Speed-Link Strike Gamepad

Speed-Link Strike Gamepad bruksanvisning

(2)
 • Quick install Guide
  Vers. 2.0
  © 2010 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  ,
  the SPEEDLINK
  ®
  word mark and the SPEEDLINK
  ®
  swoosh are registered
  trademarks of Jöllenbeck GmbH. All other trademarks are the property
  of their respective owners. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable
  for any errors that may appear in this manual. Information contained
  herein is subject to change without prior notice.
  LLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  PL
  1. Abymóckorzystaćzewszystkichfunkcjigamepada,pobierznajpierw
  najnowszesterownikizestronywww.speedlink.com/strikei
  zainstalujje.Instalacjajestkonieczna,jeślichceszkorzystaćzfunkcji
  wibracji.
  2. PodłączgamepadadowolnegogniazdaUSBkomputera-urządzenie
  zostanieautomatyczniezainstalowane.
  3. FunkcjegamepadamożnasprawdzićwPanelusterowaniaWindows
  ®
  wczęści„Urządzeniaidrukarki“(Windows
  ®
  7/Vista
  ®
  )lub„Kontrolery
  gier“(Windows
  ®
  XP).Pozainstalowaniusterownikówznajdziesz
  tamteżopcjefunkcjiwibracji.Pamiętaj,żefunkcjawibracjidziała
  tylkowtedy,gdyjestuwzględnionawgrze,aodpowiedniaopcjajest
  aktywnawopcjachgry.
  4. Zapomocąprzycisku„Analog“możnaprzełączaćsięmiędzytrybem
  analogowymicyfrowymprzyciskówidrążkówsterujących.Wtrybie
  analogowymdiodaLEDświeciwkolorzeczerwonym.
  GR
  1. ΓιατηνπλήρηαπόδοσητουGamepadκατεβάστεπρώτατουςτρέχοντες
  οδηγούςαπότοwww.speedlink.com/strikeκαιεγκαταστήστετους.
  Ηεγκατάστασηείναιαπαραίτητη,εάνθέλετεναχρησιμοποιήσετετη
  λειτουργίακραδασμώντουGamepad.
  2. ΣυνδέστετοGamepadμεμιαελεύθερηδιασύνδεσηUSBτου
  υπολογιστήσας,ησυσκευήεγκαθίσταταιαυτόματα.
  3. ΜπορείτεναελέγχετετηλειτουργίατουGamepadστονέλεγχο
  συστήματοςτωνWindows
  ®
  στοτμήμα„Συσκευέςκαιεκτυπωτές“
  (Windows
  ®
  7/Vista
  ®
  )ήστο„Ελεγκτέςπαιχνιδιών“(Windows
  ®
  XP).Μετά
  τηνεγκατάστασητωνοδηγώνθαβρείτεεκείκαιτιςεπιλογέςγιατη
  λειτουργίακραδασμών.Προσέξτεότιοικραδασμοίαναπαράγονταιμόνο
  όταντουςχρησιμοποιείέναπαιχνίδικαιόταν
  έχειενεργοποιηθείηαντίστοιχηλειτουργίαστιςεπιλογέςπαιχνιδιών.
  4. Μετο„Αναλογικό“πλήκτροεναλλάσσεστεμεταξύψηφιακήςκαι
  αναλογικήςλειτουργίαςγιαπλήκτρακαιστικελέγχου.Στηναναλογική
  λειτουργίαανάβειτοLEDκόκκινο.
  DK
  1. Tilfuldkapacitetafdingamepaddownloadførstdeaktuelledrivere
  frawww.speedlink.com/strikeoginstallerdem.Installeringener
  nødvendigthvisduønskeratbrugevibrationsfunktionenmeddin
  gamepad.
  2. ForbinddingamepadmedetledigtUSB-interfacepådincomputer,
  enhedeninstalleresautomatisk.
  3. FunktionentildingamepadkandukontrollereunderWindows
  ®
  -
  systemstyringeniafsnit„Enhederogprinter“(Windows
  ®
  7/Vista
  ®
  )hhv.
  „Gamecontroller“(Windows
  ®
  XP).Efterinstalleringafdrivernefinder
  duderogsåegenskabernetilvibrationsfunktionen.Bemærkvenligst,
  atvibrationsfunktionenkunkanbruges,hvisfunktionenbrugesafet
  spiloghvisdentilsvarendefunktioneraktiveretispilletsfunktioner/
  egenskaber.
  4. Med„Analog“-knappenskifterdumellemdigitaloganalogmodustil
  knapperneogstyringsstickene.IanalogmoduslyserLEDrødt.
  CZ
  1. Proplnývýkongamepadusilaskavěstáhnětenejdříveaktuálnířídicí
  programyzwww.speedlink.com/strikeatytonainstalujte.Instalace
  jepotřebná,pokudchcetepoužívatvibračnífunkcigamepadu.
  2. ZapojtegamepaddovolnéhoUSBrozhranínaVašempočítači,
  přístrojsenainstalujeautomaticky.
  3. FunkcigamepadumůžeteprověřitveWindows
  ®
  -systémovémřízení
  vodstavci„Přístrojeatiskárna“(Windows
  ®
  7/Vista
  ®
  )respektive
  „Gamecontroller“(Windows
  ®
  XP).Poinstalaciřídicíhoprogramu
  tamtakénalezenteopceprovibračnífunkci.Dbejteprosímnato,že
  vibracelzereprodukovatpouzetehdá,pokudsetatopoužívávehřea
  příslušnáfunkcejeaktivovanávopcíchhry.
  4. „Analogovým“tlačítkemmůžetepřepínatmezidigitálníma
  analogovýmrežimemprotlačítkaaovládacístick.Vanalogovém
  režimuLEDsvítíčerveně.
  SE
  1. Förattfåfulleffektavdingamepadladdarduförstnerdeaktuella
  drivrutinernafrånwww.speedlink.com/strikeochinstallerardem.
  Installationenärnödvändigförattgamepadensvibrationsfunktionska
  kunnaanvändas.
  2. KopplagamepadentillenledigUSB-portpådindator.Deninstalleras
  automatiskt.
  3. DukankontrolleragamepadensfunktioniWindows
  ®
  kontrollpanel
  underApparaterochSkrivare(Windows
  ®
  7/Vista
  ®
  )resp.Spelkontroller
  (Windows
  ®
  XP).Närdrivrutinernainstalleratshittardualternativför
  vibrationsfunktionendär.Komihågattvibrationernabarafungerar
  omdefinnsispeletochmotsvarandefunktionaktiveratsispelets
  alternativ.
  4. Medanalogknappenväxlardumellandigitaltochanalogtlägeför
  knapparochkontroller.Idetanalogalägetlyserindikatorlampanrött.
  HU
  1. Ajátékpadteljeskapacitásáhozelőszörtöltseleazaktuálismeghajtót
  a www.speedlink.com/strikeoldalróléstelepítse.Atelepítésahhoz
  szükséges,hahasználniszeretnéajátékparrezgőfunkcióját.
  2. CsatlakoztassaajátékpadotszámítógépeszabadUSBportjára,ekkor
  akészülékautomatikusantelepítődik.
  3. AjátékpadfunkciójátaWindows
  ®
  vezérlőpultona„Készülékekés
  nyomtató“(Windows
  ®
  7/Vista
  ®
  )ill.„Gamecontroller“(Windows
  ®
  XP)
  részébenellenőrizheti.Ameghajtótelepítéseutánottarezgési
  funkcióhozismegtaláljaazopciókat.Kérjük,vegyefigyelembe,hogy
  arezgéstcsakakkorlehetvisszaadni,hahasználjaajátékotésbe
  vankapcsolvaajátékopcióinálamegfelelőfunkció.
  4. Az„Analog“gombbalkapcsolhatagombokésavezérlőstickdigitális
  ésanalógüzemmódjaközött.AnalógüzemmódbanaLEDpirosan
  világít.
  Wykluczenie od odpowiedzialności
  JöllenbeckGmbHnieponosiodpowiedzialnościza
  szkodywprodukcieaniobrażeniaosóbwwyniku
  nieprawidłowego,błędnegolubniezgodnegoz
  przeznaczeniemużyciaproduktu.
  Oświadczenie o zgodności
  Silnepolaelektrostatyczne,elektrycznelub
  elektromagnetyczneowysokiejczęstotliwości
  (urządzeniaradiowe,telefonyprzenośne,telefony
  komórkowe,mikrofalówki,rozładowaniaelektryczne)
  mogąbyćprzyczynązakłóceńwdziałaniuurządzenia
  (urządzeń).Wtakimwypadkunależyzachować
  większąodległośćodźródełzakłóceń.
  Pomoc techniczna
  Wrazietrudnościzinstalacjąlubpodłączeniem
  urządzeniaprosimyzwrócićsiędonaszejpomocy
  technicznej.Nanaszejstronieinternetowejpod
  adresem:http://www.speedlink.comznajdujesię
  odpowiedniformularzzgłoszeniowy.Alternatywnie
  możnarównieżwysłaćdonaswiadomośćpocztą
  elektronicznąnaadres:support@speedlink.com
  PL
  Αποκλεισμός ευθύνης
  ΗεταιρείαJöllenbeckGmbHδεναναλαμβάνεικαμία
  ευθύνηγιαβλάβεςστοπροϊόνήτραυματισμούς
  ατόμωνλόγωαπρόσεχτης,μησύμφωνηςμετους
  κανονισμούς,εσφαλμένηςήμησύμφωνηςμετο
  σκοπόπουέχειορίσειοκατασκευαστής,χρήσηςτου
  προϊόντος.
  Συμμόρφωση
  Υπότηνεπίδρασηδυνατώνστατικών,ηλεκτρικών
  πεδίωνήπεδίωνυψηλήςσυχνότητας(ασύρματες
  εγκαταστάσεις,κινητάτηλέφωνα,αποφορτίσεις
  συσκευώνμικροκυμάτων)ίσωςυπάρξουνεπιδράσεις
  στηλειτουργίατηςσυσκευής(τωνσυσκευών).Σεαυτή
  τηνπερίπτωσηδοκιμάστενααυξήσετετηναπόσταση
  προςτιςσυσκευέςπουδημιουργούνπαρεμβολή.
  Τεχνική υποστήριξη
  Εάνέχετεδυσκολίεςκατάτηνεγκατάστασηήτη
  σύνδεσητηςσυσκευής,απευθυνθείτεστοτμήμα
  τεχνικήςυποστήριξης.Στηνιστοσελίδαμαςhttp://
  www.speedlink.comέχουμεετοιμάσειέναέντυπο
  υποστήριξης.Εναλλακτικάμπορείτεναστείλετεένα
  E-mailστοτμήμαυποστήριξης:
  support@speedlink.com
  GR
  Fritagelse for ansvar
  JöllenbeckGmbHovertagerintetansvarfor
  materialeskaderellerpersonskader,somopstårpå
  grundafuforsigtig,uhensigtsmæssig,ukorrektbrug
  ellerhvisproduktetbrugestilandreformålenddem
  somangivesafproducenten.
  Overensstemmelseserklæring
  Stærkestatiske,elektriskefelterellerfeltermeden
  højfrekvens(radioanlæg,mobiltelefoner,udladning
  afmikrobølger)kanpåvirkeenhedens(enhedernes)
  funktion.Forsøgidettetilfældeatforstørreafstanden
  tildeforstyrrendeenheder.
  Teknisk support
  Hvisduharproblemermedinstalleringeneller
  tilslutningenafenheden,kontaktvenligstvores
  tekniskesupport.Påvoreswebsted
  http://www.speedlink.comfinderduensupport-blanket.
  Alternativdertil,kandudirektesendeene-mailtil
  voressupport:support@speedlink.com
  DK
  Vyloučení ručení
  FirmaJöllenbecks.r.o.nepřebíráručenízaškodyna
  výrobku,nebopřizraněníosobzdůvoduneopatrného,
  neodborného,nesprávného,nebonesprávnéhopoužití
  výrobkuzajinýmúčelem,nežuvádívýrobce.
  Konformita
  Zapůsobenísilnýchstatických,elektrických,nebo
  vysokofrekvenčníchpolí(rádiovázařízení,mobilní
  telefony,mikrovlnnévýboje)můžedojítkomezení
  funkčnostipřístroje(přístrojů).Vtakovémpřípaděse
  pokustezvětšitdistancikrušivýmpřístrojům.
  Technický support
  Pokudbudetemítjakékolivproblémypřiinstalaci
  nebopřipřipojovánízařízení,kontaktujteprosímnáš
  technickýsuport.Nanašichwebovýchstránkách
  http://www.speedlink.comjsmeproVáspřipravili
  suportovýformulář.Jakoalternativumůžetesupportu
  napsatpřímoemailnaadresu:
  support@speedlink.com
  CZ
  Ansvarsfrihet
  JöllenbeckGmbHansvararinteförnågraskadorpå
  produktellerpersonsomärettresultatavovarsamhet
  ochfelaktigbehandlingellerförattprodukten
  använtsförandrasyftenändesomspecificeratsav
  tillverkaren.
  Försäkran om överensstämmelse
  Starkastatiska,elektriskaellerhögfrekventafält
  (radioanläggningar,mobiltelefoner,urladdningar
  frånmikrovågsugnar)kanpåverkaapparatens/
  apparaternasfunktion.Isåfallskaduförsökaöka
  avståndettilldenapparatsomstör.
  Teknisk support
  Omduharproblemmedinstallationelleranslutning
  avapparatenkandukontaktavårtekniskasupport.
  Påvårwebbsidahttp://www.speedlink.comharvi
  lagtutettsupportformulärsomdukananvändadig
  av.Alternativtkanduskickaette-brevdirekttillvår
  support:support@speedlink.com
  SE
  Jótállás kizárása
  AJöllenbeckGmbHnemvállalfelelősségeta
  termékbenkeletkezettkárokért,vagyszemélyi
  sérülésekért,melyekatermékfigyelmetlen,
  szakszerűtlen,hibásvagynemagyártóáltalmegadott
  célratörténőfelhasználásábóleredtek.
  Megfelelőség
  Erősstatikus,elektromosvagynagyfrekvenciájú
  mezők(rádióberendezések,mobiltelefonok,
  vezetékmentestelefonok,mikrohullámúsütők,
  kisülések)hatásáraakészülék(akészülékek)
  működésizavaraléphetfel.Ebbenazesetben
  próbáljamegnövelniatávolságotazavaró
  készülékekhez.
  Műszaki támogatás
  Hagondjailennénekakészüléktelepítése
  vagycsatlakoztatásaközben,forduljonműszaki
  támogatásunkhoz.Ahttp://www.speedlink.com
  honlapontalálhatótámogatásiformanyomtatványunk.
  Másiklehetőségmég,hogyaTámogatásnak
  közvetlenüle-mailtisküldhet:support@speedlink.com
  HU
  1
  2
  3
  4
  strike
  GaMePad
  Pc-GaMinG
  sl-6535-01
  ANALOG
  BUTTON
  www.speedlink.com/strike
Speed-Link Strike Gamepad

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Speed-Link Strike Gamepad? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Speed-Link Strike Gamepad att svara på din fråga.

Se manualen för Speed-Link Strike Gamepad helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 2 personer med ett genomsnitt på 6.8. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Danska, Polska, Ryska, Norska, Czech, Turkiska, Slovakien, Grekisk, Ungerska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Speed-Link Strike Gamepad? Ställ din fråga här

Speed-Link Strike Gamepad – specifikationer

Allmänt
Varumärke Speed-Link
Modell Strike Gamepad
Produkt Controller
EAN 4027301987096
Språk Svenska, Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Danska, Polska, Ryska, Norska, Czech, Turkiska, Slovakien, Grekisk, Ungerska
Filtyp PDF
Inmatningsenhet
Enhetstyp Spelplatta
Spelplattformar som stöds PC
Gaming Control funktionstangenter D-pad
Gaming-styrteknik Analog / Digital
Analog på/av
Stötåterkoppling
Antal knappar 12
Anslutningar
Anslutningsteknologi Kabel
Ergonomi
Kabellängd 1.9
Plug & Play-kompatibel
Produktens färg Turkos
Övrigt
USB
Kompatibla operativsystem Windows XP (32-Bit) / Vista (32-Bit) / Vista (64-Bit) / 7 (32-Bit) / 7 (64-Bit)
D-pad
Vikt & dimension
Vikt -

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Speed-Link Strike Gamepad .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2020 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer