Speed-Link Competition pro

Speed-Link Competition pro bruksanvisning

(1)
 • VERS. 1.0QUICK INSTALL GUIDE
  SL-6603-SPORTS
  © 2012 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK
  swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. Amiga Classix, magnussoft and epyx are registered
  trademarks of magnussoft Deutschland GmbH. Amiga is a registered trademark of Amiga Inc. Windows, Windows XP,
  Windows Vista and Windows 7 are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other
  countries. All trademarks are the property of their respective owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any
  errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice.
  JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  Technical SupporT
  Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team – the quickest way is via our website:
  www.speedlink.com.
  Powered by
  SUMMER & WINTER GAMES EDITION
  COMPETITION PRO USB
  Použití dle předpisů
  Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní zařízení pro hry k
  zapojení do počítače a pro použití v uzavřených prostorách.
  Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození výrobku
  nebo zranění osob z důvodu neopatrného, neodborného,
  nesprávného použití, nebo z důvodu použití výrobku za jiným
  účelem, než který byl výrobcem uveden.
  Upozornění ke konformitě
  Pod vlivem silně statických, elektrických, vysocefrekvenčních polí
  (rádiová zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné výboje) může dojít
  k omezení funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém případě se
  pokuste zvětšit odstup k rušivým zařízením.
  Technický suport
  V případě technických problémů s tímto výrobkem kontaktujte
  náš suport, který nejrychleji dosáhnete prostřednictvím našich
  webových stránek www.speedlink.com.
  CZ
  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
  Ten produkt jest przeznaczony tylko do podłączenia do komputera
  jako urządzenie wprowadzające w grach i do stosowania w
  pomieszczeniach zamkniętych. Firma Jöllenbeck GmbH nie ponosi
  odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia u osób
  powstałe na skutek nieuważnego, niewłaściwego, nieumiejętnego
  lub nieprzewidzianego przez producenta sposobu
  użytkowania produktu.
  Informacja o kompatybilności elektromagnetycznej
  Pod wpływem silnych pól statycznych, elektrycznych lub o
  wysokiej częstotliwości (instalacje radiowe, telefony komórkowe,
  wyładowania mikrofalowe) mogą wystąpić zakłócenia w pracy
  urządzenia (urządzeń). W takim przypadku należy spróbować
  zwiększyć odległość od źródła zakłóceń.
  Pomoc techniczna
  W razie problemów technicznych z tym produktem należy zwrócić
  się do naszej pomocy technicznej. Najszybszy sposób kontaktu to
  nasza strona internetowa www.speedlink.com.
  PL
  GR
  Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή εισαγωγής
  παιχνιδιών για τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή και για τη χρήση
  σε κλειστούς χώρους. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει
  καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων
  λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης
  του προϊόντος για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον
  κατασκευαστή, σκοπό.
  Υπόδειξη συμμόρφωσης
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων
  ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
  κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων)
  ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των
  συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την
  απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
  Τεχνική υποστήριξη
  Σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών με αυτό το προϊόν
  απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να
  έχετε πολύ γρήγορη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας
  www.speedlink.com.
  Määräysten mukainen käyttö
  Tämä tuote soveltuu ainoastaan pelien syöttölaitteeksi
  tietokoneeseen liitettäväksi ja käyttöön suljetuissa tiloissa.
  Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta tuotteeseen
  syntyvistä vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka
  johtuvat tuotteen huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä tai
  valmistajan ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta
  poikkeavasta käytöstä.
  Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
  Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät
  (radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat
  vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä
  siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
  Tekninen tuki
  Jos kohtaat tätä tuotetta koskevia teknisiä vaikeuksia, käänny
  tukemme puoleen. Tukemme tavoitat nopeimmin verkkosivumme
  kautta, osoitteessa www.speedlink.com.
  FI
  Rendeltetésszerű használat
  Ez a termék csak játék beadó készülékként számítógépre történő
  csatlakoztatáshoz és zárt helyiségben való használatra alkalmas.
  A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget a termékben
  keletkezett kárért vagy vagy személyi sérülésért, ha az
  gyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által
  megadott célnak megfelelő használatból eredt.
  Megfelelőségi tudnivalók
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
  (rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok,
  mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a
  készülékek) működési zavara léphet fel. Ebben az esetben
  próbálja meg növelni a távolságot a zavaró készülékekhez.
  Műszaki támogatás
  Ha a termékkel kapcsolatban műszaki gondjai lennének, forduljon
  támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban honlapunkon, a
  www.speedlink.com címen érhet el.
  HU
  Föreskriven användning
  Den här produkten ska bara användas inomhus som
  input-apparat i spel och anslutas till en PC. Jöllenbeck GmbH tar
  inget ansvar för skador på produkt eller person som är ett resultat
  av ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller att produkten
  använts för syften som inte motsvarar tillverkarens anvisningar.
  Information om funktionsstörningar
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält
  (radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar från
  mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas funktion.
  I så fall ska du försöka öka avståndet till den apparat som stör.
  Teknisk support
  Om du får tekniska problem med den här produkten kan du vända
  dig till vår support. Du når den snabbast via vår webbsida
  www.speedlink.com.
  SE
  Bestemmelsesmæssig anvendelse
  Dette produkt er kun beregnet som spil-indtastningsenhed for
  tilslutningen til en computer og anvendelsen i lukkede rum.
  Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt for skader på produktet eller
  personskader på grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig og
  ukorrekt anvendelse eller anvendelse til et formål, som ikke
  svarer til producentens anvisninger.
  Overensstemmelseshenvisning
  Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter
  med høj frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølge-
  aadninger), kan der opstå funktionsforstyrrelser af enheden
  (enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at forstørre
  afstanden til forstyrrende enheder.
  Teknisk support
  Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores
  support som du nder på vores webside www.speedlink.com.
  DK
  Forskriftsmessig bruk
  Dette produktet er kun ment som inndataenhet for spill for
  tilkobling til en datamaskin, og kun for bruk i lukkede rom.
  Jöllenbeck GmbH tar intet ansvar for skader på produktet eller for
  personskader som skyldes uaktsom, ikke forskriftsmessig eller feil
  bruk, eller bruk av produktet utover det som er angitt
  fra produsenten.
  Samsvarserklæring
  Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente
  felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det
  forekomme funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så fall
  å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
  Teknisk Support
  Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du
  henvende deg til vår Support, som du raskest kan nå via vår
  nettside www.speedlink.com.
  NO
  Se
  Sätt kontakten i en ledig USB-port på din dator. Drivrutinen installeras
  automatiskt och kort därefter är joysticken klar att användas.
  Lägg in medföljande CD med drivrutiner i CD-enheten för att installera
  spelen. Om installation inte börjar automatiskt väljer du CD-enheten i
  Windows
  ®
  Explorer och startar programmet Setup.exe.
  De spel som installerats kan hämtas genom startmenyn – både
  Amiga
  ®
  -Classix
  ®
  spelsamling, Summer Games och Winter Games.
  De här två titlarna kan också spelas med klassisk grak: Då ska du aktivera
  „Retromodus“ i motsvarande huvudmeny. Observera att spelalternativen
  ska anpassas under menypunkt „Steuerung“ (kontroll) för styrning
  med joystick.
  En utförlig anvisning till spelmenyerna på engelska nns på vår webbplats
  www.speedlink.com/competition-pro-sports.
  För att aktivera autore-funktionen för du brytaren på baksidan åt vänster.
  Håll sedan någon av re-knapparna intryckt för att avfyra era gånger i
  snabb följd. För tillbaka brytaren åt höger för att återfå normal re-funktion.
  DK
  Forbind stikket med et ledigt USB-interface på din computer. Driveren
  installeres automatisk og dit joystick er hurtig klar til brug.
  Læg den medleverede driver-CD ind i dit CD-drev for at installere spillene.
  Hvis installationen ikke starter automatisk, udvælger du dit CD-drev i
  Windows Explorer og starter programmet „Setup.exe“.
  De installerede spil kan hentes via startmenuen – såvel Amiga
  ®
  -Classix
  ®
  -
  spillene som også „Summer Games“ og „Winter Games“.
  Begge spil kan spilles valgfrit med traditionel grak: Aktiver hertil i den tils-
  varende hovedmenu optionen ”Retromodus”. Bemærk venligst, at spillenes
  funktioner skal tilpasses til styringen i menuen “Steuerung” (styring) og vha.
  joysticket.
  En omfattende vejledning for spilmenuerne på engelsk nder du på vores
  webside under www.speedlink.com/competition-pro-sports.
  Til aktivering af autoskud-funktionen skyder du kontakten på bagsiden til
  venstre. Hvis du nu holder en af skudtasterne trykt, udløser du ere skud
  efter hinanden. Skyd kontakten igen til højre for at skifte til
  normal skydemodus.
  pl
  Podłącz wtyk USB do wolnego portu USB komputera. Sterownik instaluje
  się automatycznie i zaraz po tej operacji joystick jest gotowy do pracy.
  Włóż załączoną płytę CD ze sterownikami do napędu CD-ROM, aby
  zainstalować gry. Jeżeli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, w
  Eksploratorze Windows
  ®
  wybierz napęd CD-ROM i uruchom
  program „Setup.exe“.
  Zainstalowane gry można wywołać z menu Start – zarówno zestaw klasycz-
  nych gier Amiga
  ®
  Classix
  ®
  , jak i „Summer Games“ oraz „Winter Games“.
  W te dwa tytuły można grać także w klasycznej grace. W tym celu w menu
  głównym należy aktywować opcję „Retromodus“. Należy pamiętać, że do
  sterowania dżojstkiem należy dopasować opcje w punkcie menu
  „Steuerung“ (sterowanie). Obszerną angielskojęzyczną instrukcję do menu
  gier możesz znaleźć na naszej stronie internetowej pod aresem
  www.speedlink.com/competition-pro-sports.
  Aby aktywować funkcję szybkiego ognia, należy przesunąć przełącznik z
  tyłu w lewo. Jeśli teraz naciśniesz jeden z przycisków ognia, efektem będzie
  seria wystrzałów. Przesuń przełącznik w prawo, by przywrócić normalny
  tryb ognia.
  hu
  Csatlakoztassa az USB-csatlakozót számítógépe szabad USB portjára.
  A meghajtó magától telepítődik és a botkormány rövid időn belül már
  használható is.
  Helyezze be a CD meghajtóba a csomagban található CD-t, hogy telepítse
  a játékokat. Ha nem kezdődne el magától a telepítés, akkor válassza ki a
  Windows
  ®
  Explorerben a CD meghajtót és indítsa el a
  „Setup.exe“ programot.
  A telepített játékokat a kezdőmenün keresztül lehet lehívni – az Amiga
  ®
  -
  Classix
  ®
  játékgyűjteményt szintúgy, mint a „Summer Games“ és „Winter
  Games“ játékokat. Ezt a két játékot remekül lehet játszani klasszikus
  grakával is: Ehhez kapcsolja be az adott menüpontban a „Retromodus“
  opciót. Vegye gyelembe, hogy a botkormányos vezérléshez be kell állítani
  a „Steuerung” (Vezérlés) menüpontban a játékopciókat. A játékmenük
  részletes angol nyelvű leírását a honlapon a
  www.speedlink.com/competition-pro-sports találhatja meg.
  Ha a gyorstüzelő funkciót szeretné bekapcsolni, tolja balra a hátoldalon lévő
  kapcsolót. Ha lenyomva tart egy tüzelő gombot, ez többször egymás után
  kioldódik. Tolja jobbra a kapcsolót, ha megint normál tüzelő módba
  szeretne váltani.
  cZ
  Zastrčte konektor USB do volného USB rozhraní na Vašem počítači. Řídicí
  program je automaticky nainstalován, a krátce poté je joystick připraven
  k použití.
  K instalaci software řídicího programu vložte do CD-ROM spoludodané
  CD s řídicím programem. Nespustí-li se instalace automaticky, zvolte ve
  Windows
  ®
  Explorer Váš pohon CD a spusťte program „Setup.exe“.
  Nainstalované hry lze vyvolat pomocí menu Start – sbírka her Amiga
  ®
  -
  Classix
  ®
  a také „Summer Games“ a „Winter Games“.
  Tyto oba tituly lze opčně hrát v klasické grace: Aktivujte za tím účelem v
  příslušném hlavním menu opci „Retromodus“. Dbejte prosím na to, že pro
  řízení s joystickem je nutné přizpůsobit hrací možnosti pomocí bodu menu
  „Steuerung“ (Řízení).
  Podrobný návod v anglickém jazyce pro herní menu naleznete na našich
  webových stránkách www.speedlink.com/competition-pro-sports.
  K aktivování funkce rychlého ohně posuňte spínač na zadní straně
  doleva. Pokud podržíte stisknuté jedno z tlačítek ohně, tak se toto aktivuje
  několikrát v rychlém sledu. K opětnému přepnutí do normálního režimu
  ohně posuňte spínač doprava.
  Gr
  Συνδέστε το βύσμα με μια ελεύθερη διασύνδεση USB του υπολογιστή σας.
  Ο οδηγός εγκαθίσταται αυτόματα και το Joystick είναι μετά από λίγο έτοιμο
  για χρήση.
  Τοποθετήστε το απεσταλμένο CD οδηγού στον οδηγό CD, για να
  εγκαταστήσετε τα παιχνίδια. Εάν η εγκατάσταση δεν ξεκινήσει αυτόματα,
  επιλέξτε στον Windows
  ®
  Explorer τον οδηγό CD και εκκινήστε το
  πρόγραμμα „Setup.exe“.
  Τα εγκατεστημένα παιχνίδια μπορούν να κληθούν μέσω του μενού έναρξης
  - η συλλογή παιχνιδιών Amiga
  ®
  -Classix
  ®
  καθώς και τα „Summer Games“
  και „Winter Games“. Αυτοί οι δύο τίτλοι παίζονται προαιρετικά σε κλασσικά
  γραφικά: Ενεργοποιήστε για αυτό στο εκάστοτε κύριο μενού την επιλογή
  „Retromodus“ (Λειτουργία ρετρό). Παρακαλούμε προσέξτε ότι για τον
  έλεγχο με το Joystick, πρέπει να ρυθμιστούν οι επιλογές παιξίματος μέσω
  του στοιχείου μενού „Steuerung“ (Σύστημα ελέγχου). Μπορείτε να βρείτε
  λεπτομερείς οδηγίες για τα μενού παιχνιδιών στην Αγγλική γλώσσα, στην
  ιστοσελίδα μας www.speedlink.com/competition-pro-sports.
  Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας βολής, ωθήστε τον όπισθεν
  διακόπτη προς τα αριστερά. Εάν τώρα κρατήσετε ένα από τα πλήκτρα
  βολής πιεσμένο, αυτό θα ενεργοποιείται πολλές φορές σε γρήγορη
  αλληλουχία. Ωθήστε το διακόπτη προς τα δεξιά για εκ νέου εναλλαγή στη
  φυσιολογική λειτουργία βολής.
  Fi
  Työnnä liitin tietokoneen vapaaseen USB-liitäntään. Ajuri asennetaan
  automaattisesti, ja ohjaussauvaa voi käyttää pian sen jälkeen.
  Aseta toimitukseen sisältyvä ajuri-CD tietokoneen CD-asemaan pelien
  asentamiseksi. Mikäli asennus ei käynnisty automaattisesti, valitse
  Windows
  ®
  Explorerista tietokoneen CD-asema ja käynnistä o
  hjelma „Setup.exe“.
  Asennetut pelit voidaan kutsua esiin käynnistysvalikon kautta – niin Amiga
  ®
  -
  Classix
  ®
  -pelikokoelma kuin „Summer Games“ ja „Winter Games“.
  Näitä molempia pelejä voidaan valinnaisesti pelata klassisella graikalla:
  Aktivoi tätä varten kulloisessakin päävalikossa vaihtoehto „Retromodus“.
  Huomaa, että peliasetuksia on sovitettava valikkokohdassa ”Steuerung”
  (ohjaus) ohjaussauvalla ohjausta varten.
  Pelivalikkojen kattava englanninkielinen ohje löytyy verkkosivultamme
  osoitteesta www.speedlink.com/competition-pro-sports.
  Pikatulitustoiminto aktivoidaan siirtämällä takana oleva kytkin vasemmalle.
  Kun yhtä tulituspainikkeista pidetään nyt painettuna, se laukeaa useita
  kertoja nopeasti peräkkäin. Työnnä kytkin oikealla vaihtaaksesi takaisin
  tavanomaiseen tulitustilaan.
  no
  Koble kontakten til en ledig USB-port på datamaskinen. Driveren installeres
  automatisk og joysticken er straks klar til bruk.
  Legg inn den vedlagte driver-CD i CD-stasjonen for å installere spillene.
  Dersom installasjonen ikke starter automatisk, bruk Windows
  ®
  Explorer og
  start programmet „Setup.exe“ på CD-stasjonen.
  De installerte spillene nner du via startmenyen – Amiga
  ®
  -Classix
  ®
  -
  spillsamling samt „Summer Games“ og „Winter Games“.
  Begge disse titlene kan spilles i klassisk grakk: Da må du aktivere valget
  „Retromodus“ i hovedmenyen. Merk deg at for styring med joystick må
  spillvalgene tilpasses i menypunktet „Steuerung“ (styring).
  En utførlig engelskspråklig anvisning for spillmenyene nner du på vår
  nettside under www.speedlink.com/competition-pro-sports.
  For å aktivere hurtigskytingsfunksjonen må du skyve bryteren på baksiden
  mot venstre. Holdes skytetasten nå inne, blir denne utløst ere ganger i rask
  rekkefølge. Skyv bryteren mot høyre for å gjenoppta normal skyteinnstilling.
  Activate AutoFire
  4
  2
  Install the software
  1
  Connect the joystick
  Let the games begin
  3
  Start games
  Help
  Controls
  Statistics
  Credits
  Exit game
  Switch to retro graphics mode
  For best game compatibility,
  please select a different
  installation directory
  (standard: C:\Program les).
Speed-Link Competition pro

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Speed-Link Competition pro? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Speed-Link Competition pro att svara på din fråga.

Se manualen för Speed-Link Competition pro helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 9.7. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Turkiska, Slovakien, Grekisk, Ungerska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Speed-Link Competition pro? Ställ din fråga här

Speed-Link Competition pro – specifikationer

Allmänt
Varumärke Speed-Link
Modell Competition pro
Produkt Controller
Språk Svenska, Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Turkiska, Slovakien, Grekisk, Ungerska
Filtyp PDF
Inmatningsenhet
Enhetstyp Joystick
Spelplattformar som stöds PC
Gaming-styrteknik Analog
Gaming Control funktionstangenter Menu button, Select button, Start button
Antal knappar 4
Anslutningar
Anslutningsteknologi -
Gränssnitt USB 2.0
Ergonomi
Kabellängd 1.8
Produktens färg Svart
Vikt & dimension
Vikt 430

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Speed-Link Competition pro .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2020 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer