta Bluetooth-
yhteyden kautta, iPod-laitetta voidaan ladata telakassa
vain, kun verkkolaite on kytkettynä.

Jos äänenvoimakkuus on alhainen, säädä ensin laitteen
äänenvoimakkuutta. Jos äänenvoimakkuus on silti
alhainen, säädä Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuutta.
Kuuntelun lopettaminen
Katkaise Bluetooth-yhteys jollakin seuraavista tavoista.

Katkaise virta laitteesta.

Sammuta iPod.

Paina BLUETOOTH ( kaukosäätimessä), iPod, FM tai
AUDIO IN.

Lopeta yhteys käyttämällä iPodia. Lisätietoja on iPod-
laitteen käyttöoppaassa.
Paritettujen ja muistissa olevien mallien luettelon poistaminen laitteesta1 Paina .2 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön painamalla BLUETOOTH ( kaukosäätimessä).
3 Pidä laitteen painikkeita BLUETOOTH ja
VOLUME painettuina samanaikaisesti.
CLEAR” näytetään näytöllä.
Huomautuksia

Luettelo voidaan tyhjentää myös Bluetooth-yhteyden
aikana suorittamalla vaihe 3.

tä toimintoa ei voida suorittaa parituksen aikana.

Voit parittaa tämän laitteen kanssa uudelleen poistamalla
laitteen iPodista ja suorittamalla parituksen uudelleen.
(Katso ”iPodin kanssa parittaminen.)
Radion käyttö1 Paina .
2 Ota radiotoiminto käyttöön painamalla FM.
”FM” näytetään näytöllä.

Taajuusluku tulee näkyviin hetken kuluttua.
3 Paina FM, kunnes ”FREQ. TUNE” näytetään
näytöllä.
Jos näytetään ”PRESET TUNE, paina ja pidä FM
painettuna uudelleen.
Kun laitetta käytetään kaukosäätimellä, tämä vaihe
voidaan ohittaa ja siirtyä suoraan vaiheeseen 4.
4 Paina TUNE + tai , kunnes taajuusluku alkaa
muuttua näytössä.
Laite selaa radiotaajuuksia automaattisesti ja pysähtyy,
kun se löytää voimakkaan aseman.
Jos et pysty virittämään jotain asemaa, muuta taajuutta
askeleittain painamalla painiketta TUNE + tai
toistuvasti.
Kun laite vastaanottaa FM-stereolähetystä, näytössä
näkyy ”STEREO.



 
Vihje

Jos kosketat tai käytät tähän laitteeseen liitettyä iPodia
radion kuuntelun aikana, se saattaa aiheuttaa häiriöitä.
Vältä koskettamasta tai käyttämästä iPodia tässä
tilanteessa.

Radion kuuluvuus voi heikentyä, jos kuuntelet radiota
samalla, kun laitteeseen on kytketty iPhone-laite. Irrota
tässä tilanteessa iPhone.
Vastaanoton parantaminen
Vedä antenni täyteen mittaansa ja suuntaa se niin, että
kuuluvuus on paras mahdollinen.
Huomautus

Säädä antennin suuntaa tarttumalla antenniin sen
tyvestä. Antenni voi vahingoittua, jos liikutat antennia
liian voimakkaasti.
Monoäänen valitseminen, jos stereovastaanotto on heikko
Laite vaihtaa automaattisesti stereo- ja monotoiston välillä
vastaanotto-olosuhteiden mukaan. Jos stereovastaanotto
on kuitenkin epävakaata, voit parantaa ääntä vaihtamalla
monoääneen manuaalisesti.
Paina FM niin, että ”MONO” tulee näkyviin. (Palaa
stereovastaanottoon painamalla uudelleen FM niin, et
”STEREO” tulee näkyviin.)
Radioasemien esiviritys
Laitteen muistiin voidaan tallentaa jopa 20 radioasemaa.
1 Ota radiotoiminto käyttöön painamalla FM.
2 Paina , kunnes ”AUTO PRESET” tulee näkyviin.

 

3 Paina .
Asemat tallentuvat muistiin järjestyksessä matalista
taajuuksista korkeisiin taajuuksiin automaattisesti.
Vihje

Siirry edelliseen tilaan painamalla sijasta FM
vaiheessa 3.
Jos jokin asema ei esivirity automaattisesti
Heikot asemat voidaan joutua esivirittämään
manuaalisesti.
1 Viritä haluamasi asema.2 Paina .

 

3 Valitse haluttu esiviritysnumero painamalla
tai
ja paina .
Esiviritysnumero vilkkuu ja sitten näytöllä näytetään
taajuuden numero.
Uusi asema korvaa entisen.
Vihje

Siirry edelliseen tilaan painamalla sijasta FM
vaiheessa 3.
Esiviritettyjen radioasemien kuunteleminen
Viritä muistiin tallennettu asema painamalla
tai
.
Jos ”FREQ. TUNE” tulee näkyviin, pidä uudelleen FM
painettuna.



 
Lisävarusteiden liittäminen
Voit nauttia lisävarusteiden, kuten kannettavan digitaalisen
musiikkisoittimen, äänestä tämän laitteen kaiuttimien
kautta. Varmista, että kytket kaikki laitteet pois päältä
ennen kuin teet liitäntöjä.
1 Liitä kannettavan digitaalisen musiikkisoittimen (tai muun laitteen) linjalähtöliitin laitteen takana olevaan AUDIO IN -liittimeen sopivalla äänikaapelilla (lisävaruste).
2 Kytke laite päälle painamalla painiketta .
3 Ota äänitulotoiminto käyttöön painamalla AUDIO IN.
AUDIO IN” näytetään näytöllä.
4 Kytke liitetty laite päälle.5 Aloita toisto liitetystä laitteesta.
Liitetyn laitteen ääni kuuluu tämän laitteen
kaiuttimista.
Huomautuksia

Liittämiseen vaadittavan äänikaapelin tyyppi riippuu
lisälaitteesta. Varmista, että käytetään oikeaa
kaapelityyppiä.

Jos äänenvoimakkuus on alhainen, säädä ensin laitteen
äänenvoimakkuutta. Jos äänenvoimakkuus on silti
alhainen, säädä liitetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
Muita hyödyllisiä toimintojaVirransammutuksen pitotoiminto
Voit asettaa virransammutuksen pitotoiminnon, jotta laite
ei menisi vahingossa päälle kuljetuksen aikana.
Virransammutuksen pitotoiminnon asettaminen
Irrota iPod telakkaliittimestä ja pidä sitten laitteen
-painiketta painettuna, kun verkkolaite irrotetaan.
”HOLD” välähtää kaksi kertaa ja näyttö sammuu. Laitetta
ei voi kytkeä päälle painamalla , kun
virransammutuksen pitotoiminto on asetettu.
Virransammutuksen pitotoiminnon peruuttaminen
Pidä laitteen -painiketta painettuna.
”RELEASE” välähtää kaksi kertaa ja virransammutuksen
pitotoiminto peruutetaan. Laite käynnistyy automaattisesti.
Vihje

Virransammutuksen pitotoiminto peruutetaan, jos liität
laitteeseen verkkolaitteen tai asetat iPod-laitteen
telakkaliittimeen.
Äänen painotuksen valitseminen (taajuuskorjaus)
Voit säätää äänen painotusta.
Paina toistuvasti painiketta SOUND halutun äänen
painotuksen valitsemista varten.










Tietoja App-sovelluksesta
iPod touchille/iPhonelle/iPadille tarkoitettu telakkasovellus
on saatavana Apple App Storesta.
Lisätietoja toiminnoista saat etsimällä ”D-Sappli”-
sovelluksen ja lataamalla ilmaisen sovelluksen.
Ominaisuudet

D-Sappli sisältää erilaisia ajastintoimintoja: hälytys,
musiikkiajastin ja uniajastin.

Voit asettaa jopa 10 hälytystä, joiden hälytysäänenä
käytetään iPodin kappaleita tai D-Sappli-sovelluksen
valmiiksi asetettua ääntä.
Musiikkiajastin mahdollistaa halutun musiikin toiston
tai siirtämisen taukotilaan haluttuna aikana.
Uniajastimella voidaan määrittää, mihin aikaan musiikin
toisto loppuu. Hälytys, musiikkiajastin ja uniajastin
toimivat yhdessä laitteen virtalähteen kanssa.
Hälytys, musiikkiajastin ja uniajastin ovat käytettävissä
vain, kun D-Sappli on käytössä.

D-Sappli pystyy näyttämään tähän laitteeseen
ohjelmoidut esivalitut radiokanavat.
Esivalitut radiokanavat voidaan nimetä uudelleen ja
niiden esiviritysnumeroita voidaan muuttaa D-Sappli-
sovelluksella. Esiviritysnumerot ja niiden järjestys
muutetaan vastaavasti laitteessa.

D-Sappli sisältää myös kellonäytön suurennustoiminnon.
Huomautuksia

Jos tähän laitteeseen tarvittavaa App-sovelluslinkkiä ei
ole ladattu iPod touchiin/iPhoneen/iPadiin, D-Sappli-
sovelluksen lataamiseen kehottava ponnahdusviesti
voidaan näyttää toistuvasti.
Lopeta ponnahdusviestin näyttäminen poistamalla App-
sovelluksen linkkitoiminto käytöstä.

App-sovelluksen linkkitoiminnon poistaminen käytöstä:
liitä verkkolaite ja paina sitten / virran
katkaisemiseksi laitteesta. Irrota iPod touch/iPhone/iPad
telakkaliittimestä. Kun pidät painikkeen painettuna,
paina ja pidä myös laitteen painiketta / painettuna
vähintään 2 sekunnin ajan. (”App OFF” näytetään
näytöllä sen merkiksi, että App-sovelluksen
linkkitoiminto on poistettu käytöstä.)

Ota App-sovelluksen linkkitoiminto uudelleen käyttöön
toistamalla edellä olevat vaiheet. (”App ON” näytetään
näytöllä sen merkiksi, että App-sovelluksen
linkkitoiminto on otettu käyttöön.)
Yleisiä tietojaTekniset tiedot
iPod
Lähtövirta: 5 V
Enintään: 2,1 A
Radio
Taajuusalue
Taajuuskaista
Taajuus Taajuusporras
FM 87,5 MHz - 108 MHz 0,05 MHz
Bluetooth
Lähtö
Bluetooth-määritysten teholuokka 2
Suurin toimintamatka
Suora yhteys, noin 10 m*
1
Taajuusalue
2,4 GHz:n taajuus (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Viestintäjärjestelmä
Bluetooth-määritysversio 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)
Yhteensopivat Bluetooth-profiilit*
2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*
3
(Audio/Video Remote Control Profile)
Tuetut koodekit*
4
SBC (Subband Codec)
*
1
Todellinen toimintamatka vaihtelee toimintaympäristön
mukaan. Toimintamatkaan vaikuttavat muun muassa laitteiden
välissä olevat esteet, mikroaaltouunin muodostamat
magneettikentät, staattinen sähkö, vastaanoton herkkyys,
antennin toiminta, käyttöjärjestelmä ja ohjelmistosovellus.
*
2
Bluetooth-standardin profiilit tarjoavat määritykset laitteiden
väliselle Bluetooth-tiedonsiirrolle.
*
3
Jotkin toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa iPod-
malleissa.
*
4
Koodekki: äänisignaalin pakkaus- ja muuntomuoto
Yleisiä tietoja
Kaiutin
Woofer: Halkaisija noin 76 mm × 2
Tweeter: Halkaisija noin 25 mm × 2
Tuloliitäntä
AUDIO IN -liitäntä (ø 3,5 mm -stereoliitin)
Impedanssi: 50 kΩ
Keskimääräinen tulotaso: 245 mV
Lähtöteho
20 W + 20 W (harmoninen särö 1%) (verkkolaitteella)
7 W + 7 W (harmoninen särö 1%) (ladattavalla akulla)
Virtalähde
Nimellinen ulkoinen virtalähde: Tasajännite 20 V (mukana
toimitetulla verkkolaitteella (AC 100 V - 240 V, 50 Hz/
60 Hz) tai ladattava akku NH-300RDP)
Akun kesto*:
Noin 7 tuntia (iPod-toisto)
Noin 7 tuntia (FM-vastaanotto)
Noin 6,5 tuntia (Bluetooth-toisto)
Mitat
Noin 356,0 mm × 168,1 mm × 121,7 mm (l/k/s)
(mukaan lukien ulos työntyvät osat ja ohjaimet)
Paino
Noin 2,6 kg
Vakiovarusteet
Kaukosäädin (litiumpariston kanssa) (1)
Verkkolaite (1)
Verkkovirtajohto (1)
Vertailuopas (tämä asiakirja) (1)
Pehmuste pienelle iPodille (1)
* Mitattu Sony-standardien mukaan. Laitteen käyttöolosuhteet
vaikuttavat akun todelliseen käyttöikään.
Virran merkkivalo Bluetooth-ilmaisin
Kannatin
Telakkaliitin
Telakointiasema
Näyttö
Kaukosäätimen tunnistin
Antenni
Painikkeissa VOLUME + (VOL + kaukosäätimessä) ja on kohopisteet.
Yhteensopivat iPod/iPhone/iPad-mallit
Yhteensopivat iPod/iPhone/iPad-mallit ovat seuraavat.
Päivitä iPod/iPhone/iPad-laitteen ohjelmisto
viimeisimpään versioon, ennen kuin käytät sitä tämän
laitteen kanssa.
Telakkaliittimen kanssa yhteensopivat mallit
iPod touch (4. sukupolvi)
iPod touch (3. sukupolvi)
iPod touch (2. sukupolvi)
iPod nano (6. sukupolvi)*
iPod nano (5. sukupolvi)
iPod nano (4. sukupolvi)
iPod nano (3. sukupolvi)
iPod classic 160GB (2009)
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPad 2
iPad
Langattoman musiikin suoratoiston kanssa yhteensopivat mallit
iPod touch (4. sukupolvi)
iPod touch (3. sukupolvi)
iPod touch (2. sukupolvi)
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPad 2
iPad
* iPod nano (6. sukupolvi) -laitetta ei voida ohjata kaukosäätimellä,
kun ”MENU, ”, ”” ja ”ENTER” on painettuna.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen
muotoilua ja teknisiä ominaisuuksia ilman erillistä
ilmoitusta.
VianetsintäYleisiä tietoja
Virta ei kytkeydy päälle, kun verkkolaite on liitetty.
Varmista, että verkkolaite on liitetty tiukasti pistorasiaan.
Ladattava akku on tyhjä.
Liitä verkkolaite akun lataamiseksi.
Ääntä ei kuulu.
Säädä äänenvoimakkuutta painikkeella VOLUME +/−
(VOL +/− kaukosäätimessä).
Äänessä on häiriöitä.
Varmista, että laite ei ole lähellä käytössä olevaa
matkapuhelinta tms.
Virta ei kytkeydy päälle, kun verkkolaite on irrotettu.

Virransammutuksen pitotoiminto voi olla käytössä.
Peruuta tässä tilanteessa virransammutuksen
pitotoiminto. (Katso ”Virransammutuksen
pitotoiminto.)

Ladattava akku voi olla tyhjä. Liitä tässä tilanteessa
verkkolaite akun lataamista varten. (Katso
”Verkkolaitteen käyttäminen.)
Näyttöön tulee ”ERROR” ja laite sammuu
automaattisesti.

Jos tämä oire esiintyy usein, ota yhteys Sony-
jälleenmyyjään.
Kun iPodia käytetään telakassa
Ääntä ei kuulu.

Varmista, että iPod-laite on kytketty hyvin.

Varmista, että iPod-toiminto on otettu käyttöön.
Toimintoa ei suoriteta.

Varmista, että iPod-laite on kytketty hyvin.

Tarkista, että iPod on yhteensopiva tämän laitteen
kanssa. (Katso ”Telakkaliittimen kanssa yhteensopivat
mallit.)
iPod ei lataudu.

Varmista, että iPod-laite on kytketty hyvin.

Varmista, että verkkolaite on kytketty hyvin.

Tarkista, että iPod on yhteensopiva tämän laitteen
kanssa. (Katso ”Telakkaliittimen kanssa yhteensopivat
mallit.)
Bluetooth-yhteyttä käytettäessä
Ääntä ei kuulu.

Varmista, että laite ei ole liian kaukana iPodista ja että
laite ei saa häiriötä verkkolaitteista, muista 2,4 GHz:n
langattomista laitteista tai mikroaaltouunista.

Tarkista, että Bluetooth-yhteys on muodostettu oikein
tämän laitteen ja iPodin välille.

Parita tämä laite uudelleen iPodin kanssa.

Pidä etäällä metalliesineistä ja -pinnoista.

Varmista, että Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön.
Ääni pätkii tai yhteysetäisyys on lyhyt.

Jos sähkömagneettista säteilyä luova laite, kuten langaton
verkkolaite, muu Bluetooth-laite tai mikroaaltouuni, on
läheisyydessä, siirry kauemmaksi sellaisista lähteistä.

Poista mahdolliset esteet tämän laitteen ja iPodin väliltä
tai siirry kauemmaksi esteestä.

Sijoita tämä laite ja iPod mahdollisimman lähelle
toisiaan.

Aseta tämä laite toiseen paikkaan.

Aseta iPod uuteen paikkaan.
Yhteyttä ei voi muodostaa.

Suorita parittaminen uudelleen. (Katso ”iPodin kanssa
parittaminen.)

Tarkista, että iPod on yhteensopiva tämän laitteen
kanssa. (Katso ”Langattoman musiikin suoratoiston
kanssa yhteensopivat mallit”.)
Parittamista ei voi suorittaa.

Sijoita tämä laite ja iPod lähemmäs toisiaan.

Poista laite iPodista ja suorita paritus uudelleen.

Tarkista, että iPod on yhteensopiva tämän laitteen
kanssa. (Katso ”Langattoman musiikin suoratoiston
kanssa yhteensopivat mallit”.)
Radio
Kuuluvuus on huono.

Vedä antenni täyteen mittaansa ja suuntaa se niin, että
FM-vastaanotto on paras mahdollinen.
Ääni on heikko tai huonolaatuinen.

Jos laite on television lähellä, siirrä se pois television
luota.
TV-kuva on epävakaa.

Jos kuuntelet FM-lähetystä sisäantennilla varustetun
television lähellä, siirrä laite kauemmas televisiosta.
Äänitulo
Ääntä ei kuulu.

Varmista, että äänikaapeli on kytketty hyvin.

Varmista, että liitetty lisälaite on toistotilassa.

Varmista, että äänitulotoiminto on otettu käyttöön.
Ääni on hiljainen.
Tarkista liitetyn lisälaitteen äänenvoimakkuus.
Kaukosäädin
Kaukosäädin ei toimi.

Laitetta ei voi kytkeä päälle kaukosäätimellä, kun
verkkolaite on irrotettu. Kytke tässä tapauksessa
laitteeseen virta painamalla sen -painiketta.

Vaihda kaukosäätimen paristo uuteen, jos se on liian
heikko.

Varmista, että osoitat kaukosäätimellä laitteen
kaukosäätimen tunnistimeen.

Älä peitä
(kaukosäätimen tunnistin) -tunnistinta tai
aseta mitään esineitä aivan sen eteen.

Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja laitteen välistä.

Varmista, että kaukosäätimen tunnistimeen ei osu
kirkkaita valoja, kuten suoraa auringonvaloa tai
loisteputkivaloa.
Jos ongelma ei katoa, ota yhteys lähimpään Sony-
jälleenmyyjään.

Se manualen för Sony RDP-XF300IP helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 6.2. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Sony RDP-XF300IP? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Sony som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Sony -ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Allmänt
Sony
RDP-XF300IP | KITRDPXF300MI.Y
Högtalare
4905524923544, 8029276073473
Svenska
Användarmanual (PDF)
Audio
Ljudutgångskanaler2.0 kanaler
Uteffekt (RMS)40 W
Frekvensområde- hz
Impedans4 Ω
Anslutningar
Hörlursanslutning-
BluetoothJa
Aux-InJa
Bluetooth-profilerA2DP,AVRCP
Radio
FM-radioJa
Antalet förinställda stationer20
FrekvensbandFM
Strömtillförsel
Strömkälla av typenAC,Battery
BatteriteknikNickel-metallhydrid (NiMH)
AC-inspänning100 - 240 V
Drifttid för batteri6 h
Strömförbrukning (vanlig)60 W
Inbyggd laddareJa
Vikt & dimension
Bredd356 mm
Djup121.7 mm
Höjd168.1 mm
Vikt2600 g
Förpackningens innehåll
BruksanvisningJa
Design
Produktens färgSvart
VolymkontrollDigital
Woofer diameter76 mm
Disktanthögtalare diameter25 mm
Prestanda
Apple-kompatibel dockningsmöjlighetiPad,iPhone,iPod
EqualizerJa
Equalizer lägenFlat,jazz,Pop,Rock
Övrigt
Trådlösa anslutningarJa
Display
DisplaytypOLED
visa mer

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Sony RDP-XF300IP.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat