Thomson 32HG5500 bruksanvisning

Thomson 32HG5500
(1)
  • Sidantal: 17
  • Filtyp: PDF
SE
1
Svenska

Viktig information

Säkerhet
Se till att din strömförsörjning har samma styrka som
TV-apparaten, angiven på identikationsetiketten
på baksidan. Där det nns strömkontakt
används AC-uttaget eller en kopplingsenhet som
frånkopplingsenhet. Den ska vara lättåtkomlig.
På den aktuella modellen nns ljusindikatorn på
sidan av TV-apparaten. Att ljusindikatorn har slocknat
innebär inte att TV-apparaten är helt urkopplad. För
att koppla ur TV-apparaten ska kontakten dras ur
vägguttaget.
TV-apparatens komponenter är värmekänsliga.
Den
högsta omgivningstemperaturen
bör ej överstiga
35 ºC
. Täck inte över ventilationshålen på baksidan
och sidorna på TV:n. Lämna tillräckligt utrymme runt
om för nödvändig ventilation. Placera inte apparaten
i närheten av externa värmekällor (öppen eld mm)
eller apparater som genererar stark magnetisk eller
elektrisk strålning.
Den relativa luftfuktigheten
i rummet där TV:n är
placerad bör ej överstiga
75 %
. Om TV-apparaten
yttas från en kall plats till en varm kan kondens
bildas på skärmen (och även på en del komponenter
inuti TV-apparaten). Låt kondensen avdunsta innan
TV:n sätts på igen.
- eller
POWER/
-knappen på TV-apparaten eller
-knappen kan användas för att slå på eller koppla
TV-apparaten i standby läge. Om du har för avsikt att
inte titta
på TV:n under en längre tidsperiod
, stäng
av den helt genom att dra ut kontakten ur eluttaget.
Vid
åskväder
rekommenderar vi att du kopplar
ur elförsörjningen och antennen så att den inte
påverkas av elektriska eller elektromagnetiska vågor
som kan skada TV:n. Av denna anledning bör
el-
och antennuttagen
vara lättillgängliga så att de kan
kopplas ur
om så behövs.
Koppla ur
TV:n omedelbart om du upptäcker att den
avger
brand-
eller
rök
. Du får aldrig, under några
omständigheter, öppna TV-apparaten själv eftersom
detta medför risk för
elektriska stötar
.
VARNINGAR
Denna apparat är endast avsedd för privat
hushållsbruk och bör inte användas inom någon
annan tillämpning, till exempel för icke-hushållsbruk
eller i en kommersiell miljö.
Om denna produkts externa exibla kabel eller sladd
blir skadad, ska den bytas ut av tillverkaren eller
dennes serviceombud eller liknande kvalicerad
person för att undvika fara.
Lämna minst 10 cm utrymme runt TV-apparaten för att
säkerställa tillräcklig ventilation. Ventilationen bör inte
hindras genom att täcka ventilationsöppningarna med
föremål såsom tidningar, bordsdukar, gardiner, etc.
Denna apparat får inte utsättas för dropp eller stänk,
och inga objekt som fyllts med vätskor, som t.ex.
blomvaser, får placeras på apparaten.
Batterier (batteripaket eller installerade batteriet)
shfår inte utsättas för överdrivet hög värme, såsom
solljus, brand eller liknande.
För att minska risken för elektrisk kortslutning får du
inte utsätta apparaten för regn eller fukt.
Placera aldrig en TV på en instabil plats. En TV kan
falla, orsaka allvarlig personskada eller dödsfall.
Många personskador, speciellt hos barn, kan
undvikas genom att vidta säkerhetsföreskrifter,
såsom:
Användning av skåp eller stativ rekommenderas av
tillverkaren av TV:n.
Använd bara möbler som klarar TV:ns vikt.
Se till att TV:n inte hänger över kanten på möbeln
den står på.
Ställ inte TV:n på höga möbler (exempelvis höga
skåp eller bokhyllor) utan förankring av både
möbeln och TV:n i ett lämpligt stöd.
Placera inte TV:n på dukar eller andra material som
kan ligga mellan TV:n och stödmöbeln.
Berätta om riskerna med att klättra på möbler för att
komma åt fjärrkontroller eller funktioner för barnen.
Om din bentliga TV tas bort och placeras om ska
samma hänsyn tas som enligt ovan.
Utrustning med den här symbolen är
av klass II eller dubbelisolerad elektrisk
apparat. Den har utformats på ett sådant
sätt att det inte krävs någon säker
anslutning till jord. Utrustning utan den här
symbolen är en klass I elektrisk apparat.
Den ska anslutas till ett eluttag med en
jordad anslutning.
Undvik brandrisk genom att alltid hålla
brinnande ljus och andra öppna lågor på
säkert avstånd från denna produkt.
Denna symbol indikerar att det är
högspänning inuti. Det är farligt att få
någon form av kontakt med någon intern
del av denna produkt.
N
Denna symbol indikerar att säkringen
ska vara i neutralläge och att elnätet ska
kopplas bort för att avaktivera fasledarna.
För att förhindra skador måste apparaten monteras/
placeras ordentligt på golvet/väggen i enlighet med
installationsanvisningarna.
För att minska risken för RF-expnering ska den
använda distansen för den här apparaten vara minst
100 cm.
Thomson 32HG5500

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Thomson 32HG5500? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Thomson 32HG5500 att svara på din fråga.

Se manualen för Thomson 32HG5500 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Thomson 32HG5500? Ställ din fråga här

Thomson 32HG5500 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Thomson
Modell 32HG5500
Produkt TV
Språk Svenska
Filtyp PDF

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Thomson 32HG5500 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här