Sony TCM-400DV

Sony TCM-400DV bruksanvisning

(1)
 • I I I
  BATT
  MIC
  TAPE COUNTER
  EAR
  VOR
  REC TIME
  REC
  DC IN 3V
  REW/
  REVIEW
  STOP
  PAUSE
  REC
  B
  English
  Cassette-Corder
  3-234-084-44(1)
  Operating Instructions
  Návod na obsluhu
  Инструкция по эксплуатации
  TCM-400DV
  D
  A
  E
  B
  A
  C
  Tab for side A
  Vylamovacia plôška pre
  stranu A
  Лепесток для
  стороны А
  Side A
  Strana A
  Сторона А
  DC IN 3V
  AC power adaptor
  Sieový adaptér
  Сетевой адаптер перем. тока
  Sony Corporation © 2001 Printed in China
  C
  A
  B
  A
  Flat mic
  Plochý mikrofón
  Плоский микрофон
  Welcome !
  Thank you for purchasing the Sony
  Cassette-Corder.
  This Cassette-Corder is equipped
  with a REC TIME switch that lets
  you record double the normal
  length on any cassette.
  Note
  Tapes recorded with the REC TIME
  switch in the DOUBLE position cannot
  be played properly on a tape recorder
  without the REC TIME switch
  function.
  BGetting Started
  Preparing a Power
  Source
  Choose one of the following power
  sources.
  Dry Batteries
  (see Fig. A-
  A
  )
  Make sure that nothing is connected
  to the DC IN 3V jack.
  1 Open the battery compartment
  lid.
  2 Insert two R6 (size AA)
  batteries with correct polarity
  and close the lid.
  Notes
  Do not charge a dry battery.
  Do not use a new battery with an old
  one.
  Do not use different types of
  batteries.
  When you do not use the unit for a
  long time, remove the batteries to
  avoid any damage caused by battery
  leakage and subsequent corrosion.
  Dry batteries will not be drained
  when another power source is
  connected.
  To take out the batteries
  (see Fig.
  A
  -B)
  To attach the battery
  compartment lid if it is
  accidentally detached (see
  Fig.
  A
  -C)
  When to replace the
  batteries (see Fig.
  A
  -D)
  Replace the batteries with new ones
  when the BATT lamp goes off and
  the E lamp flashes.
  Notes
  The unit will play back normally for
  a while, even after the E lamp
  flashes. However, replace the
  batteries as soon as you can. If not,
  the playback cannot be made with
  normal sound, noise may be
  recorded and the recorded sound
  will not be loud enough.
  The E lamp flashes to indicate
  battery replacement during
  playback, recording and pause
  (during paused by VOR function
  also).
  In the following cases you do not
  need to replace the batteries:
  if the BATT lamp flashes with the
  playback sound when you turn up
  the volume.
  if the E lamp lights momentarily
  when the tape starts running or at
  the end of the tape.
  if the E lamp flashes during FF/
  CUE or REW/REVIEW.
  (turn over)
  (obráte)
  Battery life
  (Approx. hours) (JEITA*)
  Sony Sony
  alkaline R6P
  LR6 (SG)** (SR)
  Playback 16 3,5
  Recording 24 6
  * Measured value by the standard of
  JEITA (Japan Electronics and
  Information Technology Industries
  Association). (Using a Sony HF
  series cassette tape)
  ** When using a Sony LR6 (SG)
  “STAMINA” alkaline dry batteries
  (produced in Japan)
  Note
  The battery life may shorten
  depending on the operation of the
  unit.
  For maximum performance we
  recommend that you use alkaline
  batteries.
  House Current
  (see Fig.
  A
  -E)
  Connect the AC power adaptor to
  DC IN 3V and to a wall outlet. Use
  the AC-E30HG AC power adaptor
  (not supplied). Do not use any other
  AC power adaptor.
  Polarity of
  the plug
  Note
  Specifications for AC-E30HG vary for
  each area. Check your local voltage
  and the shape of the plug before
  purchasing.
  BOperating the Unit
  Recording
  (see Fig.
  B
  -A, B)
  You can record right away with the
  built-in microphone.
  Make sure that nothing is connected
  to the MIC jack.
  Place the unit on a hard surface
  such as a desk with the cassette
  holder side up so that the flat mic
  can record effectively.
  1 Press TAPE COUNTER to reset
  the tape counter.
  2 Insert a normal (TYPE I) tape
  with the side to be recorded
  facing the cassette holder.
  3 Set REC TIME to the desired
  mode.
  NORMAL (4.8cm/s): for
  optimum sound.
  Recommended for normal
  recordings.
  DOUBLE (2.4cm/s): for double
  recording time (for example,
  120 minutes using both sides of
  a 60-minute cassette). Suitable
  for recording conferences,
  dictations, etc. Not
  recommended for recording
  music.
  4 Set VOR to: H or L to start and
  pause recording automatically,
  depending on the recording
  condition.
  H (high) to record at
  meetings or in a quiet and/
  or spacious place.
  L (low) to record for
  dictation or in a noisy
  place.
  Set VOR to OFF to start and
  stop recording manually.
  Note
  When the sound to be recorded is
  not loud enough, set the VOR
  switch to OFF, or the unit may
  not start recording.
  5 Press z REC.
  N PLAY is pressed
  simultaneously and recording
  starts.
  While the tape is running, the
  REC lamp lights and flickers
  depending on the strength of
  the sound.
  At the end of the tape, recording
  stops and the unit turns off
  automatically.
  * PAUSE . will also be
  automatically released when
  x STOP is pressed (stop-pause-
  release function).
  To monitor the sound
  Connect an earphone (not supplied)
  firmly to the EAR jack.
  You cannot adjust the monitoring
  volume.
  Notes
  Do not use a High-position (TYPE II)
  or metal (TYPE IV) tape. If you do
  so, the sound may be distorted when
  you play back the tape, or the
  previous recording may not be
  erased completely.
  The SPEED CONTROL switch (see
  reverse side) works in Playback
  mode only. Recording will be made
  independent of this control.
  Notes on VOR (Voice Operated
  Recording)
  When you use the VOR system in a
  noisy place, the unit will stay in
  Recording mode. If the sound is too
  soft, on the contrary, the unit will
  not start recording. Set VOR to H
  (high) or L (low), depending on the
  conditions to pick up the necessary
  sound only.
  The VOR system depends on the
  environmental conditions. If you
  cannot get the desired results even
  after adjusting VOR to H or L, set
  VOR to OFF.
  To prevent a tape from
  being accidentally recorded
  over (see Fig. B-C)
  Break off and remove the cassette
  tabs. To reuse the tape for
  recording, cover the tab hole with
  adhesive tape.
  Vítame vás!
  Ďakujeme vám za zakúpenie
  kazetového záznamníka
  spoločnosti Sony.
  Kazetový záznamník je vybavený
  prepínačom REC TIME, ktorý
  umožňuje v porovnaní s klasickým
  záznamom nahra na ubovonú
  kazetu záznam s dvojnásobnou
  dĺžkou.
  Poznámka
  Pásky, ktoré sú nahraté pri
  nastavenom prepínači REC TIME v
  polohe DOUBLE, nie je možné
  správne prehra na magnetofóne,
  ktorý nie je vybavený prepínačom s
  funkciou REC TIME.
  BZačíname
  Príprava zdroja napätia
  Vyberte si jeden z nasledujúcich
  zdrojov napätia.
  Suchý galvanický článok
  (pozri obr. A-A)
  Presvedčite sa, že v konektorovej
  zásuvke označenej ako DC IN 3V
  nie je nič zapojené.
  1 Odstráňte kryt priestoru pre
  batérie.
  2 Vložte dve batérie typu R6
  (vekosti AA), pričom dbajte na
  ich správnu polaritu. Zatvorte
  kryt.
  Poznámky
  Suché galvanické články nenabíjajte.
  Nepoužívajte novú batériu v
  kombinácii so starou.
  Nepoužívajte naraz rôzne typy
  batérií.
  Ak zariadenie dlhšiu dobu
  nepoužívate, vyberte batérie, čím
  zabránite možným škodám
  spôsobeným vytekaním batérií a
  následnou koróziou.
  Suché galvanické články sa po
  pripojení iného zdroja napätia
  nepoužívajú.
  Vybratie batérií (pozri obr.
  A-B)
  Pripevnenie uvoneného krytu
  priestoru pre batérie (pozri obr.
  A-C)
  Kedy vymeni batérie (pozri
  obr. A-D)
  Ak indikátor BATT zhasne a
  indikátor E bliká, batérie vymeňte
  za nové.
  Poznámky
  Zariadenie bude určitú dobu naalej
  normálne prehráva, dokonca aj
  vtedy, ak bliká indikátor E. Napriek
  tomu batérie vymeňte čo najskôr. Ak
  to neurobíte, nie je možné prehráva
  s normálnym zvukom, môže sa
  nahra šum a nahratý zvuk nebude
  dostatočne hlasitý.
  Blikanie indikátora E počas
  prehrávania, nahrávania a
  pozastavenia signalizuje potrebu
  vymeni batérie (tiež počas
  pozastavenia použitím funkcie VOR).
  Batérie nemusíte vymieňa v
  nasledujúcich prípadoch:
  ak pri zvýšení hlasitosti
  prehrávania bliká indikátor BATT,
  ak sa indikátor E na chvíu
  rozsvieti na začiatku prehrávania
  pásky alebo na konci pásky,
  ak pri stlačení tlačidiel FF/CUE
  alebo REW/REVIEW bliká indikátor
  E.
  Životnos batérií (približná hodnota
  v hodinách) (JEITA*)
  Sony Sony
  alkalické R6P
  LR6 (SG)** (SR)
  Prehrávanie 16 3,5
  Nahrávanie 24 6
  * Hodnota odmeraná poda
  štandardu asociácie JEITA (Japan
  Electronics and Information
  Technology Industries Association).
  (Použitím magnetofónovej pásky
  Sony HF.)
  ** Ak používate alkalické batérie typu
  Sony LR6 (SG) STAMINA
  (vyrobené v Japonsku)
  Poznámka
  Životnos batérie sa môže zníži v
  závislosti od spôsobu použitia
  zariadenia.
  Pre maximálny výkon odporúčame
  použitie alkalických batérií.
  Použitie na sieové napätie
  (pozri obr. A-E)
  Pripojte sieový adaptér ku
  konektorovej zásuvke označenej
  ako DC IN 3V a zasuňte ho do
  sieovej zásuvky. Použite sieový
  adaptér typu AC-E30HG AC (nie je
  súčasou). Nepoužívajte žiadne iné
  sieové adaptéry.
  Polarita
  zástrčky
  Poznámka
  Technické parametre typu AC-E30HG
  sú rôzne poda oblastí. Pred
  zakúpením skontrolujte miestnu
  hodnotu sieového napätia a tvar
  zástrčky.
  B Používanie
  zariadenia
  Nahrávanie
  (pozri obr. B-A, B)
  Nahráva môžete priamo pomocou
  vstavaného mikrofónu.
  Presvedčite sa, že v konektorovej
  zásuvke označenej MIC nie je nič
  zapojené.
  Umiestnite zariadenie na pevný
  povrch, napríklad na stôl, dvierkami
  kazetového priestoru nahor tak, aby
  bol plochý mikrofón pri nahrávaní
  efektívne využitý.
  1 Stlačením tlačidla TAPE
  COUNTER vynulujte počítadlo
  pásky.
  2 Vložte normálnu (TYPE I) pásku
  tak, aby strana určená na
  nahrávanie bola otočená k
  dvierkam kazetového priestoru.
  3 Zvote požadovaný režim
  nastavením prepínača REC
  TIME do príslušnej polohy.
  NORMAL (4,8 cm/s): pre
  optimálny zvuk. Odporúčané
  pre bežné nahrávky.
  DOUBLE (2,4 cm/s): pre
  dvojnásobný čas nahrávky
  (napríklad 120 minút pri použití
  obidvoch strán 60-minútovej
  kazety). Vhodný na nahrávanie
  konferencií, hovoreného slova
  at. Nie je vhodný na
  nahrávanie hudby.
  4 Ak chcete nahrávanie v
  závislosti od podmienok
  automaticky spusti a
  pozastavi, nastavte prepínač
  VOR do polohy H alebo L.
  Poloha H (vysoká) je
  určená na nahrávanie na
  schôdzach alebo v tichých
  a priestorných
  miestnostiach.
  Poloha L (nízka) je určená
  na nahrávanie hovoreného
  slova (diktovanie) alebo v
  hlučnom prostredí.
  Ak chcete nahrávanie spúša a
  zastavova ručne, nastavte
  prepínač VOR do polohy OFF.
  Poznámka
  Ak nahrávaný zvuk nie je
  dostatočne intenzívny, nastavte
  prepínač VOR do polohy OFF.
  Inak sa môže sta, že zariadenie
  nezačne nahráva.
  5 Stlačte tlačidlo z REC.
  Súčasne sa stlačí tlačidlo
  N PLAY, čím sa začne
  nahrávanie.
  Pri posúvaní pásky sa svetelný
  indikátor REC v závislosti od
  intenzity zvuku rozsvieti a bliká.
  Nahrávanie sa na konci pásky
  zastaví a zariadenie sa automaticky
  vypne.
  Добро пожаловать!
  Благодарим Вас за покупку
  кассетного рекордера Sony.
  Данный кассетный рекордер
  оснащен переключателем REC
  TIME, который позволяет Вам
  выполнять запись, удваивая
  нормальную длину любой
  кассеты.
  Примечание
  Лeнты, зaпиcaнныe, когдa
  пepeключaтeль REC TIME
  нaxодитcя в положeнии DOUBLE
  (yдвaивaния), нe могyт быть
  правильно воспроизведены на
  магнитофоне, который не имеет
  функции пepeключaтeля REC TIME.
  Аудиокассетный диктофон
  Сделано в Китае
  Диктофон
  Изготовитель: Сони Корпорейшн
  Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку,
  Токио 108-0075, Япония
  Сдeлaнo в Китаe
  B Подготовка к
  эксплуатации
  Подготовка
  источника питания
  Выберите один из следующих
  источников питания.
  Сухие батарейки (см. рис.
  A-A)
  Убедитесь, что ничего не
  подключено к гнезду DC IN 3V.
  1 Откройте крышку
  батарейного отсека.
  2 Вставьте две сухие
  бaтapeйки R6 (paзмepa AA),
  cоблюдaя поляpноcть, и
  закройте крышку.
  Примечания
  Не заряжайте сухие батарейки.
  Не используйте новую батарейку
  со старой.
  Не используйте различные типы
  батареек.
  • Если Вы не намереваетесь
  использовать Ваш аппарат в
  течение длительного периода
  времени, удалите батарейки для
  предотвращения повреждения
  вследствие утечки из батареек и
  последующей коррозии.
  Cyxиe бaтapeйки нe бyдyт
  paзpяжaтьcя пpи подключeнии
  дpyгого иcточникa питaния.
  Для удаления батареек (см.
  рис. A-B)
  Для прикрепления крышки
  батарейного отсека, если она
  случайно отсоединится (см.
  рис. A-C)
  Когда заменять батарейки
  (см. рис. A-D)
  Бaтapeйки cлeдyeт зaмeнить,
  когдa индикaтоp BATT погacнeт,
  a индикaтоp E мигaeт.
  Примечания
  Heкотоpоe вpeмя aппapaт бyдeт
  ноpмaльно воcпpоизводить, дaжe
  поcлe зaгоpaния индикaтоpa E.
  Oднaко бaтapeйки нeобxодимо
  зaмeнить кaк можно cкоpee. B
  пpотивном cлyчae
  воcпpоизводимоe звyчaниe
  yxyдшитcя, или могyт быть
  зaпиcaны шyмы, и зaпиcaнный
  звyк бyдeт нeдоcтaточно
  гpомким.
  Для пpeдyпpeждeния о зaмeнe
  бaтapeeк индикaтоp E мигaeт во
  вpeмя воcпpоизвeдeния, зaпиcи
  и пayзы (тaкжe во вpeмя пayзы
  поcpeдcтвом фyнкции VOR).
  Бaтapeйки нe нyжно мeнять в
  cлeдyющиx cлyчaяx:
  ecли индикaтоp BATT мигaeт
  вмecтe c воcпpоизводимым
  звyком пpи ycилeнии гpомкоcти;
  ecли кpaтковpeмeнно
  зaгоpaeтcя индикaтоp E во
  вpeмя зaпycкa движeния лeнты
  или пpи доcтижeнии концa
  лeнты;
  ecли индикaтоp E мигaeт во
  вpeмя paботы фyнкций FF/CUE
  или REW/REVIEW.
  Срок службы батареек
  (Приблизительно в часах)
  (JEITA*)
  Щелочные Батарейки
  батарейки Sony R6P
  Sony LR6
  (SR)
  (SG)
  **
  Воспроизведение
  16 3,5
  Запись 24 6
  * Значение измерено по стандарту
  JEITA (Japan Electronics and
  Information Technology Industries
  Association). (С ипользованием
  кассетной ленты Sony серии HF)
  ** Пpи иcпользовaнии cyxиx
  щeлочныx бaтapeeк Sony LR6
  (SG) “STAMINA” (cдeлaнныx в
  Японии)
  Примечание
  Срок службы батареек может стать
  короче в зависимости от
  эксплуатации аппарата.
  Для максимальной
  эффективности работы мы
  рекомендуем, чтобы Вы
  использовали щeлочныe
  батарейки.
  Электрическая сеть
  (см. рис. A-E)
  Подсоедините сетевой адаптер
  переменного тока к гнезду
  постоянного тока DC IN 3V и к
  стенной розетке. Используйте
  сетевой адаптер переменного
  тока AC-E30HG (не прилагается).
  Не используйте какой-либо
  другой сетевой адаптер
  переменного тока.
  Полярность
  разъема
  Примечание
  Технические характеристики
  адаптера AC-E30HG варьируются в
  зaвиcимоcти от peгионa. Проверьте
  Ваше местное напряжение и форму
  штепсельного разъема перед
  покупкой адаптера.
  B Эксплуатация
  аппарата
  Запись
  (см. рис. B-A, B)
  Вы можете осуществлять запись
  непосредственно через
  встроенный микрофон.
  Убедитесь, что ничего не
  подключено к гнезду MIC.
  Разместите аппарат на твердой
  поверхности, как например, на
  столе, стороной с держателем
  кассеты вверх так, чтобы через
  плоский микрофон могла
  выполняться эффективная
  запись.
  1 Haжмитe кнопкy TAPE
  COUNTER, чтобы cбpоcить
  покaзaния cчeтчикa лeнты.
  2 Вставьте нормальную (TYPE
  I) ленту стороной, с которой
  будет начинаться запись,
  обращенной к держателю
  кассеты.
  3 Установите переключатель
  REC TIME на желаемый
  режим.
  NORMAL (4,8 см/с): для
  полyчeния оптимального
  звука.
  Рекомендуется для обычных
  записей.
  DOUBLE (2,4 см/с): для
  удвоения времени записи
  (например, 120 минут с
  использованием обеих
  сторон 60-минутной
  кассеты). Подxодит для
  зaпиcи конфepeнций, peчи и
  т.п. He peкомeндyeтcя
  иcпользовaть для зaпиcи
  мyзыки.
  4 Уcтaновитe VOR в
  положeниe H или L, чтобы
  aвтомaтичecки нaчaть и
  ycтaновить зaпиcь нa пayзy в
  зaвиcимоcти от ycловий
  зaпиcи.
  Н (выcокий) для записи
  на митингах или в тихом
  и/или просторном месте.
  L (низкий) для записи
  диктанта или в шумном
  месте.
  Установите VOR в
  положение OFF для начала и
  остановки записи вручную.
  Примечание
  Когда звук для записи
  недостаточно громкий,
  установите переключатель
  VOR в положение OFF, в
  пpотивном cлyчae аппарат
  может не начать запись.
  5 Нажмите z REC.
  Oдновpeмeнно нaжимaeтcя
  N PLAY, и нaчинaeтcя
  запись.
  Bо вpeмя движeния лeнты
  индикaтоp REC гоpит и
  мигaeт в зaвиcимоcти от
  cилы звyкa.
  В конце ленты запись
  останавливается, и аппарат
  выключается автоматически.
  Slovensky Русский
  To
  Stop
  recording
  Pause
  recording
  Review the
  portion just
  recorded
  Eject a
  cassette
  Press or slide
  x STOP
  PAUSE . in the
  direction of the arrow
  To release pause
  recording, release
  PAUSE .*.
  Press and hold
  m REW/REVIEW
  during recording.
  Release the button at
  the point to start.
  Press x STOP and open
  the cassette
  compartment lid.
  Ak chcete
  Zastavi
  nahrávanie
  Pozastavi
  nahrávanie
  Prezrie si
  práve
  nahratú čas
  Vybra
  kazetu
  Stlačte alebo posuňte
  Tlačidlo x STOP
  Posúvač PAUSE . v
  smere šípky.
  Ak chcete pokračova v
  pozastavenom
  nahrávaní, uvonite
  posúvač PAUSE .*.
  Počas nahrávania
  stlačte a držte stlačené
  tlačidlo
  m REW/REVIEW.
  Tlačidlo uvonite v
  mieste, od ktorého sa
  má zača nahráva.
  Stlačte tlačidlo x STOP
  a otvorte kryt priestoru
  pre pásku.
  * Posúvač PAUSE . sa taktiež
  automaticky uvoní pri stlačení
  tlačidla x STOP (funkcia zastavi-
  pozastavi-uvoni).
  Monitorovanie zvuku
  Pripojte slúchadlo (nie je súčasou)
  pevne do konektorovej zásuvky,
  označenej ako EAR.
  Monitorovaciu úroveň nie je možné
  zmeni.
  Poznámky
  Nepoužívajte pásky typu High-
  position (TYPE II) alebo metal (TYPE
  IV). Pri ich použití môže dôjs počas
  prehrávania ku skresleniu zvuku
  alebo sa predchádzajúca nahrávka
  nemusí vymaza úplne.
  Prepínač SPEED CONTROL (pozri
  zadnú stranu) funguje iba v režime
  prehrávania. Nahrávka sa uskutoční
  nezávisle od jeho nastavenia.
  Poznámky k prepínaču VOR
  (Voice Operated Recording -
  Nahrávanie ovládané hlasom)
  Ak použijete systém VOR v hlučnom
  prostredí, zariadenie zostane v
  režime nahrávania. Naopak, ak je
  zvuk príliš tichý, zariadenie nezačne
  nahráva. Prepínač VOR nastavte v
  závislosti od okolitých podmienok
  do polohy H (vysoká) alebo L (nízka),
  aby sa snímal iba požadovaný zvuk.
  Systém VOR je závislý na okolitých
  podmienkach. Ak ani po nastavení
  prepínača VOR do polôh H alebo L
  nie sú výsledky uspokojujúce,
  nastavte prepínač VOR do polohy
  OFF.
  Ochrana pásky pred neželaným
  vymazaním (pozri obr. B-C)
  Odlomte a odstráňte vylamovacie
  plôšky na kazete. Ak chcete pásku
  znova použi na nahrávanie,
  prelepte vzniknuté otvory lepiacou
  páskou.
  *PAUSE . автоматически
  отключaeтcя при нажатии
  x STOP (функция останова-
  освобождения-паузы).
  Для прослушивания звука
  Надежно подсоедините
  наушники (не прилагаются) к
  гнезду EAR.
  Вы не можете отрегулировать
  прослушиваемый звук.
  Примечания
  •He иcпользyйтe лeнтy c выcокими
  xapaктepиcтикaми (TYPE II) или
  нa мeтaлличecкой оcновe (TYPE
  IV). B пpотивном cлyчae пpи
  воcпpоизвeдeнии лeнты можeт
  нaблюдaтьcя yxyдшeниe
  звyчaния, или болee paнниe
  зaпиcи могyт cтиpaтьcя нe
  полноcтью.
  •Пepeключaтeль SPEED
  CONTROL (cм. нa обpaтной
  cтоpонe) paботaeт только в
  peжимe воcпpоизвeдeния. Зaпиcь
  бyдeт выполнятьcя нeзaвиcимо
  от этого оpгaнa yпpaвлeния.
  Примечания к VOR
  (управляемой записи голоса)
  •Пpи иcпользовaнии cиcтeмы VOR
  в шyмном мecтe aппapaт бyдeт
  оcтaвaтьcя в peжимe зaпиcи. И
  нaобоpот, ecли звyк cлишком
  тиxий, aппapaт нe бyдeт нaчинaть
  зaпиcь. Уcтaновитe VOR в
  положeниe H (выcокий) или L
  (низкий), в зaвиcимоcти от
  ycловий, чтобы выбpaть только
  нeобxодимый ypовeнь звyкa.
  •Система VOR зависит от
  окружающих условий. Если Вы не
  можете получить желаемый
  результат даже после ycтaновки
  VOR в положение H или L,
  установите VOR в положение
  OFF.
  Для предохранения ленты от
  случайного выполнения
  новой записи (см. рис. B-C)
  Выломайте и удалите лепестки
  кассеты. С целью повторного
  использования ленты для записи
  закройте отверстие от лепестка
  липкой лентой.
  Для
  Останова
  записи
  Паузы записи
  Прослушивания
  только что
  записанной
  части
  Извлeчeния
  кacceты
  Нажмите или
  передвиньте
  x STOP
  PAUSE . в
  направлении
  стрелки.
  Для отключeния
  паузы записи
  освободите
  PAUSE .*.
  Нажмите и держите
  m REW/REVIEW
  во время записи.
  Отпустите кнопку в
  точке начала
  воспроизведения.
  Haжмитe кнопкy
  x STOP и откpойтe
  кpышкy отceкa для
  кacceты.
  (См. на обороте)
Sony TCM-400DV

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Sony TCM-400DV? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Sony TCM-400DV att svara på din fråga.

Se manualen för Sony TCM-400DV helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.2. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk, Ryska, Slovakien. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Sony TCM-400DV? Ställ din fråga här

Sony TCM-400DV – specifikationer

Allmänt
Varumärke Sony
Modell TCM-400DV
Produkt Kassett spelare
Språk Engelsk, Ryska, Slovakien
Filtyp PDF
Audio
Inbyggd mikrofon
Tekniska data
Backning
Bandinspelningsförbättring Voice Operated Recording
Anslutningar
Hörlursutgångar 1
Färg
Produktens färg Black, Silver
Strömtillförsel
Batterityp AM-3 (LR 06)
Antal batterier 2
Batterispänning 3
Vikt & dimension
Vikt 160
Produktstorlek (BxDxH) 86.7 x 35.4 x 114.4
Högtalare
Högtalardiameter 36

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2020 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer