Vitek VT-1799 bruksanvisning

Vitek VT-1799
6.8 · 1
PDF anvisning
 · 2 sidor
Engelsk
anvisningVitek VT-1799

CĂDIŢĂ PENTRU PICIOARE

Cădiţa cu hidromasaj aduce uşurare picioarelor

obosite, îmbunătăţeşte circulaţia sanguină în vase-

le picioarelor. Bulele de aer contribuie la relaxarea

muşchilor. Emiţătorul infraroşu efectuează o încăl-

zire direcţionată pe o anumită parte a tălpii picio-

rului. Accesoriile de masaj furnizate împreună cu

aparatul sunt utilizate pentru efectuarea masajului

cu acupunctură.

Descriere

1. Comutator regimuri de funcţionare

2. Suprafaţă pentru masaj cu acupunctură

3. Role de masaj

4. Orificii pentru ieşirea bulelor de aer

5. Emiţător de radiaţii infraroşii

6. Gradaţia nivelului maxim de apă «MAX»

Atenţie!

Pentru o protecţie suplimentară instalaţi în circuitul

de alimentare un dispozitiv pentru curent rezidual

(RCD) al cărui curent nominal de declanşare să nu

depăşească 30 mA, pentru instalarea RCD apelaţi

la un specialist.

MĂSURI DE SIGURANŢĂ

Citiţi cu atenţie prezenta instrucţiune de exploatare

înainte de utilizarea aparatului electric şi păstraţi-o

pentru consultări ulterioare.

Utilizaţi dispozitivul doar în scopul pentru care a fost

creat, aşa cum este descris în această instrucţiune.

Operarea greşită a aparatului poate duce la defec-

tarea acestuia, cauzarea de prejudicii utilizatorului

şi proprietăţii lui.

Înainte de a porni aparatul asiguraţi-vă că ten-

siunea sursei de alimentare corespunde cu ten-

siunea de lucru menţionată pe carcasa apa-

ratului.

Aşezaţi cădiţa pentru masaj numai pe o supra-

faţă plană.

Alegeţi un astfel de loc pentru plasarea apara-

tului, încât să-l puteţi deconecta imediat de la

reţeaua electrică în caz de defecţiuni.

Cablul de alimentare nu trebuie:

să intre în contact cu suprafeţe încinse sau

obiecte fierbinţi;

să fie tras peste muchiile ascuţite ale mobi-

lierului;

să fie utilizat în calitate de mâner pentru

transportarea aparatului.

Nu porniţi cădiţa de hidromasaj fără apă.

Atunci când umpleţi cădiţa cu apă urmăriţi

ca nivelul apei să nu depăşească indicatorul

«MAX».

Niciodată nu folosiţi aparatul în afara încăpe-

rilor.

Nu atingeţi cu mâinile ude comutatorul modu-

rilor de funcţionare, cablul de alimentare şi fişa

cablului de alimentare.

Pentru a deconecta aparatul de la reţeaua elec-

trică nu trageţi de cablul de alimentare sau de

carcasa cădiţei, trageţi numai de fişă.

Nu conectaţi şi nu deconectaţi aparatul de la

reţeaua electrică dacă tălpile picioarelor se află

în apă.

Nu lăsaţi aparatul să funcţioneze nesuprave-

gheat.

Niciodată nu scufundaţi carcasa aparatului,

cablul de alimentare, fişa cablului de alimen-

tare în apă sau alte lichide. Nu utilizaţi cădiţa

în apropiere de bazine sau alte recipiente ce

conţin apă.

Dacă aparatul a căzut în apă deconectaţi-l ime-

diat de la reţeaua electrică şi doar apoi puteţi

să-l scoateţi din apă, apelaţi la cel mai apropi-

at centru service pentru verificarea sau repa-

raţia cădiţei.

Deconectaţi numaidecât aparatul de la reţeaua

electrică dacă nu este utilizat, precum şi înainte

de a-l umple cu apă, de a-l goli de apă, de a-l

curăţa sau muta.

Nu vă ridicaţi în picioare în cădiţă, utilizaţi-o

numai în poziţia aşezat.

Nu acoperiţi cădiţa cu pătura, plapuma etc. în

timpul utilizării.

Nu folosiţi cădiţa dacă aveţi o stare de som-

nolenţă.

Încetaţi imediat folosirea aparatului la apariţia

disconfortului, durerii sau iritaţiilor pielii picioa-

relor.

Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca

cu aparatul.

Este necesară o atentă supraveghere atunci

când aparatul este folosit de copii sau persoane

cu abilităţi reduse.

Acest aparat nu este destinat pentru folosire

de către copii sau persoane cu abilităţi redu-

se decât în cazul în care li se dau instrucţiuni

corespunzătoare şi clare de către persoana res-

ponsabilă cu siguranţa lor cu privire la folosirea

sigură a aparatului şi despre riscurile care pot

apărea în caz de folosire inadecvată.

Din motive de siguranţă a copiilor nu lăsaţi fără

supraveghere pungile de polietilenă folosite în

calitate de ambalaj.

• Atenţie! Nu permiteţi copiilor să se joace cu

pungile de polietilenă sau pelicula. Pericolde

asfixiere!

Curăţaţi cu regularitate aparatul.

Nu utilizaţi aparatul dacă este deteriorat cablul

de alimentare sau fişa de alimentare, dacă

acesta funcţionează cu anomalii sau dacă a

căzut. Nu dezasamblaţi singuri aparatul, pen-

tru reparaţii apelaţi numai la un centru service

autorizat.

Păstraţi aparatul la un loc inaccesibil pentru

copii.

Pentru a evita deteriorarea aparatului transpor-

taţi cădiţa numai în ambalajul producătorului.

Durata maximă de funcţionare a cădiţei consti-

tuie maxim 20 de minute, înainte de utilizarea

repetată a cădiţei trebuie făcută o pauză de

minim 15 minute.

APARATUL ESTE DESTINAT NUMAI UZULUI

CASNIC

MĂSURI DE PRECAUŢIE

Este interzis să utilizaţi cădiţa pentru picioa-

re dacă aveţi următoarele boli: tumori benigne

sau maligne, inflamaţii ale pielii, inflamaţii ale

venelor sau tromboze, răni deschise sau proas-

pete, excoriaţii, piele cojită sau vene cu varice,

senzaţii de durere în articulaţii şi gambe, cazuri

severe de diabet.

Dacă sunteţi însărcinată, înainte de utilizarea

cădiţei cereţi sfatul medicului.

Încetaţi şedinţa de masaj dacă simţiţi un dis-

confort.

Pentru a evita arsurile la persoanele care au

sensibilitate redusă faţă de acţiunea termică,

înainte de a umple cădiţa se recomandă să

verificaţi temperatura apei cu ajutorul termo-

metrului.

Cereţi consultul medicului curant referitor la ori-

ce întrebări apărute.

PROPRIETĂŢILE MASAJULUI

La utilizarea cădiţei pentru picioare veţi avea parte

de următoarele acţiuni benefice:

relaxarea muşchilor încordaţi;

eliminarea oboselii şi restabilirea unei stări

generale bune a picioarelor dvs.;

stimularea circulaţiei sanguine;

accelerarea regenerării celulelor.

De obicei şedinţa de masaj nu trebuie să dureze

mai mult de 15-20 minute, masajul picioarelor poa-

te fi efectuat o dată sau de două ori pe zi; alegând

timpul confortabil de masaj orientaţi-vă după sen-

zaţiile d-voastră.

Înainte de utilizarea repetată aparatul trebuie să se

răcească timp de minim 15 minute.

REGULI DE UTILIZARE

Dupătransportareasaupăstrareaaparatuluila

temperaturijoaseacestatrebuieţinutlatempe-

raturacamereiminimdouăore.

Desfaceţi complet aparatul şi îndepărtaţi orice

etichete care ar împiedica funcţionarea apa-

ratului.

Verificaţi integritatea aparatului, dacă există

defecţiuni nu îl utilizaţi.

Înainte de a porni aparatul asiguraţi-vă că tensi-

unea reţelei electrice corespunde cu tensiunea

de lucru a aparatului.

Asiguraţi-vă că fişa cablului de alimentare nu

este introdusă în priza electrică.

Aşezaţi cădiţa pe podea, umpleţi-o cu apă cal-

dă sau rece până la indicatorul nivelului maxim

«MAX».

Introduceţi fişa cablului de alimentare în pri-

za electrică.

Atenţie!Nuconectaţişinudeconectaţiaparatul

dela reţeauaelectricădacăpicioareled-voas-

trăseaflăînapă.

Porniţi regimul de funcţionare dorit cu ajutorul

comutatorului (1):

«0» – aparatul este oprit;

«1» – radiaţie infraroşie + masaj cu vibraţie;

«2» – menţinere temperatură + masaj cu bule;

«3» – masaj cu vibraţie + radiaţie infraroşie +

menţinere temperatură + masaj cu bule.

Atenţie!

Elementuldeîncălziredincădiţănuîncălzeşte

aparece,darnumaimenţinetemperaturaapei

dejaturnate.

Aşezaţi-ă pe scaun şi puneţi picioarele în apă.

Puteţi utiliza cădiţa de hidromasaj doar în pozi-

ţia aşezat.

Este categoric interzis să vă ridicaţi în picioa-

re în cădiţă. Aparatul nu este prevăzut pentru a

rezista întregii greutăţi corporale.

Durata de funcţionare a cădiţei nu trebuie să

depăşească 20 de minute, după care este

necesar să faceţi o pauză de minim 15 minute.

După terminarea şedinţei este necesar să scoa-

teţi picioarele din apă, apoi să mutaţi comutato-

rul (1) în poziţia «0», să deconectaţi aparatul de

la reţeaua electrică, să-i permiteţi să se răceas-

că şi să-l goliţi de apă.

Clătiţi cădiţa cu apă adăugând puţin agent de

curăţare neutru.

CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE

Înainte de a scurge apa, asiguraţi-vă că apara-

tul este oprit, iar fişa cablului de alimentare este

scoasă din priză.

Clătiţi cădiţa în apă cu un agent de curăţare

neutru.

Nu scufundaţi carcasa cădiţei de hidromasaj,

cablul de alimentare şi fişa cablului de alimen-

tare în apă sau alte lichide.

Pentru curăţarea suprafeţei exterioare utilizaţi

un material moale înmuiat în soluţie de deter-

gent neutră.

Nu utilizaţi pentru curăţarea aparatului agenţi

de curăţare abrazivi, perii aspre sau solvenţi.

PĂSTRARE

Înainte de a stoca cădiţa pentru păstrare înde-

lungată efectuaţi curăţarea acesteia.

Păstraţi cădiţa la un loc uscat, răcoros, inacce-

sibil pentru copii.

CONŢINUT PACHET

Cădiţă pentru picioare cu role de masaj – 1 buc.

Instrucţiune – 1 buc.

SPECIFICAŢII TEHNICE

Alimentare: 230 V ~ 50 Hz

Consum de putere: 80 W

Producătorul îşi rezervă dreptul să modifice

designul şi specificaţiile tehnice ale aparatului fără

preaviz.

Termenuldefuncţionareaaparatului–5ani

Garanţie

În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul

dat, rugăm să Vă adresaţi la distribuitorul regional

sau la compania, unde a fost procurat produsul dat.

Serviciul de garanţie se realizează cu condiţia pre-

zentării bonului de plată sau a oricărui alt document

financiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.

Acest produs corespunde cerinţelor

EMC, întocmite în conformitate cu Di-

rectiva 2004/108/ЕС i Directiva cu pri-

vire la electrosecuritate/joasă tensiune

(2006/95/ЕС ).

romÂnĂ/Moldovenească

6
АЯҚҚА АРНАЛҒАН АСТАУША
Гидроуқалағыш астауша шаршаған аяққа
жеңілдік әкеледі, аяқ қантамырларындағы
қан айналымын жақсартады. Ауа көпіршіктері
бұлшықеттердің демалуына көмектеседі.
Инфрақызыл сәулелендіргіш аяқ басының белгілі
бір бөлігін бағыттап қыздыруды жүзеге асырады.
Жеткізілім жинағына кіретін уқалағыш жабдықтар
акупунктуралық уқалау жүргізуге қолданылады.
Сипаттамасы
1. Жұмыс режимдерінің ауыстырығышы
2. Акупунктуралық уқалауға арналған бет
3. Уқалағыш шығыршықтар
4. Ауа көпіршіктерінің шығатын саңылауы
5. Инфрақызыл сәулелендіргіш
6. «MAX» максималды су деңгейінің белгісі
Назар аударыңыз!
Қосымша қорғаныс үшін қоректендіру тізбегіне
қорғаныс ажыратылу құрылғысын (ҚАҚ) 30
мА-ден аспайтын номиналды іске қосылу тоғымен
орнатқан дұрыс. ҚАҚ орнатқан кезде маманға
хабарласқан жөн.
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Электрлік аспапты пайдалану алдында берілген
пайдалану бойынша нұсқаулықты зейіін қойып
оқып шығыңыз әжне оны анықтамалық материал
ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
Құрылғыны тек оның тікелей мақсаты бойынша
ғана, берілген нұсқаулықта жазығандай
пайдаланыңыз. Аспапты дұрыс пайдаланбау оның
бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне
зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.

Аспапты іске қосудан бұрын желідегі кернеу

аспапта көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне
көз жеткізіңіз.

Уқалағыш астаушаны тек түзу бетке ғана

орнатыңыз.

Ақаулық орын алған жағдайда, аспапты дереу

тоқсыздандыруға мүмкін болатын орынды
таңдаңыз.

Желілік бау:

қызған беттермен немесе ыстық заттармен

жанаспау керек;

жиһаздың үшкір шеттерімен тартылмауы

керек;

аспапты тасымалдауға арналған сап

ретінде пайдаланылмауы керек.

Жеткізілім жинағына кіретін қондырмаларды

ғана пайдаланыңыз.

Астаушаға су толтырған кезде, су деңгейі

«MAX» белігісінен аспауын қадағалаңыз.

Ешқашан аспапты бөлмелерден тыс

пайдаланбаңыз.

Сулы қолдармен аспап корпусын, жұмыс

режимдерінің ауыстырғышын, желілік бауды
және желілік баудың айыртетігін ұстамаңыз.

Аспапты электрлік желіден ажырату үшін

желілк баудан немесе астауша корпусынан
тартпаңыз, ал тек желілік айыртетіктен
ұстаңыз.

Егер аяқ бастары суда орналасса, аспапты

электрлік желіге қоспаңыз және ажыратпаңыз.

Іске қосылған астауды қараусыз қалдырмаңыз.

Ешқашан аспап корпусын, желілік бауды

және желілік баудың айыртеігін суға немесе
кез-келген басқа сұйықтықтарға салмаңыз.
Аспапты хауыздардың немесе суға толы басқа
ыдыстардың қасында пайдаланбаңыз.

Егер құрылғы суға түсіп кетсе, оны дереу

электрлік желіден ажыратыңыз және содан
кейін ғана оны судан шығаруға болады,
астаушаны тексеру және жөндеу үшін ең
жақын туындыгерлес (өкілетті) қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.

Аспап пайдаланылмағанда, соынмен қатар

оған су толтыру, суын төгу, тазалау жүргізу
немесе аспапты жылжыту алдында, оны
міндетті түрде желіден ажыратыңыз.

Астаушада тұруға тыйым салынады, оны тек

отырып қана пайдаланыңыз.

Пайдаланған кезде астаушаны жапқышпен,

көрпемен және т.с.с.-мен бүркемеңіз.

Сіз ұйқылы-ояу күйде болған кезде аспапты

пайдаланбаңыз.

Аяқ терісінде жайсыздық, ауыру немесе

тітіркену пайда болғанда астаушаны
пайдалануды дереу доғарыңыз.
Балаларға аспапты ойыншық ретінде
пайдалануға рұқсат етпеңіз.
Аспапты балалар немесе мүмкіндіктері
шектеулі адамдар пайдаланса, аса наз
болыңыз.

Балалардың немесе мүмкіндіктері шектеулі

адамдардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін
тұлғамен оларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану
және оны дұрыс пайдаланбаған кезде пайда
болатын қауіптер туралы сәйкес және түсінікті
нұсқаулықтар берілген болмаса, берілген
құрылғы олардың пайдалануына арналмаған.

Балалардың қауіпсіздігі мақсатында, орау

ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды
қараусыз қалдырмаңыз.

• Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен

қаптармен немесе орайтын үлдірмен ойнауға
рұқсат етпеңіз. Тұншығуқаупібар!

Аспапты тұрақты тазалап тұрыңыз.

Желілік баудың немесе желілік баудың

айыртегінің бүлінулері болған кезде, сонымен
қатар жұмыс істегенде іркілістер пайда болған
кезде немесе құлағаннан кейін аспапты
пайдаланбаңыз. Аспапты өз бетіңізбен
бөлшектеуге тыйым салынады, жөндеуді
жүргізу үшін тек туындыгерлес (өкілетті )
қызмет орталығына хабарласыңыз.

Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде

сақтаңыз.

Аспаптың бүлінуіне жол бермеу үшін астаушаны

тек зауыттық орауда тасымалдаңыз.

Максималды жұмыс істеу уақыты 20 минутты

құрайды, астаушаны қайталап пайдалану
алдында, 15 минуттан кем емес үзіліс жасау
қажет.
ҚҰРЫЛҒЫ ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА
ПАЙДАЛАНУҒА ҒАНА АРНАЛҒАН
САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ
Келесі аурулар болған жағдайда аяққа арналған
астаушаны пайдалануға тыйым салынады:
зарарсыз және қатерлі ісіктер, терінің қабынуы,
қантамырларының қабынуы немесе тромбоз,
ашық және жаңа жаралар, көгерген жерлер,
терінің бүлінуі немесе варикозды тамырлар,
буындар мен сирақтардағы ауыратын сезімдер,
қант ауруларыныңы ауыр жағдайлары.

Егер сіз екіқабат болсаңыз, онда астаушаны

пайдалану алдында дәрігермен кеңесіңіз.

Егер сіз жайсыздық сезінсеңіз, уқалау сеансын

аяқтау керек.

Күйік алуға жол бермеу үшін жылудың әсерін

сезбейтін адамдарға, астаушаны суға толтыру
алдында судың температурасын термометр
арқылы тексеру ұсынылады.

Барлық пайда болған сұрақтар бойынша

өзіңіздің емделетін дәрігеріңізбен кеңесіңіз.
УҚАЛАУДЫҢ ҚАСИЕТТЕРІ
Аяққа арналған астаушаны пайдаланған кезде сіз
келесі пайдалы әсерлерді аласыз:

тартылған бұлшық еттерді босату;

шаршауды шешу және сіз аяғыңыздың
жеңілдікті сезінуі;

қан айналымын ынталандыру;

жасушалардың регенерациясын жеделдету.

Әдетте уқалау сеансы 15-20 минуттан аспауы
керек, аяқты уқалауды күніне бір немесе екі рет
жүргізуге болады, уқалаудың жайлы уақытын
сіз өзіңіздің сезімдеріңізге байланысты таңдай
аласыз.
Аспапты қайталап пайдалану алдында ол 15
минут бойы салқындауы керек.
ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
Құрылғыны төмен температура
жағдайларында сақтаған немесе
тасымалданған кезде оны бөлме
температурасында екі сағаттан кем емес
уақытбойыұстаукерек.

Құрылғыны толық ораудан шығарыңыз және

құрылғының жұмыс істеуіне кедергі болатын
кез-келген жапсырмаларды жойыңыз.

Құрылғының тұтастығын тексеріңіз, бұзылулар

болғанда құрылғыны пайдаланбаңыз.

Іске қосу алдында электрлік желінің кернеу

құрылғының жұмыс істеу кернеуіне сәйкес
келетініне көз жеткізіңіз.

Желілік баудың айыртетігі электрлік ашалыққа

салынбағанына көз жеткізіңіз.

Астаушаны еденге қойыңыз, оған «MAX»

максималды белгісіне дейін жылы немесе суық
су толтырыңыз.

Желілік баудың айыртетігін электрлік ашалыққа

салыңыз.
Назар аударыңыз! Егер сіздің аяқтарыңыз
судаболса,аспаптыэлектрлікжелігеқосуға
немесеажыратуғатыйымсалынады.

Ауыстырғыш (1) көмегімен қажетті жұмыс

режимін таңдаңыз:
«0» – құрылғы сөндірілген;
«1» –инфрақызыл сәулелер + дірілді уқалау;
«2» –температураны сақтау + көпіршікті
уқалау;
«3» – дірілді уқалау + инфрақызыл сәулелер +
температураны сақтау + көпіршікті уқалау.
Назараударыңыз!
Астаушадағы қыздырғыш элемент
суық суды жылытпайды, ал тек судың
температурасынсақтайды.

Орындыққа отырыңыз және аяқтарыңызды

суға салыңыз. Астаушаны тек отырған күйде
ғана пайдалануға болады.

Сіздің аяқтарыңыз астаушада болса, тұруға

қатаң тыйым салынады. Аспап дененің толық
массасына есептелмеген.

Астаушаның жұмыс істеу уақыты 20 минуттан

аспауы керек, содан кейін 15 минуттан кем
емес үзіліс жасау керек.

Сеанс аяқталғаннан кейін аяқтарыңызды

шығарыңыз, содан кейін ауыстырғышты (1)
«0» күйіне белгілеңіз, құрылғыны желіден
ажыратыңыз, астаушаға салқындауға уақыт
беріңіз және суын төгіңіз.

Астаушаны бейтарап жуғыш заты қосылған

сумен шайыңыз.
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМІ

Суын төгу алдында, аспап электрлік желіден

ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

Астаушаны бейтарап жуғыш заты қосылған

сумен шайыңыз.

Аспаптың корпусын, желілік бауды және

желілік баудың айыртетігін суға немесе кез-
келген сұйықтыққа матыруға тыйым салынады.
Сыртқы бетін тазалау үшін бейтарап
жуғыш затқа матырылған жұмсақ матаны
пайдаланыңыз.

Аспапты тазалау үшін қажайтын жуғыш

заттарды, қатты ысқыштарды немесе
еріткіштерді пайдаланбаңыз.
САҚТАЛУЫ

Астаушаны ұзақ сақтауға қойғанға дейін, оны

тазалауды жүргізіңіз.

Астаушаны құрғақ салқын, балалардың қолы

жетпейтін жерде сақтаңыз.
ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ
Уқалайтын шығыршықтары бар аяққа арналған
астауша – 1 дн.
Нұсқаулық – 1 дн.
ТЕХНИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕР
Электрқорегі: 230 В ~ 50 Гц
Тұтынатын қуаты: 80 Вт
Өндіруші аспаптың дизайны мен техникалық
сипаттамаларын алдын-ла хабарлаусыз өзгерту
құқығын сақтайды.
Аспаптыңқызмететумерзімі–5жыл
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға
ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе
квитанциясын көрсетуi қажет.
Бұл тауар ЕМС – жағдайларға
сәйкес келедi негiзгi Мiндеттемелер
2004/108/ЕС Дерективаның
ережелерiне енгiзiлген Төменгi
Ережелердiң Реттелуi (2006/95/ЕС )

ҚАЗАҚША

5
МАССАЖНАЯ ВАННОЧКА ДЛЯ НОГ
Гидромассажная ванночка приносит облегчение
усталым ногам и улучшает кровообращение в
сосудах ног. Воздушные пузырьки способствуют
расслаблению мышц. Инфракрасный излучатель
осуществляет целенаправленный нагрев опреде-
ленных частей ступней ног. Массажные насадки,
входящие в комплект поставки, применяются для
проведения акупунктурного массажа.
Описание
1. Переключатель режимов работы
2. Поверхность для акупунктурного массажа
3. Массажные ролики
4. Отверстия для выхода воздушных пузырьков
5. Инфракрасный излучатель
6. Отметка максимального уровня воды «MAX»
Внимание!
Для дополнительной защиты целесообразно в
цепи питания установить устройство защитного
отключения (УЗО) с номинальным током срабаты-
вания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО
обратитесь к специалисту.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом эксплуатации электроприбора
внимательно прочитайте настоящую инструкцию
по эксплуатации и сохраните её для использова-
ния в качестве справочного материала.
Используйте устройство только по его прямому
назначению, как изложено в данной инструкции.
Неправильное обращение с устройством может
привести к его поломке, причинению вреда поль-
зователю или его имуществу.

Перед включением устройства убедитесь в

том, что напряжение в электрической сети
соответствует напряжению, указанному на
корпусе устройства.

Устанавливайте массажную ванночку только на

ровной поверхности.

Выбирайте такое место установки устройства,

чтобы в случае неисправности его можно было
немедленно обесточить.

Сетевой шнур не должен:

соприкасаться с нагретыми поверхностями

или горячими предметами;

протягиваться через острые кромки мебе-

ли;

использоваться в качестве ручки для пере-

носки устройства.

Запрещается включать гидромассажную ван-

ночку без воды.

Наполняя ванночку водой, следите за тем, что-

бы уровень воды не превышал отметку «MAX».

Никогда не используйте устройство вне поме-

щений.

Не касайтесь переключателя режимов рабо-

ты, сетевого шнура и вилки сетевого шнура
мокрыми руками.

Чтобы отключить устройство от электрической

сети, не тяните за сетевой шнур или за корпус
ванночки, беритесь только за сетевую вилку.

Не подключайте и не отключайте устройство

от электрической сети, если ступни ног нахо-
дятся в воде.

Не оставляйте включённое устройство без при-

смотра.

Никогда не опускайте корпус ванночки, сете-

вой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в
любые другие жидкости. Не пользуйтесь ван-
ночкой вблизи бассейнов или других ёмкостей,
наполненных водой.

Если устройство упало в воду, немедленно

отключите его от электрической сети, и толь-
ко после этого его можно достать из воды,
для проведения осмотра или ремонта ванноч-
ки обратитесь в ближайший авторизованный
(уполномоченный) сервисный центр.

Обязательно отключайте устройство от элек-

трической сети, если оно не используется,
а также перед тем, как наполнить его водой,
слить воду, произвести чистку или перемеще-
ние устройства.

Запрещается вставать в ванночке, используй-

те её только в том случае, если вы находитесь
в сидячем положении.

При эксплуатации не накрывайте ванночку пле-

дом, одеялом и т.п.

Не используйте устройство, если вы находи-

тесь в сонном состоянии.

Немедленно прекратите использование ван-

ночки при появлении дискомфорта, боли или
раздражения кожи ног.

Не разрешайте детям использовать устрой-

ство в качестве игрушки.

Будьте особенно внимательны, если устрой-

ством пользуются дети или люди с ограничен-
ными возможностями.

Данное устройство не предназначено для

использования детьми и людьми с ограни-
ченными возможностями, если только лицом,
отвечающим за их безопасность, им не даны
соответствующие и понятные им инструкции
о безопасном пользовании устройством и тех
опасностях, которые могут возникать при его
неправильном использовании.

Из соображений безопасности детей не остав-

ляйте полиэтиленовые пакеты, используемые
в качестве упаковки, без надзора.

• Внимание! Не разрешайте детям играть с

полиэтиленовыми пакетами или упаковочной
плёнкой. Опасность удушья!

Регулярно проводите чистку устройства.

Не используйте устройство с повреждённым

сетевым шнуром или повреждённой вилкой
сетевого шнура, а также при возникновении
сбоев в работе или после падения устрой-
ства. Запрещается самостоятельно разбирать
устройство, для проведения ремонта обра-
щайтесь только в авторизованный (уполномо-
ченный) сервисный центр.

Храните устройство в местах, недоступных для

детей.

Во избежание повреждения прибора перевоз-

ите ванночку только в заводской упаковке.

Максимальное время работы ванночки состав-

ляет не более 20 минут, перед повторным
использованием ванночки необходимо сде-
лать перерыв не менее 15 минут.
УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ
БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Запрещается пользоваться ванночкой для ног

в случаях, когда имеются следующие забо-
левания: доброкачественные или злокаче-
ственные опухоли, воспаление кожи, воспа-
ление вен или тромбоз, открытые или свежие
раны, синяки, повреждения кожи или варикоз-
ные вены, нельзя пользоваться ванночкой при
болезненных ощущениях в суставах и голенях,
а также при тяжёлых случаях диабета.

Если вы беременны, то перед использованием

ванночки посоветуйтесь с врачом.

Прекратите сеанс массажа, если вы почувство-

вали дискомфорт.

Во избежание получения ожогов людям, не

чувствительным к тепловому воздействию,
рекомендуется перед наполнением ванноч-
ки проверять температуру воды термометром.

По всем возникшим вопросам консультируй-

тесь с вашим лечащим врачом.
СВОЙСТВА МАССАЖА
При использовании ванночки для ног вы получаете
следующие полезные воздействия:

расслабление напряжённых мышц;

снятие усталости и восстановление хорошего

самочувствия ваших ног;

стимулирование кровоснабжения;

ускорение регенерации клеток.

Обычно сеанс массажа не должен длиться более
15-20 минут, массаж ног можно проводить один
или два раза в день; подбирая комфортное вре-
мя массажа, ориентируйтесь на свои собствен-
ные ощущения.
Перед повторным использованием устройство
должно остыть приблизительно 15 минут.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
После транспортировки или хранения устрой-
ства при пониженной температуре необходи-
мо выдержать его при комнатной температуре
не менее двух часов.

Полностью распакуйте гидромассажную ван-

ночку для ног и удалите любые наклейки,
мешающие работе устройства.

Проверьте целостность устройства, при нали-

чии повреждений не пользуйтесь устройством.

Перед включением убедитесь в том, что напря-

жение электрической сети соответствует рабо-
чему напряжению устройства.

Убедитесь в том, что вилка сетевого шнура не

вставлена в электрическую розетку.

Поставьте гидромассажную ванночку на пол,

наполните её тёплой или холодной водой до
отметки максимального уровня «MAX».

Вставьте вилку сетевого шнура в электриче-

скую розетку.
Внимание! Запрещается включать или отклю-
чать устройство от электрической сети, если
ваши ноги находятся в воде.

С помощью переключателя (1) включите жела-

емый режим работы:
«0» – устройство выключено;
«1» инфракрасное излучение + вибрацион-
ный массаж;
«2» –поддержание температуры + пузырько-
вый массаж;
«3» вибрационный массаж + инфракрас-
ное излучение + поддержание температуры +
пузырьковый массаж.
Внимание!
Нагревательный элемент в гидромассажной
ванночке не нагревает холодную воду, а толь-
ко поддерживает температуру уже налитой
воды.

Сядьте на стул и опустите ноги в воду.

Пользоваться гидромассажной ванночкой
можно только в том случае, если вы находи-
тесь в сидячем положении.

Категорически запрещается вставать на ноги в

гидромассажной ванночке. Устройство не рас-
считано на нагрузку всей массы тела.

Время работы гидромассажной ванночки не

должно превышать 20 минут, после этого необ-
ходимо сделать перерыв не менее 15 минут.

После завершения сеанса необходимо вынуть

ноги из воды, затем установить переключатель
(1) в положение «0», отключить устройство от
электрической сети, дать ванночке остыть и
слить воду.

Ополосните ванночку водой с нейтральным

моющим средством.
ЧИСТКА И УХОД

Перед тем как слить воду, убедитесь в том, что

устройство выключено, а вилка сетевого шнура
вынута из розетки.

Ополосните ванночку водой с нейтральным

моющим средством.

Запрещается погружать корпус гидромассаж-

ной ванночки, сетевой шнур и вилку сетевого
шнура в воду или в любые другие жидкости.

Для чистки внешней поверхности используйте

мягкую ткань, смоченную в растворе нейтраль-
ного моющего средства.

Не пользуйтесь для чистки устройства абра-

зивными моющими средствами, жёсткими
щётками или растворителями.
ХРАНЕНИЕ

Прежде чем убрать ванночку на длительное

хранение, проведите её чистку.

Храните ванночку в сухом прохладном месте,

недоступном для детей.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Ванночка для ног с массажными роликами – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Электропитание: 230 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: 80 Вт
Производитель сохраняет за собой право изме-
нять дизайн и технические характеристики устрой-
ства без предварительного уведомления.
Срок службы устройства – 5 лет
Данное изделие соответствует всем
требуемым европейским и российским
стандартам безопасности и гигиены.
АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
Сделано в Китае

РУССКИЙ

4
FUßMASSAGEGERÄT
Das Fußmassagegerät verschafft Linderung den
ermüdeten Füßen und verbessert den Blutkreislauf
in den Fußgefäßen. Der Sprudel fördert die
Muskelerschlaffung. Der Infrarotstrahler erwärmt
bestimmte Teile des Fußes. Die mitgelieferten
Massageaufsätze werden für die Akupunkturmassage
benutzt.
Beschreibung
1. Betriebsstufenschalter
2. Oberfläche für Akupunkturmassage
3. Massagerollen
4. Öffnungen für Sprudel
5. Infrarotstrahler
6. „MAX“-Wasserstandsmarke
Achtung!
Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den
FI-Schalter mit Nennstrom maximal bis 30 mA im
Stromversorgungskreis aufzustellen. Wenden Sie sich
dafür an einen Spezialisten.
SICHERHEITSMAßNAHMEN
Vor der ersten Inbetriebnahme des Elektrogeräts
lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam
durch und bewahren Sie diese für weitere Referenz
auf.
Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsmäßig und
laut dieser Bedienungsanleitung. Nicht ordnungsge-
mäße Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung füh-
ren, einen gesundheitlichen oder materiellen Schaden
beim Nutzer hervorrufen.

Vor dem Einschalten des Geräts vergewissern Sie

sich, dass die Netzspannung und die Spannung
am Gehäuse des Geräts übereinstimmen.

Stellen Sie das Massagegerät nur auf eine gerade

Oberfläche auf.

Wählen Sie solche Stellung des Geräts, dass es

im Fall einer Störung sofort vom Stromnetz abge-
trennt wenden kann.

Das Netzkabel soll nicht:

mit geheizten Oberflächen oder heißen

Gegenständen in Berührung kommen;

über scharfe Möbelkanten gezogen werden;

als Griff zum Tragen des Geräts benutzt wer-

den.

Schalten Sie das Fußmassagegerät ohne Wasser

nicht ein.

Beim Auffüllen des Geräts mit Wasser achten

Sie darauf, dass der Wasserstand nicht über der
Marke «MAX» liegt.

Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu nut-

zen.

Berühren Sie den Betriebsstufenschalter, das

Netzkabel und den Netzstecker mit den nassen
Händen nicht.

Um das Gerät vom Stromnetz abzutrennen, zie-

hen Sie das Netzkabel oder das Gehäuse des
Fußmassagegeräts nicht, sondern halten Sie nur
den Netzstecker.

Es ist nicht gestattet, das Gerät zum Stromnetz

anzuschließen oder vom Stromnetz abzutrennen,
wenn sich Ihre Füße im Wasser befinden.
Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbe-
aufsichtigt.

Tauchen Sie das Gehäuse des Fußmassagegeräts,

das Netzkabel und den Netzstecker ins Wasser
oder andere Flüssigkeiten nicht. Benutzen
Sie das Fußmassagegerät in der Nähe von
Schwimmbecken oder anderen mit Wasser gefüll-
ten Behältern nicht.

Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, trennen Sie

es unverzüglich vom Stromnetz ab, erst danach
dürfen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus-
nehmen, wenden Sie sich an einen autorisier-
ten (bevollmächtigten) Kundendienst, um das
Fußmassagegerät zu prüfen oder zu reparieren.

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz unbedingt

ab, wenn Sie es nicht benutzen, sowie bevor Sie
es mit Wasser auffüllen, Wasser abgießen, das
Gerät reinigen oder umstellen.

Es ist nicht gestattet, im Fußmassagegerät aufzu-

stehen, benutzen Sie es nur im Sitzen.

Beim Betrieb bedecken Sie das Fußmassagegerät

mit einem Plaid, einer Decke usw. nicht.
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schläf-
rig sind.

Beim Unbehagen, Schmerz oder Fußhautreiz das

Gerät sofort außer Betrieb setzen.
Es ist nicht gestattet, Kindern das Gerät als
Spielzeug zu geben.
Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den
Fällen angesagt, wenn Kinder oder behinderte
Personen das Gerät benutzen.

Dieses Gerät darf von Kindern und behinder-

ten Personen nicht genutzt werden, außer wenn
die Person, die für ihre Sicherheit verantwort-
lich ist, ihnen entsprechende und verständliche
Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts
und die Gefahren bei seiner falschen Nutzung
gibt.
Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie die
Plastiktüten, die als Verpackung verwendet wer-
den, nie ohne Aufsicht.
• Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten
oder Verpackungsfolien nicht spielen.
Erstickungsgefahr!

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.

Es ist nicht gestattet, das Gerät zu benutzen, wenn

das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt
ist, sowie auch bei Betriebsstörungen oder wenn
das Gerät heruntergefallen ist. Es ist nicht gestat-
tet, das Gerät selbständig auseinanderzunehmen.
Um das Gerät reparieren zu lassen, wenden Sie
sich an einen autorisierten (bevollmächtigten)
Kundendienst.

Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder unzu-

gänglichen Ort auf.

Um Beschädigungen des Geräts zu vermeiden,

transportieren Sie das Fußmassagegerät nur in
der Fabrikverpackung.

Die maximale Betriebszeit des Fußmassagegeräts

beträgt nicht mehr als 20 Minuten, vor der
Wiederverwendung machen Sie eine Pause nicht
weniger als 15 Minuten.
DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM
HAUSHALT GEEIGNET
VORSICHTSMAßNAHMEN
Es ist nicht gestattet, das Fußmassagegerät
bei folgenden Erkrankungen zu benut-
zen: bei gut- oder bösartigen Geschwülsten,
Hautentzündungen, Venenentzündungen und
Thrombosen, offenen oder frischen Wunden,
blauen Flecken, gerissener Haut oder Varikosität,
benutzen Sie das Fußmassagegerät bei
Unterschenkel- oder Gelenkschmerzen und bei
schwerem Diabetes nicht.

Bei der Schwangerschaft konsultieren Sie Ihren

Arzt vor der Nutzung des Fußmasagegeräts.

Unterbrechen Sie die Massage, wenn Sie sich

unwohl fühlen.

Um Verbrennungen bei den Menschen, die unemp-

findlich gegen Wärmeeinwirkung sind, zu vermei-
den, ist es empfohlen, die Wassertemperatur vor
dem Auffüllen des Fußmasagegeräts mit dem
Thermometer zu prüfen.

Falls Sie Frage haben, wenden Sie sich an Ihren

behandelnden Arzt.
MASSAGEEIGENSCHAFTEN
Bei der Nutzung des Fußmasagegeräts bekommen
Sie folgende nützliche Einwirkung:

Entspannung der gespannten Muskeln;

Aufhebung der Ermüdung und Wiederherstellung

des Wohlbefindens Ihrer Füße;

Stimulierung der Blutversorgung;

Beschleunigung der Zellregeneration.

Eine gewöhnliche Massagebehandlung soll nicht
länger als 15-20 Minuten dauern, die Fußmassage
kann man ein- oder zweimal pro Tag vornehmen, die
Komfortzeit der Massage können Sie abhängig von
Ihren Empfindungen wählen.
Vor der Wiederverwendung muss das Gerät mindes-
tens 15 Minuten lang abkühlen.
BENUTZUNG
Falls das Gerät unter niedrigen Temperaturen trans-
portiert oder aufbewahrt wurde, lassen Sie es vor der
Nutzung bei der Raumlufttemperatur nicht weniger als
zwei Stunden bleiben.

Packen Sie das Fußmasagegerät vollständig aus

und entfernen Sie alle Aufkleber, die den Betrieb
des Geräts stören.

Prüfen Sie die Ganzheit des Geräts; wenn das

Gerät beschädigt ist, benutzen Sie es nicht.

Vor dem Einschalten des Geräts vergewis-

sern Sie sich, dass die Netzspannung und die
Betriebsspannung des Geräts übereinstimmen.

Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker an

die Steckdose nicht angeschlossen ist.

Stellen Sie das Fußmasagegerät auf den Boden

auf, füllen Sie es mit Warm- oder Kaltwasser bis
zur maximalen Wasserstandsmarke «MAX» auf.

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.

Achtung! Es ist nicht gestattet, das Gerät zum
Stromnetz anzuschließen oder vom Stromnetz
abzutrennen, wenn sich Ihre Füße im Wasser
befinden.

Schalten Sie den gewünschten Betrieb mittels des

Schalters (1) ein:
«0» – das Gerät ist ausgeschaltet;
«1» – Infrarotstrahlung +Vibrationsmassage;
«2» – Temperaturhaltung + Sprudelmassage;
«3» Vibrationsmassage + Infrarotstrahlung +
Temperaturhaltung + Sprudelmassage.
Achtung!
Das Heizelement im Fußmasagegerät erwärmt
Kaltwasser nicht, sondern erhält nur die
Temperatur des schon eingegossenen Wassers.

Setzen Sie sich auf einen Stuhl und tau-

chen Sie Ihre Füße ins Wasser. Sie dürfen das
Fußmasagegerät nur im Sitzen benutzen.

Es ist strikt verboten, aufzustehen, wenn sich Ihre

Füße im Fußmasagegerät befinden. Das Gerät
kann die Belastung der Körpermasse nicht aus-
halten.

Die Betriebszeit des Fußmasagegeräts soll 20

Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine
Pause nicht weniger als 15 Minuten machen.

Nach der Beendigung der Behandlung nehmen

Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stel-
len Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein,
trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab, lassen
Sie das Fußmasagegerät abkühlen und gießen
Sie das Wasser ab.

Spülen Sie das Fußmasagegerät mit Wasser und

einem neutralen Waschmittel ab.
REINIGUNG UND PFLEGE

Vergewissern Sie sich vor dem Wasserabgießen,

dass das Gerät ausgeschaltet ist und der
Netzstecker aus der Steckdose herausgenom-
men ist.

Spülen Sie das Fußmasagegerät mit Wasser und

einem neutralen Waschmittel ab.
Es ist nicht gestattet das Gehäuse des
Fußmasagegeräts, das Netzkabel und den
Netzstecker ins Wasser oder andere Flüssigkeiten
zu tauchen.

Für die Reinigung der Außenoberfläche benutzen

Sie ein weiches und in einer Lösung neutrales
Waschmittels angefeuchtetes Tuch.

Es ist nicht gestattet, harte Bürsten, Abrasiv- und

Losungsmittel für die Reinigung des Geräts zu
benutzen.
AUFBEWAHRUNG

Bevor Sie das Fußmassagegerät zur längeren

Aufbewahrung wegpacken, reinigen Sie es.

Bewahren Sie das Fußmassagegerät an einem

trockenen, kühlen und für Kinder unzugänglichen
Ort auf.
LIEFERUMFANG
Fußmassagegerät mit Massagerollen – 1 St.
Bedienungsanleitung – 1 St.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung: 80 W
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design
und technische Eigenschaften des Geräts ohne
Vorbenachrichtigung zu verändern.
Die Nutzungsdauer des Geräts beträgt 5 Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung
kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft
hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung
soll man während der Laufzeit der vorliegenden
Gewährleistung den Check oder die Quittung über
den Ankauf vorzulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht den
Forderungen der elektromagnetischen
Verträglichkeit, die in 2004/108/EC -
Richtlinie des Rates und den Vorschrif-
ten 2006/95/EC über die Niederspan-
nungsgeräte vorgesehen sind.

DEUTSCH

3

FOOT SPA

Foot spa brings relief to tired legs and increases

blood circulation in legs significantly. Air bubbles

provide muscle relaxation. Infrared lamp enables

heating of particular parts of your feet. Massage

attachments supplied are intended for acupunc-

ture massage.

Description

1. Operation modes switch

2. Surface for acupuncture massage

3. Massage rollers

4. Air bubbles release openings

5. Infrared lamp

6. “MAX” water level mark

Attention!

For additional protection it is reasonable to install a

residual current device (RCD) with nominal opera-

tion current not exceeding 30 mA. To install RCD

contact a specialist.

SAFETY MEASURES

Before using the unit, read this instruction manual

carefully and keep it for future reference.

Use the unit according to its intended purpose

only, as it is stated in this user manual. Mishandling

the unit can lead to its breakage and cause harm

to the user or damage to his/her property.

Before switching the unit on for the first time,

make sure that the mains voltage corresponds

to the voltage specified on the unit body.

Install the foot spa only on a flat surface.

Install the unit in such a way that you can easily

unplug it in case of any malfunction.

The power cord should not:

touch heated surfaces or hot objects;

run over sharp edges of furniture;

be used as a handle for carrying the unit.

Do not switch the foot spa on without water.

When filling the foot spa with water, ensure that

water level is not above the «MAX» mark.

Do not use the unit outdoors.

Do not touch the operation modes switch, the

power cord or the power plug with wet hands.

To unplug the unit hold the power plug, do not

pull the power cord or the unit body.

Do not plug or unplug the unit while your feet

are in water.

Do not leave the operating unit unattended.

Never immerse the foot spa body, the power

cord and the plug into water or other liquids.

Do not use the foot spa near swimming pools

or other containers filled with water.

If the unit was dropped into water, unplug it

immediately and only then you can take it out

of water; apply to an authorized service center

for testing or repairing the foot spa.

Always unplug the unit when you are not using

it and before you fill it with water, pour the

water out, clean or move the unit.

Do not stand in the foot spa, use it only while

sitting.

Do not cover the foot spa with a rug or blanket

while using it.

Do not use the unit when you are drowsy.

Stop using the unit immediately if any discom-

fort, pain or foot skin irritation appears.

Do not allow children to use the unit as a toy.

Close supervision is necessary when the unit is

used by children or disabled persons.

This unit is not intended for usage by children

or disabled persons unless they are given all

the necessary and understandable instruc-

tions by a person who is responsible for their

safety on safety measures and information

about danger that can be caused by improper

usage of the unit.

For children safety reasons do not leave poly-

ethylene bags, used as a packaging, unat-

tended.

• Attention! Do not allow children to play with

polyethylene bags or packaging film. Danger

of suffocation!

Clean the unit regularly.

Do not use the unit if the power cord or the

plug is damaged, if the unit is malfunctioning

of after it was dropped. Do not dismantle the

unit by yourself; always apply to the authorized

service center for repairing the unit.

Keep the unit out of reach of children.

To avoid damage, transport the foot spa in

original package only.

Maximal operation time of the foot spa should

not exceed 20 minutes; make at least a 15 min-

ute break before the next using of the foot spa.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE

ONLY

PRECAUTIONS

The foot spa should not be used in cases of:

benign and malignant tumors, skin inflamma-

tion, vein inflammation and thrombosis, open

and fresh wounds, bruises, skin lesions or var-

icose veins, do not use the foot spa in cases of

shin or joint pain, in severe cases of diabetes.

If you are pregnant, consult your doctor before

using the foot spa.

Stop the massage if you feel any discomfort.

To avoid burns people insensitive to heat

should check the water temperature with a

thermometer before filling the foot spa.

Consult your doctor regarding any other ques-

tions you may have.

MASSAGE EFFECTS

Using of the foot spa brings the following posi-

tive effects:

relaxation of tense muscles;

tiredness relief and recovery of lightness in

your legs;

stimulation of blood circulation;

increase of cell regeneration.

Usually the massage session should last not lon-

ger than 15-20 minutes, the foot massage can be

performed once or twice a day; you can deter-

mine your individual massage time according to

your sensations.

Let the unit cool down for approximately 15 min-

utes before the next use.

OPERATING RULES

After unit transportation or storage at low

temperature it is necessary to keep it for at

least two hours at room temperature before

switching on.

Unpack the foot spa and remove any stickers

that can prevent unit operation.

Check the unit for damages; do not use the

unit in case of damages.

Before switching the unit on make sure that

your home mains voltage corresponds to unit

operating voltage.

Make sure that the power plug is not inserted

into the mains socket.

Install the foot spa on the floor, fill it with warm

or cool water to the maximal level mark «MAX».

Insert the power plug into the mains socket.

Attention! Do not plug or unplug the unit while

your feet are in the water.

Switch the desired operation mode on using

the switch (1):

«0» – the unit is off;

«1» – infrared light + vibration massage;

«2» – keeping warm + bubble massage;

«3» – vibration massage + infrared light +

keeping warm + bubble massage.

Attention!

The heating element of the foot spa does not

heat up cold water, but only keeps the poured

in water warm.

Sit on a chair and put your feet into the water.

You can use the foot spa only while sitting.

Do not stand up in the foot spa. The unit is not

intended for carrying the body weight.

The foot spa operation time should not exceed

20 minutes, make at least a 15 minute break

after using the unit.

After the procedure take your feet out of the

water, then set the switch (1) to the position

«0», unplug the unit, let the foot spa cool down

and pour out the water.

Rinse the foot spa with water and a neutral

detergent.

CLEANING AND CARE

Before pouring out the water make sure that

the unit is switched off and unplugged.

Rinse the foot spa with water and a neutral

detergent.

Do not immerse the foot spa body, the power

cord and the power plug of the unit into water

or other liquids.

To clean the outer surface use a soft cloth

dampened in a neutral detergent solution.

Do not use abrasives, hard brushes or solvents

for cleaning the unit.

STORAGE

Clean the foot spa before taking it away for

storage.

Keep the foot spa away from children in a dry

cool place.

DELIVERY SET

Foot spa with massage rollers – 1pc.

Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 230 V ~ 50 Hz

Power consumption: 80 W

The manufacturer preserves the right to change

the specifications of the unit without a preliminary

notification.

Unit operating life is 5 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be

obtained from the dealer from whom the appliance

was purchased. The bill of sale or receipt must be

produced when making any claim under the terms

of this guarantee.

This product conforms to the EMC-Re-

quirements as laid down by the Council

Directive 2004/108/ЕС and to the Low

Voltage Regulation (2006/95/ЕС )

ENGLISH

2
VT-1799_IM.indd 1 05.07.2013 15:18:09

Se manualen för Vitek VT-1799 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 6.8. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Vitek VT-1799? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Vitek som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Vitek -ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Allmänt
Vitek
VT-1799 | VT-1799(VT)
fotbad
Engelsk
Användarmanual (PDF)
Tekniska data
MassagefunktionJa
TimerNej
Hålla sig varm funktionJa
Infraröd värmeJa
Antal massage noder4
Produktens färgViolet, White
Bubble funktionJa
KontrollampaJa
Förpackningens innehåll
Antal produkter som medföljer1 styck
visa mer

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Vitek VT-1799.

Är manualen för Vitek VT-1799 tillgänglig påSvenska?

Tyvärr är manualen för Vitek VT-1799 inte tillgänglig på Svenska. Denna manual finns på Engelsk.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat