Theben SUL 181 d

Theben SUL 181 d bruksanvisning

(2)
 • ATENÇÃO
  Perigo de morte por choque eléctrico ou
  incêndio!
  A montagem deve ser efectuada apenas por
  um electricista especializado!
  Antes da montagem/desmontagem activar a
  tensão de rede!
  WARNUNG
  Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Brand!
  Montage ausschließlich von Elektrofachkraft
  durchführen lassen!
  Vor Montage/Demontage Netzspannung
  freischalten!
  WARNING
  Danger of death through electric shock or re!
  Installation should only be carried out by
  professional electrician!
  Disconnect the mains power supply prior to
  installation and/or disassembly!
  AVERTISSEMENT
  Danger de mort, risque d‘électrocution et d‘incendie!
  Le montage doit être effectué exclusivement
  par un électricien spécialisé!
  Désactiver la tension réseau avant le monta-
  ge/ le démontage !
  AVVERTIMENTO
  Pericolo di morte per scosse elettriche o incendio!
  Il montaggio deve essere eseguito esclusi-
  vamente da parte di un elettroinstallatore
  specializzato!
  Prima del montaggio o dello smontaggio
  ADVERTENCIA
  ¡Peligro de muerte por descarga elétrica o
  incendio!
  ¡El montaje debe ser llevado a cabo exclusiva-
  mente por un electricista profesional!
  ¡Desconecte la tensión de red, antes de pro-
  Allgemeine Infos
  Analoge Zeitschaltuhr
  Wochenprogramm
  (1 Kanal) kürzeste Schaltzeit 15 min
  Technische Daten
  Betriebsspannung: 110 – 230 V AC
  Frequenz: 50–60 Hz
  Eigenverbrauch: max. 1 VA
  Bemessungsstoßspannung: 4 kV
  Kontakt: Wechsler
  Öffnungsweite: < 3 mm (µ)
  Schaltleistung: 16 A, 250 V~, cos ϕ = 1
  4 A, 250 V~, cos ϕ = 0,6
  Schaltleistung min.: 24 V / 100 mA AC
  Glühlampenlast: 1100 W
  Betriebstemperatur: –20 °C ... +55 °C
  Schutzklasse: II nach EN 60730-1 bei bestim-
  mungsgemäßer Montage
  Schutzart: IP 20 nach EN 60529
  Ganggenauigkeit: ≤ ±1 s/Tag bei +20 °C
  Gangreserve: R 200 h (230 V), R 100 h (110 V)
  Verschmutzungsgrad: 2
  Typ: 1 BSTU
  Kompaktleuchtstofampen: 25 W
  Leuchtstofampen (EVG): 100 W
  LED-Lampen (<2 W): 5 W
  LED-Lampen (>2 W < 8 W): 15 W
  LED-Lampen (>8 W): 18 W
  General information
  Analogue time switch
  Weekly program
  (1 channel) Shortest switching time 15 min
  Technical data
  Operating voltage: 110 – 230 V AC
  Frequency: 50–60 Hz
  Power consumption: 1 VA
  Rated impulse voltage: 4 kV
  Contact: wo way switch
  Opening width: < 3 mm (µ)
  Switching capacity: 16 A, 250 V~, cos ϕ = 1
  4 A, 250 V~, cos ϕ = 0,6
  Min. switching capacity: 24 V / 100 mA AC
  Incandescent lamp load: 1100 W
  Operating temperature: –20 °C ... +55 °C
  Protection class: II in accordance with
  EN 60669-1 subject to designated installation
  Protection rating: IP 20 in accordance with
  EN 60529
  Time accuracy: ±1s/day (20 °C)
  Power reserve: R 200 h (230 V), R 100 h (110 V)
  Pollution degree: 2
  Type: 1 BSTU
  Compact uorescent tubes: 25 W
  Fluorescent lamps (EB): 100 W
  LED lamps (<2 W): 5 W
  LED lamps (>2 W < 8 W): 15 W
  LED lamps (>8 W): 18 W
  Informations générales
  Horloge programmable analogique
  Programme hebdomadaire
  (1 canal) période de commutation minimale
  15 min
  Caractéristiques techniques
  Tension de service : 110 – 230 V AC
  Fréquence : 50–60 Hz
  Consommation propre: max. 1 VA
  Tension assignée de tenue aux chocs: 4 kV
  Contact: inverseur
  Ouverture: <3 mm (µ)
  Puissance de commutation: 16 A, 250 V~, cos ϕ = 1
  4 A, 250 V~, cos ϕ = 0,6
  Puissance de commutation min.: 24 V / 100 mA AC
  Charge de lampe à incandescence : 1100 W
  Température de service : –20 °C ... +55 °C
  Classe de protection : II selon EN 60730-1 en
  cas de montage conforme
  Degré de protection : IP 20 selon EN 60529
  Précision de marche : ±1 s/jour (20 °C)
  Réserve de marche : R 200 h (230 V), R 100 h (110 V)
  Degré de pollution :2
  Type: 1 BSTU
  Tubes uorescents compacts: 25 W
  Lampes uorescentes (EVG): 100 W
  Lampes à LED (<2 W): 5 W
  Lampes à LED (>2 W < 8 W): 15 W
  Lampes à LED (>8 W): 18 W
  Informazioni generali
  Interruttore orario analogico
  Programma settimanale
  (1 canale) tempo di commutazione più breve
  15 min
  Dati tecnici
  Tensione d‘esercizio: 110 – 230 V AC
  Frequenza: 50–60 Hz
  Autoconsumo: max. 1 VA
  Sovratensione transitoria nominale: 4 kV
  Contatto: contatto di communicazione
  Ampiezza di apertura: < 3 mm (µ)
  Potenza di commutazione: 16 A, 250 V~, cos ϕ = 1
  4 A, 250 V~, cos ϕ = 0,6
  Potenza di commutazione min.:
  24 V / 100 mA AC
  Carico lampade a incandescenza: 1100 W
  Temperatura d‘esercizio: –20 °C ... +55 °C
  Classe di protezione: II secondo EN 60730-1
  con montaggio conforme
  Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529
  Precisione di riserva: ±1 s/giorno (20 °C)
  Riserva di carica: R 200 h (230 V), R 100 h (110 V)
  Grado di inquinamento: 2
  Tipo: 1 BSTU
  Lampade uorescenti compatte: 25 W
  Lampade uorescenti con alimentatore
  elettronico: 100 W
  Lampade LED (<2 W): 5 W
  Lampade LED (>2 W < 8 W): 15 W
  Lampade LED (>8 W): 18 W
  Información general
  Interruptor horario analógico
  Programa semanal
  (1 canal) tiempo de conexión más breve
  15 min
  Datos técnicos
  Tensión de servicio: 110 – 230 V AC
  Frecuencia: 50–60 Hz
  Consumo propio: máx. 1 VA
  Impulso de sobretensión admisible: 4 kV
  Contacto: inversor
  Amplitud de apertura: < 3 mm (µ)
  Potencia de conexión: 16 A, 250 V~, cos ϕ = 1
  4 A, 250 V~, cos ϕ = 0,6
  Potencia de conexión mín.: 24 V / 100 mA AC
  Carga de lámpara de incandescencia: 1100 W
  Temp. de funcionamiento: –20 °C ... +55 °C
  Clase de protección: II según EN 60730-1 para
  montaje conforme a lo establecido
  Grado de protección: IP 20 II según EN 60529
  Precisión de marcha: ±1s/día (20 °C)
  Reserva de marcha: R 200 h (230 V), R 100 h (110 V)
  Grado de polución: 2
  Tipo: 1 BSTU
  Lámparas uorescentes compactas: 25 W
  Lámparas uorescentes (balasto electrónico):
  100 W
  Lámparas LED (<2 W): 5 W
  Lámparas LED (>2 W < 8 W): 15 W
  Lámparas LED (>8 W): 18W
  Informações gerais
  Relógios temporizadores analógicos
  Programa semanal
  (1 canal) tempo de comutação mais curto
  15 min
  Dados técnicos
  Tensão de serviço: 110 – 230 V AC
  Frequência: 50–60 Hz
  Consumo próprio: no máx. 1 VA
  Tensão transitória de dimensionamento: 4 kV
  Contacto: inversor
  Amplitude de abertura: < 3 mm (µ)
  Potência de comutação:16 A, 250 V~, cos ϕ = 1
  4 A, 250 V~, cos ϕ = 0,6
  Potência mín. de comutação: 24 V / 100 mA AC
  Carga lâmp. incandescente: 1100 W
  Temperatura operacional: –20 °C ... +55 °C
  Classe de protecção: II de acordo EN 60730-1
  com instalação apropriada
  Tipo de protecção: IP 20 de acordo com
  EN 60529
  Precisâo: ≤ ±1s/dia (20 °C)
  Reserva de funcionamento:R 200 h (230 V), R 100 h (110 V)
  Nível de poluição: 2
  Tipo: 1 BSTU
  Lâmp. uorescentes compactas: 25 W
  Lâmpadas uorescentes
  (balastros electrónicos): 100 W
  Lâmpada LED (<2 W): 5 W
  Lâmpada LED (>2 W < 8 W): 15 W
  Lâmpada LED (>8 W): 18 W
  SUL 181 d 1810011
  DE EN FR IT
  PT
  ES
  307118 00 14. 04. 2015
  Theben AG | Hohenbergstraße 32 | 72401 Haigerloch | GERMANY | Telefon +49 7474 692-369 | info@theben.de | www.theben.de
  Hotline Theben:
  J +49 7474 692-369
Theben SUL 181 d

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 1

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Theben SUL 181 d? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Theben SUL 181 d att svara på din fråga.

Ingmar Danielsson, 2019-11-28 14:52:17 Inga kommentarer

Har ni en svensk bruksanvisning

Svara på den här frågan

Se manualen för Theben SUL 181 d helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 2 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Theben SUL 181 d? Ställ din fråga här

Theben SUL 181 d – specifikationer

Varumärke Theben
Modell SUL 181 d
Produkt Ej kategoriserat
EAN 4003468182383
Språk Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis
Filtyp PDF
Egenskaper
Skärmtyp Analog
Typ av timer Daglig timer
Produktens färg Blue, Grey
Internationellt skydd (IP) kod IP20
Certifiering VDE
Material, hölje Termoplast
Periodlängd 15
Antal moduler 3
Antal kanaler 1kanaler
Vikt & dimension
Bredd 53.6
Djup 65.6
Höjd 90.4
Miljökrav
Temperatur vid drift -20 - 55
Strömtillförsel
Högsta strömstyrka 16
Maximal styrka 1100
AC-inspänning 110 - 230
Växelström Frekvens 50 - 60
Strömförbrukning i vänteläge 0.5

Relaterade produktmanualer

Ej kategoriserat Theben

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2020 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer