Sony XM-GTX6021 bruksanvisning

Sony XM-GTX6021
6.9 · 3
PDF anvisning
 · 2 sidor
Svenska
anvisningSony XM-GTX6021
4-300-774-41(1)

XM-GTX6021

Stereo Power Amplifier

Bedieningselementen

POWER/PROTECTOR-lampjeGaat groen branden tijdens het gebruik.Als PROTECTOR is geactiveerd, verandert het lampje van groen naar rood.Zie Verhelpen van storingen wanneer PROTECTOR is geactiveerd.

LEVEL-regelaarMet deze regelaar kunt u het ingangsniveau aanpassen. Draai de regelaar rechtsom als het uitgangsniveau van de autoradio te laag is.

LPF-schakelaarWanneer de LPF-schakelaar op ON is gezet, is het laagdoorlaatfilter (80 Hz) van kracht.
Kontrollernas placering och funktioner

POWER/PROTECTOR-indikatorLyser grönt under användning.När PROTECTOR-kretsen aktiveras växlar indikatorns färg från grönt till rött.Om PROTECTOR-kretsen aktiveras, se Felsökning.

LEVEL-justeringskontrollInsignalsnivån kan justeras med den här kontrollen.Vrid den medurs när utnivån från bilstereon verkar
låg.

LPF-omkopplarenNär LPF-omkopplaren är inställd till ON används lågpassfiltret (80 Hz).
Umiejscowienie i funkcje elementów sterowania

Wskaźnik POWER/PROTECTORŚwieci na zielono podczas pracy urządzenia.Gdy funkcja PROTECTOR jest włączona, wskaźnik zaczyna świecić na czerwono.W przypadku włączenia funkcji PROTECTOR zapoznaj się z przewodnikiem rozwiązywania problemów.

Pokrętło LEVELZa pomocą tego elementu można zmienić poziom sygnału wejściowego. Przekręć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć głośność samochodowego zestawu audio.

Przełącznik LPFGdy przełącznik LPF jest ustawiony w położeniu ON, działa filtr dolnoprzepustowy (80 Hz).
Voorzorgsmaatregelen
Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor 12 V gelijkstroom met negatieve massa.

Gebruik luidsprekers met een impedantie van 2 tot 8 Ω (4 tot 8 Ω overbrugd).

Sluit geen actieve luidsprekers (met ingebouwde versterkers) aan op de luidsprekeringangen van het toestel. Hierdoor kunnen actieve luidsprekers immers worden beschadigd.

Installeer het toestel niet op een plaats waar het blootstaat aan:— hoge temperaturen, bijvoorbeeld door direct zonlicht of hete lucht van een verwarmingssysteem.— regen of vocht.— stof of vuil

Wanneer de auto in de volle zon geparkeerd stond en het heel warm is in de auto, moet u het toestel voor gebruik eerst laten afkoelen.

Zorg er bij een horizontale installatie van het toestel voor dat de koelvinnen van het toestel niet worden afgedekt door het vloertapijt e.d.

Wanneer het toestel zich te dicht bij de autoradio of de antenne bevindt, kan er storing optreden. Installeer de versterker in dat geval verder van de autoradio of antenne af.

Controleer de aansluitingen wanneer het hoofdtoestel niet functioneert.

Deze vermogensversterker is uitgerust met een beveiligingscircuit* dat de transistoren en luidsprekers beschermt wanneer de versterker niet naar behoren functioneert. Probeer de beveiligingscircuits niet te testen door het koelelement af te dekken of het toestel te overbelasten.

Sluit dit toestel niet aan op een zwakke accu want het werkt alleen optimaal met een goede voeding.

Zet het audiosysteem voor alle veiligheid niet te hard zodat u nog altijd geluiden buiten de auto kunt horen.
Zekering vervangen
Als de zekering doorbrandt, moet u de voedingsaansluiting
controleren en de zekering vervangen. Als de zekering
vervolgens nogmaals doorbrandt, kan er sprake zijn van een
defect in de speler. Raadpleeg in dat geval de dichtstbijzijnde
Sony-handelaar.
Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt enkel voor apparatuur verkocht in landen waar de EU-richtlijnen van kracht zijn
De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geauthoriseerde
vertegenwoordiging voor EMC en produkt veiligheid is Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u
graag naar de addressen in de afzonderlijke service/garantie
documenten.
Waarschuwing
Vervang een zekering altijd door een identiek exemplaar met het aantal ampère dat boven de zekeringhouder vermeld staat. Gebruik nooit een zekering die zwaarder is dan de standaardzekering van het toestel omdat dit hierdoor beschadigd kan raken.
* Beveiligingscircuit
Deze versterker is uitgerust met een beveiligingscircuit dat in de
volgende gevallen wordt geactiveerd:
wanneer het toestel oververhit raakt.
wanneer een gelijkstroom wordt opgewekt.
wanneer de luidsprekeraansluitingen zijn kortgesloten.
De kleur van de POWER/PROTECTOR-indicator verandert van
groen in rood, en het toestel schakelt uit.
Wanneer dit gebeurt, zet u de aangesloten apparatuur uit, verwijdert
u de cassette of de disc en spoort u de oorzaak van de storing op.
Wanneer de versterker oververhit is, wacht dan tot deze is
afgekoeld alvorens het toestel verder te gebruiken.
Met alle vragen of problemen met betrekking tot dit toestel die niet aan bod komen in deze gebruiksaanwijzing, kunt u steeds terecht bij uw Sony-handelaar.Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

Instrukcja obsługi

Środki ostrożności
Urządzenie zaprojektowano do pracy tylko przy zasilaniu 12 V DC z minusem na masie.
Należy używać głośników o impedancji od 2 do 8 Ω (od 4 do 8 Ω w przypadku wykorzystania urządzenia jako wzmacniacza mostkowego).
Nie podłączaj głośników aktywnych (z wbudowanymi wzmacniaczami) do gniazd głośników urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia wzmacniacza i głośników aktywnych.
Unikaj instalowania urządzenia w miejscach:— o wysokiej temperaturze, takich jak miejsca nasłonecznione lub w pobliżu źródeł gorącego powietrza i grzejników;— mokrych lub wilgotnych;— zakurzonych lub brudnych.
Jeśli samochód zostanie zaparkowany w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, a we wnętrzu samochodu dojdzie do znacznego podniesienia temperatury, przed skorzystaniem z urządzenia należy umożliwić jego ostygnięcie.
Podczas instalowania urządzenia w poziomie upewnij się, że elementy wentylacji nie zostały zakryte chodnikiem samochodowym ani innymi elementami.
Jeśli urządzenie zostanie umieszczone zbyt blisko samochodowego zestawu audio lub anteny, może dojść do zakłóceń. W tym przypadku oddal wzmacniacz od samochodowego zestawu audio lub anteny.
Jeśli do samochodowego zestawu audio nie jest dostarczane zasilanie, należy sprawdzić połączenia.
Niniejszy wzmacniacz zasilania zawiera obwód ochronny* zapewniający ochronę tranzystorom i głośnikom w przypadku awarii wzmacniacza. Nie należy sprawdzać obwodów ochronnych przez zasłanianie elementu odprowadzającego ciepło lub podłączanie nieodpowiedniego napięcia.
Nie należy używać urządzenia przy niskim poziomie naładowania akumulatora, ponieważ optymalna wydajność zależy od odpowiedniej mocy zasilania.
Ze względów bezpieczeństwa należy ustawić umiarkowaną głośność samochodowego zestawu audio, tak aby słyszeć dźwięki dobiegające z zewnątrz samochodu.Wymiana bezpiecznikaJeśli bezpiecznik przepali się, sprawdź połączenie zasilania i wymień oba bezpieczniki. Jeśli po wymianie bezpiecznik znowu się przepali, może oznaczać to awarię wewnętrzną. W takim przypadku skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.Informacje dla klientów: poniższe informacje dotyczą wyłącznie urządzeń sprzedawanych w krajach, w ktorych obowiązują dyrektywy Unii EuropejskiejProducentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Upoważnionym przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej, uprawnionym do dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, lub z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
Ostrzeżenie
Przy wymianie bezpiecznika należy użyć bezpiecznika o odpowiedniej liczbie amperów, która jest określona na obudowie bezpiecznika. Nie wolno używać bezpiecznika o liczbie amperów przekraczającej wartość określoną dla bezpiecznika dostarczonego z urządzeniem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
* Obwód ochronny
Wzmacniacz jest dostarczany z obwodem ochronnym,
który działa w następujących przypadkach:
Przegrzanie urządzenia.
Zasilanie prądem stałym.
Zwarcie gniazd głośnika.
Kolor wskaźnika POWER/PROTECTOR zmieni się z
zielonego na czerwony, a urządzenie wyłączy się.
W takim przypadku należy wyłączyć podłączone
wyposażenie, wyjąć kasetę lub płytę i określić przyczynę
awarii. Jeśli wzmacniacz przegrzał się, przed ponownym
użyciem należy odczekać do momentu jego ostygnięcia.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub problemy związane z zestawem, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
Varning!
När du byter säkring bör du vara noga med att använda en ny säkring vars amperetal överensstämmer med det amperetal som anges vid säkringshållaren. Använd aldrig en säkring med högre amperetal än den som medföljer förstärkaren; då kan enheten skadas.
* Skyddskrets
Den här förstärkaren är försedd med en skyddskrets som
aktiveras i följande fall:
när förstärkaren är överhettad.
när en likströmssignal (DC) genereras.
när högtalarterminalerna kortsluts.
Färgen på indikatorn POWER/PROTECTOR växlar från grön
till röd, sedan stängs systemet av.
Om detta inträffar slår du av den anslutna utrustningen,
tar ur kassettbandet eller skivan.
Därefter tar du reda på vad som gjort att skyddskretsen
aktiverats. Om förstärkaren har blivit överhettad väntar du
tills den svalnat innan du använder den igen.
Om du har frågor eller har råkat ut för problem med förstärkaren som inte den här bruksanvisningen tar upp, kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem)Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Försiktighetsåtgärder

Den här förstärkaren är bara avsedd för negativt jordad 12 V likström (DC).

Använd högtalare med en impedans mellan 2 och 8 Ω (4 och 8 Ω när du använder den som bryggkopplad förstärkare).

Anslut inte aktiva högtalare (med inbyggda förstärkare) till förstärkarens högtalarterminaler. De aktiva högtalarna kan skadas.

Undvik att installera förstärkaren på en plats där:— den utsätts för höga temperaturer, t.ex. i direkt solljus eller framför kupévärmaren.— den utsätts för regn eller fukt.— den utsätts för damm eller smuts.

Om bilen har stått parkerad i direkt solljus, och temperaturen i den har stigit mycket, bör du låta förstärkaren svalna innan du använder den.

När du installerar förstärkaren horisontellt är det viktigt att du ser till att inte kylflänsarna täcks över av något, t.ex. golvmattan.

Om du placerar förstärkaren för nära bilradion eller antennen kan det uppstå störningar. Placera i så fall om förstärkaren på längre avstånd från bilradion eller antennen.

Om ingen ström når fram till huvudenheten bör du börja med att kontrollera anslutningarna.

Den här effektförstärkaren har en skyddskrets* som skyddar transistorerna och högtalarna om det skulle bli något fel på förstärkaren. Testa inte skyddskretsarna genom att täcka över kylflänsarna eller överbelasta förstärkaren.

Använd inte förstärkaren med ett dåligt batteri eftersom prestandan är beroende av god strömförsörjning.

Av säkerhetsskäl bör du inte spela högre i bilen än att du fortfarande kan höra ljuden utifrån.Byta säkringOm säkringen skulle gå kontrollerar du strömanslutningen och byter ut båda säkringarna. Om säkringen går sönder igen kan det bero på ett internt fel. Kontakta i så fall närmaste Sony-återförsäljare.Kundmeddelande: Följande information gäller enbart för utrustning såld i länder som tillämpar EU-direktivenTillverkare av denna product är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produkt säkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service och garanti ärenden, var vänlig att titta I separat service och garanti dokument.
Kenmerken

Maximaal uitgangsvermogen van 110 W per kanaal (bij 4 Ω).

Dit toestel kan werken als monorale versterker met een maximaal uitgangsvermogen van 350 W.

Dual mode-aansluiting mogelijk voor multiluidsprekersysteem.

Ingebouwd laagdoorlaatfilter (80 Hz, 18 dB/oct).

Uitgerust met beveiligingscircuit en lampje.

Pulsvoeding* voor een stabiel en geregeld uitgangsvermogen.
* Pulsvoeding
Dit toestel is voorzien van een ingebouwde stroomregelaar
die de stroom geleverd door de DC 12V-accu van de auto
met behulp van een halfgeleiderschakelaar omzet in snelle
pulsen. Deze pulsen worden versterkt door de ingebouwde
pulstransformator en gescheiden in positieve en negatieve
stroom alvorens weer te worden omgezet naar
gelijkspanning. Dit is bedoeld om
accuspanningsverschillen te compenseren. Dit lichte
voedingssysteem levert zeer efficiënte voeding met een
lage impedantie.
Funktioner

Max.effekt på 110 W per kanal (vid 4 Ω).

Den här förstärkaren kan användas som bryggkopplad förstärkare med en maximal uteffekt på 350 W.

Möjlighet till dubbelanslutning för system med flera högtalare.

Inbyggt lågpassfilter (80 Hz, 18 dB/okt).

Inbyggd skyddskrets med indikator.

Pulseffektförsörjning* för stabil och reglerad uteffekt.
* Pulseffektförsörjning
Den här förstärkaren har en inbyggd effektreglering som
omvandlar den ström som kommer från bilbatteriet (12
volts likström) till höghastighetspulser med hjälp av en
halvledarswitch. Pulserna transformeras upp med den
inbyggda pulstransformatorn och separeras i en positiv
och en negativ komponent, innan den omvandlas till
likström igen. På det här sättet utjämnas
spänningsvarianser från bilbatteriet. Det här
strömförsörjningssystemet väger inte mycket och ger en
högeffektiv strömförsörjning med låg utimpedans.
Funkcje

Maksymalna moc wyjściowa 110 W na kanał (przy 4 Ω).

To urządzenie może służyć jako wzmacniacz monofoniczny o maksymalnej mocy wyjściowej 350 W.

Możliwość podłączenia w trybie dublowania w przypadku systemów wielogłośnikowych.

Wbudowany filtr dolnoprzepustowy (80 Hz, 18 dB/oktawę).

Wbudowany wskaźnik i obwód zabezpieczający.

Zasilanie impulsowe* w celu zapewnienia stabilnej i regulowanej mocy wyjściowej.
* Zasilanie impulsowe
Urządzenie jest wyposażone we wbudowany regulator
napięcia z przełącznikiem półprzewodnikowym, który
przetwarza prąd stały 12 V z akumulatora
samochodowego na impulsy prądowe o wysokiej
częstotliwości. Za pomocą wbudowanego transformatora
impulsowego następuje podwyższenie napięcia tych
impulsów oraz rozdzielenie ich na impulsy dodatnie i
ujemne, które następnie są powtórnie przetwarzane na
prąd stały. Dzięki temu możliwa jest regulacja wahającego
się napięcia dostarczanego przez akumulator
samochodowy. To lekkie rozwiązanie umożliwia efektywne
zasilanie urządzenia przy niewielkiej impedancji na
wyjściu.
Technische gegevens
Circuitsysteem OTL (output transformerless)
-circuit
Pulsvoeding
Ingangen RCA-aansluitingen
Ingangsniveauregelbereik
0,3 – 6 V (RCA-aansluitingen)
Uitgangen Luidsprekeraansluitingen
Luidsprekerimpedantie 2 – 8 Ω (stereo)
4 – 8 Ω (bij gebruik als
brugversterker)
Maximaal uitgangsvermogen
110 W × 2 (bij 4 Ω)
350 W (BTL, bij 4 Ω)
Nominaal uitgangsvermogen
(voeding met 14,4 V, 20 Hz – 20 kHz, 1 % THD)
60 W × 2 (bij 4 Ω)
75 W × 2 (bij 2 Ω)
150 W (BTL) (bij 4 Ω)
Frequentiebereik 5 Hz – 50 kHz (
dB)
Harmonische vervorming
0,05 % of minder (bij 1 kHz, 4 Ω)
Laagdoorlaatfilter 80 Hz, 18 dB/oct
Voeding 12 V DC-accu (negatieve massa)
Voedingsspanning 10,5 – 16 V
Stroomverbruik bij nominaal uitgangsvermogen:
15 A (4 Ω, 60 W × 2)
Afstandsbedieningsingang: 1 mA
Afmetingen Ong. 326 × 55 × 200 mm (b/h/d)
zonder uitstekende onderdelen en
bedieningselementen
Gewicht Ong. 2,0 kg zonder accessoires
Bijgeleverde accessoires Bevestigingsschroeven (4)
Beschermdeksel (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Tekniska data
Kretssystem OTL-krets (transformatorlös
utgång)
Pulseffektförsörjning
Ingångar RCA-stiftuttag
Justeringsintervall ingångsnivå
0,3 – 6 V (RCA-stiftuttag)
Utgångar Högtalarterminaler
Högtalarimpedans 2 – 8 Ω (stereo)
4 – 8 Ω (som bryggkopplad
förstärkare)
Maximal utnivå 110 W × 2 (vid 4 Ω)
350 W (BTL, vid 4 Ω)
Märkuteffekt
(vid 14,4 V matningsspänning, 20 Hz – 20 kHz, 1 % THD)
60 W × 2 (vid 4 Ω)
75 W × 2 (vid 2 Ω)
150 W (BTL) (vid 4 Ω)
Frekvensomfång 5 Hz – 50 kHz (
dB)
Harmonisk distorsion 0,05 % eller mindre (vid 1 kHz, 4 Ω)
Lågpassfilter 80 Hz, 18 dB/okt
Strömförsörjning 12 V DC bilbatteri (negativt jordad)
Drivspänning 10,5 – 16 V
Strömförbrukning vid märkuteffekt: 15 A
(4 Ω, 60 W × 2)
Ingång för fjärrkontroll: 1 mA
Storlek Ca. 326 × 55 × 200 mm (b/h/d)
exklusive utskjutande delar och
kontroller
Vikt Ca. 2,0 kg exklusive tillbehör
Medföljande tillbehör Monteringsskruvar (4)
Skyddskåpa (1)
Utförande och specifikationer kan ändras utan förbehåll.
Dane techniczne
Obwód Układ typu OTL (ang. output
transformerless, wyjście bez
transformatora)
Zasilanie impulsowe
Wejścia Gniazda RCA typu jack
Zakres regulacji poziomu sygnału wejściowego
0,3 – 6 V (gniazda RCA typu jack)
Wyjścia Zaciski głośników
Impedancja głośników 2 – 8 Ω (stereo)
4 – 8 Ω (w przypadku
wykorzystywania urządzenia jako
wzmacniacza mostkowego)
Maksymalna moc wyjściowa
110 W × 2 (przy 4 Ω)
350 W (BTL, przy 4 Ω)
Wyjście znamionowe
(przy napięciu 14,4 V, 20 Hz – 20 kHz, 1 % THD)
60 W × 2 (przy 4 Ω)
75 W × 2 (przy 2 Ω)
150 W (BTL) (przy 4 Ω)
Pasmo przenoszenia 5 Hz – 50 kHz (
dB)
Zakłócenia harmoniczne
0,05 % lub mniej (przy 1 kHz, 4 Ω)
Filtr dolnoprzepustowy 80 Hz, 18 dB/oktawę
Wymagania dotyczące zasilania
Akumulator samochodowy 12 V
DC (minus na masie)
Napięcie źródła zasilania 10,5 – 16 V
Wykorzystanie energii przy znamionowej mocy wyjściowej:
15 A (4 Ω, 60 W × 2)
Wejście zdalnego sterowania: 1 mA
Wymiary Ok. 326 × 55 × 200 mm (s/w/g) bez
części wystających i elementów
sterowania
Waga Ok. 2,0 kg bez akcesoriów
Dołączone wyposażenie Śruby mocujące (4)
Osłona ochronna (1)
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Afmetingen / Storlek / Wymiary

Verhelpen van storingen
Aan de hand van de onderstaande controlelijst kunt u de meeste problemen met het toestel zelf oplossen.Lees voor u de onderstaande controlelijst doorneemt eerst de aanwijzingen voor aansluiting en gebruik.Probleem Oorzaak/oplossing
De POWER/PROTECTOR-indicator licht
niet op.
De zekering is doorgebrand. Vervang beide zekeringen door een nieuwe.
De massakabel is niet goed bevestigd.
Bevestig de massakabel stevig aan een metalen onderdeel van de auto.
De spanning op de afstandsbedieningsaansluiting is te laag.
Het aangesloten hoofdtoestel staat niet aan.
Zet het hoofdtoestel aan.
Het systeem werkt met te veel versterkers.
Gebruik een relais.
Controleer de accuspanning (10,5 – 16 V).
De POWER/PROTECTOR-indicator
verandert van groen in rood.
Zet het toestel uit. De luidsprekeruitgangen zijn kortgesloten.
Los de kortsluiting op.
Zet het toestel uit. Controleer of de luidsprekerkabel en de massakabel goed zijn
aangesloten.
Het toestel wordt abnormaal warm.
Het toestel warmt ongewoon op.
Gebruik luidsprekers met een geschikte impedantie.
2 – 8 Ω (stereo), 4 – 8 Ω (bij gebruik als brugversterker).
Monteer het toestel op een goed geventileerde plaats.
De thermische beveiliging is geactiveerd. Verlaag het volume.
Het geluid wordt onderbroken.
Alternatorruis is hoorbaar.
De voedingskabels zitten te dicht bij de RCA-kabels.
Houd de kabels bij elkaar uit de buurt.
De massakabel is niet goed aangesloten.
Bevestig de massakabel stevig aan een metalen onderdeel van de auto.
Negatieve luidsprekerkabels maken contact met het autochassis.
Houd de kabels uit de buurt van het autochassis.
Het geluid is gedempt.
De LPF-schakelaar is ingesteld op "OFF".
Wanneer u de luidspreker met volledig bereik aansluit, moet u de schakelaar
op "OFF" zetten.
Het geluid klinkt te stil.
De LEVEL-regelaar is niet goed ingesteld. Draai de LEVEL-regelaar rechtsom.
Felsökning
Följande checklista hjälper dig med de flesta problem som kan uppstå med förstärkaren.Innan du går igenom listan bör du se instruktionerna i avsnitten som handlar om anslutning och handhavande.Problem Orsak/lösning
Indikatorn POWER/PROTECTOR tänds
inte.
Säkringen har gått. Byt båda säkringarna mot nya.
Jordledningen är inte ordentligt ansluten.
Jorda ledningen ordentligt till en del av bilen som är av metall.
Den spänning som går in i fjärrterminalen är allt för låg.
Den anslutna huvudenheten är inte påslagen.
Slå på huvudenheten.
Systemet använder för många förstärkare.
Använd ett relä.
Kontrollera batteriets spänning (10,5 – 16 V).
Indikatorn POWER/PROTECTOR växlar
färg från grön till röd.
Stäng av strömmen med strömbrytaren. Högtalarutgångarna är kortslutna.
Åtgärda orsaken till kortslutningen.
Stäng av strömmen med strömbrytaren. Kontrollera att högtalarkontakten och
jordledningen är korrekt anslutna.
Förstärkaren blir extremt varm.
Enheten blir onormalt varm.
Använd högtalare med lämplig impedans.
2 – 8 Ω (stereo), 4 – 8 Ω (som bryggkopplad förstärkare).
Installera enheten på en plats där ventilationen är god.
Termosäkringen är aktiverad. nk volymen.
Ljudet avbryts.
Det hörs ljud från växelriktaren.
Strömkablarna har dragits för nära RCA-kablarna.
Öka avståndet mellan de båda typerna av kablar.
Jordledningen är inte ordentligt ansluten.
Jorda ledningen ordentligt till en del av bilen som är av metall.
Negativa högtalarkablar kommer i kontakt med bilens chassi.
Se till att de inte kommer i kontakt med bilens chassi.
Ljudet är dovt.
LPF-omkopplaren är i läge “OFF”.
När du ansluter bredbandshögtalare ställer du den i läget ”OFF”.
Ljudet är för lågt.
LEVEL-kontrollen är felställd. Vrid LEVEL-kontrollen medurs.
Przewodnik rozwiązywania problemów
Poniższa lista kontrolna ułatwi rozwiązanie większości problemów, które mogą wystąpić podczas obsługi urządzenia.Przed zapoznaniem się z poniższą listą kontrolną zapoznaj się z procedurami dotyczącymi podłączania i obsługi urządzenia.Przyczyna Problem/Rozwiązanie
Wskaźnik POWER/PROTECTOR nie
świeci.
Przepalił się bezpiecznik. Należy wymienić oba bezpieczniki na nowe.
Przewód uziemienia nie jest poprawnie podłączony.
Zamocuj przewód uziemienia do metalowego punktu samochodu.
Napięcie w antenie zdalnej jest zbyt niskie.
Nie włączono podłączonego samochodowego zestawu audio.
Włącz samochodowy zestaw audio.
Zestaw korzysta ze zbyt wielu wzmacniaczy.
Należy użyć przekaźnika.
Sprawdź napięcie akumulatora (10,5 – 16 V).
Wskaźnik POWER/PROTECTOR świeci
na czerwono.
Wyłącz przełącznik zasilania. Wystąpiło spięcie wyjść głośników.
Napraw przyczynę wystąpienia spięcia.
Wyłącz przełącznik zasilania. Upewnij się, że przewody głośnika i uziemienia są
prawidłowo podłączone.
Urządzenie bardzo się nagrzewa.
Urządzenie się przegrzewa.
Zastosuj głośniki o odpowiedniej impedancji.
2 – 8 Ω (stereo), 4 – 8 Ω (w przypadku wykorzystywania urządzenia jako
wzmacniacza mostkowego).
Umieść urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu.
Zadziałał obwód zabezpieczenia termicznego. Zmniejsz poziom głośności.
Dźwięk jest przerywany.
Słyszalny jest szum alternatora.
Przewody zasilania zostały zainstalowane zbyt blisko przewodów pinowych RCA.
Umieść przewody zasilania w dalszej odległości od przewodów pinowych RCA.
Przewód uziemienia nie jest poprawnie podłączony.
Zamocuj przewód uziemienia do metalowego punktu samochodu.
Przewód ładunku ujemnego głośnika dotyka karoserii samochodu.
Umieść przewód z dala od karoserii.
Dźwięk jest stłumiony.
Przełącznik LPF znajduje się w położeniu „OFF”.
Przy podłączaniu głośnika pełnozakresowego należy ustawić przełącznik w
położeniu „OFF”.
Dźwięk jest zbyt cichy.
Nie ustawiono poprawnie elementu sterowania LEVEL. Przekręć element
sterowania LEVEL zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Eenheid: mm
Enhet: mm
Jednostka: mm
255
55326
181
200

Anvisning

Se manualen för Sony XM-GTX6021 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 3 personer med ett genomsnitt på 6.9. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Sony XM-GTX6021? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Sony XM-GTX6021 som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Sony XM-GTX6021-ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Sony XM-GTX6021 – specifikationer

Nedan hittar du produkt- och manualspecifikationerna för Sony XM-GTX6021.

Allmänt
Varumärke Sony
Modell XM-GTX6021
Produkt Mottagare
EAN 4905524761733
Språk Svenska
Filtyp Användarmanual (PDF)

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Sony XM-GTX6021.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat