Vitek VT-1597 BK

Vitek VT-1597 BK bruksanvisning

(1)
 • APARAT DE FĂCUT VAFE
  Descriere
  1. Mâner formă superioară
  2. Formă superioară
  3. Formă inferioară
  4. Indicator conectare la reţea
  5. Indicator gata de utilizare
  6. Mâner reglor tempratură (150, 165, 180, 200,
  220)
  Atenţie!
  Pentru o protecţie suplimentară instalaţi în circuitul
  de alimentare un dispozitiv pentru curent rezidual
  (RCD) al cărui curent nominal de declanşare sa nu
  depăşească 30 mA, pentru instalarea RCD apelaţi
  la un specialist.
  MĂSURI NECESARE DE SIGURANŢĂ
  Citiţi cu atenţie prezenta instrucţiune de exploatare
  înainte de utilizarea aparatului de făcut vafe şi păs-
  traţi-o pentru consultări ulterioare.
  Utilizaţi aparatul doar în scopul pentru care a
  fost creat, aşa cum este descris în această
  instrucţiune. Operarea greşită a aparatului poate
  duce la defectarea lui, cauzarea de prejudicii
  utilizatorului şi proprietăţii acestuia.
  Asiguraţi- tensiunea de la reţeaua de ali-
  mentare cu curent corespunde tensiunii apa-
  ratului.
  Cablul electric este dotat cu fişă de tip „euro”;
  conectaţi doar la o priză prevăzută cu împă-
  mântare.
  Pentru a evita producerea unui incendiu nu folo-
  siţi piese intermediare atunci când conectaţi
  aparatul la priza electrică.
  Nu folosiţi aparatul în afara încăperilor.
  Niciodată nu lăsaţi aparatul să funcţioneze nesu-
  pravegheat.
  Poziţionaţi aparatul pe o suprafaţă plană, fermă
  şi termorezistentă în aşa fel, încât accesul la pri-
  za de reţea să nu fie blocat.
  Folosiţi aparatul doar în încăperi bine ventilate.
  Pentru a evita aprinderea nu poziţionaţi aparatul
  în apropiere de perdele şi draperii şi nu îl acope-
  riţi în timpul funcţionării.
  Aveţi grijă: în timpul funcţionării corpul apara-
  tului se încălzeşte puternic, nu atingeţi supra-
  feţele fierbinţi.
  Aveţi grijă la aburii emişi din spaţiile dintre for-
  mele de lucru, fiţi prudenţi, pentru a evita arsu-
  rile nu aduceţi mâinile şi nu poziţionaţi alte părţi
  deschise ale corpului aproape de marginea for-
  melor de lucru.
  ATENŢIE! Scoateţi vafele imediat după prepa-
  rare, dacă vafele se află un timp îndelungat în
  aparatul pus în funcţiune acestea se pot aprinde.
  Niciodată nu extrageţi alimentele din aparat cu
  obiecte ascuţite, acestea pot deteriora învelişul
  anti-aderent al formelor de lucru.
  Nu mutaţi aparatul până acesta nu se va răci
  complet.
  Deconectaţi aparatul de la reţea înainte de cură-
  ţare, sau dacă nu îl folosiţi.
  Nu lăsaţi cablul de alimentare atârne pes-
  te masă, feriţi de contactul cu suprafeţele fier-
  binţi sau muchiile ascuţite ale mobilierului de
  bucătărie.
  Aparatul se scoate din priză trăgând de fişă şi nu
  de cablul de alimentare.
  Nu atingeţi fişa cablului de alimentare cu mâi-
  nile ude.
  Nu folosiţi aparatul lângă chiuveta de bucătărie,
  nu expuneţi la umiditate.
  Pentru a nu vă electrocuta nu introduceţi cablul
  de alimentare, fişa sau aparatul în apă sau
  alte lichide. Dacă acest lucru s-a întâmplat NU
  ATINGEŢI aparatul, deconectaţi-l imediat de la
  reţeaua electrică şi numai după aceasta scoa-
  teţi-l din apă. Apelaţi la un centru service auto-
  rizat pentru verificarea sau reparaţia aparatului.
  Periodic verificaţi integritatea cablului de alimen-
  tare şi a fişei.
  Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca
  cu aparatul.
  Acest aparat nu este destinat pentru folosire de
  către copii sau persoane cu dezabilităţi decât în
  cazul în care li se dau instrucţiuni corespunză-
  toare şi clare de către persoana responsabilă de
  siguranţa lor cu privire la folosirea sigură a apa-
  ratului şi despre riscurile care pot apărea în caz
  de folosire inadecvată.
  Din motive de siguranţă a copiilor nu lăsaţi pun-
  gile de polietilenă, folosite în calitate de ambalaj
  fără supraveghere.
  Atenţie! Nu permiteţi copiilor să se joace cu pungi-
  le de polietilenă sau pelicula de ambalare. Pericol
  de asfixiere!
  Nu utilizaţi aparatul dacă este deteriorată fişa,
  cablul de alimentare, dacă există nereguli în
  funcţionare, sau acesta a căzut. Nu reparaţi sin-
  guri aparatul. Pentru probleme de reparaţie ape-
  laţi la un centru service autorizat.
  APARATUL ESTE DESTINAT NUMAI UZULUI
  CASNIC
  ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
  Remarcă: În cazul în care aparatul a fost transpor-
  tat sau păstrat la temperaturi scăzute este necesar
  să-l ţineţi la temperatura camerei cel puţin două ore.
  Înainte de a porni aparatul asiguraţi-vă că tensi-
  unea din reţeaua electrică corespunde cu tensi-
  unea de funcţionare înscrisă pe aparat.
  Ştergeţi învelişul anti-aderent cu un material
  umed sau cu un burete, după care ştergeţi cu
  un material uscat.
  La prima utilizare a aparatului aplicaţi o cantita-
  te mică de ulei vegetal pe învelişul anti-aderent
  al formelor de lucru (2, 3), distribuiţi-l pe întrea-
  ga suprafaţă, excesul înlăturaţi cu un şerveţel
  de hârtie. Închideţi aparatul şi introduceţi fişa
  cablului de alimentare în priză, indicatorul (4) se
  va aprinde. Fixaţi mânerul reglorului de tempe-
  ratură (6) în poziţia 220.
  Peste 5-10 minute fixaţi mânerul reglorului de
  temperatură (6) în poziţia 150 şi scoateţi fişa
  cablului de alimentare din priza electrică.
  Aşteptaţi până formele de lucru (2, 3) se vor
  răci complet şi înlăturaţi resturile de ulei vegetal.
  Remarcă: La prima utilizare a aparatului elementele
  de încălzire ard, de aceea este posibil să apară un
  miros specific – acest aspect este unul normal şi nu
  prezintă o defecţiune.
  UTILIZAREA APARATULUI DE FĂCUT VAFE
  Ungeţi cu puţin ulei învelişul anti-aderent al for-
  melor de lucru (2, 3).
  Introduceţi fişa cablului de alimentare în priză,
  indicatorul conectării la reţea (4) se va aprinde.
  Cu mânerul reglorului de temperatură (6) setaţi
  temperatura necesară de încălzire a formelor
  de lucru (2, 3).
  La atingerea temperaturii setate se va aprinde
  indicatorul gata de utilizare (5), acum puteţi înce-
  pe coacerea vafelor.
  Ridicaţi forma superioară (2), apucând de mâner
  (1).
  Turnaţi cu grijă cantitatea necesară de aluat
  lichid preparat din timp în forma inferioară (3).
  Coborâţi forma superioară (2) şi strângeţi forme-
  le (2, 3) pentru distribuirea uniformă a aluatului.
  Atenţie!
  În caz de depăşire a cantităţii necesare de alu-
  at va fi imposibilă închiderea completă a formei
  superioare (2) şi celei inferioare (3) în acest caz
  este necesar să înlăturaţi excesul de aluat şi
  închideţi perfect formele (2, 3).
  Aveţi grijă la aburii emişi din spaţiile dintre forme-
  le (2, 3) de lucru, fiţi prudenţi, nu aduceţi mâinile
  şi nu poziţionaţi alte părţi deschise ale corpului
  aproape de marginea formelor de lucru pentru
  a evita arsurile.
  În timpul funcţionării indicatorul (5) se va stinge
  şi se va aprinde periodic semnalizând despre
  faptul este menţinută temperatura setată a
  formelor de lucru (2, 3).
  Aproximativ peste 2-3 minute verificaţi gradul
  de pregătire al vafelor ridicând forma superi-
  oară (2), ţinând de mâner (1). Dacă vafele nu
  sunt gata, atunci închideţi aparatul şi aşteptaţi
  o vreme.
  De îndată ce aluatul capătă o culoare aurie
  extrageţi cu grijă vafele preparate folosind o
  spatulă de plastic sau de lemn.
  ATENŢIE! Scoateţi vafele imediat după preparare,
  dacă vafele se află un timp îndelungat în aparatul
  pus în funcţiune acestea se pot aprinde.
  Remarcă:
  Timpul de preparare al vafelor poate varia în
  funcţie de ingredientele folosite.
  Nu folosiţi obiecte ascuţite sau metalice (cuţite,
  spatule metalice etc.) pentru a scoate vafele din
  formă, deoarece acest lucru poate duce la dete-
  riorarea învelişului ant-aderent al formelor (2, 3).
  După utilizare fixaţi mânerul reglorului de tempe-
  ratură (6) în poziţia 150 şi deconectaţi aparatul
  de la reţeaua electrică prin scoaterea fişei din
  priza electrică. Lăsaţi aparatul deschis şi permi-
  teţi-i să se răcească.
  CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
  Deconectaţi aparatul de făcut vafe prin scoate-
  rea fişei de alimentare din priză.
  Permiteţi aparatului se răcească complet,
  pentru aceasta se recomandă ridicaţi forma
  superioară (2).
  Înlăturaţi resturile de aluat, ştergeţi învelişul anti-
  aderent cu un material umed, folosind un agent
  de curăţare delicat, după care ştergeţi cu un
  material uscat.
  Nu folosiţi pentru curăţare substanţe abrazive
  sau bureţi metalici, acestea pot deteriora înve-
  lişul anti-aderent din interior şi suprafaţa exteri-
  oară a aparatului.
  Pentru a înlătura resturile de aluat folosiţi o perie
  moale.
  Atenţie! Pentru a nu electrocuta nu scufundaţi
  aparatul în apă sau alte lichide.
  PĂSTRARE
  Curăţaţi aparatul înainte de depozitare.
  Înfăşuraţi cablul de alimentare.
  Păstraţi aparatul la un loc uscat şi răcoros, inac-
  cesibil pentru copii.
  CONŢINUT PACHET
  Aparat de făcut vafe – 1 buc.
  Instrucţiune – 1 buc.
  SPECIFICAŢII TEHNICE
  Alimentare: 220-240 V ~ 50 Hz
  Putere maximă: 1200 W
  Producătorul îşi rezervă dreptul să modifice
  caracteristicile aparatului fără preaviz.
  Durata de funcţionare a aparatului - 3 ani
  Garanţie
  În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul dat,
  rugăm să Vă adresaţi la distribuitorul regional sau la
  compania, unde a fost procurat produsul dat. Servi-
  ciul de garanţie se realizează cu condiţia prezentării
  bonului de plată sau a oricărui alt document financi-
  ar, care confirmă cumpărarea produsului dat.
  Acest produs corespunde cerinţelor
  EMC, întocmite în conformitate cu Di-
  rectiva 89/336/EEC i Directiva cu pri-
  vire la electrosecuritate/joasă tensiune
  (73/23 EEC).
  romÂnĂ/ Moldovenească
  6
  ВАФЛИ ПІСІРГІШ
  Сипаттамасы
  1. Үстіңгі қалыптың тұтқасы
  2. Үстіңгі қалып
  3. Астыңғы қалып
  4. Желіге қосу көрсеткіші
  5. Пісу көрсеткіші
  6. Температура реттегішінің көрсеткіші (150, 165,
  180, 200, 220)
  Назар аударыңыз!
  Қосымша қорғану үшін қуат тізбегіне 30 мА-ден
  аспайтын номиналды жұмыс істеу тоғы бар
  қорғаушы ажыратқыш құрылғыны (ҚАҚ) орнатып
  қойған жөн; ҚАҚ-ты орнату үшін маманға жолығу
  керек.
  ҚАЖЕТТІ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
  Вафли пісіргішті пайдаланбас бұрын, пай-
  далану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып
  шығыңыз да, оны бүкіл пайдалану мерзімі бойы
  сақтап қойыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта
  баяндалғандай тікелей мақсаты бойынша ғана
  пайдаланыңыз. Приборды дұрыс қолданбау оның
  бұзылуына және пайдаланушыға немесе оның
  мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін.
  Желіге қосар алдында, прибордың жұмыс
  кернеуі электр желісінің кереуіне сәйкес
  келетіндігін тексеріп алыңыз.
  Желілік шнур «евроашамен» жабдықталған;
  оны жерге сенімді қосылған байланысы бар
  электр розеткасына қосыңыз.
  Өрттің пайда болу тәуекелін болдырмас үшін
  құрылғыны электрлік розеткаға қосқан кезде
  өткізуші тоқ құралдарын пайдаланбаңыз.
  Приборды бөлмеден тыс жерде
  пайдаланбаңыз.
  Жұмыс істеп тұрған приборды ешқашан
  қараусыз қалдырмаңыз.
  Құрылғыны тегіс тұрақты жылыға төзімді бет-
  ке, электрлік розеткаға еркін жететіндей етіп
  орналастырыңыз.
  Құрылғыны жақсы желдетілетін жерде
  пайдаланыңыз. Өртенуді болдырмас үшін
  ешқандай жағдайда құрылғыны шілтерлердің
  перделердің жанына орналастырмаңыз және
  ол жұмыс істеп тұрған кезде үстін басқа зат-
  пен жаппаңыз.
  Абай болыңыз: жұмыс істеп тұрған кезде
  прибордың корпусы қатты қызады, ыстық бет-
  терге қол тигізбеңіз.
  Жұмыс қалыптарының арасындағы
  саңылаулардан будың шығуынан сақтаныңыз,
  абай болыңыз, күйіп қалмас үшін жұмыс
  қалыптарының шетіне қолыңызды апармаңыз
  және дененің басқа да ашық жерлерін жақын
  ұстамаңыз.
  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Вафлилерді дайындап
  болғаннан кейін бірден шығарып алыңыз, ваф-
  лилер ұзақ уақыт бойы қосулы прибордың
  ішінде тұрып қалса, олар жанып кетуі мүмкін.
  Өнімдерді вафли пісіргіш ішінен шығарған кез-
  де өткір заттарды қолданбаңыз, себебі олар
  жұмыс қалыптарының күюге қарсы қабатын
  бүлдіруі мүмкін.
  Прибор толық суымағанша, оны қозғамаңыз.
  Приборды тазалау алдында, сондай ақ оны
  пайдаланбайтын болған жағдайда желіден
  ажыратып отырыңыз.
  Желілік шнурдың үстелдің үстінен салбыра-
  уына, сондай-ақ оның ыстық беттерге және
  ас үй жиһазының өткір жиектеріне тиюіне жол
  бермеңіз.
  Желілік шнурдың ашасын электрлік розет-
  кадан ажыратқан кезде шнурдан тартпаңыз,
  ашаны қолмен ұстап суырыңыз.
  Желілік шнурдың ашасын су қолмен
  ұстамаңыз.
  Құрылғыны ас үйдегі раковинаға тікелей
  жақын жерде пайдаланбаңыз, оның ылғалдың
  әсеріне ұшырауын болдырмаңыз.
  Электр тоғының соғу қаупін болдырмас
  үшін желілік шнурды, желілік ашаны немесе
  прибордың өзін суға немесе кез келген басқа
  да сұйықтыққа батырмаңыз. Егер бұл жағдай
  орын алса, онда приборға ҚОЛ ТИГІЗБЕҢІЗ,
  оны дереу электр желісінен ажыратыңыз,
  тек осыдан кейін ғана приборды судан
  шығаруға болады. Құрылғыны тексеру неме-
  се жөндеу үшін рұқсаты бар (уәкілетті)сервис
  орталығына жолығыңыз.
  Электрлік шнурдың және желілік ашаның
  бүтіндігін уақытылы тексеріп отырыңыз.
  Вафли пісіргішті балаларға ойыншық ретінде
  пайдалануға бермеңіз.
  Бұл құрылғы балалар мен мүмкіндіктері
  шектеулі адамдардың пайдалануына
  арналмаған, ол тек, олардың қауіпсіздігіне
  жауап беретін адаммен, оларға қауіпсіз пайда-
  лану туралы тиісті және түсінікті нұсқаулықтар
  мен құрылғыны дұрыс пайдаланбаған
  жағдайда пайда болуы мүмкін қауіптер тура-
  лы түсінік берілген жағдайда ғана мүмкін.
  Балалар қауіпсіздігі тұрғысынан, қаптама
  ретінде пайдаланылатын полиэтилен
  пакеттерді қараусыз қалдырмаңыз.
  Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен
  пакеттермен немесе қаптама үлдірмен ойнауға
  рұқсат бермеңіз. Тұншығу қаупі!
  Құрылғының желілік ашасы немесе электрлік шну-
  ры бүлінген болса, егер ол әрең жұмыс істеп тұрса,
  және құлап кеткен жағдайда оны пайдалануға
  тыйым салынады. Құрылғыны өз бетіңізше
  жөндемеңіз. Барлық жөндеу сұрақтары бойын-
  ша рұқсаты бар (уәкілетті) сервис орталығына
  жүгініңіз.
  ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА
  ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН.
  АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА
  Ескертпе: Құрылғыны төменгі температура-
  да тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін,
  оны бөлмелік температурада кемінде екі сағат
  уақыт бойы ұстау керек.
  Қосар алдында, электр желісінің кернеуі
  құрылғының корпусында көрсетілген кернеуге
  сәйкес келетінін тексеріп алыңыз.
  Жұмыс қалыптарының күюге қарсы қабатын
  ылғал матамен немесе губкамен сүртіңіз, одан
  кейін оны құрғатып сүртіңіз.
  Приборды алғаш рет пайдаланар алдында,
  өсімдік майының кішкене мөлшерін жұмыс
  қалыптарының (2, 3) күюге қарсы қабатына
  жағыңыз, оның бүкіл бетіне біркелкі етіп
  таратыңыз, артығын қағаз майлықпен адып
  тастаңыз. Приборды жабыңыз, желілік шнур
  ашасын электрлік розеткаға сұғыңыз, бұл
  кезде көрсеткіш жанады (4). Температура
  реттегішінің тұтқасын (6) «5» күйіне
  орнатыңыз.
  5-10 минуттан кейін температура реттегішінің
  тұтқасын (6) 150 күйіне орнатыңыз да,
  электрлік розеткадан желілік шнур ашасын
  суырып тастаңыз.
  Жұмыс қалыптарының (2, 3) толық суығанын
  күтіңіз де, өсімдік майының қалдықтарын алып
  тастаңыз.
  Ескертпе: Приборды алғаш пайдаланған кезде
  қыздырғыш элементтер күйед, осы кезде
  ерекше иіс пайда болуы мүмкін - бұл қалыпты
  жағдай және ақау болып табылмайды.
  ВАФЛИ ПІСІРГІШТІ ПАЙДАЛАНУ
  Жұмыс қалыптарының (2, 3) күюге қарсы
  қабатына сәл өсімдік майын жағыңыз.
  Желілік шнур ашасын электрлік розеткаға
  сұғыңыз, бұл кезде желіге қосылу көрсеткіші
  жанады (4).
  Температура реттегішінің тұтқасымен
  (6) жұмыс қалыптарының қажетті қызу
  температурасын орнатыңыз (2,3).
  Белгіленген температураға жеткен кезде
  дайындық көрсеткіші (5) жанады, енді
  вафлилерді пісіруге кірісуге болады.
  Үстіңгі қалыпты (2) тқтқадан (1) ұстап
  көтеріңкіреңіз.
  Алдын ала дайындалған қамырдың қажетті
  мөлшерін абайлап астыңғы қалыпқа (3)
  құйыңыз.
  Үстіңгі қалыпты (2) жауып, қамыр біркелкі
  таралуы үшін қалыптарды (2, 3) қысыңыз.
  Назар аударыңыз!
  Қамыр қажетті мөлшерден асып кеткен
  жағдайда үстіңгі (2) және астыңғы (3)
  қалыптарды толық қысу мүмкін болмайды,
  бұл жағдайда қамырдың артығын алып
  тастап, қалыптарды (2, 3) толық қысу
  қажет.
  Күйіп қалмас үшін жұмыс қалыптарының (2, 3)
  арасындағы саңылаулардан будың шығуынан
  сақтаныңыз, жұмыс қалыптарының шетіне
  қолыңызды апармаңыз және дененің басқа да
  ашық жерлерін жақын ұстамаңыз.
  Жұмыс істеп тұрған кезде көрсеткіш (5)
  біраз жанып тұрады да, қайта сөнеді, бұл
  жұмыс қалыптарының (2, 3) белгіленген
  температурасының ұсталып тұрғанын
  білдіреді.
  Шамамен 2-3 минуттан кейін үстіңгі қалыпты
  (2) тұтқасынан (1) ұстап көтеріп, вафлилердің
  дайын болғанын тексеріңіз. Вафли дайын
  болмаса, вафли пісіргішті жауып, тағы біраз
  уақыт күтіңіз.
  Қамырдың түсі алтындай сары болған кезде,
  пластик немесе ағаш қалақтарды пайдаланып
  дайын вафлиді шығарып алыңыз.
  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Вафлиді дайындап
  болғаннан кейін бірден шығарып алыңыз,
  вафлилер ұзақ уақыт бойы қосулы прибордың
  ішінде тұрып қалса, олар жанып кетуі мүмкін.
  Ескертпе:
  Вафлидерді пісіру уақыты пайдаланылатын
  ингредиенттерге байланысты болуы
  мүмкін.
  Вафлиді қалыптан шығару үшін өткір және
  метал заттарды (пышақ, метал қалақшалар
  және т.с.с.), себебі бұл қалыптардың (2, 3)
  күюге қарсы қабатын бүлдіруі мүмкін.
  Вафлиді пісіріп болғаннан кейін, температура
  реттегішінің тұтқасын (6) 150 күйіне орнатыңыз
  да, приборды электр желісінен ажыратыңыз, ол
  үшін желілік шнур ашасын электрлік розеткадан
  суырыңыз. Приборды ашық қалдырып, оны
  суытып алыңыз.
  ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТІМ
  Желілік шнурдың ашасын электр розеткасынан
  ажыратып, вафли пісіргішті өшіріңіз.
  Приборды толығымен суытыңыз, ол үшін
  үстіңгі қалыпты (2) көтеру керек.
  Қамырдың қалдықтарын алып тастаңыз, күюге
  қарсы қабатты, қажеттілігіне орай жұмсақ
  жуғыш затты пайлдалана отырып, ылғал
  матамен сүртіңіз, одан кейін оны құрғатып
  сүртіңіз.
  Тазалау үшін қажайтын немесе метал
  жөкелерді пайдаланбаңыз, себебі олар
  прибордың ішкі күюге қарсы бетін немесе
  сыртқы бетін бүлдіруі мүмкін.
  Қамырдың қалдықтарын жою үшін жұмсақ
  қылшақты пайдаланыңыз.
  Назар аударыңыз! Электр тоғының соғу қаупін
  болдырмас үшін құрылғыны суға немесе басқа да
  сұйықтыққа батырмаңыз.
  САҚТАУ
  Приборды сақтауға алып қоймас бұрын оны
  тазартыңыз.
  Қуат қорегінің шнурын орап қойыңыз.
  Құрылғыны құрғақ, салқын, балалардың
  қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.
  ЖИНАҒЫ
  Вафли пісіргіш – 1 дана
  Нұсқаулық – 1 дана.
  ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАРЫ
  Электрқорегі: 220 -240 В ~ 50 Гц
  Максималды қуаты: 1200 Вт
  Өндіруші прибордың сипаттарын алдын ала
  хабарламай өзгерту құқығына ие болып қалады.
  Прибордың қызмет ету мерзімі – 3 жыл
  Гарантиялық мiндеттiлiгi
  Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
  бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға
  ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
  шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе кви-
  танциясын көрсетуi қажет.
  Бұл тауар ЕМС – жағдайларға сәйкес
  келедi негiзгi Мiндеттемелер 89/336/
  EEC Дерективаның ережелерiне
  енгiзiлген Төменгi Ережелердiң
  Реттелуi (73/23 EEC)
  ҚАЗАҚ
  5
  ВАФЕЛЬНИЦА
  Описание
  1. Ручка верхней формы
  2. Верхняя форма
  3. Нижняя форма
  4. Индикатор включения в сеть
  5. Индикатор готовности
  6. Ручка регулятора температуры (150, 165, 180,
  200, 220)
  Внимание!
  Для дополнительной защиты целесообразно в
  цепи питания установить устройство защитного
  отключения (УЗО) с номинальным током сраба-
  тывания, не превышающим 30 мА, для установки
  УЗО обратитесь к специалисту.
  НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
  Перед использованием вафельницы вниматель-
  но прочитайте инструкцию по эксплуатации и
  сохраняйте его в течение всего срока эксплу-
  атации. Используйте устройство только по его
  прямому назначению, как изложено в данной
  инструкции. Неправильное обращение с прибо-
  ром может привести к его поломке, причинению
  вреда пользователю или его имуществу.
  Перед включением в сеть убедитесь, что
  рабочее напряжение прибора соответствует
  напряжению в электрической сети.
  Сетевой шнур снабжен «евровилкой»; вклю-
  чайте ее в электрическую розетку, имеющую
  надежный контакт заземления.
  Во избежание риска возникновения пожара
  не используйте переходники при подключе-
  нии устройства к электрической розетке.
  Не используйте прибор вне помещений.
  Никогда не оставляйте работающий прибор
  без присмотра.
  Размещайте устройство на ровной устой-
  чивой теплостойкой поверхности так, чтобы
  доступ к электрической розетке был свобод-
  ным.
  Используйте устройство в местах с хоро-
  шей вентиляцией. Во избежание возгора-
  ния ни в коем случае не размещайте устрой-
  ство рядом с занавесками или шторами и не
  накрывайте его во время работы.
  Будьте осторожны: во время работы корпус
  прибора сильно нагревается, не дотрагивай-
  тесь до горячих поверхностей.
  Остерегайтесь выхода пара из зазоров меж-
  ду рабочими формами, соблюдайте осто-
  рожность, во избежание ожогов не подноси-
  те руки и не располагайте другие открытые
  участки тела близко к краям рабочих форм.
  ВНИМАНИЕ! Вынимайте вафли сразу после
  приготовления, при длительном нахождении
  вафель во включенном приборе может про-
  изойти их возгорание.
  Никогда не извлекайте продукты из вафель-
  ницы острыми предметами, так как они могут
  повредить антипригарное покрытие рабочих
  форм.
  Не перемещайте прибор, пока он полностью
  не остыл.
  Всякий раз отключайте устройство от сети
  перед чисткой, а также в том случае, если вы
  им не пользуетесь.
  Не допускайте свисания сетевого шнура
  со стола, а также его контакта с горячими
  поверхностями или острыми кромками кухон-
  ной мебели.
  При отключении вилки сетевого шнура из
  электрической розетки не тяните за шнур, а
  держитесь за вилку рукой.
  Не беритесь за вилку сетевого шнура мокры-
  ми руками.
  Не пользуйтесь устройством в непосред-
  ственной близости от кухонной раковины, не
  подвергайте его воздействию влаги.
  Во избежание удара электрическим током не
  погружайте сетевой шнур, сетевую вилку или
  сам прибор в воду или любые другие жидко-
  сти. Если это произошло, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ
  к прибору, немедленно отключите его от
  электросети, и только после этого можно
  достать прибор из воды. Обратитесь в авто-
  ризованный (уполномоченный) сервисный
  центр для проверки или ремонта прибора.
  Периодически проверяйте целостность элек-
  трического шнура и сетевой вилки.
  Не разрешайте детям использовать вафель-
  ницу в качестве игрушки.
  Данное устройство не предназначено для
  использования детьми и людьми с ограни-
  ченными возможностями, если только лицом,
  отвечающим за их безопасность, им не даны
  соответствующие и понятные им инструкции
  о безопасном пользовании устройством и тех
  опасностях, которые могут возникать при его
  неправильном использовании.
  Из соображений безопасности детей не
  оставляйте полиэтиленовые пакеты, исполь-
  зуемые в качестве упаковки, без присмотра.
  Внимание! Не разрешайте детям играть с поли-
  этиленовыми пакетами или упаковочной плен-
  кой. Опасность удушья!
  Запрещается использовать устройство при
  повреждении сетевой вилки или электриче-
  ского шнура, если оно работает с перебоя-
  ми, а также после его падения. Не пытайтесь
  самостоятельно ремонтировать устройство.
  По всем вопросам ремонта обращайтесь в
  авторизованный (уполномоченный) сервис-
  ный центр.
  УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ
  БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
  ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
  Примечание: После транспортировки или хра-
  нения устройства при пониженной температуре
  необходимо выдержать его при комнатной тем-
  пературе не менее двух часов.
  Перед включением убедитесь, что напряже-
  ние электрической сети соответствует напря-
  жению, указанному на корпусе устройства.
  Протрите антипригарное покрытие рабочих
  форм влажной тканью или губкой, после чего
  вытрите его насухо.
  Перед использованием прибора в первый раз
  нанесите небольшое количество раститель-
  ного масла на антипригарное покрытие рабо-
  чих форм (2, 3), распределите его по всей
  поверхности, излишки удалите бумажной
  салфеткой. Закройте прибор, вставьте вил-
  ку сетевого шнура в электрическую розетку,
  при этом загорится индикатор (4). Установите
  ручку регулятора температуры (6) в положе-
  ние 220.
  Через 5-10 минут установите ручку регулято-
  ра температуры (6) в положение 150 и извле-
  ките вилку сетевого шнура из электрической
  розетки.
  Дождитесь полного остывания рабочих форм
  (2, 3) и удалите остатки растительного масла.
  Примечание: При первом использовании прибо-
  ра нагревательные элементы обгорают, при этом
  может появиться специфический запах - это нор-
  мальное явление и дефектом не является.
  ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАФЕЛЬНИЦЫ
  Слегка смажьте растительным маслом анти-
  пригарное покрытие рабочих форм (2, 3).
  Вставьте вилку сетевого шнура в электриче-
  скую розетку, при этом загорится индикатор
  включения в сеть (4).
  Ручкой регулятора температуры (6) установи-
  те необходимую температуру нагрева рабо-
  чих форм (2, 3).
  При достижении заданной температуры заго-
  рится индикатор готовности (5), теперь мож-
  но приступать к выпечке вафель.
  Поднимите верхнюю форму (2), взявшись за
  ручку (1).
  Осторожно налейте требуемое количество
  заранее приготовленного жидкого теста в
  нижнюю форму (3).
  Опустите верхнюю форму (2) и сожмите фор-
  мы (2, 3) для равномерного распределения
  теста.
  Внимание!
  При превышении необходимого количества
  теста будет невозможно полностью сомкнуть
  верхнюю (2) и нижнюю (3) формы, в этом
  случае необходимо удалить излишки теста и
  полностью сомкнуть формы (2, 3).
  Во избежание получения ожогов остерегай-
  тесь выхода пара из зазоров между рабочи-
  ми формами (2, 3), не подносите руки и не
  располагайте другие открытые участки тела
  близко к краям рабочих форм.
  Во время работы индикатор (5) будет перио-
  дически загораться и гаснуть, сигнализируя
  о том, поддерживается ли заданная темпе-
  ратура рабочих форм (2, 3).
  Примерно через 2-3 минуты проверьте готов-
  ность вафель, приподняв верхнюю форму (2),
  держась за ручку (1). Если вафли не готовы,
  закройте вафельницу и подождите некото-
  рое время.
  После того, как тесто приобретет золоти-
  стый цвет, аккуратно извлеките готовые ваф-
  ли, используя пластиковую или деревянную
  лопаточку.
  ВНИМАНИЕ! Вынимайте вафли сразу после при-
  готовления, при длительном нахождении вафель
  во включенном приборе может произойти их воз-
  горание.
  Примечание:
  Время приготовления вафель может менять-
  ся в зависимости от используемых ингре-
  диентов.
  Не используйте острые или металлические
  предметы (ножи, металлические лопаточки
  и т.п.), чтобы вынуть вафли из формы, так как
  это может привести к повреждению антипри-
  гарного покрытия форм (2, 3).
  Завершив выпечку вафель, установите ручку
  регулятора температуры (6) в положение 150
  и отключите прибор от электрической сети,
  вынув вилку сетевого шнура из электриче-
  ской розетки. Оставьте прибор открытым и
  дайте ему остыть.
  ЧИСТКА И УХОД
  Отключите вафельницу, вынув вилку сетевого
  шнура из электрической розетки.
  Дайте прибору полностью остыть, для этого
  рекомендуется поднять верхнюю форму (2).
  Удалите остатки теста, протрите антипригар-
  ную поверхность влажной тканью, при необ-
  ходимости используя мягкое моющее сред-
  ство, а затем вытрите насухо.
  Не используйте для чистки абразивные веще-
  ства или металлические мочалки, так как они
  могут повредить внутреннюю антипригарную
  или внешнюю поверхности прибора.
  Для удаления остатков теста используйте
  мягкую щетку.
  Внимание! Во избежание удара электрическим
  током не погружайте устройство в воду или дру-
  гие жидкости.
  ХРАНЕНИЕ
  Перед тем как убрать прибор на хранение,
  выполните чистку устройства.
  Смотайте шнур питания.
  Храните устройство в сухом прохладном
  месте, недоступном для детей.
  КОМПЛЕКТАЦИЯ
  Вафельница – 1 шт.
  Инструкция – 1 шт.
  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  Электропитание: 220-240 В, ~ 50 Гц
  Максимальная мощность: 1200 Вт
  Производитель оставляет за собой право
  изменять характеристики прибора без
  предварительного уведомления.
  Срок службы прибора - 3 года
  Данное изделие соответствует всем
  требуемым европейским и россий-
  ским стандартам безопасности и ги-
  гиены.
  АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
  Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
  Сделано в Китае
  РУССКИЙ
  4
  WAFFELEISEN
  Beschreibung
  1. Griff der oberen Form
  2. Obere Form
  3. Untere Form
  4. Betriebskontrolleuchte
  5. Betriebsbereitschaftsleuchte
  6. Griff des Temperaturreglers (150, 165, 180,
  200, 220)
  Achtung!
  Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den
  FI-Schalter mit Nennstrom maximal bis 30 mA im
  Stromversorgungskreis aufzustellen. Wenden Sie
  sich dafür an einen Spezialisten.
  NOTWENDIGE SICHERHEITSMAßNAHMEN
  Lesen Sie die Betriebsanleitung vor der ersten
  Nutzung aufmerksam durch und bewahren sie diese
  Betriebsanleitung während der ganzen Betriebszeit
  des Geräts. Benutzen Sie dieses Gerät bestim-
  mungsmäßig und laut der Bedienungsanleitung.
  Nicht ordnungsgemäße Nutzung des Geräts kann
  zu seiner Störung führen, einen gesundheitlichen
  oder materiellen Schaden beim Nutzer hervorrufen.
  Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten
  des Geräts, dass die Netzspannung mit der
  Spannung Ihres Geräts übereinstimmt.
  Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker“ aus-
  gestattet; schalten Sie diesen in die Steckdose
  mit sicherer Erdung ein.
  Zur Vermeidung der Feuergefahr benutzen
  Sie keine Adapterstecker beim Anschluss des
  Geräts an die elektrische Steckdose.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu
  benutzen.
  Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbe-
  aufsichtigt.
  Stellen Sie das Gerät auf eine stabile hitze-
  beständige Oberfläche so auf, dass ein freier
  Zugang zur Steckdose gewährt wird.
  Benutzen Sie das Gerät nur in gut belüfteten
  Plätzen. Zur Vermeidung der Feuergefahr stel-
  len Sie das Gerät auf keinen Fall in der Nähe
  von Vorhängen oder Gardinen, bedecken Sie es
  während des Betriebs nicht.
  Seien Sie vorsichtig: Während des Betriebs wird
  das Gerätegehäuse stark erhitzt, berühren Sie
  nie heiße Oberflächen des Geräts.
  Nehmen Sie Acht vor dem Dampfaustritt aus
  den Schlitzen der Formen, seien Sie vorsich-
  tig, halten Sie Ihre Hände und andere offene
  Körperteile von den Rändern der Formen fern,
  um Verbrennungen zu vermeiden.
  ACHTUNG! Nehmen Sie Waffeln sofort nach der
  Zubereitung heraus, ihr längeres Bleiben im ein-
  geschalteten Gerät kann zum ihren Anbrennen
  führen.
  Es ist nicht gestattet, fertige Waffeln aus dem
  Waffeleisen mit scharfen Gegenständen her-
  auszunehmen, das kann zur Beschädigung der
  Antihaftbeschichtung der Formen führen.
  Stellen Sie das Gerät nicht um, bis es völlig
  abgekühlt ist.
  Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz immer
  ab, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen oder
  Reinigung vornehmen möchten.
  Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom
  Tisch nicht frei hängt, sowie heiße Oberflächen
  oder scharfe Ränder der Küchenmöbel nicht
  berührt.
  Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose her-
  ausnehmen, ziehen Sie das Kabel nicht, sondern
  halten Sie den Stecker.
  Greifen Sie den Stecker des Netzkabels mit nas-
  sen Händen nicht.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät in der Nähe
  vom Küchenwaschbecken zu benutzen und der
  Feuchtigkeit auszusetzen.
  Tauchen Sie das Netzkabel, den Netzstecker
  oder das Gerät selbst nie ins Wasser oder andere
  Flüssigkeiten, um das Stromschlagrisiko zu ver-
  meiden. Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist,
  BERÜHREN SIE ES NICHT, aber trennen Sie es
  sofort vom Stromnetz ab und danach holen Sie
  es aus dem Wasser. Wenden Sie sich an einen
  autorisierten Kundendienst, um das Gerät zu
  prüfen und zu reparieren.
  Prüfen Sie die Ganzheit des Netzkabels und
  Netzsteckers von Zeit zu Zeit.
  Lassen Sie Kinder mit dem Waffeleisen nicht
  spielen.
  Dieses Gerät darf von Kindern und behinder-
  ten Personen nicht genutzt werden, außer wenn
  die Person, die für ihre Sicherheit verantwort-
  lich ist, ihnen entsprechende und verständliche
  Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts
  und die Gefahren bei seiner falschen Nutzung
  gibt.
  Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie die
  Plastiktüten, die als Verpackung verwendet wer-
  den, nie ohne Aufsicht.
  Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder
  Folien nicht spielen. Erstickungsgefahr!
  Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen, wenn
  das Netzkabel oder der Netzstecker beschä-
  digt ist, wenn Störungen auftreten und wenn es
  heruntergefallen ist. Es ist nicht gestattet, das
  Gerät selbständig zu reparieren. Bitte wenden
  Sie sich an einen autorisierten Kundendienst,
  falls Probleme mit dem Gerät auftreten.
  DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM
  HAUSHALT GEEIGNET
  VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
  Anmerkung: Nachdem das Gerät unter niedri-
  gen Temperaturen transportiert oder aufbewahrt
  worden ist, lassen Sie es vor der Nutzung bei der
  Raumtemperatur für nicht weniger als zwei Stunden
  bleiben.
  Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten
  des Geräts, dass die Netzspannung mit der
  Spannung, die am Gehäuse des Geräts angege-
  ben ist, übereinstimmt.
  Wischen Sie die Antihaftbeschichtung der
  Formen mit einem feuchten Tuch oder einem
  Schwamm, danach trocknen Sie sie.
  Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts
  schmieren Sie die Antihaftbeschichtung der
  Formen (2, 3) mit kleiner Menge Pflanzenöl ein
  und verteilen Sie es gleichmäßig; entfernen
  Sie das Restpflanzenöl mit einem Papiertuch.
  Schließen Sie das Gerät, stecken Sie den
  Netzstecker des Netzkabels in die Steckdose,
  dabei leuchtet die Betriebskontrolleuchte (4).
  Stellen Sie den Griff des Temperaturreglers (6)
  in die Position 220.
  Nach 5-10 Minuten stellen Sie den Griff des
  Temperaturreglers (6) in die Position 150 ein und
  ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
  Warten Sie ab, bis die Formen (2, 3) kom-
  plett abgekühlt sind, und entfernen Sie
  Pflanzenölreste.
  Anmerkung: Verbrennung von Heizelementen beim
  ersten Einschalten des Geräts kann zur Entstehung
  eines fremden Geruches führen – es ist normal.
  Inbetriebnahme des Waffeleisens
  Schmieren Sie die Antihaftbeschichtung der
  Formen (2, 3) mit ein bisschen Pflanzenöl.
  Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose,
  dabei leuchtet die Betriebskontrolleuchte (4)
  auf.
  Stellen Sie die notwendige Erhitzungstem-
  peratur der Formen (2, 3) mittels Griff des
  Temperaturreglers (6).
  Wenn die gewünschte Temperatur erreicht wird,
  leuchtet die Betriebsbereitschaftsleuchte (5)
  auf, jetzt können Sie mit der Zubereitung von
  Waffel beginnen.
  Heben Sie die obere Form (2) ab, indem Sie den
  Griff (1) halten.
  Gießen Sie vorsichtig die notwendige Menge des
  vorher zubereiteten Flüssigteigs in die untere Form
  (3).
  Lassen Sie die obere Form (2) herunter und drü-
  cken Sie die Formen (2, 3) zusammen für gleich-
  mäßige Teigverteilung.
  Achtung!
  Falls Sie zu viel Teig nehmen, wird es nicht mög-
  lich sein, die obere (2) und die untere (3) Form
  zusammenzudrücken, in diesem Fall entfernen
  Sie den Teigüberschuss und pressen Sie die
  Formen (2, 3) zusammen.
  Nehmen Sie Acht vor dem Dampfaustritt aus
  den Schlitzen der Formen (2, 3), halten Sie Ihre
  Hände und andere offene Körperteile von den
  Rändern der Formen fern, um Verbrennungen
  zu vermeiden.
  Die Kontrolleuchte (5) wird periodisch erlöschen
  und aufleuchten, das zeigt, daß die notwendi-
  ge Temperatur der Formen (2, 3) erhalten wird.
  Prüfen Sie die Bereitschaft von Waffeln in unge-
  fähr 2-3 Minuten, indem Sie die obere Form (2)
  am Griff (1) heben. Falls Waffel noch nicht fertig
  sind, schließen Sie das Waffeleisen zu und war-
  ten Sie einige Zeit ab.
  Nachdem der Teig goldgelb wird, nehmen Sie
  vorsichtig fertige Waffeln heraus, indem Sie eine
  Plastik- oder Holzschaufel benutzen.
  ACHTUNG! Nehmen Sie die Waffeln sofort nach der
  Zubereitung heraus, ihr längeres Bleiben im einge-
  schalteten Gerät kann zum ihren Anbrennen führen.
  Anmerkung:
  Die Zubereitungszeit der Waffeln ändert sich je
  nach den genutzten Zutaten ab.
  Es ist nicht gestattet, Waffeln aus dem Waffeleisen
  mit scharfen oder Metallgegenständen (Messer,
  Metallschaufeln usw.) herauszunehmen, es kann
  zur Beschädigung der Antihaftbeschichtung der
  Formen (2, 3) führen.
  Nach der Waffelzubereitung stellen Sie den Griff
  des Temperaturreglers (6) in die Position 150 ein
  und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab,
  indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose
  ziehen. Lassen Sie das Gerät offen stehen und
  abkühlen.
  REINIGUNG UND PFLEGE
  Schalten Sie das Waffeleisen aus, indem Sie den
  Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
  Lassen Sie das Gerät komplett abkühlen, heben
  Sie dafür die obere Form (2).
  Entfernen Sie Teigreste, wischen Sie die
  Antihaftbeschichtung mit einem feuchten Tuch,
  nutzen Sie dabei ein weiches Reinigungsmittel,
  danach wischen Sie diese mit einem trockenen
  Tuch ab.
  Es ist nicht gestattet, Metallbürsten und
  Abrasivmittel für die Reinigung zu nutzen,
  weil die innere Antihaftbeschichtung oder die
  Oberfläche des Geräts dadurch beschädigt wer-
  den können.
  Benutzen Sie eine weiche Bürste für die
  Entfernung von Teigresten.
  Achtung! Tauchen Sie das Gerät nie ins Wasser oder
  andere Flüssigkeiten, um das Stromschlagrisiko zu
  vermeiden.
  AUFBEWAHRUNG
  Bevor Sie das Gerät zur Aufbewahrung wegpa-
  cken, reinigen Sie es.
  Wickeln Sie das Netzkabel ab.
  Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen,
  kühlen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
  LIEFERUMFANG
  Waffeleisen – 1 St.
  Bedienungsanleitung – 1 St.
  TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
  Stromversorgung: 220-240 V ~ 50 Hz
  Maximale Leistung: 1200 W
  Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design
  und technische Eigenschaften des Geräts ohne
  Vorbenachrichtigung zu verändern.
  Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann
  man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat,
  bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung
  soll man während der Laufzeit der vorliegenden
  Gewährleistung den Check oder die Quittung über
  den Ankauf vorzulegen.
  Das vorliegende Produkt entspricht
  den Forderungen der elektromagne-
  tischen Verträglichkeit, die in 89/336/
  EWG -Richtlinie des Rates und den
  Vorschriften 73/23/EWG über die Nie-
  derspannungsgeräte vorgesehen sind.
  DEUTSCH
  3
  WAFFLE MAKER
  Description
  1. Upper form handle
  2. Upper form
  3. Lower form
  4. Power indicator
  5. Ready-to-cook indicator
  6. Temperature control knob (150, 165, 180,
  200, 220)
  Attention!
  For additional protection it is reasonable to
  install a residual current device (RCD) with
  nominal operation current not exceeding
  30 mA. To install RCD contact a specialist.
  NECESSARY SAFETY MEASURES
  Read this instruction manual carefully before
  using waffle maker and keep it for the whole
  operation period. Use the unit for intended
  purpose only, as it is stated in this user manu-
  al. Mishandling the unit can lead to its break-
  age and cause harm to the user or damage to
  his/her property.
  Before plugging the unit in make sure that
  the operating voltage of the unit corre-
  sponds to voltage of your mains.
  Power cord is equipped with «euro plug»;
  plug it into the socket with reliable ground-
  ing contact.
  In order to avoid fire do not use adapters
  for plugging the unit in.
  Do not use the unit outdoors.
  Never leave the operating unit unattend-
  ed.
  Place the unit on a flat, stable heat-resis-
  tant surface with free access to the mains
  socket.
  Install the unit in places with proper ven-
  tilation. To avoid fire do not place the unit
  near curtains and do not cover it during
  operation.
  Be careful: unit body heats up strongly
  during operation, do not touch hot sur-
  faces.
  Beware of steam output from gaps
  between the operating forms, be careful,
  keep your hands and open parts of your
  body away from edges of operating forms
  to avoid burns.
  ATTENTION! Take the waffles out of the unit
  immediately after making. Keeping waffles
  in the operating unit for a long time can
  burn them.
  Never use sharp objects to take food out
  of the waffle maker; it can damage the
  non-stick coating of the operating forms.
  Do not move the unit until it cools down
  completely.
  Always unplug the unit before cleaning or
  when you do not use it.
  Do not let the power cord hang from the
  table or come in contact with hot surfaces
  or sharp edges of kitchen furniture.
  When unplugging the unit pull the plug but
  not cord.
  Do not touch the power plug with wet
  hands.
  Do not use the unit next to kitchen sink; do
  not expose it to moisture.
  In order to avoid electric shock do not
  immerse the power cord, power plug or the
  unit itself in water or any other liquids. If it
  happened DO NOT TOUCH the unit, unplug
  it immediately and only then take it out of
  water. Apply to the authorized service center
  for testing or repairing the unit.
  From time to time check power cord and
  plug integrity.
  Never allow children to use the unit as a
  toy.
  This unit is not intended for usage by chil-
  dren or disabled persons unless they are
  given all the necessary instructions by a
  person who is responsible for their safety
  on safety measures and information about
  danger that can be caused by improper
  usage of the unit.
  For children safety do not leave polyeth-
  ylene bags, used as a packaging, unat-
  tended.
  Attention! Do not allow children to play with
  polyethylene bags or film. Danger of suf-
  focation!
  Never use the unit if the power cord or the
  plug is damaged, the unit works improp-
  erly or after it was dropped. Do not try
  to repair the unit by yourself. Contact the
  authorized service center for all repair
  issues.
  THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD
  USAGE ONLY
  BEFORE USING THE UNIT FOR THE FIRST
  TIME
  Note: After unit transportation or storage at
  low temperature it is necessary to keep it for
  at least two hours at room temperature before
  switching on.
  Before switching the unit on, make sure
  that the mains voltage corresponds to the
  voltage specified on the unit body.
  Clean the non-stick coating with a damp
  cloth or a sponge and then wipe it dry.
  Before using the unit for the first time, add
  some vegetable oil on the non-stick coat-
  ing of operating forms (2, 3) and spread it
  over the whole surface, wipe the surplus oil
  with a paper towel. Close the unit, insert the
  plug into the socket, the indicator (4) will
  light up. Set the temperature control knob
  (6) to the position 220.
  After 5-10 minutes set the temperature
  control knob (6) to the 150 position and
  unplug the unit.
  Wait until the operating forms (2, 3) cool
  down completely and remove the remains
  of vegetable oil.
  Note: When using the unit for the first time,
  heating elements burn and foreign smell can
  appear. It is normal and not a malfunction.
  WAFFLE MAKER USAGE
  Oil the operating forms (2, 3) non-stick
  coating slightly.
  Insert the power plug into the socket, the
  power indicator (4) will light up.
  Use the temperature control knob (6) to
  set the required heating temperature of
  operating forms (2, 3).
  When the preset temperature is reached
  the ready-to-cook indicator (5) will light
  up, now you can start making waffles.
  Lift the upper form (2) up taking it by the
  handle (1).
  Carefully pour the required amount of pre-
  liminarily made liquid dough into the low-
  er form (3).
  Move the upper form (2) down and press
  the forms (2, 3) together for even distribu-
  tion of dough.
  Attention!
  Excess dough amount can prevent press-
  ing the upper (2) and the lower (3) forms
  together, in this case it is necessary to
  remove the surplus dough and close the
  forms (2, 3).
  Beware of steam output from gaps
  between the operating forms (2, 3), keep
  your hands and open parts of your body
  away from edges of operating forms to
  avoid getting of burns.
  During operation the indicator (5) will be
  periodically going out and light up again,
  indicating that the preset temperature of
  the operating forms (2, 3) is maintained.
  Approximately in 2-3 minutes check the
  readiness of waffles by lifting the upper
  form (2), holding the handle (1). If the waf-
  fles are not ready yet, close the unit and
  wait for a while.
  When the dough gets gold color remove
  the ready waffles carefully using a plastic
  or a wooden spatula.
  ATTENTION! Take the waffles out of the unit
  immediately after making. Keeping waffles
  in the operating unit for a long time can burn
  them.
  Note:
  Cooking time can vary depending on the
  ingredients used.
  Do not use sharp or metal objects (knives,
  metal spatulas etc.) to remove waffles
  from the forms, as it can damage the non-
  stick coating of the forms (2, 3).
  After you finish baking waffles, set the tem-
  perature control knob (6) to 150 position
  and switch the unit off, removing the plug
  from the socket. Leave the unit opened and
  let it cool down.
  CLEANING AND CARE
  Switch the waffle maker off by taking the
  power plug out of the socket.
  Let the unit cool down completely, it is
  recommended to open the upper form for
  this (2).
  Remove the remaining dough, clean the
  non-stick coating with a damp cloth, using
  a soft detergent, if necessary, and wipe
  it dry.
  Never use abrasives or metal sponges for
  cleaning, as they can damage the inner
  non-stick coating or outer surface of the
  unit.
  Use a soft brush to remove the remaining
  dough.
  Attention! In order to avoid electric shock
  do not immerse the unit into water or other
  liquids.
  STORAGE
  Clean the unit before taking it away for
  storage.
  Wind the power cord.
  Keep the unit away from children in a dry
  cool place.
  DELIVERY SET
  Waffle maker – 1 pc.
  Instruction manual – 1 pc.
  TECHNICAL SPECIFICTAIONS
  Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
  Maximal power: 1200 W
  The manufacturer preserves the right to
  change the specifications of the unit without
  a preliminary notification.
  Unit operating life is 3 years
  Guarantee
  Details regarding guarantee conditions can
  be obtained from the dealer from whom the
  appliance was purchased. The bill of sale or
  receipt must be produced when making any
  claim under the terms of this guarantee.
  This product conforms to the EMC-
  Requirements as laid down by the
  Council Directive 89/336/EEC and
  to the Low Voltage Regulation
  (73/23 EEC)
  ENGLISH
  2
  VT-1597_IM.indd 1 24.10.2012 10:11:46
Vitek VT-1597 BK

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Vitek VT-1597 BK? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Vitek VT-1597 BK att svara på din fråga.

Se manualen för Vitek VT-1597 BK helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 5.6. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk, Tyska, Ryska, Czech, Rumänska, Ukrainare. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Vitek VT-1597 BK? Ställ din fråga här

Vitek VT-1597 BK – specifikationer

Allmänt
Varumärke Vitek
Modell VT-1597 BK
Produkt Våffeljärn
EAN 9120048693154
Språk Engelsk, Tyska, Ryska, Czech, Rumänska, Ukrainare
Filtyp PDF
Tekniska data
Antal våfflor 4våffla/våfflor
Våffla formulär Hjärta
Produktens färg Svart
Justerbar termostat
Teflonbehandlad
Kontrollampa
Klar-indikator
Material, hölje Termoplast
Strömtillförsel
Effekt 1200
AC-inspänning 220-240

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2020 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer