Zanker ZKG8509

Zanker ZKG8509 bruksanvisning

(1)
 • Inhoud
  Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
  Bedieningspaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
  Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
  Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
  Handige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
  Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
  Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
  Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
  Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
  Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
  Wijzigingen voorbehouden
  Veiligheidsinformatie
  In het belang van uw veiligheid en om een correct ge-
  bruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, al-
  vorens het apparaat te installeren en in gebruik te ne-
  men, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en
  waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige ver-
  gissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk
  ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat ge-
  bruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en
  de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies
  en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het
  wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het ap-
  paraat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar
  behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veilig-
  heid van het apparaat.
  Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient
  u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructie-
  boekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk
  voor schade die door het niet opvolgen van de aanwij-
  zingen veroorzaakt is.
  Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
  Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door perso-
  nen (waaronder begrepen kinderen) met verminder-
  de fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan
  ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt
  van een voor hun veiligheid verantwoordelijke per-
  soon of tenzij zij van een dergelijke persoon instruc-
  tie hebben ontvangen over het gebruik van het appa-
  raat.
  Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze
  met het apparaat gaan spelen.
  Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik
  van kinderen. Gevaar voor verstikking.
  Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het
  stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht
  mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te
  voorkomen dat kinderen een elektrische schok krij-
  gen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
  Als dit apparaat, dat voorzien is van een magneti-
  sche deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat
  voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het
  deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar
  maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit
  voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen ra-
  ken.
  Algemene veiligheid
  Let op! Houd de ventilatie-openingen altijd vrij
  van obstructies.
  Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van le-
  vensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishou-
  den, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
  Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunst-
  grepen om het ontdooiproces te versnellen.
  Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoor-
  beeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit
  doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
  Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
  Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het
  koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas
  dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst
  ontvlambaar.
  Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tij-
  dens transport en installatie van het apparaat niet
  beschadigd zijn geraakt.
  Indien het koelcircuit beschadigd is:
  open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
  de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig
  ventileren
  Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de
  specificaties of dit product op enigerlei wijze te modi-
  ficeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting,
  brand en/of een elektrische schok veroorzaken.
  2
Zanker ZKG8509

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Zanker ZKG8509? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Zanker ZKG8509 att svara på din fråga.

Se manualen för helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av personer med ett genomsnitt på . Den här manualen är tillgänglig på följande språk: . Behöver du hjälp eller har du en fråga om ? Ställ din fråga här

Zanker ZKG8509 – specifikationer

Varumärke Zanker
Modell ZKG8509
Produkt frys
Språk Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska
Filtyp PDF

Relaterade produktmanualer

frys Zanker

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om ZankerZKG8509 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer