Trelock LS 735 bruksanvisning

Trelock LS 735
(1)
 • Sidantal: 2
 • Filtyp: PDF
 • 7
  8
  B
  C
  www.trelock.de

  MANUAL LS 725, 730, 735

  PL
  WYMIANA BATERII/∏ADOWANIE AKUMULATORKÓW
  7
  Jeżeli lampka kontrolna baterii B świeci czerwonym kolorem, należy niezwłocznie wymienić baterie
  lub naładować akumulatory.
  W celu wymiany baterii należy nacisnąć obydwa przyciski C i wyciągnąć
  wnętrze refl ektora. Wymienić baterie. Typ baterii: Mignon AA, 1,5 V. Wsunąć ponownie wnętrze
  refl ektora do obudowy aż do usłyszenia wyraźnego zatrzaśnięcia.
  Zużyte baterie można zwrócić w sklepie.
  Zużyte baterie są odpadami o charakterze specjalnym i nie
  mogą być wyrzucane wraz ze odpadami domowymi!
  8
  W celu ładowania akumulatora należy zdjąć pokrywę gumową gniazdka ładowania D znajdującego
  na dolnej stronie refl ektora. Włożyć wtyczkę ładowarki do gniazdka ładowania (3,5mm wtyczka
  zapadkowa lub zastosować adapter 2,4 mm). Następnie podłączyć ładowarkę do gniazdka
  prądowego (230V). Przestrzegać czasów ładowania ładowarki.
  Wymagania dotyczące ładowarki akumulatorów: wtyk 2,4 mm, parametry wejściowe: 230 V AC,
  50 Hz; parametry wyjściowe: 8,0 V (min); prąd ładowania: 500 mA (maks.); atest CE.
  Zalecane akumulatory: Zestaw akumulatorów Trelock ZL 404, Mignon AA, 1,2 V
  W przypadku usterki diody świecącej należy wymienić kompletne wnętrze refl ektora składające się z
  diody świecącej, szyby rozpraszającej i refl ektora.
  UWAGA!
  Ładować wyłącznie akumulatory NiCd lub NiMH o tej samej pojemności. Przy bateriach
  suchych lub innych typach akumulatorów istnieje niebezpieczeństwo eksplozji!
  GWARANCJA JAKOŚCI TRELOCK
  Zakupili Państwo produkt z gwarancją jakości TRELOCK. TRELOCK gwarantuje pierwszemu nabywcy
  przez okres dwóch lat od daty zakupu, że w produkcie TRELOCK nie wystąpią wady materiałowe i wady
  produkcyjne oraz zapewnia bezpłatną naprawę lub wymianę każdego wadliwego produktu.
  W przypadku reklamacji prosimy o bezpośrednie zwrócenie się do punktu sprzedaży/wyspecja-
  lizowanego dystrybutora i przedłożenie w miarę możliwości niniejszej karty gwarancyjnej albo
  paragonu zakupu. On zadba o właściwe załatwienie gwarancji. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, jeżeli
  po zakupie produkt nie został otwarty przy użyciu siły lub uszkodzony. Nie posiada ona ważności dla
  baterii i zużywających się elementów, jak np. żarówki. Za szkody powstałe wskutek wszelkiego rodzaju
  wad TRELOCK nie ponosi odpowiedzialności wynikających z tejże gwarancji. Niniejsza gwarancja nie
  narusza dalszych ustawowych roszczeń prawnych.
  W przypadku pytań prosimy o zwrócenie również się do serwisu klientów TRELOCK:
  Trelock GmbH, Postfach 7880, 48042 Münster, Germany, www.trelock.de.
  ZL 500Standard-Halter
  Art.-Nr.: 8000101
  ZL 700Variotex®-Halter
  Art.-Nr.: 8001216

  ORIGINAL ZUBEHÖR

  ZL 404NiMH Akkuset
  Art.-Nr.: 8001233
  ZL 503High-End Ladegerät
  Art.-Nr.: 8000903
  ZL 501Ladegerät
  Art.-Nr.: 7901741
  3.
  230 V
  2.
  Input: 230V AC, 50Hz
  Output: 8,0V (min
  )
  500mA (max)
  1.
  3.
  230 V
  2.
  Input: 230V AC, 50Hz
  Output: 8,0V (min)
  500mA (max)
  1.
  3.
  230 V
  2.
  Input: 230V AC, 50Hz
  Output: 8,0V (min)
  500mA (max)
  1.
  SOSTITUZIONE/RICARICA DELLE BATTERIE
  I
  7
  Se si accende la spia rossa di controllo delle batterie
  B, sostituire le pile o caricare le batterie
  immediatamente. Per sostituire la batteria, premete i due pulsanti
  C ed estraete il gruppo
  rifl ettore. Sostituire le batterie. Tipo di batteria: Mignon AA, 1,5 V. Infi lare nuovamente il gruppo
  rifl ettore nell‘alloggiamento sino a che si innesta sonoramente.
  Le batterie scariche possono essere riconsegnate al rivenditore.
  Le batterie scariche sono rifi uti speciali e non devono essere smaltite insieme ai rifi uti domestici!
  8
  Per ricaricare la batteria, allentate la copertura di gomma della boccola di ricarica
  D sul lato inferiore
  del fanale. Infi late la spina del caricabatterie nella boccola di ricarica (connettore jack da 3,5 mm,
  usando l‘adattatore 2,4 mm).Collegare il caricabatterie ad una presa elettrica (230 V). Si racco
  manda di rispettare il tempo di ricarica del caricabatterie.
  Requisiti del caricabatterie: connettore jack 2,4 mm, Input: 230 V AC, 50 Hz; Output: 8,0 V (min);
  corrente di carica: 500 mA (max); omologazione CE.
  Batterie ricaricabili consigliati: Set batterie Trelock ZL 404, Mignon AA, 1,2 V
  In caso di guasto del diodo luminoso, è necessario sostituire l‘intero gruppo rifl ettore comprendente
  il diodo luminoso, il trasparente e il rifl ettore.
  ATTENZIONE!
  Ricaricare esclusivamente batterie NiCd o NiMH della stessa capacità.In caso di
  batterie a secco o altri tipi di accumulatori vi è pericolo di esplosione!
  GARANZIA DI QUALITÀ TRELOCK
  Avete acquistato un prodotto di qualità TRELOCK. La TRELOCK garantisce al primo acquirente e
  per un periodo di due anni dalla data di acquisto che questo prodotto TRELOCK è libero da difetti di
  materiale e di lavorazione, ed assicura che ogni prodotto difettoso verrà riparato gratuitamente oppure
  sostituito con un prodotto nuovo.
  In caso di reclamo rivolgetevi al vostro rivenditore allegando se possibile il presente certifi cato di
  garanzia o lo scontrino di acquisto. Egli farà in modo che la garanzia venga correttamente disbrigata.
  La garanzia è valida solamente se, dopo l‘acquisto, il prodotto non è stato aperto con forza o non è
  stato danneggiato. Essa non è applicabile a batterie e a pezzi di consumo, come p.e. le lampadine.
  La TRELOCK non risponde per danni di qualsiasi tipo conseguenti ad un difetto, per cui la presente
  garanzia non trova applicabilità. La presente garanzia non tange i vostri diritti generici in materia di
  difetti di produzione.
  Per ulteriori quesiti potete rivolgervi anche al servizio di assistenza TRELOCK:
  Trelock GmbH, Postfach 7880, 48042 Münster, Germany, www.trelock.de.
  BATTERIJEN VERVANGEN/BATTERIJEN OPLADEN
  NL
  7
  Als het controlelampje B van de batterij in het rood oplicht, moeten de batterijen onmiddellijk worden
  vervangen, resp. de batterijen opgeladen. Voor het vervangen van de batterijen drukt u de beide
  knoppen
  C in en trekt u de refl ectoreenheid eruit. Vervang de batterijen. Type batterijen: Mignon AA,
  1,5 V. Schuif de refl ectoreenheid weer in de behuizing totdat deze hoorbaar vastklikt.
  Lege batterijen kunt u bij uw handelaar inleveren.
  Lege batterijen zijn klein chemisch afval (KCA) en horen niet thuis in het huisvuil!
  8
  Voor het opladen van de accu maakt u de rubberafdekking van de laadbus
  D aan de onderzijde van
  het frontlicht los. Steek de stekker van de oplader in de laadbus (3,5mm klinkstekker, gebruik evt. de
  adapter). Steek de lader vervolgens in het stopcontact (230 V). Houd rekening met de laadtijden van
  de lader.
  Ladervereisten: 2,4 mm klinkstekker, ingang: 230 V AC, 50 Hz; uitgang: 8,0 V (min); laadstroom:
  500 mA (max); CE-keurmerk.
  Aanbevolen oplaadbare batterijen: Trelock accuset ZL 404, mignon AA, 1,2 V
  Indien de lichtgevende diode uitvalt, dient de complete refl ectoreenheid, bestaande uit de lichtge
  vende diode, het diffusiescherm en de refl ector, te worden vervangen.
  ATTENTIE!
  Laad uitsluitend NiCd-accu‘s of NiMH-accu‘s met dezelfde capaciteit op. Bij droge
  batterijen of andere accutypes bestaat explosiegevaar!
  TRELOCK-KWALITEITSGARANTIE
  U heeft een TRELOCK-kwaliteitsproduct gekocht. TRELOCK garandeert de eerste koper gedurende
  een periode van twee jaar na aankoopdatum, dat dit TRELOCK-product geen materiaal- en verwer-
  kingsfouten heeft en verzekert, dat ieder product kosteloos wordt gerepareerd of door een nieuw
  product wordt vervangen.
  Wendt u zich a.u.b. bij iedere reclamatie direct tot uw dealer/vakhandelaar en toon hem indien
  mogelijk dit garantiebewijs of uw aankoopbewijs. Hij zal ervoor zorgen dat het garantiegeval correct
  wordt afgehandeld. De garantie is uitsluitend geldig, wanneer het product niet na aankoop met geweld
  werd geopend of beschadigd. Zij geldt niet voor batterijen en slijtonderdelen, zoals bijv. verlichtings-
  delen. Voor schades door gebreken, van welke aard dan ook, kan TRELOCK m.b.t. deze garantie niet
  aansprakelijk worden gesteld. Bij deze garantie blijven uw verdergaande wettelijke rechten m.b.t. gebre-
  ken onverminderd van kracht.
  Bij vragen staat ook de TRELOCK-klantenservice tot uw beschikking:
  Trelock GmbH, postbus 7880, 48042 Münster, Germany, www.trelock.de.
  E
  CAMBIO/RECARGA DE PILASCAMBIO/RECARGA DE PILAS
  F
  CHANGEMENT DES PILES/CHARGEMENT DES ACCUS RECHARGEABLES
  7
  Dès que le voyant-témoin de la pile B s’allume en rouge, il faut immédiatement changer les piles
  ou charger les piles rechargeables. Appuyez, pour changer les piles, sur les deux boutons
  C et
  retirez l‘unité du réfl ecteur. Remplacez les piles. Type de pile : pile ronde AA, 1,5 V. Réinsérez l‘unité
  du réfl ecteur dans le boîtier jusqu‘à ce qu‘elle s‘enclenche de façon audible.
  Vous pouvez retourner les piles usagées à votre revendeur.
  Les piles vides sont des déchets spéciaux et ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères !
  8
  Défaites, pour le chargement des piles recharcheables, le recouvrement en caoutchouc de la prise
  de chargement D sur la face inférieur du projecteur. Enfoncez la fi che de l‘appareil de chargement
  dans la prise de chargement (utiliser une prise jack de 3,5mm avec un adaptateur 2,4 mm).
  Raccordez maintenant l‘appareil de chargement à une prise (230 V). Veuillez respecter les temps de
  chargement de l‘appareil de chargement.
  Caractéristiques requises pour l‘appareil de chargement : fi che à jacks 2,4 mm, entrée : 230 V AC,
  50 Hz; sortie : 8,0 V (min); courant de charge : 500 mA (max); homologué CE.
  Piles rechargeables conseillées : Jeu de piles recharcheables Trelock ZL 404, Mignon AA, 1,2 V
  L‘ensemble de l‘unité du réfl ecteur, composé de la diode lumineuse, du diffuseur et du réfl ecteur
  doit être remplacé en cas de panne de la diode lumineuse.
  ATTENTION!
  Ne chargez que des piles recharche ables NiCd ou NiMH de même capacité. Il y a
  danger d‘explosion des piles sèches ou d‘autres types de piles recharcheables!
  GARANTIE DE QUALITÉ TRELOCK
  Vous avez acquis un produit de qualité TRELOCK. TRELOCK garantit au premier acheteur, pour une
  période de deux ans à partir de la date d‘achat, que ce produit TRELOCK est exempte de défauts
  de matériau et de traitement, et assure que chaque produit défectueux sera réparé gratuitement ou
  remplacé par un nouveau produit.
  Veuillez vous adresser, en cas de réclamation, directement à votre revendeur/revendeur spécia-
  lisé et présentez-lui, en fonction des possibilité, ce bon de garantie ou votre justifi catif d‘achat
  .
  Il veillera au bon traitement de votre cas de garantie. La garantie n‘est valide que si le produit n‘a pas
  été violemment ouvert ou endommagé après l‘achat. Elle ne vaut pas pour les piles électriques et les
  pièces d‘usure, comme p. ex. les moyens d‘éclairage. TRELOCK ne peut pas être tenue responsable,
  sur la base de cette garantie, des dommages dus à des défauts de quelque type que ce soit. Cette
  garantie ne change rien à vos autres droits légaux relatifs aux défauts.
  Le SAV de TRELOCK se tient également à votre service pour toute question:
  Trelock GmbH, Postfach 7880, 48042 Münster, Allemagne, www.trelock.de.
  7
  Si la lámpara de control de las pilas
  B se enciende en rojo, hay que cambiar sin demora las pilas
  o cargar los acumuladores.
  Para cambiar las pilas, pulse los dos botones C y extraiga la unidad de
  refl ector. Cambie las pilas. Tipo de pila: pila Mignon AA, 1,5 V. Inserte la unidad de refl ector de
  nuevo en la carcasa hasta que se oiga que ha encajado.
  Las pilas gastadas puede devolverlas a su comercio.
  Las pilas usadas son residuos tóxicos y no se deben tirar en la basura doméstica.
  8
  Si utiliza acumuladores y es preciso recargarlos, retire la solapa de goma del enchufe para el
  cargador
  D en la parte inferior del faro. Inserte el enchufe del cargador en la toma de carga (3,5 mm
  enchufe jack, utilizar un adaptador 2,4 mm). Seguidamente, conecte el cargador en un
  enchufe (230V). Observe y tenga en cuenta los tiempos de carga especifi cados para el cargador.
  Requisitos para el cargador: conector jack de 2,4 mm, entrada: 230 V CA, 50 Hz; salida: 8,0 V (mín);
  corriente de carga: 500 mA (máx); homologado CE.
  Acumuladores recomendados: juego de acumuladores Trelock ZL 404, Mignon AA, 1,2 V. En caso
  de fallo del diodo luminoso deberá reemplazarse la unidad refl ectora completa, compuesta por el
  diodo luminoso, la pantalla difusora y el refl ector.
  CZ
  V˘MÛNA BATERIE/NABITÍ AKUMULÁTORU
  7
  Jakmile se rozsvítí kontrolka baterie B, musíte baterie okamžitě vyměnit příp. nabít. K výměně baterie
  stiskněte obě tlačítka
  C a vytáhněte jednotku refl ektoru. Vyměňte baterie. Typ baterie:
  miňon AA, 1,5 V. Jednotku refl ektoru opět nasunout do krytu až slyšitelně zaskočí.
  Použité baterie můžete odevzdat u Vašeho prodejce.
  Vybité baterie jsou zvláštní odpad a nepatří do domovního odpadu!
  8
  K nabíjení baterie uvolněte pryžovou krytku nabíjecí zásuvky D na spodní straně refl ektoru. Zastrčte
  zástrčku nabíječky do nabíjecí zásuvky (3,5mm zdířková zástrčka, příp. použít adaptér 2,4 mm).
  Zastrčte
  nyní nabíječku do síťové zásuvky (230 V). Dodržujte prosím přitom nabíjecí doby nabíječky.
  Předpoklady pro nabíječku: 2,4 mm zdířková zástrčka, vstup: 230 V AC, 50 Hz; výstup: 8,0 V (min);
  nabíjecí proud: 500 mA (max); CE přezkoušení.
  Doporučení pro akumulátory: Trelock sada baterií ZL 404, miňon AA, 1,2 V
  Při výpadku světelné diody je třeba vyměnit celou jednotku refl ektoru, sestávající ze světelné diody,
  rozptylového skla a refl ektoru.
  POZOR!
  Nabíjejte výhradně akumulátorové baterie NiCd nebo NiMH o stejné
  kapacitě. U suchých baterií nebo jiných typů akumulátorových baterií existuje nebezpečí výbuchu!
  S
  BATTERIBYTE/LADDNING AV BATTERIER
  7
  När batterikontrollampan
  B lyser rött, måste batterierna bytas ut omgående resp. de laddningsbara
  batterierna laddas upp. För att byta batterier trycker du på de båda knapparna
  C och drar ut refl ek
  torenheten. Byt ut batterierna. Batterityp: Mignon AA, 1,5 V. Skjut in refl ektorenheten i kåpan igen så
  att du hör hur den hakar in. Förbrukade batterier kan återlämnas till affären där de köptes.
  Batterier som är slut är miljöfarligt avfall och får inte kastas i hushållssoporna!
  8
  För att ladda upp batterierna lossar du gummiskyddet på laddningsuttag
  D på undersidan av fram
  lyktan. Sätt i kontakten på laddaren (3,5mm jackpropp, använd adapter 2,4 mm).
  Anslut nu laddaren till ett vägguttag (230V). Tänk på uppladdningstiderna för laddaren.
  Krav på laddaren: 2,4 mm propp, input: 230 V AC, 50 Hz; output: 8,0 V (min); laddningsström:
  500 mA (max); CE-kontrollerad.
  Batterirekommendation: Trelock batterisats ZL 404, Mignon AA, 1,2 V
  Slutar lysdioden fungera skall hela refl ektorenheten bestående av lysdiod, diffusionsfi lter och refl ek
  tor bytas ut.
  OBS!
  Slutar lysdioden fungera skall hela refl ektorenheten bestående av lysdiod, Ladda enbart
  upp NiCd-batterier eller NiMH-batterier med samma kapacitet. diffusionsfi lter och refl ektor bytas ut.
  Med torrbatterier eller andra batterityper fi nns explosionsrisk!
  TRELOCK-KVALITETSGARANTI
  Du har köpt en kvalitetsprodukt från TRELOCK. TRELOCK garanterar den första förvärvaren under två
  år från och med köpdatumet att denna TRELOCK-produkt inte har några material- och tillverkningsfel
  och säkerställer att alla produkter med fel repareras kostnadsfritt eller byts ut mot en ny produkt.
  Vänd dig direkt till din handlare/fackhandlare för alla reklamationer och uppvisa i den mån det är möjligt
  det här garantibeviset eller ditt kvitto. Denne kommer att se till att garantifallet tas omhand korrekt.
  Garantin är endast giltig om produkten inte har öppnats med våld eller skadats efter köpet. Den gäller
  inte för batterier och slitdelar, som t.ex. lampor. TRELOCK kan utifrån den här garantin inte göras ans-
  varig för skador direkt relaterade till brister i produkten. Denna garanti berör ej dina övriga lagstadgade
  reklamationsrättigheter.
  Kundservicen hos TRELOCK hjälper gärna till med frågor:
  Trelock GmbH, Postfach 7880, 48042 Münster, Germany, www.trelock.de.
  D
  BATTERIEWECHSEL/LADEN DER AKKUS
  7
  Wenn die Batteriekontrolllampe B rot aufl euchtet, müssen die Batterien umgehend ausgewechselt bzw.
  die Akkus aufgeladen werden. Zum Batteriewechsel drücken Sie die beiden Knöpfe C und ziehen
  Sie die Refl ektoreinheit heraus. Tauschen Sie die Batterien aus. Batterietyp: Mignon AA, 1,5 V.
  Die Refl ektoreinheit wieder in das Gehäuse schieben bis sie hörbar einrastet.
  Verbrauchte Batterien können Sie an Ihren Händler zurück geben. Leere Batterien sind Sondermüll
  und gehören nicht in den Hausmüll!
  8
  Zur Akkuaufl adung lösen Sie die Gummiabdeckung der Ladebuchse
  D auf der Unterseite des
  Scheinwerfers. Stecken Sie den Stecker des Ladegerätes
  in die Ladebuchse (3,5 mm Klinkenstecker
  mit 2,4 mm Adapter verwenden).
  Schließen Sie nun das Ladegerät an eine Steckdose an (230 V).
  Bitte beachten Sie die Ladezeiten des Ladegerätes.
  Ladegerätvoraussetzungen:
  2,4 mm Klinkenstecker, Input: 230 V AC, 50 Hz; Output: 8,0 V (min);
  Ladestrom: 500 mA (max); CE-geprüft.
  Akkuempfehlung: Trelock Akkuset ZL 404, Mignon AA, 1,2 V
  Bei Ausfall der Leuchtdiode ist die gesamte Refl ektoreinheit, bestehend aus der Leuchtdiode,
  der Lichtscheibe und der Streulinse, auszutauschen.
  ACHTUNG!
  Ausschließlich NiCd-Akkus oder NiMH-Akkus derselben Kapazität aufl aden. Bei Trocken-
  batterien oder anderen Akku-Typen besteht Explosionsgefahr!
  TRELOCK-QUALITÄTSGARANTIE
  Sie haben ein TRELOCK-Qualitätsprodukt erworben. TRELOCK garantiert dem Erstkäufer für den
  Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum, dass dieses TRELOCK-Produkt frei von Material- und Verar-
  beitungsfehlern ist, und stellt sicher, dass jedes mangelhafte Produkt kostenlos repariert oder durch ein
  neues Produkt ersetzt wird.
  Bitte wenden Sie sich bei jedem Reklamationsfall unmittelbar an Ihren Händler/Fachhändler und
  legen Sie ihm nach Möglichkeit diesen Garantieschein oder Ihren Kaufbeleg vor
  . Er wird für eine
  korrekte Abwicklung des Garantiefalls Sorge tragen. Die Garantie ist nur gültig, wenn das Produkt nicht
  nach dem Kauf gewaltsam geöffnet oder beschädigt wurde. Sie gilt nicht für Batterien und Verschleiß-
  teile, wie z.B. Leuchtmittel. Für Mangelschäden, gleich welcher Art, kann TRELOCK aus dieser Garantie
  nicht haftbar gemacht werden. Diese Garantie lässt Ihre weitergehenden
  gesetzlichen Mängelrechte unberührt.
  Bei Fragen steht Ihnen auch der TRELOCK-Kundenservice zur Verfügung:
  Trelock GmbH, Postfach 7880, 48042 Münster, Germany, www.trelock.de.
  GB
  CHANGING/CHARGING THE BATTERIES
  7
  As soon as the battery control lamp
  B is illuminated red, it is time to change or charge the batteries.
  To replace the batteries press the two buttons C and pull out the refl ector unit. Replace the batteries.
  Battery type: Mignon AA, 1.5 V. Re-insert the refl ector unit into the casing until it clicks audibly into place.
  Return spent batteries to your dealer.
  Empty batteries are a hazardous waste product and should be disposed of separately!
  8
  To charge the batteries, release the rubber tab of the charging socket
  D at the bottom of the
  headlight. Insert the plug of the battery charger into the charging socket (3.5 mm jack plug with
  2,4mm adapter). Plug the battery charger into the mains (230 V). Please observe the charging
  times applicable for the battery charger.
  Battery charger requirements: 2.4 mm jack plug, input: 230 V AC, 50 Hz; output: 8.0 V (min);
  charging current: 500 mA (max); CE tested.
  Recommended rechargeable battery: Trelock set of rechargeable batteries ZL 404, Mignon AA, 1.2 V
  If the light diode is no longer working, the entire refl ector unit comprising light diode, light lens and
  spreadlense should be replaced.
  ATTENTION!
  Always charge NiCd batteries or NiMH batteries of the same capacity at a time.
  Explosion hazard when trying to charge dry-cell batteries or other rechargeable battery types than indicated!
  TRELOCK QUALITY GUARANTEE
  You have bought a TRELOCK quality product. For the period of two years as from the purchase date
  TRELOCK guarantees the fi rst purchaser that this TRELOCK product is free of defects in material and
  processing defects, and it ensures that any defective product will be repaired free of charge or
  replaced by a new product.
  In case of complaint please contact your seller or specialist dealer and furnish to him this certifi -
  cate of guarantee or your receipt. He will properly handle your complaint. The guarantee applies only,
  if the product has not been forcibly opened or damaged after being purchased. It shall not cover any
  batteries and parts subject to wear and tear such as bulbs. Within the scope of this guarantee TRELOCK
  shall not be made liable for damage due to defi ciencies of any kind. This guarantee shall not affect your
  further legal rights to claim in respect of a defect.
  If you have any question, please contact the TRELOCK customer service: Trelock GmbH, Postfach 7880,
  48042 Münster, Germany, www.trelock.de.
  ¡FÍJATE!
  Solamente deben cargarse los acumuladores NiCd o NiMH de la misma capacidad. ¡En caso
  de pilas secas o de otros tipos de acumuladores existe peligro‚ de explosión!
  GARANTÍA DE CALIDAD DE TRELOCK
  Usted ha comprado un producto TRELOCK de calidad. TRELOCK garantiza al primer comprador, a
  partir de la fecha de compra durante dos años, que este producto de TRELOCK estará libre de defec-
  tos de material y de fabricación y asegura que todo producto defectuoso se reparará o se sustituirá por
  otro nuevo sin gasto adicional ninguno.
  En caso de reclamación, contacte directamente con su comerciante/comerciante especializa-
  do y entréguele, si es posible, este certifi cado de garantía o su ticket de compra
  . El se ocupará
  tramitar correctamente la garantía. La garantía solamente es válida si el producto tras la compra no
  ha sido abierto bruscamente o dañado. No es válida para las pilas y las piezas de desgaste como,
  por ejemplo, lámparas. Esta garantía no responsabiliza a TRELOCK de daños por vicios de cualquier
  índole. Esta garantía no tiene efecto sobre sus demás derechos legales de reclamación por vicios.
  En caso de dudas, también está a su disposición el servicio de posventa de TRELOCK:
  Trelock GmbH, Postfach 7880, 48042 Münster, Alemania, www.trelock.de.
  TRELOCK-ZÁRUKA KVALITY
  Získali jste TRELOCK-kvalitní výrobek. TRELOCK zaručuje prvnímu kupci na období dvou let od data
  zakoupení, že tento výrobek TRELOC je bez vad materiálu a vad zpracování, a zaručuje, že každý
  vadný výrobek bude bezplatně opraven nebo vyměněn za nový.
  Obraťte se prosím v každém případě reklamace přímo na Vašeho obchodního zástupce/odborného
  obchodního zástupce a předložte mu podle možnosti tento záruční list nebo Váš doklad o zakoupení.
  Postará se o korektní průběh záručního případu. Záruka je platná pouze tehdy, když výrobek po
  zakoupení nebyl násilně otevřen nebo poškozen. Neplatí pro baterie a díly podléhající opotřebení, jako
  např. osvětlovací prostředky. Za škody vzniklé vadou, jedno jakého druhu, nemůže být TRELOCK z této
  záruky činěn zodpovědným. Tato záruka ponechává Vaše další zákonná práva na závadu nedotčena.
  V případě dotazů je Vám také k dispozici TRELOCK zákaznický servis:
  Trelock GmbH, Postfach 7880, 48042 Münster, Germany, www.trelock.de.
  ZL 503
  1800mAh - app. 4,5 h
  1500mAh - app. 3,75 h
  ZL 501
  1800mAh - app. 7 h
  1500mAh - app. 6 h
  ZL 501
  /
  ZL 503D BEDIENUNGSANLEITUNGGB MANUALF MODE D´EMPLOINL GEBRUIKSAANWIJZINGE INSTRUCCIONES DE USOI ISTRUZIONI PER L’USOS BRUKSANVISNINGCZ NÁVOD K MONTÁÏI A POUÏITÍ
  PL
  INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI
Trelock LS 735

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Trelock LS 735? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Trelock LS 735 att svara på din fråga.

Se manualen för Trelock LS 735 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Trelock LS 735? Ställ din fråga här