Varta Mini Charger 2100 mAh

Varta Mini Charger 2100 mAh bruksanvisning

(1)
 • Order-No. 57646 101 401 728 846
  mAh 800 900 1000 800 1600 2100 2300 2400 2500 2600
  h 17 19 21 6 15
  *
  18 19 20 21 22
  *
  2AA 1600mAh
  MINI
  CHARGER
  A A
  AAA
  NiMH
  15h
  *
  http://www.varta-consumer.com/
  qr/product/57646
  Производител и вносител: ВАРТА Консумер Батериес ГмбХ & Ко.КгаА, Алфред-Круп-щрасе 9, 73479
  Елванген, Германия. Uvoznik: DARA d.o.o., Kneza Višeslava 4, BIH-88240 Posušje. Tel: +387 (0) 39 685 050.
  Uvoznik: VARTA Remington Rayovac d.o.o., Tratinska 13, HR-10000 Zagreb. Uvoznik: Orbico Trgovina i
  usluge d.o.o. Beograd, Konstantina Kavaja 5, SRB-11080 Beograd-Zemun. Dovozce: Spectrum Brands
  Czech spol. s.r.o., Jindřicha z Lipé 108, CZ-47001 Česká Lípa. Forgalmazó: Spectrum Brands Hungaria Kft.,
  H-1191 Budapest, Ady Endre út 42-44. Izplatītājs: SIA "ASBaterijas", P. Brieža 41, LV-1045 Rīga. Importer:
  Spectrum Brands Poland Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a, PL-02-366 Warszawa. Importator:
  VARTA Rayovac Remington SRL, Siriului 36-40, RO-014354 Bucuresti. Изготовитель: сделано в Китае для
  ВAPTA Консьюмер Бэттериз ГмбХ & Ко.КгаА, Альфред-Крупп Штрассе 9, Элльванген, 73479, Германия.
  Импортер в РФ АО «Спектрум Брэндс» Россия, 117105, Москва, Варшавское шоссе д.9, стр.1Б, т/ф +7
  495933 3176. Dovozca: Spectrum Brands Slovakia spol. s.r.o., Košovská cesta 24, SK-971 31 Prievidza.
  İthalatçı rma: VARTA Pilleri Tic. Ltd. Şti. İstoç 25. Ada Sonu, Kuzey Plaza Kat:1 D:4 Mahmutbey TR-34217
  İstanbul. Tel: 0212 659 50 60. Malın ayıplı olduğunun
  anlaşılması durumunda 6502 sayılı tüketici Kanunun 11.
  Maddesinde yer alan tüketiciye sağlanan seçimlik haklara
  sahipsiniz. Şikayet ve İtirazlarınızı tüketici mahkemelerine ve
  tüketici hakem heyetine yapabilirsiniz. Представництво
  фірми «ВАРТА Конс'юмерз Бетеріз ГмбХ & Ko. КГаА».
  Україна, Київ 04107, вул. Половецька 14а.
  Producer, Produttore, Proizvodač, Výrobce, Tootja, Gyártó,
  Өндіруші, Ražotājs, Gamintojas, Producent, Изготовитель,
  Výrobca, Proizvajalec, Üretici, Виробник,
  :
  VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA,
  Alfred-Krupp-Str. 9, D-73479 Ellwangen
  www.varta-consumer.com
  Made in China I Fabriqué en RPC I Prodotto in
  RPC I Fabricado en China I Произведено в KНР I
  Proizvedeno u Kini I Παράγεται στην Κίνα I
  Származási ország: RPC I ҚХР-да жасалған I
  Izgatavots Ķīnā I Pagaminta Kinijoje I
  Wyprodukowano w ChRL I Fabricado na China I
  Fabricat in RPC I Сделано в Китае I Çin 'de imal
  edilmiştir I Вироблено в КНР I
  243
  1)
  PAP
  21
  NEW
  BG
  Безопасност
  Опасност от нараняване! Обикновените батерии могат да експлоадират при зареждане. Зареждайте само Ni-MH
  презареждащи батерии, не обикновени батерии. Загряването на презареждащите батерии по време на зареждане
  е обичайно. Никога не зареждайте ръждясали, счупени или течащи презареждащи батерии. Не отваряйте, не
  хвърляйте в огън и не окъсявайте презареждащите батерии. В случай на повреда/счупване, свържете се с
  търговеца на Varta. Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от хора с ограничени
  физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и познания, ако са наблюдавани / инструктирани и
  разбират опасностите. Деца не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват
  от деца, освен ако те не са над 8-годишна възраст и са наблюдавани.
  Как да използвате зарядното устройство
  Фиг. 1: Поставете четен брой презареждаеми батерии от един и същи размер и капацитет. И двата края на батерията
  трябва да бъдат свързани.
  Фиг. 2:
  Включете зарядното устройство в електрически контакт 230V/50Hz. a) LED свети: в момента се зарежда.
  Фиг. 3: Вижте таблицата за продължителност на зареждане. Без таймер. Завършете ръчно процеса на зареждане.
  1)
  Защита на околната среда
  За да се избегнат проблеми с околната среда и здравето, поради опасните вещества в
  електрическите и електронните
  стоки, уредите, които са обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят с общия отпадък, а да се възстановят,
  използват за друга цел или рециклират. За повече информация относно рециклирането, моля, свържете се с
  оторизираните местни власти.
  CZ
  Bezpečnost
  Nebezpečí úrazu! Primární baterie mohou při nabíjení vybuchnout. Nabíjejte pouze akumulátory NiMH, nikoliv primární
  baterie. Zahřívání akumulátorů při nabíjení je běžným jevem. Nepoužívejte nikdy zkorodované, poškozené nebo
  vyteklé akumulátory. Akumulátory neotevírejte, neodhazujte do ohně ani nezkratujte konce přípojek. V případě
  poškození nebo závady se obraťte na prodejce sortimentu zboží VARTA. Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8
  let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly
  nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. S přístrojem si nesmějí hrát děti.
  Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem.
  Použití nabíječky
  Obrázek 1: Vložte vždy dva akumulátory
  stejné velikosti. Každý akumulátor se
  musí dotýkat obou kontaktů.
  Obrázek 2: Zastrčte nabíječku do
  EU zásuvky s 230 V. a) LED zap:
  akumulátory se nabíjejí,
  Obrázek 3: Věnujte pozornost
  tabulce s časy nabíjení. Bez
  časovače. Ukončete nabíjení
  ručně.
  1)
  Ekologie
  Předcházejte ekologickým a
  zdravotním problémům způsobeným
  nebezpečnými látkami v elektrických a
  elektronických zařízeních. Zařízení označená
  tímto symbolem nelze likvidovat do
  netříděného komunálního odpadu, nýbrž je třeba je recyklovat či jiným způsobem využít. Za účelem získání dalších
  informací o problematice recyklace se laskavě obraťte na příslušný úřad.
  D
  Sicherheit
  Verletzungsgefahr! Primärbatterien können beim Laden explodieren. Nur Ni-MH Akkus, keine Primärbatterien laden. Eine
  Erwärmung der Akkus beim Auaden ist normal. Niemals korrodierte, beschädigte oder ausgelaufene Akkus auaden. Akkus
  nicht önen, ins Feuer werfen oder kurzschließen Bei Schäden/ Störungen VARTA- Händler kontaktieren. Dieses Gerät ist für die
  Nutzung von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten Physischen, sensorischen und geistigen
  Fähigkeiten geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/ sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit
  verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Instandhaltung des Geräts darf
  nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt.
  Verwenden des Ladegerätes
  Bild 1: Akkus der gleichen Baugröße paarweise einlegen. Jeder Akku muß beide Kontakte berühren.
  Bild 2: Ladegerät in eine 230V EU Steckdose einstecken. a) LED leuchtet: Akkus werden aufgeladen.
  Bild 3: Ladezeitentabelle beachten. Kein Timer. Ladevorgang manuell beenden.
  1)
  Umweltschutz
  Zur Vermeidung von Umwelt-und Gesundheitsproblemen durch gefährliche Stoe in Elektro- und Elektronikgeräten, dürfen
  Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen
  wiederverwendet oder verwertet werden.
  Für weitere Informationen zum Thema Recycling wenden Sie sich bitte an die jeweils zuständige Behörde.
  DK
  Sikkerhed
  Risiko for personskade! Primære (Alkaline, Brun stens) batterier kan eksplodere under opladning. Oplad kun Ni-MH genopladelige
  batterier, ikke primære batterier. Det er normalt, at batterierne bliver varme under opladning. Oplad aldrig batterier, der er
  korroderede, beskadigede eller udløbne. Batterier må ikke åbnes, brændes eller kortsluttes. Kontakt VARTA forhandleren ved
  skader/fejl. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover og personer hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er
  nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring, hvis de er blevet instrueret/har været under opsyn og forstår de forbundne farer.
  Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de holdes under opsyn.
  Brug af opladeren
  Fig.1: Læg batterier af ens størrelse og kapacitet i parvist. Hvert batteri skal berøre kontakterne i begge ender.
  Fig. 2: Tilslut opladeren til en stikkontakt med 230V. a)
  LED slukket
  : Batterierne oplades.
  Fig. 3: Overhold tiderne i opladningsskemaet. Der er ingen timer. Opladningen skal afsluttes manuelt.
  1)
  Miljøbeskyttelse
  For at undgå miljø- og sundhedsproblemer på grund af farlige stoer i elektrisk og elektronisk udstyr må apparater med dette symbol
  ikke bortskaes som husholdningsaald. De skal aeveres til genbrug eller oparbejdning. Yderligere informationer om genbrug fås hos
  de lokale ansvarlige myndigheder.
  E
  Seguridad
  ¡Peligro de lesiones! Las pilas alcalinas/zinc carbon pueden explotar al cargarlas. Cargar únicamente pilas Ni-MH, nunca
  pilas alcalinas/zinc carbon. Es normal que durante la carga las pilas se calienten. No cargar nunca pilas en estado de
  corrosión, dañadas o que se hayan derramado. No abrir las pilas, ni lanzarlas al fuego, ni ponerlas en cortocircuito. En
  caso de daños/averías ponerse en contacto con el distribuidor de VARTA. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores
  de 8 años y por personas con discapacidad física, mental o sensorial o sin experiencia en su manejo, siempre que sean
  supervisadas o guiadas por otra persona y comprendan los posibles riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato. Los
  niños solo deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento si son mayores de 8 años y están supervisados por un adulto.
  Uso del cargador
  Imagen 1: Introducir pilas del mismo tamaño de dos en dos. Cada pila tiene que tocar los dos contactos.
  Imagen 2: Enchufar el cargador en un enchufe EU 230V. a)
  LED encendido
  : pilas en carga.
  Imagen 3: Cumplir las indicaciones contenidas en la tabla de tiempos de carga. Sin temporizador. Finalizar el proceso de
  carga extrayendo las pilas manualmente.
  1)
  Protección del Medio Ambiente
  Para evitar problemas medioambientales o de salud debidos a materiales peligrosos contenidos en aparatos eléctricos o
  electrónicos marcados con este símbolo, dichos aparatos no pueden ser eliminados junto con la basura doméstica, sino que
  deben ser reciclados o reutilizados. Para más información sobre el tema del reciclaje, diríjase a la autoridad competente.
  F
  Sécurité
  Risque de blessure! Les piles alcalines peuvent exploser en cas de charge. Charger uniquement des batteries Ni-MH et non
  les piles alcalines. Il est normal que la batterie chaue lors de la charge. Ne jamais charger de batteries rouillées,
  endommagées ou présentant une fuite. Ne pas ouvrir les batteries, les jeter dans le feu ou les court-circuiter. Contacter
  le revendeur de VARTA en cas de dommages/défauts. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et
  par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les
  connaissances susantes, pour autant que ces personnes soient supervisées/ aient reçu des instructions et soient
  conscientes des risques encourus. Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur
  ne doivent pas être eectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés.
  Utilisation du chargeur
  Illustration n°1 : Insérer les batteries de même taille et puissance par paires. Chaque pile doit être connectée aux deux pôles.
  Illustration n°2 : Brancher le chargeur dans une prise 230V EU. a)
  LED allumée
  : chargement des batteries.
  Illustration n°3 : Respecter le tableau des tempes de charge. Pas de minuteur. Interrompre le chargement manuellement.
  1)
  Protection de l'environnement
  Pour éviter les atteintes à l'environnement et les problèmes de santé par des substances dangereuses dans les appareils
  électriques et électroniques, les appareils qui sont identiés avec ce symbole ne doivent pas être éliminés dans les déchets
  ménagers mais doivent être réutilisés ou recyclés. Pour de plus amples informations sur le recyclage, veuillez vous adresser
  aux autorités responsables respectives.
  FIN
  Turvallisuus
  Loukkaantumisvaara! Alkaliparistot
  voivat räjähtää ladattaessa. Älä lataa
  alkaliparistoja, vaan ainoastaan
  Ni-MH-akkuja. Akkujen
  lämpeneminen ladattaessa on
  normaalia. ÄLÄ milloinkaan
  lataa syöpyneitä,
  vahingoittuneita tai vuotaneita
  akkuja. Älä avaa akkua, heitä
  sitä tuleen tai aseta sitä
  oikosulkuun.
  Vaurioiden/virheiden ilmetessä ota
  yhteys VARTA- jälleenmyyjään. Laitetta
  saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja
  henkilöt, joiden fyysinen, aistienvarainen tai
  henkinen toimintakyky on heikentynyt, tai joilla
  ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan/ohjeistetaan, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä
  laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä hoitotoimia, jos he eivät ole yli 8-vuotiaita ja valvonnan alla.
  Laturin käyttö
  Kuva 1: Aseta samankokoiset akut pareittain paikalleen. Akun tulee koskettaa kumpaakin kontaktia.
  Kuva 2: Työnnä laturi 230 V:n EU-pistorasiaan. a) LED päällä: akkuja ladataan.
  Kuva 3: Katso latausaikataulukko. Ei ajastinta. Lopeta lataus manuaalisesti.
  1)
  Ympäristönsuojelu
  Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämien vaarallisten aineiden aiheuttamien ympäristö- ja terveysongelmien välttämiseksi tällä
  symbolilla merkittyjä laitteita ei saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana, vaan ne tulee käyttää uudelleen tai
  kierrättää. Kysy lisätietoja kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta.
  GB
  Safety
  Risk of injury! Primary batteries can burst while charging. Charge only Ni-MH rechargeable batteries, no primary batteries.
  A heating of rechargeable batteries while charging is usual. Never charge corroded, damaged or leaking rechargeable
  batteries. Do not open, throw into re or short-circuit rechargeable batteries. In case of damages/failure contact a VARTA
  dealer. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or
  mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of
  the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
  maintenance shall not be made by children without supervision.
  How to use the charger
  Fig. 1: Insert rechargeable batteries of the same size and capacity pairwise. Both contacts of the battery must be connected.
  Fig. 2: Insert charger in a 230V/50Hz power outlet. a) LED on: charging in progress.
  Fig. 3: Refer to charging time table. No timer. Finish the charging process manually.
  1)
  Environmental Protection
  To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods,
  appliances marked with this symbol mustn’t be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled.
  For further information on recycling please contact your local city council.
  GR
  Ασφάλεια
  Κίνδυνος τραυματισμού! Οι απλές μπαταρίες μπορεί να εκραγούν σε περίπτωση επαναφόρτισης. Επαναφορτίζετε μόνο
  επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH, ποτέ απλές μπαταρίες. Η αύξηση της θερμοκρασίας των επαναφορτιζόμενων
  μπαταριών κατά την επαναφόρτιση θεωρείται φυσιολογική. Μην επαναφορτίζετε ποτέ επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που
  φέρουν ίχνη οξείδωσης, ζημίας ή διαρροής. Μην ανοίγετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, μην τις ρίχνετε στη φωτιά και
  μην τις βραχυκυκλώνετε. Σε περίπτωση ζημίας/βλάβης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της VARTA. Η παρούσα
  συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή
  διανοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία ή γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρίσκονται υπό
  επίβλεψη ή θα λάβουν σχετικές οδηγίες και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της συσκευής. Τα παιδιά δεν πρέπει
  να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από
  παιδιά, εκτός κι αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη.
  Χρήση της συσκευής φόρτισης
  Εικόνα 1: Τοποθετήστε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ίδιου μεγέθους ανά ζεύγος. Πρέπει να κάνουν επαφή και οι δύο πόλοι
  των επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
  Εικόνα 2: Συνδέστε τη συσκευή φόρτισης σε υποδοχή EU των 230 V. α) Το LED ανάβει: εκτελείται φόρτιση των
  επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
  Εικόνα 3: Τηρήστε τον πίνακα διάρκειας φόρτισης. Χωρίς χρονοδιακόπτη. Ολοκληρώστε τη διαδικασία φόρτισης χειροκίνητα.
  1)
  Προστασία του περιβάλλοντος
  Προς αποφυγή πρόκλησης ενδεχόμενων προβλημάτων για το περιβάλλον και την υγεία από επικίνδυνες ουσίες που υπάρχουν
  σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές που φέρουν το σύμβολο αυτό δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με
  τα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά
  με το θέμα της ανακύκλωσης, απευθυνθείτε στην εκάστοτε αρμόδια αρχή.
  H
  Biztonság
  Sérülésveszély! Nem újratölthető elemek a töltőben felrobbanhatnak.Csak Ni-MH akkumulátorokkal használható, nem
  újratölthető elemekkel nem használható. Az akkumulátorok felmelegedése töltés közben normális. Soha ne tegyen
  a töltőbe rozsdás, sérült vagy kifolyt akkumulátort. Az akkumulátorokat ne nyissa fel, ne dobja tűzbe és ne okozzon
  bennük rövidzárlatot. Károsodás/zavar esetén forduljon egy VARTA-kereskedőhöz.
  Az eszközt 8 éves (vagy idősebb) gyermekek és csökkent zikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy
  tapasztalatlan személyek csak felügyelet alatt/mások utasításainak megfelelően és csak akkor használhatják, ha tisztában
  vannak a használatból eredő kockázatokkal. Gyermekek nem játszhatnak az eszközzel. A készülék tisztítását és
  karbantartását gyermekek csak felügyelet alatt és csak akkor végezhetik, ha 8 évesnél idősebbek.
  A töltő használata
  1. kép: Az azonos méretű akkumulátorokat kettesével helyezze be. Mindegyik akkumulátornak mind a két érintkezőhöz
  hozzá kell érnie.
  2. kép: Csatlakoztassa a töltőt egy 230 V-os európai szabványos konnektorhoz. a) LED be: az akkumulátorok töltődnek.
  3. kép: Vegye gyelembe a töltési idők táblázatát. Időzítés nélkül. A töltés manuális leállítása.
  1)
  Környezetvédelem
  Az elektromos és elektronikus készülékekben található veszélyes anyagok által okozott környezeti és egészségkárosodás
  elkerülése érdekében az ezzel a jelzéssel ellátott készülékeket nem szabad hagyományos úton a háztartási hulladékba
  helyezni, hanem újra fel kell használni, illetve hasznosítani kell. Az újrahasznosítással kapcsolatos további információkért
  forduljon a helyi illetékes hatósághoz.
  HR
  Sigurnost
  Opasnost od ozljeda! Obične baterije mogu eksplodirati za vrijeme punjenja. Upotrebljavajte samo Ni-MH
  baterije s mogućnošću punjenja, a ne
  obične. Zagrijavanje baterija za
  vrijeme punjenja je normalno.
  Nikada ne smijete puniti
  baterije koje cure, zahrđane su
  ili oštećene. Baterije ne
  smijete otvarati, bacati u
  vatru ili dovoditi do kratkog
  spoja. U slučaju
  oštećenja/smetnji obratite se
  prodavaču proizvoda VARTA.
  Az
  eszközt 8 éves (vagy idősebb)
  gyermekek és csökkent zikai,
  érzékszervi vagy mentális képességekkel
  rendelkező vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet alatt/mások utasításainak megfelelően és csak akkor
  használhatják, ha tisztában vannak a használatból eredő kockázatokkal. Gyermekek nem játszhatnak az eszközzel. A
  készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet alatt és csak akkor végezhetik, ha 8 évesnél
  idősebbek.
  Uporaba punjača
  Slika 1: Baterije jednake veličine i kapaciteta umetnite u parovima. Svaka baterija mora dotaknuti oba kontakta.
  Slika 2: Umetnite punjač u europsku utičnicu od 230V/50Hz. a) LED be: baterije se pune.
  Slika 3: Obratite pozornost na tablicu vremena punjenja. Nema sata. Postupak punjenja morate zaustaviti ručno.
  1)
  Zaštita okoliša
  Kako bi se sprječilo ugrožavanje zdravlja ili okoliša opasnim tvarima koje luče električni i eletronički uređaji, te
  uređaje - označene ovim simbolom - nije dopušteno bacati u kućni otpad, nego ih je potrebno preraditi za ponovnu
  uporabu ili reciklirati. Više informacija o temi recikliranja možete dobiti od lokalnih nadležnih organa.
  I
  Sicurezza
  Attenzione! C’è il rischio di ferirsi. Non utilizzare l’apparecchio per caricare batterie primarie, in quanto potrebbero
  esplodere. Caricare soltanto batterie Ni-MH. Un leggero surriscaldamento delle batterie durante la ricarica è normale.
  Non utilizzare mai l’apparecchio per ricaricare batterie corrose, danneggiate e che presentino perdite. Non aprire le
  batterie, non gettarle nel fuoco o provocare corto-circuiti. In caso di danni/malfunzionamenti contattare il rivenditore
  VARTA. L’apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 ani e da persone con ridotte capacità siche, sensoriali o
  mentali o senza esperienza e conoscenza a condizione che vengano controllate/istruite e capiscano i pericoli in cui si può
  incorrere. I bambini non devono giocare con l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell’utente non devono
  essere eettuate da bambini di età inferiore agli 8 anni se non sotto il controllo di un adulto.
  Utilizzo del caricabatterie
  Fig. 1: Inserire batterie di uguali dimensioni, sempre in numero pari. Ogni batteria deve fare contatto ad entrambe le
  estremità.
  Fig. 2: Collegare il caricabatterie ad una presa EU da 230V/ 50Hz. a) LED acceso: le batterie si stanno ricaricando.
  Fig. 3: Attenersi alla tabella dei tempi di carica. Timer non presente. Terminare il processo di carica in manuale.
  1)
  Protezione dell’ambiente
  Per evitare che le sostanze nocive contenute negli apparecchi elettrici ed elettronici possano causare danni all’ambiente o
  alla salute pubblica, le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo non devono essere gettate nei riuti domestici
  indierenziati ma devono essere riutilizzate o recuperate. Per maggiori informazioni in tema di riciclaggio vogliate rivolgervi
  alle autorità competenti del vostro paese.
  KZ
  Қауіпсіздік
  Жарақат алу қаупі бар! Зарядтау кезінде негізгі батареялар жарылуы мүмкін. Негізгі емес, тек Ni-MH қайта
  зарядталатын батареяларын зарядтаңыз.
  Зарядтау кезінде қайта зарядталатын батареялардың қызуы қалыпты. Тот басқан, зақымдалған немесе ағатын
  қайта зарядталатын батареяларды ешқашан зарядтамаңыз. Қайта зарядталатын батареяларды ашпаңыз, отқа
  тастамаңыз немесе қысқа тұйықтамаңыз. Зақымдар/ақаулық болса VARTA дилеріне хабарласыңыз. 8 жастан асқан
  балаларға және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілетттері төмен не тәжірибесі мен білімі аз адамдар
  оларды бақылау жүргізілгенде немесе қолдану туралы нұсқау берген және байланысты қауіп-қатерлер оларға
  түсіндірілген жағдайда ғана құрылғыны пайдалануға рұқсат беріледі. Балалар құрылғымен ойнамауы тиіс. Балаларға
  құрылғыны қадағалаусыз тазалауға және күтім көрсетуге болмайды.
  Зарядтағышты пайдалану әдісі
  1-сур.: Өлшемі мен сыйымдылығы бірдей батареялар жұбын салыңыз. Батареяның екі контактісі де қосылған болуы
  керек.
  2-сур.: Зарядтағышты 230В/50Гц қуат розеткасына қосыңыз. а) ЖШД жанып тұр: зарядтау орындалуда.
  3-сур.: Зарядтау уақытын кестеде көрсетілгендей қараңыз. Таймер жоқ. Зарядтау үрдісін қолмен аяқтаңыз.
  1)
  Қоршаған ортаны қорғау
  Электр және электрондық тауарлардағы қауіпті заттарға байланысты қоршаған орта және денсаулық мәселелеріне
  жол бермеу үшін осы таңбамен белгіленген құрылғыларды тұрмыстық қоқыспен бірге тастамау керек. Оны қалпына
  келтіріп, қайта пайдалану керек.
  Қайта пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті қала әкімшілігіне хабарласыңыз.
  N
  Sikkerhet
  Fare for personskade! Primærbatterier kan eksplodere ved opplading. Lad kun opp Ni-MH-batterier, ikke
  primærbatterier. Det er normalt at batteriet blir varmt under opplading. Korroderte, skadede batterier, eller batterier
  som lekker må aldri lades opp. Batterier må aldri åpnes, kastes i åpen ild eller kortsluttes. Kontakt en VARTA-
  forhandler ved skader/feil. Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og personer med nedsatte fysiske, sansende eller
  mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap hvis slike personer har fått opplæring eller blir holdt under oppsyn
  og forstår farene som er tilknyttet bruken av apparatet. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal
  ikke utføres av barn med mindre de er over åtte år og holdes under oppsyn.
  Slik bruker du laderen
  Ill.1: Legg inn oppladbare batterier av samme størrelse parvis. Hvert batteri må berøre begge kontaktene.
  Ill.2: Koble laderen til en 230V/50Hz stikkontakt. a) LED tent: Batteriene lades opp.
  Ill.3: Se på ladetidtabellen. Ikke tidsur. Avslutt ladeprosessen manuelt.
  1)
  Miljøvern
  For å unngå miljø- og helseproblemer som følge av farlige stoer som nnes i elektriske og elektroniske apparater, skal
  apparater som er merket med dette symbolet ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men gjenvinnes eller brukes på
  nytt. Du kan få mer informasjon om gjenvinning på miljøstasjonen i kommunen der du bor.
  NL
  Veiligheid
  Gevaar op letsel! Niet-oplaadbare
  batterijen kunnen bij het opladen
  exploderen. Alleen Ni-MH batterijen
  en geen niet-oplaadbare batterijen
  opladen. Het is normaal dat
  batterijen tijdens het opladen
  warm worden. Nooit
  roestige, beschadigde of
  lekkende batterijen opladen.
  Batterijen niet openen, in het
  vuur gooien of kortsluiten. Bij
  schade/ storingen contact opnemen
  met de VARTA dealer. Dit toestel kan
  gebruikt worden door kinderen van 8 jaar
  en ouder en personen met verminderde
  lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke vaardigheden of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, indien zij onder
  toezicht staan of goed geïnformeerd zijn en zij de risico’s begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
  Schoonmaak en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen uitgevoerd worden, tenzij ze ouder dan 8 zijn en onder
  toezicht staan.
  Hoe de lader te gebruiken
  Afb. 1: Batterijen van hetzelfde type paarsgewijs plaatsen. Elke batterij moet aan beide kanten contact maken.
  Afb. 2: Sluit de oplader aan op een 230 V EU stopcontact. a) LED aan: de batterijen worden opgeladen.
  Afb. 3: Let op de tabel met de laadtijden. Geen timer. Het opladen handmatig beëindigen.
  1)
  Milieubescherming
  Ter voorkoming van milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoen in elektro- en elektronische
  apparaten, mogen apparaten die zijn voorzien van dit symbool niet met het reguliere huisvuil worden afgevoerd, maar
  moeten worden hergebruikt of gerecycled. Voor meer informatie over het thema recycling kunt u zich wenden tot de
  daarvoor aangewezen instantie.
  P
  Segurança
  Perigo de ferimentos! As pilhas galvânicas primárias podem explodir durante o carregamento. Recarregar apenas
  pilhas recarregáveis de Ni-MH, nunca pilhas galvânicas primárias. O aquecimento das pilhas recarregáveis durante o
  carregamento é normal. Nunca carregar pilhas recarregáveis corroídas, danicadas ou a verter ácido. Não abrir,
  deitar no fogo ou curto-circuitar as pilhas recarregáveis. Em caso de danos/avarias, contatar o distribuidor VARTA. Este
  aparelho pode ser usado por crianças com idade de 8 anos ou superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou
  mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que supervisionadas/ instruídas e que
  compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção por parte
  do utilizador não deverão ser feitas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
  Utilização do carregador
  Figura 1: Introduzir pilhas recarregáveis do mesmo tamanho, aos pares. Cada pilha recarregável tem
  de tocar em ambos os contatos.
  Figura 2: Colocar o carregador numa tomada 230 V/50 Hz. a) LED ligado: pilhas recarregáveis estão a ser carregadas.
  Figura 3: Ter em atenção a tabela dos tempos de carga. Sem temporizador. Terminar manualmente o processo de
  carregamento.
  1)
  Proteção do ambiente
  Para evitar problemas no ambiente e para a saúde, causados por substâncias perigosas presentes nos equipamentos
  elétricos e eletrónicos, os equipamentos identicados com este símbolo não podem ser eliminados junto com o lixo
  doméstico não separado, devendo ser reencaminhados para reutilização ou reciclagem. Para mais informações sobre
  reciclagem, contate os serviços municipalizados.
  PL
  Bezpieczeństwo
  Niebezpieczeństwo obrażeń! Baterie galwaniczne (jednorazowego użytku) mogą eksplodować podczas ładowania.
  Ładować tylko akumulatory Ni-MH, nie ładować baterii galwanicznych (tj.alkalicznych, cynkowo-węglowych).
  Nagrzewanie się akumulatorów podczas ładowania jest normalnym zjawiskiem. W żadnym razie nie ładować
  akumulatorów skorodowanych i uszkodzonych lub takich, z których wyciekł elektrolit. Akumulatorów nie otwierać, nie
  zwierać i nie wrzucać do ognia. W razie uszkodzeń/usterek skontaktować się ze sprzedawcą VARTA. Urządzenie może być
  używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub
  umysłowych lub pozbawionych doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem lub wcześniej otrzymały instrukcje
  dotyczące obsługi urządzenia i zrozumiały zagrożenia, którym mogą podlegać. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
  Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają powyżej 8 lat i są nadzorowane.
  Obsługa ładowarki
  Rysunek 1: Akumulatory tej samej wielkości należy wkładać parami. Każdy akumulator musi dotykać obu styków.
  Rysunek 2: Podłączyć ładowarkę do gniazda 230 V EU. a)
  Dioda LED włączona: trwa ładowanie akumulatorów.
  Rysunek 3: Należy przestrzegać czasów ładowania podanych w tabeli. Brak wyłącznika czasowego. Aby zakończyć proces
  ładowania należy wyjąć akumulatory.
  1)
  Chroń środowisko naturalne
  Zużyte produkty elektroniczne należy wyrzucać do specjalnych pojemników na sprzęt elektryczny i elektroniczny. W celu
  ograniczenia zużycia surowców naturalnych i zmniejszenia ilości odpadów muszą zostać poddane procesowi recyklingu.
  Szczegółowych informacji na ten temat udziela np. Urząd Gminy i Zakłady Gospodarki Komunalnej.
  RO
  Siguranţă
  Pericol de rănire! Bateriile primare pot exploda în timpul încărcării. Reîncărcaţi numai acumulatori de tip Ni-MH şi nu
  baterii primare. Este normal ca la încărcare acumulatoarele să se încălzească. Nu încărcaţi niciodată acumulatori
  corodaţi, deterioraţi sau care prezintă scurgeri. Nu desfaceţi, nu aruncaţi în foc şi nu scurtcircuitaţi acumulatorii. În caz
  de deteriorări/ defecţiuni contactaţi comerciantul pentru produse VARTA. Aparatul poate  folosit de copii în vârstă de 8 ani
  sau mai mari și de către persoane cu capacități zice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe
  doar dacă sunt supravegheați/instruiți și înțeleg pericolele la care se supun. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
  Curățarea și utilizarea aparatului nu trebuie efectuate de copii, decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați.
  Utilizarea încărcătorului
  Fig. 1: Introduceţi mereu o pereche de acumulatori de aceaşi mărime constructivă. Fiecare acumulator trebuie să atingă
  ambele contacte.
  Fig. 2: Introduceţi încărcătorul într-o priză 230V UE. a) LED pornit: acumulatoarele se încarcă.
  Fig. 3: Respectaţi indicaţiile din tabelele cu timpul de încărcare. Fără temporizator. Opriţi manual procesul de încărcare.
  1)
  Protecţia mediului
  Pentru a preveni probleme legate de sănătate şi de mediu datorate substanţelor periculoase din aparatele electrice şi
  electronice, nu este permis ca aparatele care sunt marcate cu acest simbol să e aruncate împreună cu gunoiul menajer,
  acestea trebuie reciclate. Pentru informaţii suplimentare referitoare la reciclare vă rugăm să va adresaţi autorităţilor
  competente în acest sens.
  RUS
  Меры предосторожности
  Опасность получения травм! Обычные
  батарейки могут взрываться в
  процессе зарядки. Разрешается
  заряжать только никель-
  металлогидридные
  аккумуляторные батареи, но
  не обычные батарейки.
  Нагревание
  аккумуляторных батарей во
  время зарядки считается
  нормальным явлением.
  Запрещено заряжать
  поржавевшие, поврежденные или
  протекающие аккумуляторы.
  Аккумуляторные батареи нельзя
  открывать, бросать в пламя или
  закорачивать. При выявлении повреждений или дефектов следует обращаться к дилеру компании VARTA.
  Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными
  или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или
  инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено играть с устройством. Очистку и обслуживание
  устройства могут выполнять дети старше 8лет при условии наблюдения взрослыми.
  Инструкция по применению зарядного устройства
  Рис. 1: Попарно вложите аккумуляторные батареи одного типоразмера. Удостоверьтесь в плотном прилегании
  обоих контактов каждой батареи.
  Рис. 2: Вставить вилку зарядного устройства в штепсельную розетку 220В/50Гц. a) Светодиодный индикатор
  горит: идет процесс зарядки аккумуляторных батарей.
  Рис. 3: Соблюдать рекомендуемое время зарядки (указано в таблице). Без таймера. Завершение процесса
  зарядки пользователем.
  1)
  Экологическая безопасность
  С целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека опасных
  веществ, которые содержатся в электрических и электронных устройствах, запрещено выбрасывать устройства,
  обозначенные этим символом, вместе с несортированным бытовым мусором. Такие устройства подлежат
  вторичной переработке или утилизации. Для получения дополнительной информации по вопросам
  переработки для последующего использования обращайтесь в соответствующую службу.
  S
  Säkerhet
  Skaderisk! Primärbatterier kan explodera vid uppladdning. Ladda endast Ni-MH batterier, inga primärbatterier.
  En uppvärmning av batterierna under laddningen är normal. Ladda aldrig rostiga, skadade eller läckande
  batterier. Öppna inte batterier, kasta inte in dem i eld och kortslut dem inte. Kontakta VARTA-återförsäljaren vid
  skador/ störningar. Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt och av personer med nedsatt fysisk,
  sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om personerna i fråga är under uppsikt och
  har fått anvisningar om hur apparaten fungerar och om de har förstått vilka risker som användningen kan medföra. Barn
  ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn, såvida de inte är över 8 år och
  är under uppsikt.
  Så här används laddaren
  Bild 1: Lägg i laddningsbara batterier av samma storlek parvis. Varje batteri måste beröra båda kontakterna.
  Bild 2: Sätt laddaren i ett 230V EU eluttag. a) LED lyser: Batterierna laddas.
  Bild 3: Beakta tabellen med laddningstider. Ingen timer. Avsluta laddningen manuellt.
  1)
  Miljöskydd
  För att undvika miljö- och hälsoproblem pga farliga ämnen i elektriska och elektroniska apparater får apparater som är
  märkta med den här symbolen inte slängas i osorterade hushållssopor, utan måste återanvändas eller återvinnas. För
  mer information om återvinning, var god vänd dig till ansvarig myndighet.
  SRB/MNE
  Sigurnost
  Opasnost od povreda! Obične baterije mogu da eksplodiraju ako se pune. Puniti samo Ni-MH baterije, nikada obične
  baterije. Normalno je da se baterije zagrevaju prilikom punjenja. Nikada nemojte da punite korodirane, oštećene ili
  procurele baterije. Ne otvarati baterije, ne bacati u vatru i ne spajati na kratko. U slučaju oštećenja/ smetnje kontaktirati
  prodavca proizvoda VARTA. Ovaj uređaj mogu da koriste deca stara 8 i više godina, te osobe sa smanjenim zičkim,
  senzornim i mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili su upućene u bezbednu
  upotrebu uređaja i razumeju s tim povezane rizike. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Deca ne smeju da vrše čišćenje i
  korisničko održavanje bez nadzora.
  Korišćenje punjača
  Slika 1: Postaviti baterije iste veličine u paru. Svaka baterija mora da dodiruje oba kontakta.
  Slika 2: Punjač priključiti na EU utičnicu za struju 230V. a) LED dioda uključena: baterije se pune.
  Slika 3: Pridržavati se tabele vremena punjenja. Bez tajmera. Ručno okončanje postupka punjenja.
  1)
  Zaštita životne okoline
  Da bi se sprečili rizici po životnu okolinu i zdravlje usled opasnih materija iz električnih i elektronskih uređaja, zabranjeno je
  bacati uređaje označene ovim simbolom u nesortirano smeće, već oni moraju da budu reciklirani. Za ostale informacije na
  temu reciklaže obratite se odgovarajućoj ustanovi.
  SK
  Bezpečnosť
  Nebezpečenstvo poranenia! Primárne batérie môžu pri nabíjaní vybuchnúť. Len batérie Ni-MH, nenabíjajte žiadne
  primárne batérie. Zohriatie batérií pri nabíjaní je normálne. Nikdy nenabíjate skorodované, poškodené alebo
  vytečené batérie. Batérie neotvárajte, nehádžte do ohňa ani neskratujte. Pri poškodení alebo poruchách
  kontaktujte predajcu VARTA. Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov aosoby so zníženými fyzickými, zmyslovými
  alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí ak sú pod dozorom/ poučení asú si
  vedomí stým spojených rizík. Deti sa sprístrojom nemajú hrať. Čistenie apoužívateľská údržba nemajú byť vykonávané
  deťmi ak nie sú staršie ako 8 rokov apod dozorom.
  Použitie nabíjačky
  Obrázok 1: Batérie rovnakej konštrukčnej veľkosti vložte po pároch. Každá batéria sa musí dotýkať oboch kontaktov.
  Obrázok 2: Nabíjačku zapojte do EU zásuvky 230 V. a) LED zap: batérie sa nabíjajú,
  Obrázok 3: Pozri tabuľku sdobami nabíjania. Žiadny časovač. Proces nabíjania ukončite ručne.
  1)
  Ochrana životného prostredia
  Z dôvodu zabránenia ekologickým a zdravotným problémom vplyvom nebezpečných látok v elektrických a
  elektronických prístrojoch, prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, nesmú byť likvidované spolu snetriedeným
  domovým odpadom, ale musia byť opätovne použité alebo zhodnotené. Pre ďalšie informácie ktéme recyklácie sa,
  prosím, obráťte na príslušný úrad.
  SLO
  Varnost
  Nevarnost poškodb! Primarne baterije lahko pri polnjenju eksplodirajo. Polnite samo baterije Ni-MH, ne tudi primarnih
  baterij. Povsem običajno je, da se baterije med polnjenjem segrejejo. Nikoli ne polnite zarjavelih, poškodovanih ali
  izteklih baterij. Baterij ne odpirajte, mečite v ogenj ali na kratko vežite. Pri škodi/motnjah se obrnite na trgovca
  VARTA. To napravo smejo uporabljati otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi zičnimi, čutnimi ali duševnimi
  sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom/ dobijo navodila in razumejo s tem
  povezana tveganja. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, če niso starejši od 8 let
  ter pod nadzorom.
  Uporaba polnilnika
  Slika 1: Vstavite polnilne baterije enake
  velikosti in kapacitete. Vsaka baterija
  se mora dotikati obeh kontaktov.
  Slika 2: Polnilnik priključite na
  230-voltno EU-vtičnico. a)
  Vključena LED-dioda: baterije
  se polnijo.
  Slika 3: Upoštevajte tabelo s časi
  polnjenja. Ni časovnika. Polnjenje
  zaključite ročno.
  1)
  Varstvo okolja
  Za preprečitev težav z okoljem in zdravjem
  zaradi nevarnih snovi v električnih in elektronskih
  napravah, naprav, označenih s tem simbolom, ni dovoljeno odstraniti med običajne gospodinjske odpadke, ampak jih je
  treba ponovno uporabiti ali reciklirati. Za nadaljnje informacije o recikliranju se obrnite na pristojni urad.
  Garancija: Proizvajalec jamči, da bo proizvod brezhibno deloval v garancijskem roku ob pravilni uporabi, kot je navedeno
  v navodilih za uporabo. Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. V garancijski dobi bo proizvajalec oz.
  zakoniti zastopnik brezplačno odpravil vse napake in okvare na izdelku, ki so nastale pri normalni rabi izdelka, pod
  pogojem: • da kupec predloži dokazilo o nakupu (racun). • da v izdelek niso posegle osebe, ki nimajo pooblastila
  proizvajalca oz. zakonitega zastopnika. • da do okvare ni prišlo zaradi nepravilne uporabe izdelka, malomarnosti ali
  zlorabe.
  Popravilo bo izvršeno najkasneje v 45 dneh od dneva sprejema izdelka, v popravilo. V kolikor izdelka ne bo mogoče
  popraviti v tem roku, lahko kupec zahteva novega. Garancija se podaljša za čas, kolikor je trajalo popravilo izdelka. Garancija
  ne pokriva potnih stroškov serviserja v primeru, da je zahtevano popravilo na lokaciji kupca. V strošek garancije niso všteti
  baterijski vložki. Čas zagotavljanja servisiranja je najmanj 3 leta po poteku garancijskega roka. Proizvode v garancijskem
  roku, ki ne delujejo brezhibno, pošljite na naslov VRR, d.o.o. Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana (Tel: 01 568 00 00) preko hitre
  pošte DPD (Tel.: 01 513 23 00). Naglasiti je potrebno, da stroške pošiljanja po veljavni poštni tari, krije podjetje Varta
  Remington Rayovac, d.o.o.
  TR
  Güvenlik
  Yaralanma tehlikesi! Primer piller şarj işlemi sırasında patlayabilir. Yalnızca Ni-MH şarj edilebilir piller şarj edilmeli,
  primer piller kullanılmamalıdır. Pillerin şarj işlemi sırasında ısınması normaldir. Asla oksitlenmiş, hasarlı veya
  akmış piller şarj edilmemelidir. Piller açılmamalı, ateşe atılmamalı veya kısa devre yaptırılmamalıdır. Hasar
  veya arıza durumunda VARTA satıcısı ile iletişime geçilmelidir. Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından
  kullanılmadır. Yetersiz ziksel, duyumsal veya zihinsel kapasitelere sahip veya deneyim ve bilgisi bulunmayan
  kişiler, sadece gözetim altında olmaları ve içerilen tehlikeleri anlamaları kaydıyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oyun
  oynamamalıdır. Temizlik ve bakımı işlemleri, 8 yaşın altındaki çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
  Şarj cihazının kullanımı
  Resim 1: Aynı boyutlardaki şarj edilebilir pilleri çift olarak yerleştirin. Piller yuvadaki her iki kontağa da temas
  etmelidir.
  Resim 2: Şarj cihazını bir 230V EU prizine takın. a) LED açık: Piller şarj ediliyor.
  Resim 3: Şarj süreleri tablosunu dikkate alın. Zamanlayıcı mevcut değildir. Şarj işlemi manüel olarak sonlandırılır.
  1)
  Çevre koruma
  Elektrikli ve elektronik cihazlarda bulunan tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarının
  önlenmesi doğrultusunda, bu simge ile işaretlenmiş cihazlar ayıklanmamış evsel atık ile birlikte yok edilmemelidir
  ve yeniden kullanılmalı veya işlenmelidir. Geri dönüşüm konusunda ek bilgiler için yetkili kurumlara başvurun.
  UA
  Безпека
  Небезпека травмування! Батареї первинних елементів можуть вибухати під час зарядки. Дозволяється заряджати
  тільки нікель-металогідридні акумуляторні батареї, але не батареї первинних елементів. Нагрівання
  акумуляторних батарей під час зарядки є нормальним явищем. Заборонено заряджати іржаві, пошкоджені та
  протікаючі батареї. Акумуляторні батареї не слід відкривати, кидати у полум'я чи закорочувати. При виявленні
  пошкоджень чи дефектів слід звернутися до дилера компанії VARTA. Цей прилад може використовуватися дітьми у
  віці від 8 років і старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або
  недостатнім досвідом і знаннями, тільки якщо вони знаходяться під наглядом чи керуються вказівками щодо
  використання приладу в безпечний спосіб і усвідомлюють пов'язаний з цим рівень небезпеки. Дітям забороняється
  гратися з приладом. Дітям заборонено проводити заходи з очищення та обслуговування приладу без нагляду
  дорослих.
  GARANTİ BELGESİ
  Belge No: 59069
  Bu belgenin kullanılmasına ; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması
  Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan
  Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca
  T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin
  Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.
  DİKKAT : BU BELGE TÜKETİCİ TARAFINDAN SAKLANMALIDIR
  ADI ve SOYADI
  ADRESİ
  TÜKETİCİ
  (İMZA)
  SATICI FİRMA
  (İMZA - KAŞE)
  TÜKETİCİNİN
  :
  :
  :
  CİNSİ
  MARKASI
  MODELİ
  BANDROL VE SERİ NO.
  TESLİM TARİHİ VE YERİ
  AZAMİ TAMİR SÜRESİ
  GARANTİ SÜRESİ
  VARTA PİLLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
  İSTOÇ 25. ADA SONU KUZEY PLAZA KAT: 1
  D: 4 34217
  MAHMUTBEY / İSTANBUL
  0212 659 50 60
  0212 659 48 40
  ÜNVANI
  ADRESİ
  TELEFON
  FAKS
  İTHALATÇI FİRMANIN
  İmzası ve Kaşesi
  Belge İzin Tarihi : 22.07.2010
  FİRMA YETKİLİSİNİN
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  PİL ŞARJ CİHAZI
  VARTA
  EKLİ LİSTE
  20 İş günü
  2 (İKİ) Yıl
  MALIN
  SATICI FİRMANIN
  ÜNVANI
  ADRESİ
  TEL-TELEFAKS
  FATURA TARİHİ VE NO.
  TARİH - İMZA - KAŞE
  :
  :
  :
  :
  Belge No: 59069
  Belge İzin Tarihi : 22.07.2010
  CİNSİ
  MARKASI
  MODELİ
  FATURA NO
  BANDROL VE SERİ NO.
  TESLİM TARİHİ VE YERİ
  YETKİLİ SERVİS
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  PİL ŞARJ CİHAZI
  VARTA
  EKLİ LİSTE
  KALYON SOĞUTMA
  GÜLBAHAR HATUN MAH. MUMCULAR
  SOK. NO:21 MERKEZ / TRABZON
  0462 223 47 62 -229 03 08
  MALIN
  ALADA∕ ELEKTRONİK ÖMER ALADAĞ
  HOBYAR MAH. YENİ POSTANE CAD.
  VALDE HAN KAT:1 NO:5/15 SİRKECİ / İSTANBUL
  0212 519 80 80
  GARANTİ ŞARTLARI
  1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı rmamızın garanti kapsamındadır. 3.
  Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala
  ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı, veya imalatçısından birisine
  bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya
  kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve
  işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep
  etmeksizin tamiri yapılacaktır.
  5.
  Malın; Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması
  veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklililik kazanması,Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Servis
  istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın
  tamiri mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır. 6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara
  aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 7. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılması zorunlu olduğu,
  imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
  8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
  TAAHHÜTLÜ
  VARTA PİLLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
  İSTOÇ 25. ADA SONU KUZEY PLAZA KAT:1 D.4
  34217 MAHMUTBEY / İSTANBUL
  Tel
  : 0212 659 50 60 Fax : 0212 659 48 40
  EEE Yönetmeliğine Uygundur.
Varta Mini Charger 2100 mAh

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Varta Mini Charger 2100 mAh? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Varta Mini Charger 2100 mAh att svara på din fråga.

Se manualen för Varta Mini Charger 2100 mAh helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 5.3. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk, Holländsk, Slovenska, Ungerska, Grekisk, Slovakien, Turkiska, Rumänska, Finska, Ryska, Norska, Polska, Danska, Portugis, Italiensk, Spanska, Franska, Tyska, Kroatiska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Varta Mini Charger 2100 mAh? Ställ din fråga här

Varta Mini Charger 2100 mAh – specifikationer

Allmänt
Varumärke Varta
Modell Mini Charger 2100 mAh
Produkt Batteri laddare
EAN 4008496850631
Språk Svenska, Engelsk, Holländsk, Slovenska, Ungerska, Grekisk, Slovakien, Turkiska, Rumänska, Finska, Ryska, Norska, Polska, Danska, Portugis, Italiensk, Spanska, Franska, Tyska, Kroatiska
Filtyp PDF
Strömtillförsel
Spänning -
Ingångsfrekvens -
Uteffekt 0.15
Laddningstid 15
Batteri
Batterier medföljer
Antal batterier medföljer 2
Batteriteknik Nickel-metallhydrid (NiMH)
Antalet battericeller 2
Batterikapacitet 2100
- AA
-
Egenskaper
Certifierad med Energy Star -
Antal batterier 2
Kompatibla batteristorlekar AA, AAA
Kompatibelt batteri teknik Nickel-metallhydrid (NiMH)
Strömkälla av typen AC
Lämplig för -
Prestanda
Modell Batteriladdare för i✗mhusbruk
Design
Produktens färg Svart
LED-indikatorer Laddning

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2020 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer