TrueCam M9 GPS 2.5 K bruksanvisning

TrueCam M9 GPS 2.5 K
(1)
  • Sidantal: 2
  • Filtyp: PDF
DE
WEITERE INFORMATIONEN
7
Unter der Adresse http://truecam.eu/downloads finden Sie die vollständige
Bedienungsanleitung, die Firmware-Updates und die spezielle PC Anwendung
für das Übertragen der Videos aus der Kamera.
AUFNAHMEMODUS
OK /
POWER
Drücken Starten / beenden der Aufnahme
Gedrückt halten Anschalten / Ausschalten der Kamera
MENU /
MODE
Drücken
Öffnen des Menüs
Bei der Aufnahme die Aufnahme beenden
Gedrückt halten
Modus umschalten
Bei der Aufnahme anschalten / ausschalten
Aufnahme des Tons
MODUS FOTO-
GRAFIEREN
OK /
POWER
Drücken Fotografieren
Gedrückt halten Anschalten / Ausschalten der Kamera
MENU /
MODE
Drücken Menü öffnen
Gedrückt halten Modus umschalten
WIEDERGABEMODUS
OK /
POWER
Drücken
Starten / Unterbrechen der Wiedergabe
Beenden der Schnell-Wiedergabe
Gedrückt halten
Anschalten / Ausschalten der Kamera
Bei der Wiedergabe die Geschwindigkeit
der Wiedergabe umschalten
MENU /
MODE
Drücken Menü öffnen
Gedrückt halten
Modus umschalten
Bei der Wiedergabe zur Video-Option zurückkehren
MENU
OK /
POWER
Drücken
Bestätigen
Bei der Eingabe der Zeichen nach oben
Gedrückt halten
Umschalten des Modus MENÜ / Menü Kamera
Bei der Eingabe der Zeichen bestätigen
MENU /
MODE
Drücken Nach unten
Gedrückt Zurück
BEDIENUNG:
Vor dem Ankleben der Magnethalterung auf das Glas, führen Sie die Grundeinstellungen
der Kamera durch.
SK
 ĎAĽŠIEINFORMÁCIE
7
Na adrese http://truecam.eu/downloads nájdete kompletný návod, aktualizácie
firmware a špeciálnu PC aplikáciu pre prehrávanie videí z kamery.
ZÁKLADNÉFUNKCIE:
G-senzor
Pokiaľ G-senzor zaznamená náraz, automaticky ochráni aktuálne zhotovované video
proti prepísaniu.
Pozor, pri nastavení vysokej citlivosti a jazde po nerovnom povrchu môže dôjsť
k samovoľnému chráneniu súborov a úplnému zaplneniu SD karty.
Detekcia pohybu
Kamera začne automaticky nahrávať, keď zaznamená pohyb v zornom poli objektívu
a pokiaľ pohyb ustane, tak po cca 30 sekundách záznam ukončí.
Pokiaľ záznam ukončíte ručne nebo kameru vypnete, detekcia pohybu sa deaktivuje.
Funkcia slúži na monitorovanie zaparkovaného vozidla, nepoužívajte za jazdy.
Pre použitie funkcie Detekcie pohybu musí byť kamera zapnutá a v napájaní.
Parkovací režim
Kamera začne automaticky nahrávať, keď zaznamená otras vozidla a pokiaľ sa pohyb
neopakuje, tak po cca 30 sekundách, záznam ukončí a vypne sa.
Pre použitie funkcie Parkovací režim musí byť kamera vypnutá a v napájaní.
Funkcie GPS modulu
Obsahuje databázu viac než 40 tisíc stacionárnych radarov po celej Európe.
Umožňuje zobrazovať rýchlosť/ GPS súradnice vo videu.
Umožňuje zobrazovať rýchlosť na displeji.
 OBSAHBALENIA
1
Autokamera TrueCam M9 GPS 2.5K
Magnetický GPS modul
Magnetický držiak s 3M nálepkou
Nabíjačka do autozapaľovača s extra
USB portom
Micro SD/USB adaptér na prenos súborov do PC
Náhradná 3M nálepka pre opätovné
prilepenie držiaku na sklo (2x)
3M držiak pre uchytenie napájacieho kábla (5x)
Ochranný obal na uschovávanie a prenášanie
Dátový USB kábel pre aktualizáciu GPS modulu
CONTROLS:
REŽIM VIDEO
OK /
POWER
Stlačenie Spustiť/ukončiť nahrávanie
Pridržanie Zapnúť/vypnúť kameru
MENU /
MODE
Stlačenie
Otvoriť menu
Pri nahrávaní uzamknúť záznam
Pridržanie
Prepnúť režm
Pri nahrávaní zapnúť/vypnúť záznam zvuku
REŽIM FOTO
OK /
POWER
Stlačenie Odfotiť
Pridržanie Zapnúť/vypnúť kameru
MENU /
MODE
Stlačenie Otvoriť menu
Pridržanie Prepnúť režim
REŽIM PREHRÁVANIE
OK /
POWER
Stlačenie
Spustiť/prerušiť prehrávanie
Ukončiť zrýchlené prehrávanie
Pridržanie
Zapnúť/vypnúť kameru
Pri prehrávaní prepnúť rýchlosť prehrávania
MENU /
MODE
Stlačenie Otvoriť menu
Pridržanie
Prepnúť režim
Pri prehrávaní návrat na výber videa
MENU
OK /
POWER
Stlačenie
Potvrdiť
Pri zadávaní znakov hore
Pridržanie
Prepínanie menu režimu/menu kamery
Pri zadávaní znakov potvrdiť
MENU /
MODE
Stlačenie Dole
Pridržanie Späť
KEDY-
KOĽVEK
RESET
Stlačenie
sponkou
Reštartovať kameru
 ZÁKLADNÉNASTAVENIAAFUNKCIE
3
A
Vložte microSD kartu podľa obrázku na kamere (konektory karty smerom k displeju).
Používajte značkové karty triedy 10 a vyššie, s kapacitou až 128 GB.
Kartu vyberte len pri vypnutej kamere.
Kartu pri prvom použití sformátujte priamo v kamere a aspoň raz za mesiac
zopakujte pre zaistenie správneho fungovania kamery.
Zapojte adaptér do autozapaľovača a pomocou USB kábla ho prepojte s držiakom
kamery.
Kamera je určená k prevádzke len pri pripojení k napájaniu.
Namiesto batérie obsahuje kamera super-kondenzátor, ktorý umožňuje napájanie
a niekoľkonásobne dlhšiu životnosť v porovnaní s klasickou batériou.
Kamera sa automaticky zapne a začne nahrávať.
Pri niektorých vozidlách je nutné najskôr otočiť kľúčom v zapaľovaní.
Pred nalepením držiaku na sklo vykonajte základné nastavenie kamery.
C
B
D
A
B
C
D
E
H
I
F
G
 ZOZNÁMENIESKAMEROU/OVLÁDANIE
2
Širokouhlý objektív
Slot pre pamäťovú kartu
Magnetický vstup držiaku
Tlačidlo OK / POWER
Tlačidlo MENU / MODE
2.0“ displej
Stavová dióda (svieti = kamera je zapnutá,
bliká = nahrávanie)
Tlačidlo RESET
Vstup kábla zadnej kamery (doplnkovo)
A
B
C
D
E
H
I
F
G
 WIFIAPLIKÁCIA
6
Načítajte QR kód alebo vyhľadajte aplikáciu RoadCam na App Store/Google Play.
Nainštalujte aplikáciu do svojho smartfónu alebo tabletu.
Zapnite WiFi v kamere – menu kamery -
>
WiFi -
>
Zapnúť -
>
na displeji kamery
sa zobrazí názov siete (SSID) a heslo (PWD).
Na telefóne/tablete sa pripojte na WiFi sieť s názvom kamery, zadajte heslo (z výroby
12345678), spusťte aplikáciu RoadCam a kliknite na tlačidlo „+“ pre pripojenie kamery.
A
B
C
D
 GPSADETEKCIARADAROV
5
Magnetický GPS modul pripojte k držiaku kamery.
Po pripojení ku GPS satelitom začne dióda modulu blikať modrou farbou.
GPS modul zaznamenáva rýchlosť GPS súradnice a upozorňuje na stacionárne
rýchlostné radary a prejazd na červenú.
ZVUKOVÁSIGNALIZÁCIA:
Priblíženie k radaru dlhé pípnutie
V mieste radaru / začiatku úsekového merania krátke pípnutie
Koniec úsekového merania krátke pípnutie
Pripojte GPS modul k PC s internetovým pripojením pomocou priloženého USB káblu.
Otvorte pamäť GPS modulu (podobne ako u flash disku).
Spustite program Update.exe.
Kliknite na tlačidlo Update.
A
B
C
D
 AKTUALIZÁCIADATABÁZARADAROV UMIESTNENIENASKLO
4
Ideálnym miestom pre pripevnenie autokamery je priestor medzi čelným sklom
a spätným zrkadlom tak, aby neprekážala vodičovi vo výhľade.
Uistite sa, že je sklo v mieste plánovaného uchytenia čisté a suché.
Ideálna teplota pre lepenie je 20 °C - 40 °C.
Odstráňte fóliu z 3M nálepky na držiaku kamery.
Pred prilepením na sklo, nasmerujte zapnutú kameru tak, aby mala správny výhľad.
Pritlačte 3M nálepku na sklo a chvíľku pridržte.
A
B
C
D
E
EN
MORE INFORMATION
7
You’ll find the complete manual and firmware updates at http://truecam.eu/downloads
plus a special PC application for playing back videos from the camera.
 BASICSETTINGSANDFUNCTIONS
3
Insert the microSD card as shown into the camera (card connectors facing the display).
Use Class 10 and higher branded cards up to 128 GB.
Only remove the card, when the camera is turned off.
When using the card for the first time, format it directly in the camera and repeat
the formatting at least once a month to ensure proper camera operation.
Insert the adapter into the car cigarette lighter and connect it to the camera holder
using the USB cable.
The camera is designed to operate only when connected to a power supply.
Instead of a battery, the camera contains a supercapacitor that provides power
which has several times the lifespan of a conventional battery.
Camera turns on automatically and begins recording.
For some vehicles, the ignition key must be turned first.
Perform basic camera settings before sticking the holder to the glass.
 PACKCONTENTS
1
A
A
TrueCam M9 GPS 2.5K
Magnetic GPS module
Magnetic holder with 3M adhesive pad
Charger with extra USB port
Micro SD/USB adapter to transfer files to PC
Spare 3M adhesive pads to attach
holder to glass (2x)
3M adhesive power cable clips (5x)
Protective carry bag
USB data cable for GPS module update
B
B
C
C
H
D
D
I
E
E
F
G
BASICFUNCTIONS:
G-senzor
If the G-Sensor detects an impact, it automatically protects the video currently being
captured against being overwritten.
Attention, when the settings are set to high sensitivity and you are driving over uneven
surfaces this can cause files to be automatically protected and the filling up of the SD card.
Motion Detection
The camera automatically starts recording when it detects movement in the lens field
of view and stops recording after about 30 seconds.
If you stop recording manually or turn off the camera, motion detection is disabled.
The function is for monitoring a parked vehicle, do not use whilst driving.
To use the motion detection function, the camera must be turned on and connected
to the power supply.
Parking Mode
The camera will start recording automatically when it detects a jolt to the vehicle
and if it does not happen again, after about 30 seconds it stops recording and turns off.
To use the parking mode function, the camera should be turned off and connected
to the power supply.
GPS module functions
Includes a database of more than 40,000 static speed cameras throughout Europe.
Lets you display speed / GPS coordinates in the video.
Lets you view the speed on the display.
 GETTINGTOKNOWTHECAMERA/CONTROLS
2
Wide-angle lens
Memory card slot
Magnetic holder input
OK/POWER button
MENU/MODE button
2.0“ display
Status LED (lit
=
camera on, blinking
=
recording)
RESET button
Rear camera cable input (optional)
CONTROLS:
VIDEO MODE
OK /
POWER
Press Start/stop recording
Hold Turn camera on/off
MENU /
MODE
Press
Open menu
Whilst recording- protect recording
Hold
Switch mode
Whilst recording- mute/unmute audio recording
PHOTO MODE
OK /
POWER
Press Take photo
Hold Turn camera on/off
MENU /
MODE
Press Open menu
Hold Switch mode
PLAYBACK
MODE
OK /
POWER
Press
Start/stop playback
End fast playback
Hold
Turn camera on/off
Change playback speed during playback
MENU /
MODE
Press Open menu
Hold
Switch mode
Return to video selection during playback
MENU
OK /
POWER
Press
Confirm
When entering characters- Up
Hold
Switch mode menu/camera menu
When entering characters- Confirm
MENU /
MODE
Press Down
Hold Back
ANY-
TIME
RESET
Press with
paperclip
Restart camera
GRUNDFUNKTIONEN:
G-senzor
Falls der G-Sensor einen Stoß verzeichnet, so schützt er automatisch das gerade
bereitgestellte Video vor dem Überschreiben.
Bewegungsmelder
Die Kamera beginnt automatisch aufzuzeichnen, wenn sie eine Bewegung in dem
Sichtfeld des Objektivs wahrnimmt und falls eine Bewegung stattfindet, so ist nach etwa
30 Sekunden die Aufzeichnung beendet.
Die Funktion dient der Aufzeichnung von parkenden Fahrzeugen, verwenden Sie sie nicht
während der Fahrt.
Wenn Sie die Funktion Bewegungsmelder verwenden möchten, muss die Kamera
eingeschaltet sein und geladen werden.
Parkmodus
Die Kamera beginnt automatisch aufzuzeichnen, wenn sie eine Erschütterung
des Fahrzeugs erkennt und die Bewegung nicht wiederholt, so etwas nach 30 Sekunden
wird die Aufzeichnung beendet und sie schaltet sich aus.
Wenn Sie die Funktion Parkmodus verwenden möchten, muss die Kamera ausgeschaltet
sein und geladen werden.
Funktion des GPS-Moduls
Enthält eine Datenbank mit mehr als 40 Tsd. stationären Radaren europaweit.
Ermöglicht, die Geschwindigkeit / GPS-Koordinaten im Video anzuzeigen.
Ermöglicht, die Geschwindigkeit am Display anzuzeigen.
 PACKUNGSINHALT
1
Autokamera TrueCam M9 GPS 2.5K
Magnetisches GPS Modul
Magnethalterung mit 3M Klebepad
Kfz-Zigarettenanzünder-Ladegerät
mit extra USB-Anschluss
Micro SD/USB Adapter
für die Dateiübertragung in den PC
3M Klebepad-Ersatz für das erneute
Ankleben der Magnethalterung
auf das Glas (2 x)
3M Halterung für die Befestigung
des Stromversorgungskabels (5 x)
Schutzverpackung für die Aufbewahrung
und den Transport
USB-Datenkabel für GPS-Modul-Update
A
B
C
D
E
H
I
F
G
H
I
F
G
 KENNENLERNENDERKAMERA/BEDIENUNG
2
Weitwinkelobjektiv
Speicherkarten Slot
Magnetischer Eingang
der Magnethalterung
OK Taste / POWER Taste
MENÜ Taste / MODE Taste
2.0“ Display
Status Diode (leuchtet = Kamera ist
angeschaltet, blinkt Aufzeichnung)
RESET Taste
Kabeleingang der heckseitigen Kamera
(Zubehör)
A
B
C
D
H
I
F
G
E
 PLACEMENTONGLASS
4
The ideal place to mount your camera is the space between the windscreen
and the rear-view mirror so as not to obstruct the driver‘s view.
Make sure that the glass is clean and dry at the attachment point.
The ideal bonding temperature is 20 °C - 40 °C.
Remove the film from 3M adhesive pad on the camera holder.
Before attaching it to the glass, point the camera to capture best view.
Press the 3M adhesive pad onto the glass and hold it for a while.
A
B
C
D
E
 GPSANDSPEEDCAMERADETECTION
5
Attaching the magnetic GPS module to camera mount.
When connected to GPS satellites, the module’s LED flashes blue.
The GPS module records speed, GPS coordinates and warns of static speed cameras
and traffic lights.
AUDIBLESOUNDS:
Approaching speed camera long beep
At the speed camera point / start of average measurement short beeps
End of average measurement short beeps
 UPDATINGTHESPEEDCAMERADATABASE
Connect the GPS module to a PC with an Internet connection using the included USB cable.
Open the GPS module memory (similar to flash drive).
Run Update.exe.
Click Update.
A
B
C
D
WIFI APP
6
Scan the QR code or search for RoadCam on the App Store/Google Play.
Install the app on your smartphone or tablet.
Turn on Wi-Fi on the camera - Camera menu -
>
Wi-Fi -
>
On -
>
Network Name (SSID)
and Password (PWD) will appear on the camera display.
On the phone/tablet, connect to the Wi-Fi network with the camera name, enter
the password (factory setting- 12345678), start the RoadCam app and click
the „+“ button to connect the camera.
A
B
C
D
A
B
C
D
 GPSUNDBLITZERWARNER
5
Befestigen Sie das GPS Modul am Halter der Kamera.
Nach dem Anschließen an die GPS-Satelliten beginnt die Diode des Moduls blau zu blinken.
Das GPS Modul verzeichnet die Geschwindigkeit, die GPS-Koordinaten und weist
auf die stationären Geschwindigkeitsradaren und auf das Durchfahren bei Rot hin.
 AKTUALLISIERUNGDERRADARDATENBANK
Verbinden Sie das GPS Modul über das beigelegte USB Kabel mit einem PC mit Internetanschluss.
Öffnen Sie den Speicher des GPS Moduls (so wie bei einem Flash Disc).
Starten Sie das Programm Update.exe.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Update.
A
B
C
D
WIFI APP
6
Lesen Sie den QR-Code ein oder suchen Sie die App RoadCam im App Store / auf Google Play.
Installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone oder Ihrem Tablet.
Schalten Sie WiFi an der Autokamera ein – Menü Kamera
-
>
WiFI
-
>
Anschalten
-
>
auf dem Display der Autokamera erscheinen die Netzwerkbezeichnung (SSID)
und das Passwort.
Auf dem Smartphone / Tablet schalten Sie das WiFi-Netz mit der Kamerabezeichnung
an, geben das Passwort ein (Werkseinstellung 12345678), starten die App RoadCam
und klicken auf die Taste „+“, um die Kamera anzuschließen.
A
B
C
D
 ANBRINGUNGAUFDEMGLAS
4
Die ideale Stelle für die Befestigung der Autokamera ist der Bereich zwischen
der Frontscheibe und dem Rückspiegel, so, damit sie dem Fahrer nicht die Sicht behindert.
Achten Sie darauf, dass das Glas an der Befestigungsstelle sauber und trocken ist.
Die ideale Temperatur für die Befestigung sind 20 °C - 40 °C.
Nehmen Sie die Folie von den 3M Klebepads auf der Magnethalterung der Kamera.
Vor dem Bekleben des Glases richten Sie die angeschaltete Autokamera so aus, dass
sie die richtige Sicht hat.
Drücken Sie die 3M Klebepads auf das Glas und drücken Sie sie eine Weile an.
A
B
C
D
E
 GRUNDEINSTELLUNGENUNDGRUNDFUNKTIONEN
3
Legen Sie die Micro SD Karte wie auf der Abbildung auf die Kamera.
Verwenden Sie Marken-Karten der Klasse 10 und höher mit einer Kapazität bis zu 128 GB.
Nehmen Sie die Karte nur heraus, wenn die Kamera ausgeschaltet ist.
Formatieren Sie die Karte vor der ersten Verwendung in der Kamera und wiederholen
Sie das Formatieren mindestens einmal im Monat, damit dafür gesorgt ist, dass
die Kamera richtig funktioniert.
Schließen Sie den Adapter an den Zigarettenanzünder und schließen Sie ihn mit dem
USB-Kabel an der Magnethalterung der Kamera an.
Die Kamera ist nur für den Betrieb bestimmt, wenn sie an die Stromversorgung
angeschlossen ist.
Anstelle einer Batterie enthält die Kamera einen Superkondensator, der das Laden
ermöglicht und eine vielfach längere Lebensdauer hat als klassische Batterien.
Die Kamera schaltet sich automatisch an und beginnt aufzuzeichnen.
Bei manchen Fahrzeugen ist es zuerst notwendig, den Schlüssel in der Zündung
umzudrehen.
A
B
C
D
PL
 WIĘCEJINFORMACJI
7
Pod adresem http://truecam.eu/downloads znajdziesz kompletną instrukcję,
aktualizacje firmware i specjalną aplikację PC służącą do odtwarzania nagrania
z kamery.
PODSTAWOWEFUNKCJE:
G-sensor
Jeżeli G-sensor zarejestruje uderzenie, automatycznie ochroni aktualnie wykonywane
nagrywanie przed przepisaniem.
Uwaga, w przypadku ustawienia wysokiej czułości i jeździe po nierównym terenie
może dojść do samoistnego zabezpieczenia plików i całkowitego zapełnienia karty SD.
Detekcja ruchu
Kamera rozpocznie automatyczne nagrywanie, jeśli zarejestruje ruch w polu widzenia
obiektywu, a kiedy ruch ustanie to po ok. 30 sekundach zakończy nagrywanie.
Jeżeli zapis zostanie zakończony ręcznie lub wyłączymy kamerę, detekcja ruchu się dezaktywuje.
Funkcja służy do monitorowania zaparkowanego pojazdu, nie stosować w czasie jazdy.
Zastosowanie funkcji Detekcja ruchu wymaga włączonej kamery i podłączenia do zasilania.
Tryb parkowania
Kamera rozpocznie automatyczne nagrywanie, jeżeli zarejestruje wstrząs pojazdu,
a jeżeli ruch się nie powtórzy, to po ok. 30 sekundach zakończy nagrywanie i wyłączy się.
Zastosowanie funkcji Tryb parkowania wymaga wyłączonej kamery oraz podłączenia do zasilania.
Funkcje modułu GPS
Zawiera bazę 40 tysięcy stacjonarnych fotoradarów dla całej Europy.
Umożliwia wyświetlanie prędkości / współrzędne GPS.
Umożliwia wyświetlić prędkość na wyświetlaczu.
 ZAWARTOŚĆOPAKOWANIA
1
Kamera samochodowa
TrueCam M9 GPS 2.5K
Magnetyczny moduł GPS
Mocowanie magnetyczne z naklejką 3M
Ładowarka samochodowa z portem USB
Micro SD/USB adapter do przenoszenia
plików do PC
Zapasowa naklejka 3M do ponownego
przyklejenia mocowania do szyby (2x)
Mocowanie 3M do zamocowania kabla
zasilania (5x)
Opakowanie ochronne
do przechowywania i przenoszenia
Kabel USB do aktualizacji modułu GPS
A
B
C
D
E
H
I
F
G
 ZAPOZNANIEZKAMERĄ/OBSŁUGA
2
Szerokokątny obiektyw
Wejście na kartę pamięci
Wejście magnetyczne mocowania
Przycisk OK / POWER
Przycisk MENU / MODE
2.0“ wyświetlacz
Dioda informacyjna (świeci = kamera jest
włączona, miga = nagrywanie)
Przycisk RESET
Wejście kabla tylnej kamery (opcjonalnie)
OBSŁUGA:
TRYB NAGRYWANIA
OK /
POWER
Naciśnięcie Uruchom/zakończ nagrywanie
Przytrzymanie Włącz/wyłącz kamerę
MENU /
MODE
Naciśnięcie
Otwórz menu
Podczas nagrywania chroń zapis
Przytrzymanie
Przełącz tryb
Podczas nagrywania włącz/wyłącz zapis dźwięku
TRYB FOTO-
GRAFOWANIA
OK /
POWER
Naciśnięcie Sfotografuj
Przytrzymanie Włącz/wyłącz kamerę
MENU /
MODE
Naciśnięcie Otwórz menu
Przytrzymanie Przełącz tryb
TRYB ODTWARZANIA
OK /
POWER
Naciśnięcie
Uruchom/przerwij odtwarzanie
Zakończ przyśpieszone odtwarzanie
Przytrzymanie
Włącz/wyłącz kamerę
Podczas odtwarzania przełącz szybkość odtwarzania
MENU /
MODE
Naciśnięcie Otwórz menu
Przytrzymanie
Przełącz tryb
Podczas odtwarzania powrót do wyboru nagrywania
MENU
OK /
POWER
Naciśnięcie
Potwierdź
Podczas zadawania znaków na górę
Przytrzymanie
Przełączanie menu trybu/menu kamery
Podczas zadawania znaków potwierdź
MENU /
MODE
Naciśnięcie W dół
Przytrzymanie Wstecz
A
B
C
D
E
I
H
F
G
 APLIKACJAWIFI
6
Wczytaj kod QR lub wyszukaj aplikację RoadCam na App Store / Google Play.
Zainstaluj aplikację w swoim smartfonie lub tablecie.
Włącz WiFi w kamerze – menu kamery -
>
WiFi -
>
Włącz -
>
na wyświetlaczu kamery
pojawi się nazwa sieci (SSID) i hasło (PWD).
Na telefonie/tablecie podłącz się do sieci WiFi z nazwą kamery, wpisz hasło (fabrycznie
12345678), uruchom aplikację RoadCam i kliknij na przycisk „+“ w celu podłączenia kamery.
A
B
C
D
 GPSIDETEKCJARADARÓWPRĘDKOŚCI
5
Magnetyczny moduł GPS zamocuj na uchwycie kamery.
Po podłączeniu z satelitą GPS ikona modułu zacznie migać na niebiesko.
Moduł GPS rejestruje prędkość, współrzędne GPS i ostrzega przed fotoradarami
stacjonarnymi i przejazdem na czerownym świetle.
SYGNALIZACJADŹWIĘKOWA:
Zbliżanie się do radaru długi sygnał dźwiękowy
W miejscu radaru / początek odcinka pomiarowego krótki sygnał dźwiękowy
Koniec odcinka pomiarowego krótki sygnał dźwiękowy
 AKTUALIZACJABAZYFOTORADARÓW
Podłącz moduł GPS do komputera z połączeniem internetowym za pomocą dołączonego kabla USB.
Otwórz pamięć modułu GPS (podobnie jak pamięć flash).
Uruchom program Update.exe.
Kliknij na przycisk Update.
A
B
C
D
 UMIESZCZENIENASZYBIE
4
Idealnym miejscem na zamocowanie kamery samochodowej jest przestrzeń pomiędzy
szybą przednią i lusterkiem wstecznym tak, aby nie zasłaniała widoku kierowcy.
Upewnij się, że szyba w miejscu mocowania jest czysta i sucha.
Idealna temperatura do klejenia wynosi 20 °C - 40 °C.
Zdejmij folię z naklejki 3M na mocowaniu kamery.
Przed przyklejeniem do szyby nakieruj włączoną kamerę tak, aby miała odpowiedni widok.
Dociśnij naklejkę 3M do szyby i chwilę przytrzymaj.
A
B
C
D
E
 PODSTAWOWEUSTAWIENIAIFUNKCJE
3
Włóż kartę microSD kartu zgodnie z rysunkiem na kamerze (konektory karty
w kierunku wyświetlacza).
Używaj kart markowych klasy 10 i wyższej o pojemności do 128 GB.
Kartę wyjmuj tylko przy wyłączonej kamerze.
Przed pierwszym użyciem kartę należy sformatować bezpośrednio w kamerze
i co najmniej raz w miesiącu powtórzyć formatowanie w celu zapewnienia
prawidłowego działania kamery.
Podłącz adapter do zapalniczki samochodowej i za pomocą kabla USB połącz
go z mocowaniem kamery.
Kamera jest przeznaczona do pracy tylko po podłączeniu do zasilania.
Zamiast baterii kamera posiada super kondensator, który umożliwia zasilanie
i ma kilkakrotnie dłuższą żywotność, niż klasyczna bateria.
Kamera włączy się automatycznie i zacznie nagrywać.
W niektórych pojazdach należy najpierw przekręcić kluczyk w stacyjce.
Przed przyklejeniem mocowania do szyby dokonać podstawowego ustawienia
kamery.
A
B
C
D
CS
DALŠÍINFORMACE
7
Na adrese http://truecam.eu/downloads naleznete kompletní návod, aktualizace
firmware a speciální PC aplikaci pro přehrávání videí z kamery včetně údajů
z g-senzoru.
ZÁKLADNÍFUNKCE:
G-senzor
Pokud G-senzor zaznamená náraz, automaticky ochrání aktuálně pořizované video
proti přepsání.
Pozor, při nastavení vysoké citlivosti a jízdě po nerovném povrchu může dojít
k samovolnému chránění souborů a úplnému zaplnění SD karty.
Detekce pohybu
Kamera začne automaticky nahrávat, když zaznamená pohyb v zorném poli objektivu
a pokud pohyb ustane, tak po cca 30 vteřinách záznam ukončí.
Pokud záznam ukončíte ručně nebo kameru vypnete, detekce pohybu se deaktivuje.
Funkce slouží k monitorování zaparkovaného vozidla, nepoužívejte za jízdy.
Pro použití funkce Detekce pohybu musí být kamera zapnutá a v napájení.
Parkovací režim
Kamera začne automaticky nahrávat, když zaznamená otřes vozidla a pokud se pohyb
neopakuje, tak po cca 30 vteřinách záznam ukončí a vypne se.
Pro použití funkce Parkovací režim musí být kamera vypnutá a v napájení.
Funkce GPS modulu
Obsahuje databázi více než 40 tisíc stacionárních radarů po celé Evropě.
Umožňuje zobrazovat rychlost/ GPS souřadnice ve videu.
Umožňuje zobrazovat rychlost na displeji.
 UMÍSTĚNÍNASKLO
4
Ideálním místem pro připevnění autokamery je prostor mezi čelním sklem
a zpětným zrcátkem tak, aby nepřekážela řidiči ve výhledu.
Ujistěte se, že sklo je v místě uchycení čisté a suché.
Ideální teplota pro lepení je 20 °C - 40 °C.
Sundejte folii z 3M nálepky na držáku kamery.
Před přilepením na sklo nasměrujte zapnutou kameru tak, aby měla správný výhled.
Přitlačte 3M nálepku na sklo a chvíli držte.
A
B
C
D
E
CONTROLS:
REŽIM VIDEO
OK /
POWER
Stisknutí Spustit/ukončit nahrávání
Přidržení Zapnout/vypnout kameru
MENU /
MODE
Stisknutí
Otevřít menu
Při nahrávání uzamknout záznam
Přidržení
Přepnout režim
Při nahrávání zapnout/vypnout záznam zvuku
REŽIM FOTO
OK /
POWER
Stisknutí Vyfotit
Přidržení Zapnout/vypnout kameru
MENU /
MODE
Stisknutí Otevřít menu
Přidržení Přepnout režim
REŽIM PŘEHRÁVÁNÍ
OK /
POWER
Stisknutí
Spustit/přerušit přehrávání
Ukončit zrychlené přehrávání
Přidržení
Zapnout/vypnout kameru
Při přehrávání přepnout rychlost přehrávání
MENU /
MODE
Stisknutí Otevřít menu
Přidržení
Přepnout režim
Při přehrávání návrat na výběr videa
MENU
OK /
POWER
Stisknutí
Potvrdit
Při zadávání znaků nahoru
Přidržení
Přepínání menu režimu/menu kamery
Při zadávání znaků potvrdit
MENU /
MODE
Stisknutí Dolů
Přidržení Zpět
KDY-
KOLIV
RESET
Stisknutí
sponkou
Restartovat kameru
 ZÁKLADNÍNASTAVENÍAFUNKCE
3
A
Vložte microSD kartu dle obrázku na kameře (konektory karty směrem k displeji).
Používejte značkové karty třídy 10 a vyšší o kapacitě až 128 GB.
Kartu vyjímejte pouze při vypnuté kameře.
Kartu při prvním použití zformátujte přímo v kameře a alespoň jednou za měsíc
formátování opakujte pro zajištění správného fungování kamery.
Zapojte adaptér do autozapalovače a pomocí USB kabelu jej propojte s držákem
kamery.
Kamera je určena k provozu pouze při připojení k napájení.
Namísto baterie obsahuje kamera superkondenzátor, který umožňuje napájení
a má několikanásobně delší živostnost, než klasická baterie.
Kamera se automaticky zapne a začne nahrávat.
U některých vozidel je nejprve nutné otočit klíčem v zapalování.
Před nalepením držáku na sklo proveďte základní nastavení kamery.
C
B
D
 OBSAHBALENÍ
1
Autokamera TrueCam M9 GPS 2.5K
Magnetický GPS modul
Magnetický držák s 3M nálepkou
Nabíječka do autozapalovače s extra
USB portem
Micro SD/USB adaptér k přenosu souborů do PC
Náhradní 3M nálepka pro opětovné
přilepení držáku na sklo (2x)
3M držák pro uchycení napájecího kabelu (5x)
Ochranný obal pro uschování a přenášení
Datový USB kabel pro aktualizaci GPS modulu
A
B
C
D
E
H
I
F
G
 SEZNÁMENÍSKAMEROU/OVLÁDÁNÍ
2
Širokoúhlý objektiv
Slot pro paměťovou kartu
Magnetický vstup držáku
Tlačítko OK / POWER
Tlačítko MENU / MODE
2.0“ displej
Stavová dioda
(svítí = kamera je zapnutá, bliká = nahrávání)
Tlačítko RESET
Vstup kabelu zadní kamery (doplňkově)
A
B
C
D
E
H
I
F
G
WIFIAPLIKACE
6
Načtěte QR kód nebo vyhledejte aplikaci RoadCam na App Store/Google Play.
Nainstalujte aplikaci do svého chytrého telefonu nebo tabletu.
Zapněte WiFi v kameře – menu kamery -
>
WiFi -
>
Zapnout -
>
na displeji kamery
se zobrazí název sítě (SSID) a heslo (PWD).
Na telefonu/tabletu se připojte na WiFi síť s názvem kamery, zadejte heslo (z výroby
12345678), spusťte aplikaci RoadCam a klikněte na tlačítko „+“ pro připojení kamery.
A
B
C
D
 GPSADETEKCERADARŮ
5
Magnetický GPS modul připojte k držáku kamery.
Po připojení k GPS satelitům začne dioda modulu blikat modře.
GPS modul zaznamenává rychlost, GPS souřadnice a upozorňuje na stacionární
rychlostní radary a průjezd na červenou.
ZVUKOVÁSIGNALIZACE:
Přiblížení k radaru dlouhé pípnutí
V místě radaru / začátku úsekového měření krátké pípnutí
Konec úsekového měření krátké pípnutí
 AKTUALIZACEDATABÁZERADARŮ
Připojte GPS modul k PC s internetovým připojením pomocí přiloženého USB kabelu.
Otevřete paměť GPS modulu (podobně jako u flash disku).
Spusťte program Update.exe.
Klikněte na tlačítko Update.
A
B
C
D
x2
x5
truecam.eu/downloads


RoadCam

1 4

5
6
7
2
3

Quick Start Guide

M9 GPS 2.5K

TrueCam M9 GPS 2.5 K

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om TrueCam M9 GPS 2.5 K? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av TrueCam M9 GPS 2.5 K att svara på din fråga.

Se manualen för TrueCam M9 GPS 2.5 K helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om TrueCam M9 GPS 2.5 K? Ställ din fråga här

TrueCam M9 GPS 2.5 K – specifikationer

Intuitiv pekskärmsteknik låter dig styra din dator direkt från skärmen. Och den livliga upplösningen på 1980 x 1200 mots...
Allmänt
Varumärke TrueCam
Modell M9 GPS 2.5 K
Produkt Dashcam
EAN 8594175355451
Språk Engelsk
Filtyp PDF
Prestanda
Antal kameror -
Huvudkamerans upplösning 2560 x 1440 pixlar
HD-klar Ja
GPS Ja
G-chock sensor Ja
Inspelning av videoslinga Ja
Nattläge Ja
Huvudkamerans sensorupplösning 8 MP
Komprimeringsformat H.265
Automatisk inspelning Ja
HD-typ Full HD
Huvudkameran betraktningsvinkel 150 °
Språkstöd CZE,ENG,GRE,HUN,POL,SLV
Rörelsesensor Ja
Produktens färg Svart
Display
Inbyggd display Ja
Skärm diagonal 2 "
Anslutningar
Wi-Fi Ja
Bluetooth Nej
Wi-Fi-frekvens 2.4 GHz
Gränssnittstyp Micro-USB
Mini-USB-portar kvantitet 1
Lagringsmedia
Typ av minneskort MicroSD (TransFlash)
Högsta minneskortskapacitet 128 GB
Inbyggd lagringsmedia Ja
Vikt & dimension
Bredd 69 mm
Djup 45 mm
Höjd 34 mm
Vikt 64 g
Miljökrav
Temperatur vid drift -10 - 50 ° C
Strömtillförsel
Inmatning spänning (max) 24 V
Utgångsspänning 5 V
Uteffekt 1 A
Strömkälla av typen Battery,USB
Driftspänning 12 V
Stillbild
Fotoläge Ja
Bildkomprimeringsformat JPEG
Förpackningens innehåll
Minneskort ingår Ja
Cigarettändaradapter ingår Ja
Självhäftande tejp Ja
hållare Ja
Kabel inkluderad Micro-USB
Audio
Ljudinspelning -
visa mer

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om TrueCam M9 GPS 2.5 K .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här