Sony ZS-PS50 bruksanvisning

Sony ZS-PS50
(1)
  • Sidantal: 2
  • Filtyp: PDF
ZS-PS50_CED [SE] 4-562-022-74(1)4-562-022-74(1)

Personal Audio System

Bruksanvisning
©2014 Sony Corporation Printed in ChinaZS-PS50* Knapparna
och VOL +
har en liten upphöjd punkt som känns med fingret.
Alltför högt ljudtryck från hörlurar kan orsaka
hörselskador.
Utsätt inte batterierna (reservbatterier eller
installerade batterier) för höga temperaturer, som
t.ex. solljus, eld eller liknande under en längre tid.
Märkplattan sitter på undersidan.
SE UPP!RISK FÖR ELEKTRISK STÖT.ÖPPNA INTE.
Risk för explosion om batteriet byts ut mot ett
batteri av fel typ.

Grundläggande användningssätt

Innan du börjar använda

anläggningen

För att slå på och stänga av anläggningen
Tryck på OPERATE
. Det går även att slå på
anläggningen med hjälp av funktionen för direkt
påslagning (se nedan).
I den här bruksanvisningen beskrivs huvudsakligen
de olika manövrerna när funktionen för direkt
påslagning används.
För att använda funktionen för direkt påslagning
Tryck på CD
, USB
, FM/AM
, AUDIO IN
eller FAVORITE RADIO STATIONS (1-3)
medan
anläggningen är avstängd. Strömmen slås på och
motsvarande funktionsläge ställs in.
För att justera volymen
Tryck på VOL + eller
.
För att lyssna genom hörlurar
Anslut hörlurarna till hörlursuttaget
.
Ljud-CD-skiva
(Det totala antalet spår och den totala speltiden
visas i tur och ordning.)
Totalt antal spår
Total speltid
MP3/WMA-skiva
Totalt antal
mappar*
1
Totalt antal filer
3 Tryck på
för att starta uppspelningen.
Speltid*
2, 3
*
1
Om det bara finns MP3/WMA-filer i rotmappen visas
”001” på displayen.
*
2
Om speltiden är längre än 100 minuter visas ”--:--” på
displayen.
*
3
När man trycker på DISPLAY ändras
uppspelningsskärmen mellan att visa speltiden,
funktionsläget och nuvarande spårnummer (eller
nuvarande mapp och filnummer).
Övriga manövrer
För att Gör så här
Pausa
uppspelningen
Tryck på
. Tryck en gång
till på knappen för att fortsätta
med uppspelningen.
Stoppa
uppspelningen
Tryck på
. När man trycker
när uppspelningen är
stoppad startar uppspelningen
om från det ställe där den
avbröts (återupptagen
uppspelning).
Välja mapp på
en MP3/
WMA-skiva
Tryck på
+ eller
.
Välja spår/fil Tryck på
eller
.
Spåren/filerna stegas fram ett/
en i taget.
Hitta ett visst
ställe i ett spår/
en fil
Håll
eller
intryckt
under uppspelningens gång,
och släpp sedan knappen på
önskat ställe. När man söker
efter ett visst ställe i pausläge
trycker man på
för att
starta uppspelningen när önskat
ställe har hittats.
Tips
För att nollställa funktionen för återupptagen uppspelning
trycker man på
medan CD-skivan är i stoppläge.
Observera
Den återupptagna uppspelningen nollställs i följande fall:
När man öppnar CD-facket.
När man stänger av anläggningen.
Exempel på mappstruktur och uppspelningsordning
Uppspelningsordningen för mapparna och filerna
ser ut på följande sätt. Observera att
uppspelningsordningen kan vara annorlunda än den
ursprungliga ordningen på skivan, beroende på
vilken inspelningsmetod som använts.
Mapp
MP3/WMA-fil

För att spela musikskivor

1 Tryck på CD
för att gå över till CD-läget.
2 Tryck på PUSH OPEN/CLOSE
, lägg i en skiva i CD-facket och stäng sedan luckan till facket.
Etikettsidan upp
Skivan läses in och skivinformationen visas på
displayen.

VARNING

Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt
för att undvika risk för brand eller elstötar.
Se till att apparatens ventilationshål inte täcks för av
tidningar, dukar, gardiner eller liknande, eftersom
det kan medföra risk för brand. Utsätt inte apparaten
för öppen eld (t.ex. från tända stearinljus).
Utsätt inte apparaten för droppande vätska eller
stänk, och ställ inte vätskefyllda behållare som t.ex.
blomvaser ovanpå apparaten, eftersom det kan leda
till brand eller elstötar.
Strömmen till den här apparaten bryts med hjälp av
stickkontakten, så anslut apparaten till ett
lättåtkomligt vägguttag. Om apparaten börjar bete
sig konstigt på något sätt så dra genast ut
stickkontakten ur vägguttaget.
Även om du har slagit av strömmen på enheten är
den inte bortkopplad från nätspänningen så länge
som den är ansluten till ett vägguttag.
Installera inte anläggningen i ett slutet utrymme
som t.ex. i en bokhylla eller inuti ett skåp.

Strömförsörjning

Anslut nätkabeln
, eller sätt i 6 st. R14-batterier (storlek C; medföljer ej) i batterifacket
.
Till ett vägguttag
Till AC IN
Nätkabel (medföljer)
Baksidan
Observera
När radion drivs på batteri och batteriströmmen sjunker under en viss nivå kan det hända att OPR/BATT-indikatorn
börjar lysa
svagt eller att strömmen till radion stängs av medan man lyssnar. Byt i så fall ut alla batterierna mot nya. Det går att använda
radiofunktionen en liten stund även efter det att OPR/BATT-indikatorn
börjar lysa svagt, men det går inte att använda
CD-spelaren. Var noga med att ta ut alla CD-skivor och koppla bort alla USB-enheter och extrakomponenter från anläggningen
innan du byter batterier.
Koppla loss nätkabeln både från anläggningen och från vägguttaget för att driva anläggningen på batteri.
När anläggningen är i standbyläge med nätkabeln ansluten lyser ”STANDBY” på displayen.
För att använda strömhanteringsfunktionen (gäller endast de europeiska modellerna)
Den här anläggningen är försedd med en automatisk standbyfunktion. Med den här funktionen går
anläggningen automatiskt över i standbyläge efter ungefär 15 minuter om man inte gör något med den och det
inte matas ut några ljudsignaler.
För att slå på respektive stänga av standbyläget trycker man på VOL
samtidigt som man håller TUNE +
intryckt. Varje gång man trycker på knapparna blinkar ”STANDBY” till i 2 sekunder, och ”ON” respektive ”OFF”
tänds på displayen.
Observera
Det som visas på displayen börjar blinka ungefär 2 minuter innan anläggningen går över i standbyläge.
Den automatiska standbyfunktionen fungerar inte i FM/AM-läget.
Att observera angående MP3/WMA-skivor
När en skiva läggs i läser anläggningen in alla filerna på
den skivan. Under tiden blinkar ”READ” på displayen. Om
det finns många mappar eller andra filer än MP3/
WMA-filer på skivan kan det ta lång tid innan
uppspelningen startar, eller innan nästa MP3/WMA-fil
börjar spelas.
Vi rekommenderar att du undviker att ta med andra filer
än MP3/WMA-filer eller onödiga mappar när du skapar
MP3/WMA-skivor.
Under uppspelningen hoppas andra ljudfiler än MP3-filer
och WMA-filer över, även om de finns med i mappen.
Den här anläggningen har stöd för följande ljudformat:
MP3: Filtillägg ”.mp3”
WMA: Filtillägg ”.wma”
Observera att även om en fil har rätt sorts filtillägg men
filen faktiskt är skapad i ett annat ljudformat, kan det
hända att det bara matas ut störningar eller att det blir fel
på apparaten.
Formatet MP3 PRO stöds ej.
WMA-filer som är kodade i formaten WMA DRM, WMA
Lossless och WMA PRO går inte att spela i den här
anläggningen.
I följande fall kan den här anläggningen inte spela
ljudfilerna på en skiva:
Om det totala antalet ljudfiler överskrider 999.
Om det totala antalet mappar på skivan överskrider 256
(inklusive ”ROOT”-mappen).
Om det finns fler än 8 mappnivåer i filhierarkin
(inklusive ”ROOT”-mappen).

För att lyssna på musik i en USB-

enhet

Det går att lyssna på ljudfiler som är lagrade i en
USB-enhet (en digital musikspelare eller ett
USB-lagringsmedium).
Det går att spela ljudfiler i formaten MP3, WMA och
AAC* i den här anläggningen.
* Filer som är skyddade med upphovsrättsskydd (Digital
Rights Management) går inte att spela i den här
anläggningen.
Kompatibla USB-enheter
USB-enheter måste uppfylla följande
kompatibilitetskrav för att gå att använda.
Kontrollera att apparaten uppfyller kraven innan du
använder den tillsammans med den här
anläggningen.
Kompabilitet med USB 2.0 (Full Speed)
Stöd för Mass Storage-läge*
* Mass Storage är ett läge som gör en USB-enhet åtkomlig
från en värdenhet för att därigenom möjliggöra
filöverföring. De flesta USB-enheter har stöd för Mass
Storage-läge.
1 Anslut USB-enheten till (USB)-uttaget
.
2 Tryck på USB
för att gå över till USB-läget.
Totalt antal mappar
3 Tryck på
för att starta uppspelningen.
Speltid*
1, 2
*
1
Om speltiden är längre än 100 minuter visas ”--:--” på
displayen.
*
2
När man trycker på DISPLAY ändras
uppspelningsskärmen mellan att visa speltiden,
funktionsläget och nuvarande mapp och filnummer.
Övriga manövrer
För att Gör så här
Pausa
uppspelningen
Tryck på
. Tryck en gång
till på knappen för att fortsätta
med uppspelningen*.
Stoppa
uppspelningen
Tryck på
. När man trycker
när uppspelningen är
stoppad startar uppspelningen
om från det ställe där den
avbröts (återupptagen
uppspelning).
Välja mapp
Tryck på
+ eller
.
Välja fil Tryck på
eller
. Det
går bara att hoppa en fil i taget.
För att fortsätta hoppa över filer
håller man
eller
intryckt och släpper sedan
knappen vid önskad fil.
Hitta ett visst
ställe i en fil
Håll
eller
intryckt
under uppspelningens gång,
och släpp sedan knappen på
önskat ställe. När man söker
efter ett visst ställe i pausläge
trycker man på
för att
starta uppspelningen när önskat
ställe har hittats.
* Vid uppspelning av en MP3/WMA/AAC-fil som är inspelad
med VBR kan det hända att uppspelningen startar om
från ett annat ställe.
Observera
Var noga med att alltid hålla
intryckt tills ”no DEV”
visas på displayen, och stäng sedan av anläggningen eller
gå över till något annat funktionsläge innan du kopplar bort
en USB-enhet. Om man kopplar bort USB-enheten utan att
utföra dessa steg kan data i USB-enheten bli förstörda eller
själva USB-enheten bli skadad.
Exempel på mappstruktur och uppspelningsordning
Uppspelningsordningen för mapparna och filerna
ser ut på följande sätt. Observera att
uppspelningsordningen kan vara annorlunda än den
ursprungliga ordningen i USB-enheten, beroende på
vilken inspelningsmetod som använts.
Mapp
MP3/WMA/AAC-fil
USB-enhet
Att observera angående USB-enheter
Det kan ta lång tid innan uppspelningen startar om:
mappstrukturen är väldigt komplicerad.
USB-enheten är nästan full.
När en USB-enhet ansluts avläser anläggningen alla
filerna i USB-enheten. Om det finns många mappar eller
filer i USB-enheten, kan det ta lång tid för anläggningen
att läsa in dem.
Undvik att ansluta USB-enheter till den här anläggningen
via ett USB-nav.
Med somliga anslutna USB-enheter kan det hända att det
tar en stund från det att man utför en manöver till det att
den faktiskt utförs av den här anläggningen.
Det kan hända att den här anläggningen inte har stöd för
samtliga funktioner som finns på en ansluten USB-enhet.
Undvik att spara andra sorters filer än MP3/WMA/
AAC-filer eller onödiga mappar i en USB-enhet som
innehåller MP3/WMA/AAC-filer.
Under uppspelningen hoppas andra ljudfiler än MP3-filer,
WMA-filer och AAC-filer över, även om de finns med i
mappen.
Den här anläggningen har stöd för följande ljudformat:
MP3: filtillägg ”.mp3”
WMA: filtillägg ”.wma”
AAC: filtillägg ”.m4a”,.3gp” eller ”.mp4”
Observera att även om en fil har rätt sorts filtillägg men
filen faktiskt är skapad i ett annat ljudformat, kan det
hända att det bara matas ut störningar eller att det blir fel
på apparaten.
Formatet MP3 PRO stöds ej.
WMA-filer som är kodade i formaten WMA DRM, WMA
Lossless och WMA PRO går inte att spela i den här
anläggningen.
AAC-filer som är kodade i upphovsrättsskyddat
AAC-format går inte att spela.
Den här anläggningen har stöd för profilen AAC-LC (AAC
Low Complexity).
Den här anläggningen kan inte spela ljudfiler i en
USB-enhet i följande fall:
Om det totala antalet ljudfiler i en mapp överskrider
999.
Om det totala antalet ljudfiler i hela USB-enheten
överskrider 5 000.
Om det totala antalet mappar i USB-enheten
överskriver 256 (inklusive ”ROOT”-mappen).
Om det finns fler än 8 mappnivåer i filhierarkin
(inklusive ”ROOT”-mappen).
Dessa antal kan variera beroende på fil- och
mappstrukturen.
Vi kan inte garantera kompatibiliteten med alla sorters
kodnings/skrivningsmjukvara. Om ljudfiler i USB-enheten
ursprungligen är kodade med inkompatibel mjukvara, kan
det hända att det bara matas ut störningar eller att ljudet
hoppar om man försöker spela de filerna, eller att de inte
går att spela alls.

För att lyssna på radio

1 Tryck på FM/AM
upprepade gånger för att gå över till radioläget och välja ”FM”-bandet eller ”AM”-bandet.
2 Håll TUNE + eller
intryckt tills frekvenssiffrorna börjar ändras på displayen.
Anläggningen söker automatiskt igenom
radiofrekvenserna och stannar när den hittar en
station med klar mottagning.
Om det inte går att ställa in en viss station i läget
för automatisk stationsinställning, så tryck på
TUNE + eller
upprepade gånger för att
ändra frekvensen stegvis.
När en FM-sändning tas emot i stereo tänds ”ST”
på displayen.
Observera
Enheten för frekvensen för inställda stationer är MHz för
FM-bandet och kHz för AM-bandet.

För att ändra stationsinställningsintervallet

för FM/AM

(Denna funktion finns bara på modeller som säljs i
vissa länder och områden. Se radiodelen under
”Tekniska data”.)
Stationsinställningsintervallet för FM/AM går att
ändra om det behövs med hjälp av följande
procedur.
1 Tryck på FM/AM
upprepade gånger för att välja radioband.
2 Håll ENTER
intryckt tills ”FM-xx” eller ”AM-xx” börjar blinka på displayen.
3 Håll FM/AM
intryckt tills nuvarande stationsinställningssteg visas.
4 Tryck på
eller
för att välja önskat stationsinställningssteg.
Det går att välja antingen ”FM 50K” (för ett
intervall på 50 kHz) eller ”FM 100K” (för ett
intervall på 100 kHz) för FM-bandet, respektive
AM 9K” (för ett intervall på 9 kHz) eller AM 10K”
(för ett intervall på 10 kHz) för AM-bandet.
5 Tryck på ENTER
.
Om stationsinställningsintervallet ändras, raderas
alla snabbvalsstationer för FM/AM som fanns
lagrade i anläggningens minne. Lagra om
snabbvalsstationerna efter det att du har ändrat
stationsinställningsintervallet.

För att förbättra radiomottagningen

Använd radion på en plats där
det går lätt att ta emot
radiosignaler, t.ex. nära ett
fönster. Rikta även antennen (för
FM) eller vrid på själva apparaten
(för AM) så att mottagningen blir
så bra som möjligt.
Rikta antennen för att förbättra
FM-mottagningen. Om det
brusar vid mottagning av ett
FM-program i stereo, så tryck på
FM MODE
upprepade gånger
tills ”Mono” visas på displayen.
Programmet hörs då inte i
stereo längre, men
mottagningen blir bättre.
Flytta på själva
anläggningen för att
förbättra AM-
mottagningen. (En
ferritantenn är
inbyggd i apparaten.)
Om det fortfarande är problem med mottagningen
så prova att flytta radion till ett annat ställe.
Undvik följande sorters platser:
Mellan
byggnader
I närheten av
mobiltelefoner
eller
elapparater
stålskrivbord
eller andra
stålbord
Lagring av snabbvalsstationer
påknapparna FAVORITE RADIO
STATIONS
Det går att lagra upp till tre favoritstationer på
knapparna FAVORITE RADIO STATIONS (1-3). Det går
att ställa in en FM- eller AM-station för varje knapp.
1 Tryck på FM/AM
upprepade gånger för att gå över till radioläget och välja ”FM”-bandet eller ”AM”-bandet.
2 Ställ in den station som du vill lagra.
3 Tryck in önskad knapp bland FAVORITE RADIO
STATIONS (–SET)-knapparna (1-3)
och håll den intryckt till det hörs ett pip.
Den inställda stationen lagras på vald knapp
bland FAVORITE RADIO STATIONS-knapparna (1-3)
och samma nummer som det på knappen tänds
på displayen.
(Exempel: För att lagra FM 87,50 MHz på
nummer)
För att ändra snabbvalsstationen
Gör om steg 1 till 3.
Den gamla snabbvalsstationen för den knappen
ersätts av den nya.
För att lyssna på
snabbvalsstationer med hjälp av
FAVORITE RADIO STATIONS
Tryck på önskad FAVORITE RADIO STATIONS-knapp
(1-3)
.
Observera
Undvik att hålla knappen intryckt, så att inte stationen
ändras av misstag. Om man håller knappen intryckt ersätts
den lagrade stationen för den knappen av den station som
radion är inställd på för tillfället.
För kunder i EuropaAtt observera för kunden: följande information gäller endast för produkter som säljs i länder där EU-direktiv gäller.
Den här produkten har tillverkats av, eller på
uppdrag av Sony Corporation.
EU-importör: Sony Europe B.V.
Frågor till EU-importören eller frågor som rör
produkternas överensstämmelse i Europa skall
sändas till tillverkarens auktoriserade representant,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da
Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.
Härmed försäkrar Sony Corporation att denna
utrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/
EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om
överensstämmelse finns på följande webbadress:
http://www.compliance.sony.de/
CE -märkningen är giltig endast i de länder där den
är obligatorisk enligt lag, huvudsakligen i EES-
länderna (europeiska ekonomiska
samarbetsområdet) och Schweiz.
Hantering av förbrukade batterier samt elektrisk och elektronisk utrustning (gäller inom EU och andra länder med separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten, batteriet eller
förpackningen anger att produkten och batteriet
inte ska hanteras som hushållsavfall. På vissa
batterier kan denna symbol användas i kombination
med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för
bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än
0,004 % bly. Genom att säkerställa att dessa
produkter och batterier hanteras på rätt sätt bidrar
du till att förebygga eventuella negativa miljö- och
hälsoeffekter som orsakas av felaktig
avfallshantering. Återvinning av materialet bidrar till
att bevara naturresurser. När det gäller produkter
som av säkerhets-, prestanda- eller
dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning till
ett inbyggt batteri ska detta batteri alltid bytas av en
auktoriserad servicetekniker. För att säkerställa att
batteriet och de elektriska och elektroniska
produkterna hanteras korrekt ska de levereras till en
lämplig återvinningsstation för elektriska och
elektroniska produkter när de är förbrukade.
Information om alla andra batterityper finner du i
avsnittet om säker borttagning av batteriet. Lämna
in batteriet på en lämplig återvinningsstation för
förbrukade batterier. Kontakta dina lokala
myndigheter, din lokala avfallshanteringstjänst eller
affären där du köpte produkten eller batteriet för
mer detaljerad information om hur du återvinner
produkten eller batteriet.
Sony ZS-PS50

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Sony ZS-PS50? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Sony ZS-PS50 att svara på din fråga.

Se manualen för Sony ZS-PS50 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.2. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Sony ZS-PS50? Ställ din fråga här

Sony ZS-PS50 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Sony
Modell ZS-PS50
Produkt Radio
EAN 4905524992304, 4905524992311
Språk Svenska
Filtyp PDF
Egenskaper
Produktens färg Svart
PLL-syntetiserare -
MP3-uppspelning Ja
Radio
Typ av tuner -
Frekvensband AM,FM
Antalet förinställda stationer 30
FM band 87.5 - 108 MHz
Högtalare
Uteffekt (RMS) 4 W
Anslutningar
Hörlursutgångar 1
Hörlursanslutning 3,5 mm
Antal USB 2.0 anslutningar 1
Apple-kompatibel dockningsmöjlighet Stöds inte
Hörlursutgång Ja
Linje in Ja
Vikt & dimension
Vikt 1720 g
Audio
Ljudformat som stöds WMA,MP3
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) 15 W
Batteriets livslängd 9 h
visa mer

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Sony ZS-PS50 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här