Speed-Link Sy Comfort Mouse bruksanvisning

Speed-Link Sy Comfort Mouse
6.4 · 1
PDF anvisning
 · 2 sidor
Svenska
anvisningSpeed-Link Sy Comfort Mouse

Quick install Guide

Vers. 1.0
©2011 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
®
, the SPEEDLINK word mark
and the SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH.
All other trademarks are the property of their respective owners.
llenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual.
Information contained herein is subject to change without prior notice.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY

sYGMa

MOuse – wireless usb
sl-6365-Gbk1. Åbn batterirummet på bunden af musen. Sæt de to medleverede AAA-batterier (1,5V) i, hold herved øje med den korrekte polaritet. Luk batterirummet.2. Forbind USB-modtageren med et ledigt USB-interface på din computer. Operativsystemet genkender enheden automatisk.3. Tænd musen idet du stiller afbryderen på musens bund på „ON. Forbindelsen oprettes automatisk indenfor få sekunder. Hvis du ikke bruger musen, slukker du den bare („OFF“) og sparer energi.4. Hvis batteri-statusindikatorens LED starter at blinke under brugen, skal batterierne udskiftes.5. Til transport opbevarer du USB-modtageren bare i batterirummet.
DK
1. Otwórz wnękę baterii na spodzie myszy. Włóż dwie baterie AAA (1,5V), zwracając przy tym uwagę na poprawną polaryzację. Zamknij wnękę baterii.2. Podłącz odbiornik USB do wolnego gniazda USB komputera. Urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane i zainstalowane przez system operacyjny.3. Włącz mysz, przestawiając przełącznik na spodzie myszy do położenia „ON“. Połączenie zostanie nawiązane automatycznie w ciągu kilku sekund. Gdy mysz jest nieużywana, przestaw przełącznik do położenia „OFF“, by oszczędzać baterie.4. Gdy podczas pracy dioda LED wskaźnika stanu baterii zacznie migać, wymień baterie.5. Do transportu odbiornik USB można schować we wnęce baterii.
PL
1. Öppna batterifacket på musens undersida. Lägg in två AAA-batterier (1,5V) med polerna åt rätt håll. Stäng batterifacket igen.2. Koppla USB-mottagaren till en ledig USB-port på datorn. Apparaten upptäcks och installeras automatiskt av operativsystemet.3. Sätt på musen genom att ytta brytaren på undersidan till läge ON. Förbindelsen upprättas automatiskt inom några få sekunder. Stäng av musen (brytaren på OFF) när den inte används för att spara ström.4. Om batteriindikatorn börjar blinka när produkten används ska du byta batterierna.5. Stoppa in den lilla USB-mottagaren i batterifacket för transport.
SE
1. Nyissa ki az egér alján lévő elemtartót. Helyezzen bele két AAA mini ceruzaelemet (1,5 V), közben ügyeljen a megfelelő pólusokra. Csukja vissza az elemtartót.2. Csatlakoztassa az USB-vevőt számítógépe szabad USB portjára. A készüléket az operációs rendszer magától felismeri és telepíti.3. Kapcsolja be az egeret: tolja az alján lévő kapcsolót „ON“ helyzetbe. A csatlakozás pár másodpercen belül automatikusan létrejön. Ha nem használja, kapcsolja ki az egeret („OFF“), hogy energiát takarítson meg.4. Ha az elemstátusz kijelző LED üzemelés közben villogni kezd, cserélje ki az elemeket.5. Szállítás közben az USB vevőt egyszerűen tegye az elemtartóba.
HU
1. Åpne batterihuset på undersiden av musen. Sett inn to AAA-batterier (1,5V), pass på riktig polaritet. Lukk batterihuset igjen.2. Koble USB-mottakeren til en ledig USB-port på datamaskinen. Apparatet blir automatisk gjenkjent av operativsystemet og blir installert.3. Slå på musen ved å skyve bryteren på undersiden til „ON“-posisjonen. Forbindelsen opprettes automatisk i løpet av få sekunder. Når den ikke er i bruk slår du musen av („OFF“) for å spare strøm.4. Hvis batteritilstandslyset begynner å blinke under bruk må du bytte batterier.5. For transport stuer du USB-mottakeren i batterihuset.
NO
1. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στην κάτω πλευρά του ποντικιού. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA (1,5V), προσέχετε εδώ για τη σωστή πολικότητα. Κλείστε πάλι τη θήκη μπαταριών.2. Συνδέστε το δέκτη USB με μια ελεύθερη διασύνδεση USB στον υπολογιστή σας. Η συσκευή αναγνωρίζεται αυτόματα από το λειτουργικό σύστημα και εγκαθίσταται.3. Ενεργοποιήστε το ποντίκι, ωθώντας το διακόπτη στην κάτω πλευρά στη θέση „ON“. Η σύνδεση δημιουργείται εντός λίγων δευτερολέπτων αυτόματα. Σε περίπτωση μη χρήσης, απλά απενεργοποιήστε το ποντίκι („OFF“), ώστε να εξοικονομήσετε ρεύμα.4. Εάν κατά τη λειτουργία αρχίσει να αναβοσβήνει το LED κατάστασης της μπαταρίας, αλλάξτε τις μπαταρίες.5. Για τη μεταφορά, απλά φυλάξτε το δέκτη USB μέσα στη θήκη μπαταριών.
GR
1. Otevřete přihrádku na baterie na spodní straně myši. Vložte dvě baterie AAA (1,5 V), dbejte při tom na správnou polaritu. Přihrádku na baterie opět zavřete.2. Zastrčte přijímač USB do volného USB rozhraní na Vašem počítači. Operační systém automaticky rozpozná přístroj a jej nainstaluje.3. Myš zapněte posunutím spínače na spodní straně do pozice „ON“. Spojení se automaticky naváže během několika vteřin. V případě, že myš nepoužíváte, tak ji jednoduše vypněte („OFF“), také z důvodu úspory energie.4. Pokud začne blikat během provozu stavová LED, tak vyměňte baterie.5. Pro přepravu můžete uložit přijímač USB snadno v přihrádce na baterie.
CZ
1. Avaa hiiren pohjassa oleva paristokotelo. Aseta kaksi AAA-paristoa (1,5V) paikoilleen, huomioi tällöin oikea napaisuus. Sulje paristokotelo uudelleen.2. Liitä USB-vastaanotin tietokoneen vapaaseen USB-porttiin. Käyttöjärjestelmä tunnistaa ja asentaa laitteen automaattisesti.3. Kytke hiiri päälle kytkemällä pohjassa oleva kytkin asentoon „ON“. Yhteys luodaan muutamassa sekunnissa automaattisesti. Jos hiirtä ei käytetä, sammuta se („OFF“) säästääksesi sähköä.4. Kun paristotilan merkkivalo alkaa vilkkua käytön aikana, vaihda paristot.5. Säilytä USB-vastaanotinta kuljetusta varten paristokotelossa.
FI
Föreskriven användning
Den här produkten ska endast användas som inputapparat och anslutas till
en dator. Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för skador på produkt eller person
som är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller att produkten
använts för syften som inte motsvarar tillverkarens anvisningar.
Information om batterier
Använd endast den typ av batterier som anges. Byt genast ut gamla och svaga
batterier. Förvara batterier utom räckhåll för barn. Den som använder någon
typ av batterier är skyldig att kassera dem enligt föreskrifterna. Du kan lämna
in dina gamla, förbrukade batterier till speciella insamlingsställen eller var som
helst där man säljer batterier. Symbolen med en överkorsad soptunna som sitter
på batterierna betyder att de inte får slängas bland de vanliga hushållssoporna.
Gamla batterier kan innehålla ämnen som skadar miljön och vår hälsa om de
kasseras eller förvaras på fel sätt.
Hälsofaror
Att använda inputapparater extremt länge i sträck kan orsaka besvär med hälsan
som t ex obehag eller smärta. Ta paus regelbundet och kontakta en läkare om
problemen återkommer.
Försäkran om överensstämmelse
Jöllenbeck GmbH försäkrar att den här produkten uppfyller de relevanta
säkerhetskraven i EU-direktiv 1999/5/EC. En fullständig försäkran om
överensstämmelse kan beställas på vår webbsida under www.speedlink.com.
Information om funktionsstörningar
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar,
mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/
apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka avståndet till den apparat
som stör.
Teknisk support
Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till vår support. Du
når den snabbast genom vår webbsida www.speedlink.com. Alternativt kan du
skicka ett e-brev till eu-support@speedlink.com.
se
Bestemmelsesmæssig anvendelse
Produktet er kun beregnet som indtastningsenhed for tilslutning til en PC.
Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt for skader på produktet eller personskader på
grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig og ukorrekt anvendelse eller anvendelse til et
formål, som ikke svarer til producentens anvisninger.
Batterianvisninger
Brug kun de foreskrevne batterityper. Gamle eller næsten tomme batterier bør straks
udskiftes. Batterier skal opbevares således, at de ikke er i rækkevidde af børn. Som
slutbruger er du forpligtet til at bortskaffe brugte batterier og akkumulatorer miljørigtigt.
De brugte batterier/akkumulatorer kan bortskaffes gratis på samlingssteder eller du
kan aevere dem i forretninger, som sælger batterier/akkumulatorer. Symbolet med
den gennemstrejfede skraldespand på batterier/akkumulatorer betyder, at disse ikke
må bortskaffes i husholdningsaffaldet. Gamle batterier kan indeholde skadelige stoffer
som kan skade miljøet og sundheden, hvis de ikke bortskaffes eller opbevares korrekt.
Sundhedsfarer
Ved ekstrem lange brugstider af indtastningsenheder kan der opstå problemer med
sundheden som ubehag eller smerter. Tag derfor regelmæssige pauser og konsulter
en læge efter gentagende problemer.
Overensstemmelseserklæring
Hermed erklærer Jöllenbeck GmbH, at produktet stemmer overens med alle
relevante sikkerhedsbestemmelser af EU-direktivet 1999/5/EC. Den fuldstændige
overensstemmelseserklæring kan forespørges på vores hjemmeside under
www.speedlink.com.
Overensstemmelseshenvisning
Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter med høj
frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølge-aadninger), kan der opstå
funktionsforstyrrelser af enheden (enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at
forstørre afstanden til forstyrrende enheder.
Teknisk support
Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores support som du
nder på vores webside www.speedlink.com. Alternativ kan du kontakte os via e-mail
til eu-support@speedlink.com.
dk
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten produkt jest przeznaczony tylko do podłączenia do komputera PC.
Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia produktu
lub obrażenia u ludzi na skutek nieuważnego, nieprawidłowego, niewłaściwego
lub niezgodnego z określonym przez producenta użytkowania produktu.
Informacje na temat akumulatorów
Stosować tylko przepisany typ baterii. Stare lub zużyte baterie natychmiast
wymieniać. Zapasowe bateria przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jako
użytkownik masz prawny obowiązek prawidłowego usuwania zużytych baterii
lub akumulatorów. Zużyte baterie/akumulatory można bezpłatnie oddać w
specjalnych punktach zbiórki lub wszędzie tam, gdzie są one sprzedawane.
Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na bateriach/akumulatorach
oznacza, że nie wolno ich wyrzucać razem z domowymi odpadami. Zużyte
akumulatory mogą zawierać szkodliwe substancje, które przy niewłaściwej
utylizacji mogą zaszkodzić środowisku lub Twojemu zdrowiu.
Zagrożenia dla zdrowia
Podczas skrajnie długiego korzystania z urządzeń do wprowadzania danych
może dojśc do problemów zdrowotnych, jak złe samopoczucie lub bóle. Dlatego
należy robić regularne przerwy, a w razie powtarzających się problemów należy
zasięgnąć porady lekarza.
Deklaracja zgodności
Jöllenbeck GmbH oświadcza niniejszym, że ten produkt jest zgodny z odnośnymi
przepisami bezpieczeństwa dyrektywy 1999/5/WE. Kompletny tekst deklaracji
zgodności można uzyskać na naszej stronie internetowej www.speedlink.com.
Informacja o zgodności
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne o wysokiej
częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony przenośne, telefony komórkowe,
mikrofalówki, rozładowania elektryczne) mogą być przyczyną zakłóceń w
działaniu urządzenia (urządzeń). W takim wypadku należy zachować większą
odległość od źródeł zakłóceń.
Pomoc techniczna
W razie problemów technicznych z tym produktem proszę zwrócić się do naszej
pomocy technicznej, z która najszybciej można skontaktować się przez naszą
stronę internetową www.speedlink.com. Alternatywnie można wysłać wiadomość
e-mail na adres eu-support@speedlink.com.
Pl
Rendeltetésszerű használat
A termék csak számítógépre csatlakoztatva alkalmas beadó készülékként. A
Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget a termékben keletkezett kárért vagy
vagy személyi sérülésért, ha az gyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy nem a
gyártó által megadott célnak megfelelő használatból eredt.
Elemre vonatkozó tudnivalók
Csak az előírt típusú elemtípust használja. Azonnal cserélje ki a régi és gyenge
elemeket. A pót elemeket gyermekektől elzárva tartsa. Ön végső felhasználóként
törvényesen kötelezett arra, hogy az elhasznált elemeket vagy akkukat
előírásszerűen ártalmatlanítsa. Az elhasznált elemeket/akkukat ingyenesen
leadhatja a gyűjtőhelyeken, vagy bárhol, ahol elemeket/akkukat árusítanak.
Az áthúzott hulladéktároló jele azt jelenti az elemeken és akkukon, hogy nem
szabad a háztartási hulladékkal kidobni őket. A kimerült elemek olyan káros
anyagokat tartalmazhatnak, melyek szakszerűtlen ártalmatlanítás vagy tárolás
esetén kárt tehetnek a környezetben és egészségében.
Egészségügyi kockázat
A beadó készülékek rendkívül hosszú ideig tartó használatakor olyan
egészségügyi panaszok jelentkezhetnek, mint rosszullét vagy fájdalom.
Rendszeresen tartson szünetet és visszatérő panasz esetén forduljon orvoshoz.
Megfelelőségi nyilatkozat
A Jöllenbeck GmbH kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EC uniós
irányelv vonatkozó biztonsági előírásainak. A teljes megfelelőségi nyilatkozatot
honlapunkon a www.speedlink.com címen igényelheti meg.
Megfelelőségi tudnivalók
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők (rádióberendezések,
mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok, mikrohullámú sütők, kisülések)
hatására a készülék (a készülékek) működési zavara léphet fel. Ebben az
esetben próbálja meg növelni a távolságot a zavaró készülékekhez.
Műszaki támogatás
A termékkel kapcsolatos műszaki problémák esetén forduljon Támogatásunkhoz,
melyet leggyorsabban honlapunkon www.speedlink.com keresztül érhet el.
Máskülönben e-mailben is fordulhat hozzánk: eu-support@speedlink.com.
Hu
Použití podle předpisů
Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní zařízení pro připojení na počítač.
Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození výrobku nebo zranění
osob, vzniklé v důsledku nedbalého, neodborného, nesprávného použití výrobku,
nebo v důsledku použití výrobku k jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.
Upozornění k bateriím
Používejte pouze předepsané baterie. Vyměňte ihned staré a slabé baterie.
Uchovávejte náhradní baterie mimo dosah dětí. Jako konečný spotřebitel jste ze
zákona povinni, použité baterie řádně zlikvidovat. Vaše opotřebované baterie/
akumulátory můžete bezplatně odevzdat na sběrných místech nebo všude tam,
kde se prodávají baterie/akumulátory. Symbol přeškrtnuté popelnice na bateriích/
akumulátorech znamená, že tyto se nesmí likvidovat jako domácí odpad. Staré
baterie mohou obsahovat kontaminující látky, které při nesprávném odstraňování
nebo skladování mohou ohrozit životní prostředí a Vaše zdraví.
Zdravotní rizika
Extrémně dlouhé užívání vstupních zařízení může způsobit zdravotní problémy,
jako jsou nevolnost nebo bolesti. Dělejte proto časté přestávky a v případě
opakujících se problémů konzultujte lékaře.
Prohlášení o shodě
Firma Jöllenbeck GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu s
relevantními bezpečnostními ustanoveními směrnice EU č. 1999/5/EC. Kompletní
Prohlášení o konformitě si můžete přečíst na webových stránkách
www.speedlink.com.
Informace o konformitě
Za působení silných statických, elektrických, nebo vysokofrekvenčních polí
(rádiová zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k omezení
funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k
rušivým přístrojům.
Technický suport
V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte prosím náš
suport, který je nejrychleji dostupný prostřednictvím našich webových stránek
www.speedlink.com. Případně jej kontaktujte e-mailem
eu-support@speedlink.com.
cZ
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή εισαγωγής για τη σύνδεση σε έναν
υπολογιστή. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν
ή για τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή
χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή,
σκοπό.
Υποδείξεις για τις μπαταρίες
Χρησιμοποιείτε μόνο τον προδιαγεγραμμένο τύπο μπαταρίας. Αντικαθιστάτε παλιές
και αδύναμες μπαταρίες αμέσως. Φυλάτε τις εφεδρικές μπαταρίες εκτός εμβέλειας
παιδιών. Ως τελικός καταναλωτής είστε νομικά υποχρεωμένος να απορρίπτετε σωστά
τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες και τους συσσωρευτές. Μπορείτε να παραδίδετε τις
χρησιμοποιημένες μπαταρίες/συσσωρευτές δωρεάν στα σημεία συλλογής ή παντού όπου
πωλούνται μπαταρίες/συσσωρευτές. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων
σε μπαταρίες/συσσωρευτές σημαίνει ότι αυτά τα είδη δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται
στα οικιακά απορρίμματα. Οι παλιές μπαταρίες μπορεί να περιέχουν επιβλαβείς ουσίες,
οι οποίες σε εσφαλμένη απόρριψη ή αποθήκευση μπορεί να βλάψουν το περιβάλλον και
την υγεία σας.
Κίνδυνοι για την υγεία
Σε εξαιρετικά μακρά χρήση συσκευών εισαγωγής μπορεί να εμφανιστούν ενοχλήσεις στην
υγεία όπως σωματική δυσφορία ή πόνοι. Κάνετε τακτικά διαλείμματα και αναζητάτε ιατρική
συμβουλή σε επίμονα προβλήματα.
Δήλωση Συμμόρφωσης
Διά της παρούσης η Jöllenbeck GmbH δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τους
σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας της Οδηγίας της Ε.Ε. 1999/5/Ε.Κ. Μπορείτε να ζητήσετε
την πλήρη Δήλωση Συμμόρφωσης στην ιστοσελίδα μας στο www.speedlink.com.
Υπόδειξη συμμόρφωσης
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής συχνότητας
(ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων)
ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την
περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν
παρεμβολή.
Τεχνική υποστήριξη
Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο
μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
Εναλλακτικά επικοινωνήστε μέσω E-Mail στη διεύθυνση eu-support@speedlink.com.
Gr
Määräysten mukainen käyttö
Tämä tuote soveltuu vain tietojen syöttämiseen tietokoneeseen liittämisen
jälkeen. Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta tuotteeseen
syntyvistä vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka johtuvat tuotteen
huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan ohjeiden vastaisesta,
käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
Paristoa koskevia ohjeita
Käytä ainoastaan ilmoitetun tyyppisiä paristoja. Vaihda vanhat ja heikot paristot
välittömästi. Säilytä varaparistot poissa lasten ulottuvilta. Loppukäyttäjänä
sinulla on lakisääteinen velvollisuus hävittää käytetyt paristot ja akut määräysten
mukaisesti. Käytetyt paristot/akut voit toimittaa maksutta keräilypisteisiin
tai kaikkialle sinne, missä paristoja/akkuja myydään. Paristoissa/akuissa
oleva päällerastitun roskakorin symboli tarkoittaa, ettei niitä saa hävittää
kotitalousjätteiden mukana. Käytetyt paristot voivat sisältää haitallisia aineita,
jotka voivat vahingoittaa ympäristöä ja terveyttä, mikäli niitä ei hävitetä ja
varastoida asianmukaisella tavalla.
Terveysvaarat
Syöttölaitteiden äärimmäisen pitkä käyttö saattaa aiheuttaa terveydellisiä vaivoja,
kuten epämukavaa oloa tai kipuja. Pidä säännöllisesti taukoja ja kysy lääkäriltä
neuvoja ongelmien toistuessa.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Jöllenbeck GmbH vakuuttaa, että tämä tuote on EU-direktiivin 1999/5/
EY turvamääräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on
kokonaisuudessaan yrityksemme kotisivulla osoitteessa www.speedlink.com.
Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät (radiolaitteistot,
matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden)
toimintaan. Laite on silloin yritettävä siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista
laitteista.
Tekninen tuki
Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän tuotteen suhteen, käänny tukemme
puoleen. Tukeen saat nopeimmin yhteyttä verkkosivumme www.speedlink.com
kautta. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä sähköpostitse
eu-support@speedlink.com.
Fi
Forskriftsmessig bruk
Dette produktet er kun ment som inn-data apparat for tilkobling til en datamaskin.
Jöllenbeck GmbH ta intet ansvar for produktet eller for personskader som skyldes
ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av produktet utover det som er
angitt fra produsenten.
Batterianvisninger
Bruk kun den foreskrevne batteritypen. Skift straks ut gamle eller svake batterier.
Oppbevar reservebatterier utenfor rekkevidde av barn. Som forbruker er du
forpliktet il å kaste brukte batterier/ladbare batterier på en miljømessige korrekt
måte. Brukte batterier/ladbare batterier kan leveres på gjenbruksstasjoner eller
hos forhandlere av batterier. Symbolet for overkrysset avfallsbøtte på batteriene
betyr at de ikke skal kastes i husholdningsavfallet. Gamle batterier og ladbare
batterier kan inneholde skadelige stoffer, som ved feilaktig avfallshåndtering eller
lagring kan føre til miljøskader eller helseskader.
Helsefarer
Ved ekstremt langvarig bruk av inngangsapparater kan det oppstå
helseproblemer, som ubehag eller smerter. Legg regelmessig inn pauser, og
oppsøk en lege for råd dersom problemene stadig kommer tilbake.
Samsvarserklæring
Herved erklærer Jöllenbeck GmbH at dette produktet samsvarer med de
relevante sikkerhetsbestemmelsene i EU-direktiv 1999/5/EF. Den komplette
samsvarserklæringen kan du nne på vår webside under www.speedlink.com.
Samsvarsanvisning
Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente felt (radioanlegg,
mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det forekomme funksjonsfeil på
apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
Teknisk Support
Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du ta kontakt med vår
Support, som du raskest kan nå via vår nettside www.speedlink.com. Alternativt
kan du ta kontakt med dem via e-post til eu-support@speedlink.com.
nO
2

Anvisning

Se manualen för Speed-Link Sy Comfort Mouse helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 6.4. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Speed-Link Sy Comfort Mouse? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Speed-Link Sy Comfort Mouse som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Speed-Link Sy Comfort Mouse-ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Speed-Link Sy Comfort Mouse – specifikationer

Nedan hittar du produkt- och manualspecifikationerna för Speed-Link Sy Comfort Mouse.

Allmänt
Varumärke Speed-Link
Modell Sy Comfort Mouse
Produkt Mus
Språk Svenska, Engelsk
Filtyp Användarmanual (PDF)
Mus
Gränssnitt RF Trådlös
Antal knappar 3
Rörelsedetektor-teknik Optisk
Ändamål Kontor
Rekommenderad användning Bärbar dator
Skrollhjul Ja
Rörelseupplösning 1000 DPI
Scroll-typ Hjul
Frekvensband 2.4 GHz
Antalet rullningshjul 1
Ergonomi
Täckning, trådlös router 8 m
Förpackning
Trådlös mottagargränssnitt USB Type-A
Design
Produktens färg Svart
LED-indikatorer Ja
Övrigt
Antal produkter som medföljer 1 styck
USB Ja
Strömtillförsel
Strömkälla Batterier
Antal batterier 2
Batterityp AAA
null
Systemkrav
Windows-operativsystem som stöds Ja
Vikt & dimension
Vikt - g
visa mer

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Speed-Link Sy Comfort Mouse.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat